Aktivitet

Så ställer vi om miljöpolitiken

 

På Haningevänsterns första öppna möte för hösten kom riksdagsledamoten Jens Holm och pratade om miljö den 15 oktober. Många medborgare torde nu vara medvetna om det hot om allvarliga klimatförändringar vi står inför. Jens tog ändå upp några av de mest påtagliga konsekvenserna av utsläppen av växthusgaser: polarisarnas krympande yta, befarade havsnivåhöjningar, den ökande halten av koldioxid i luft m m. Vidare den globalt extremt ojämlika fördelningen av påverkan på klimatet: USA med 20 ton/pers, år medan t ex Bangladesh står för 0,2. Sverige officiellt 7 ton (Haninge 3,6) men där har vi inte räknat med den påverkan som vår konsumtion orsakar genom produkter som tillverkats utomlands och importerats.

Huvuddelen av Jens föreläsning inriktades på vilka åtgärder vi kan vidta i Haninge för att minska de effekter som utsläppen orsakar. En utgångspunkt kan då vara Vänsterpartiets målsättning att EU ska minska utsläppen med 40 % till 2020 och att detta ska ske helt genom insatser i Sverige, d v s inte genom att tillgodoräkna oss åtgärder i andra länder. Jens nämnde också det framgångsrika klimatinvesteringsprogrammet ”KLIMP” som sänkte utsläppen under den förra regeringsperioden men som nuvarande regering avskaffat. V föreslår ett nytt klimatinvesteringsprogram för omställning och minskade utsläpp i våra kommuner och landsting. Vill du läsa mer om Västerpartiets miljöpolitik kan du göra det här.

Exempel på åtgärder i Haninge:

Solel, biogas, vindel. Inventera takytor möjliga för montering av solceller. V föreslår att investeringsstödet ökar till 50% från nuvarande 38% (där kötiden är lång för att erhålla stödet). Vidare att nettodebitering införs för egenproducerad el där man kan få betalt för överskottet. I nuläget betalar sig investeringar i solel på ca 7 år. Livslängden för solceller är ca 25 år.

Mat och livsmedel. Här är det avgörande att vi arbetar för ett upphävande av de begränsningar som LOU (Lagen om offentlig upphandling) innebär då man t ex vill upphandla lokalt och ekologiskt producerade livsmedel. Att ersätta delar av köttkonsumtionen med vegetabiliska livsmedel är ett annat viktigt mål att arbeta för.

Trafik och transporter. V driver gratis kollektivtrafik och lyfter fram det framgångsrika exemplet Tallinn. Pendeltåg och tunnelbana istället för motorvägar. Kravet på bilinnehav minskar då, samtidigt som parkeringsnormen för nybyggda områden kan begränsas. En övergång till elbilar i stor skala skulle innebära behov av c:a 15 % mer elproduktion vilket framstår som både rimligt och möjligt att uppnå. Att prioritera utbyggnad av cykelbanor är en annan viktig åtgärd, liksom att gång- och cykelvägar röjs före bilgatan vid snöfall.

Vänsterpartiet Haninge tackar Jens Holm för en lärorik kväll. Den 6:e november hälsar vi Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson, välkommen till Haninge Kulturhus kl 18.30.

Jens Holm, Haninge Kulturhus

 

Kopiera länk