artikel

Nämndernas verksamhet och uppgifter

Nämnderna är organ som är underställda kommunstyrelsen. De sköter uppgifter av bestående karaktär inom sitt område. Det är fullmäktige som beslutar om nämndernas uppgifter.

Nämnderna ska verka i nära anslutning till serviceproduktionen samt leda och övervaka tjänsteproduktionen i kommunen. Till nämndernas roll hör också att stärka och lyfta fram medborgaraspekten vid utvecklingen av serviceproduktionen.
Nämndstrukturen varierar i kommunerna. Obligatoriska nämnder är endast revisions- och valnämnden. Full-mäktige kan i en instruktion bestämma att endast fullmäktigeledamöter och deras ersättare väljs till nämnder-na. På så vis vill man framhäva fullmäktiges makt och politiska ansvar. Nämndledamöternas valbarhet regleras i kommunallagen.
I början av fullmäktigeperioden 2009–2012 uppgick antalet nämnder på Fastlandsfinland till cirka 1 620. Antalet har minskat sedan föregående fullmäktigeperiod med över en fjärdedel (28 %). År 2005 fanns det sammanlagt 2 242 nämnder medan de år 2001 uppgick till 2 539. Antalet nämnder har minskat bl.a. på grund av kommunsammanslagningarna och det ökade samarbetet mellan kommunerna.
Av nämnderna är 110 gemensamma nämnder. Med gemensamma nämnder avses ett gemensamt organ enligt 77 § i kommunallagen. Av de gemensamma nämnderna hör nästan hälften till området för samhälle, teknik och miljö, som sköter till exempel avfallshanteringen, miljövården och räddningsväsendet. År 2005 fanns det sammanlagt 73 gemensamma nämnder medan de år 2001 uppgick till 46.

Kopiera länk