artikel

Så styrs en kommun

Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommuner utför sina uppdrag.

Förtroendevalda (politiker) och fritidspolitiker

Kommunerna styrs genom direktvalda politiska församlingar, så kallade kommunfullmäktige. Dessutom finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelser, i olika nämnder och utskott.
Politikerna i kommunen kallas även förtroendevalda.

97 procent av politikerna i kommunen är fritidspolitiker. De sköter alltså sina uppdrag vid sidan av sitt vanliga arbete.

Medborgarna väljer politiker till kommunfullmäktige

Vart fjärde år väljer medborgarna politiker till kommunfullmäktige. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen. För att få rösta i kommunalvalet ska man dels:

 • ha fyllt 18 år senast på valdagen
 • dels uppfylla något av villkoren att man är
 • svensk medborgare som är folkbokförd i kommunen, eller har varit det tidigare
 • medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Norge eller Island som man har varit folkbokförd i Sverige i minst 30 dagar
 • medborgare utanför EU som har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år

Den som får rösta till kommunen kan också väljas till politiska uppdrag. De flesta politikerna i kommunfullmäktige är fritidspolitiker.

Om val och maktfördelning i kommuner

Medborgare har nära till besluten

Utveckla medborgardialoger i kommunen

Kommunfullmäktige styr och beslutar

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år.

Det här gör kommunfullmäktige

 • tar beslut om kommunens budget och hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala.
 • beslutar vilka nämnder som ska finnas.
 • väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.
 • väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsen utses av fullmäktige

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen:

 • leder och samordnar allt arbete inom kommunen.
 • ansvarar för kommunens ekonomi.

Politikerna arbetar i olika nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Exempel på nämnder som finns i många kommuner är miljönämnd, socialnämnd och kulturnämnd. Eftersom kommunerna själva bestämmer vilka nämnder de vill ha ser det olika ut runt om i Sverige.

Det här gör nämnderna

 • ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen.
 • förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige.
 • genomför beslut som fattas i fullmäktige.

I praktiken är det inte politiker utan tjänstemän som utför det dagliga arbetet i nämnderna. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

Kommunallagen

Kommunallagen styr kommunernas, landstingens och regionernas verksamhet. Kommunerna styrs också av andra lagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen

Kommunallagen (1991:900)

Fler lagar och förordningar

Det kommunala självstyret

Det kommunala självstyret är en princip som är inskriven i regeringsformen, en av grundlagarna. Kommunerna måste följa de ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret kommunen rätt att:

 • fatta självständiga beslut
 • ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgift

För medborgarna innebär det kommunala självstyret att man:

 • kan påverka kommunens beslut till exempel genom att lämna medborgarförslag eller rösta i folkomröstningar
 • kan överklaga kommunens beslut

Därför är självstyrelse bra

Kontroll och tillsyn

Det finns tillsynsmyndigheter på vissa statliga myndigheter. De granskar och stödjer kommunernas arbete.

Kommunerna ansvarar själva för tillsyn av till exempel brandsäkerhet och avfallshantering.

Revisorer granskar kommunernas verksamhet varje år.

Kommunal revision

Att överklaga kommunens beslut

 • Det går att överklaga beslut som till exempel byggnadslov eller socialt bistånd. Det kallas förvaltningsbesvär.
 • Om man tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut som går emot regler har man som medborgare i kommunen rätt att överklaga till förvaltningsrätten. Det kallas laglighetsprövning.

Överklaga ett förvaltningsbesvär

Kommunalskatten är den största inkomstkälla

Kommunalskatten står för ungefär 70 procent av kommunens inkomster. Staten bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på. Sedan bestämmer varje kommun själv hur stor kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas.

Kommunerna får också statsbidrag från staten. Vissa statsbidrag är allmänna, andra får bara användas inom särskilda områden som staten pekar ut.

Kommunen tar också betalt för en del tjänster, till exempel äldreomsorg.

Kopiera länk