Bostäder

Rapport från kommunfullmäktige 2020-03-09

Igår var det kommunfullmäktige igen. Vänsterpartiet var uppe i flera frågor. Här kommer en kort redogörelse av några viktiga frågor.

William, Åsa, Pembegül och Samuel var taggade inför mötet

Plan för flyktingmottagande?

Inbördeskriget i Syrien var en stor humanitär katastrof. Som följd av det flydde många människor till Europa och många till Sverige. Refugees welcome stod på centralen och tog emot människorna som sökt sig hit. Civilsamhällssverige visade sina bästa sidor. Även i Haninge var viljan till att hjälpa stor. Civilförsvarsförbundet, Röda korset, flera andra föreningar och volontärer drog ett stort lass. Kommunens tjänstepersoner gjorde ett bra arbete. Men det var kämpigt.

CC-BY-2.0 Matt Brown, Flickr

I och med utvecklingarna i Turkiet och Grekland så är det bra att vara förberedd på att människor på flykt kommer att söka sig till andra EU-länder, inklusive Sverige för att söka asyl. Förra gången det flydde människor till Sverige och Haninge hade vi kunnat vara mer förberedda.

Vad för slags erfarenheter kunde kommunen dra efter 2015? Vad hade vi kunnat förbereda oss bättre kring?

Vi i Haninge kan inte påverka mer än vår egen förberedelse. För kommuninvånarnas skull och för flyktingarnas skull är det bra att ha en plan.

Piteå är en kommun som som före toppen 2015 hade förberett sig med en plan. Flera relevanta aktörer var involverade som flyktingar själva och bostadsbolag.

Vi vill naturligtvis vara så väl förberedda inför nästa topp av flyktingmottagande. För flyktingarna själva så klart men även för kommunens personal, föreningarna och för alla som vill hjälpa till.

Därför frågade vi i Vänsterpartiet kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) om det fanns en plan för mottagande av flyktingar eller om det fanns som avsikt att ta fram en sådan.

Svaret vi fick från kommunstyrelsens ordförande var att kommunen fick med sig många viktiga erfarenheter från 2015 och framåt och att det är viktigt att ta vara på den erfarenheter samt den dokumentation som gjordes. Men hon sa att det fanns ingen avsikt att ta fram en plan som gör oss bättre rustad.

Motion om underhåll samt äldreanpassning av befintligt utegym på Muskö

Lage Ölund (-) har skrivit en motion om att uppgradera och äldreanpassa utegymmet på Muskö.

Muskö IF har ett driftavtal med kommunen där de ansvarar för driften av utegymmet och andra anläggningar. De ska bland annat ta hand om sophantering och göra mindre reparationer. Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för större reparationer och underhåll.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Utegym_M%C3%A4larh%C3%B6jdsbadet.jpg
CC-BY-SA-4.0 Urbanpublicplaces, Wikimedia

Sedan frågan var uppe i kommunfullmäktige har en del hänt. Idrotts- och fritidsnämnden beslutade 2019-10-23 att lägga ner hälften av fritidsgårdarna i kommunen. Dalarö och Lyckeby fritidsgård kommer att lägga ner först. Sedan blir det Tungelsta och Vendelsö. Det är ytterområdena som kommer att drabbas av det här. Vi har också lagt en motion om att stoppa nedläggningen av fritidsgårdar.

Vi ser med oro på att man börjar lägga ner verksamhet och service i ytterområdena för att spara pengar. Den utvecklingen vill vi inte se. Vi anser att förslaget att uppgradera och anpassa utegymmet på Muskö är en bra idé. Därför yrkade vi bifall. Det blev votering och motionen bifölls. Här är vårt egna förslag.

Program för Haninge kommuns säkerhet och riskhanteringsarbete

Ett ärendet handlade också om att anta ett uppdaterat program för säkerhet och riskhanteringsarbete. Det är viktigt att ha ett brett säkerhetstänk.

Klimatet är vår tids ödesfråga. Att vi måste minska våra utsläpp är en självklar del för att vi ska kunna hejda den globala uppvärmningen. De som drabbas hårdast av klimatförändring är fattiga människor i fattiga länder

https://www.pexels.com/sv-se/foto/373097/

Ett förändrat klimat påverkar också Haninge, speciellt den byggda miljön. Vi behöver kunna hantera extremt väder, inte minst vid skyfall och översvämningar. I förslaget till program tycker vi det ska framgå tydligare hur klimatanpassning är en viktig del av säkerhets- och riskhanteringsarbete.
Vi har redan fått en försmak av extremväder i Haninge. Därför behövs det exempelvis en bra dagvattenhantering och tillräckligt med grönytor och dammar för att hantera stora skyfall. Att hantera klimatförändring är en viktig del av ett risk- och säkerhetsarbete. Kommunens hantering och agerande i samband med skogsbränder bör även framgå i programmet. Detta framgår inte tydligt i förslag till programmet.

Under “4.3.7 Värna civilbefolkningen” i programmet står det om planer för att kommunicera med civilbefolkningen när ordinarie metoder och kanaler inte fungerar. Det är självklart väldigt viktigt. Men behovet av kommunikation även internt inom organisation i händelse av telenät och/eller internet slås ut bör framgå tydligare i programmet.

Vänsterpartiet lade ett eget förslag i kommunstyrelsen för vi tyckte det fattades skrivningar kring extremväder och klimatanpassningar bl.a. Moderaterna hade också synpunkter i kommunstyrelsen. Vi kunde enas kring flera punkter och lade ett gemensamt förslag i kommunfullmäktige om återremiss.

Kollektivhus med hyresrätter på Dalarö

På mötet var det också uppe en detaljplan och exploateringsavtal till beslut. Det handlar om hotellet Bellevue.

Vänsterpartiet tyckte att man istället för att bygga dyra bostadsrätter så skulle man se över möjligheten till kollektivhus med hyresrätter.

Ett kollektivhushotell med hyresrätter kanske hade varit något?
CC-BY-3.0 Ankara, Wikipedia

På Dalarö finns det omkring 430 helårsbostäder, varav ca 330 är i form av enbostadshus och ca 90 form av hyreslägenheter i flerbostadshus. Dalarö ortsanalys uttrycker att fler lägenheter behövs på orten för att det ska gå att bo på Dalarö under livets alla skeden. Ortsanalysen konstaterar också att Dalarö är socioekonomiskt segregerat i relation till kommunen i övrigt.

Vänsterpartiet ser ett stort behov av hyresrätter på Dalarö. Vi ser också ett behov av fler mötesplatser. Vi tycker att det skulle vara väldigt bra om det kunde uppföras kollektivhus med hyresrättslägenheter och gemensamma utrymmen. Vi vill att det ska undersökas om det är möjligt att uppföra ett kollektivhus i området. Det hade ju passat alldeles utmärkt i ett hotell!

Det framgår också att planen kan medföra risk för översvämning. Man gör avsteg från Länsstyrelsens rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse längs Östersjökusten i länet. Vi tycker att man ska återkomma med förslag på plan med byggnationer som inte gör avsteg från Länsstyrelsens rekommendationer.

Vidare framgår det att förslaget bedöms ha något negativ påverkan på biotoper, buller och utsläpp av växthusgaser. Men i listan över planåtgärder för att begränsa projektets miljöpåverkan så berörs inte biotoper, buller och utsläpp av växthusgaser. Detta anser vi behöver kompletteras.

Därför yrkade vi på en återremiss. Vi fick tyvärr inte stöd från något annat parti.

Belysning i Brandbergen

Vänsterpartiet har hela vintern drivit på om bättre belysning i Haninge. Vi har t o m stått med tomtebloss och facklor bredvid Brandbergen centrum ett par dagar innan jul för att visa hur mörkt och nedsläckt det är. Under tre månader var belysningen helt nedsläckt kring Brandbergen centrum. Helt oacceptabelt!

Bild på facebook där vi uppmärksammar den trasiga belysningen i Brandbergen

Därför skickade vi in en interpellation (skriftlig fråga) som besvarades och debatterades på kommunfullmäktige. Det var trevligt att höra att Petri Salonen (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, höll med oss om att det har varit en salig röra gällande belysningen i Brandbergen.

Men på frågan hur man kommer göra i framtiden för att åtgärda snabbare så fick vi inget svar. Det enda svar vi fick var att det borde ha åtgärdats snabbare och att kommunens entreprenör borde ha fixat det här på tio dagar. Så var inte fallet. Det fanns ingen beredskap eller vilja att sätta in temporär belysning när ärendet drar ut på tiden. Nästa gång kan det ta 3 månader igen. Och då kommer man säkerligen skylla på entreprenören eller något annat. För de av oss som bor i Brandbergen så är det ingen tröst. Vi vill ha fungerande belysning i våra områden.

Eftersom det är så viktigt med fungerande belysning för trygghetens skull så har vi tillsammans med Moderaternas lagt en motion om att förbättra gatubelysningen i Haninge.

 

Kopiera länk