Kommunfullmäktige

Vänsterpartiets mål och budget för 2017-2018

Snart är det dags att rösta fram den budget som ska råda för Haninge kommun under 2017-2018. Vänsterpartiet i Haninge lägger ett budgetförslag. Likaså samarbetskoalitionen (S,MP, C), Sverigedemokraterna, KD, M och L som lägger ett gemensamt förslag samt Rättvisepartiet socialisterna. Det är således 5 olika förslag till kommunfullmäktige den 13 juni.

Vänsterpartiet jobbar för en kommun som är inkluderande och öppen för alla. Idag ser det inte ut så. Idag är överskottsmål och låg skatt vad det flesta partier anser ska prioriteras istället för utbyggd välfärd och ökade möjligheter för medborgarna. Vi vill ha en kommun som genomsyras av jämlikhet och likvärdighet. En kommun där det utanförskap som borgerligheten skapat för att peka ut misslyckade medborgare och istället ta vara på människors resurser.

När borgerligheten säger att bostadsbristen beror på strandskydd och krångliga byggregler, menar vi att det saknas politisk vilja att bygga åt alla. När borgerligheten säger att lägre löner och otrygga anställningar kommer minska arbetslösheten, menar vi att en trygg arbetsmarknad är grunden för att människor ska orka och kunna arbeta. När borgerligheten menar att riskkapitalbolag ska driva skolor, menar vi att skattepengar ska gå tillbaka till skattebetalarna genom utbyggs välfärd. Detta, kamrater bygger vår budget på. En satsning på vår gemensamma välfärd.

En kommuns högsta beslutande organ är kommunfullmäktige (KF) där alla partiet är representerade. Det är där som beslut om budget tas. Utöver KF finns olika politiska nämnder. Grund och förskolenämnden, gymnasie och vuxennämnden, Kultur och fritidsnämnden, socialnämnden, äldrenämden och stadsbyggnadsnämnden. Sedan finns det också olika beredningar som Hållbarhetsberedningen och beredningen för mänskliga rättigheter. Dessa nämnder har sedan en förvaltning som arbetar med att förverkliga dem politiska mål som beslutas om. Vänsterpartiet vill ge nämnderna ökade resurser för att förvaltningarna ska kunna utveckla och öka kvalitet i dem olika verksamheterna som används av Haninges invånare. Därför skiljer sig vår budget mycket från de andra partiernas budgetar. Vi vill se mer pengar till verksamheter och mindre som sparas på hög. Självklart kan det finnas relevanta orsaker till att kommunen har ekonomiska reserver, men det kan inte gå före en utveckling av verksamheterna när det är tydligt att detta behövs.

Med hänvisning till detta är Vänsterpartiets förslag att kommunen endast ska spara 1 % i överskottsmål, istället för 2,5% som resterande förslag. bortsett från Rättvisepartiet socialisterna som föreslås 0 %. Detta för att vi ändå tycker att ett visst behov att besparing är bra för att minska upplåning till investeringar och för eventuella behov som uppstår under året. Detta gör att Vänsterpartiet kan öka dem ekonomiska medlen med 64 miljoner kronor. Vi anser också att dem skattesänkningar som gjorts 2010 och 2014 i kommunen är orimliga. Om vi alla ger, kan också alla få. En välutvecklad, fungerande välfärd är otroligt viktig för en jämlik och fungerande kommun. Därför har Vänsterpartiet valt att återgå till den skattesats som var 2010, dvs. en höjning med 40 öre. Detta ger en ökning med 42 miljoner kronor. Detta ger Vänsterpartiet 136 miljoner kronor mer att fördela ut till nämnderna och som kommer kunna höja kvalitén i många av kommunens verksamheter.

Vi kommer särskilt vilja satsa på: 

  • äldres inflytande och delaktighet i hemtjänsten. Hemtjänsten ska inte vara detaljstyrd utan svara mot den äldres behov och önskemål. Vi vill införa ramtid istället för minutstyrd hemtjänst.
  • Avskaffa lagen om valfrihet(LOV)
  • Alla barn ska ha rätt till heltid i förskolan. Föräldrarnas situation ska inte vara avhängt barnens rätt till pedagogisk lek och utveckling på förskolan.
  • En ökning av komvuxplatser
  • Kommunen som arbetsgivare med särskild fokus på socialarbetarnas situation och rätten till att arbeta heltid, deltid ska endast vara en möjlighet. Vi vill också se ett försök till 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen.
  • hbtq certifiera Torvalla simhall och kommunens fritidsgårdar för att öka kunskapen och möjliggöra för alla att använda kommunala verksamheter.
  • Utredning om ett allaktivitetshus i Brandbergen.
  • Skolan likvärdighet ska öka och skolans resurser ska avgöras av behov
  • kommunen ska aktivt arbeta för att vid upphandlingar ställa krav på kollektivavtal.
  • fortbildning för förskolans personal med fokus på genus och normkritiskt tänkande

Detta är några punkter där vi på många sätt skiljer oss från resterande partier och deras budgetar. Vår budget kan leverera en välfärd där medborgarna kan räkna med kvalitetshöjningar och utveckling istället för nedskärningar och privatiseringar. Med den investeringsbudget som vi har med i vårt förslag kommer kommunen kunna bygga och driva förskolor och skolor i kommunal regi. Detta innebär att privata aktörer inte kan tjäna pengar på barnens skolgång. Vi menar också att all form av privatiseringar av välfärden inte är för medborgarnas skull, snarare för riskkapitalisterna. Den valfrihet som ofta används som argument för att privatisera och införa kundval handlar om att avsäga sig ansvar och förlita sig på att marknaden sköter jobbet. Det bidrar till att de som är allra störst behov av hjälp och stöd inte får det som behövs. Kommunen har ett ansvar att samordna, utveckla och förvalta det vi äger tillsammans. Vi tar det ansvaret på allvar.

Välfärd är mer än skola, social och äldreomsorg. Det är utbyggd kulturskola till barn och unga oavsett föräldrars ekonomiska situation. Det är trygghet i det offentliga rummet och möjlighet till att besöka bibliotek och fritidsgårdar. Det är helt enkelt att du ska oavsett förutsättningar kunna skapa dig ett gott liv. Vi hoppas du vill göra vår kamp till din, för ett jämlikt och solidariskt Haninge.

Kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten den 13 juni med start kl 13:00.

 

 

 

Kopiera länk