Kommunfullmäktige

Vad är sanningen bakom partiernas skolpolitik?

Nu i valrörelsen kommer många partier här i Haninge kommun gå fram med många vallöften om vad de skulle vilja göra. Idéer råder det ingen brist på, men har partierna backat upp sina förslag med pengar så det finns någon reell chans att genomföra förslagen?

Ta skolan. Vad hade respektive parti för budget när det kommer till skolan?

På kommunens ekonomikonferens 2018-03-06 äskade Utbildningsförvaltningen på en budget om 1 965 692 tkr för Grund- och förskolenämndens ansvarsområde. Dessa pengar skulle innebära att verksamheten skulle kunna bedrivas med på samma sätt 2019, som 2018, och skulle kompensera för pris- och lönehöjningar. Det matchade partierna med följande partibudgetar. För Utbildningsförvaltningens äskade behov ska man dra av 8 133 tkr som man kommer få 2019 från ett överskott man gjorde 2017.

Tkr = tusen kronor. 1 000 tkr = en miljon kr.

Grund- och förskolenämndens äskande 6/3 -18
1 965 692 tkr (-8 133 tkr)
Vänsterpartiet
1 960 000 tkr
Liberalerna
1 940 000 tkr
Kristdemokraterna
1 905 000 tkr
Moderaterna
1 904 000 tkr
S+C+MP
1 898 000 tkr
Sverigedemokraterna
1 880 000 tkr

 

Man kan även titta på vad partierna lade på skolpengen för F-6 respektive 7-9. Det är nästan identisk utläggning från samtliga partier utom Liberalerna (mer om deras budget längre ner). Vänsterpartiet föreslår ett annat system där socioekonomisk förhållanden vägs in. Men det är näst till ingen skillnad mellan partierna i den skolpeng de ger. KD, S, C, MP & SD är på kronan överens. Man lyfter lite på ögonbrynen.

Skolpengen per elev och år i kronor.

Skolpeng F-6 7-9
Vänsterpartiet Annat system Annat system
Liberalerna 69000 kr 91500 kr
Kristdemokraterna
66906 kr
89737 kr
Moderaterna 67226 kr 89742 kr
S+C+MP 66906 kr 89737 kr
Sverigedemokraterna
66906 kr
89737 kr

 

Vänsterpartiet är det parti som lagt mest pengar bakom orden i sin skolpolitik. Vart får Vänsterpartiet sina pengar ifrån? Vänsterpartiets kommunbudget går 38,4 milj i överskott. Det är det minsta överskottet bland alla andra partier. Alla andra partier har överskottsmål som pendlar mellan 111,9 milj (Liberalerna), via 120,9 milj (Socialdemokraterna) till 132,9 milj (Moderaterna). Vänsterpartiet gör ett lägre överskott och lägger ut mer på skolan och den övriga kommunala verksamheten.

Minst ger Sverigedemokraterna. Hur kan Sverigedemokraternas skolpolitik bli så billig? Den enda uttalade besparingen i Sverigedemokraternas budget är modersmålsundervisningen, som stryker en aningen på foten:

”Den så kallade modersmålsundervisningen (hemspråksundervisning) bör, utom för de nationella minoritetsspråken, vara så måttlig som möjligt och inte genomföras på ordinarie skoltid. Den ska inte heller bekostas av skattepengar utöver det som lagstiftningen förskriver.”

Idag gör Haninge tydligen ”för mycket”, men vad det riktigt skulle bestå i får vi aldrig reda på i Sverigedemokraternas budget. Man chansar mest att det finns pengar att spara här.

Sedan vill man införa lite ekonomisk apartheid mellan kommunens olika barn. Barn som har varit här länge får den utbildning och det stöd de behöver från kommunens budget. Nyanlända barns utbildning görs beroende av statsbidrag:

”nyanländas skolgång måste särredovisas och hålla sig inom ramen för erhållna statsbidrag.”

Om vissa barns utbildning görs beroende av en typ av finansiering, och andra barns utbildning har en i grunden annan finansiering kommer det sluta med att lika rätt till utbildning upphör och kvalitén på utbildningen börjar glida isär. Det vore extremt olyckligt. Speciellt kontraproduktivt skulle det vara om nyanländas skolgång skulle bli av sämre kvalité. Det är oerhört viktigt för integrationen att de nyanlända barnen klarar skolan.

Liberalerna då? Hur kan de ha så mycket pengar till skolan? Mest av alla de partier som prioriterat höga överskottsmål för kommunens budget.

Ja, svaret finns längre bak i Liberalernas budget. Liberalerna är nämligen det parti som i särklass satsar minst på äldreomsorgen. Liberalerna ger 800 milj till äldreomsorgen. Det är 24,8 milj mindre än vad Äldreförvaltningen bad om för att klara verksamheten 2019. Med Liberalernas politik kommer det bli kraftiga nedskärningar inom äldreomsorgen.

Liberalernas valslogan är ”Skolan först”. Då bör man vara ärlig och också säga ”De äldre sist”. Därför det är de två grupperna Liberalerna spelar ut mot varandra i sin budget.

 

Kopiera länk