Äldreomsorg

V och M fortsätter kampen att få bort 12-timmarspass inom äldreomsorgen

Jag, Åsa Bååth ledamot i äldrenämnden och kommunfullmäktige, ser positivt att vår gemensamma motion att upphöra med påtvingade 12-timmarspass (11 tim +1 tim rast) för personal på vård- och omsorgsboenden, nu har tagits upp i äldrenämnden. Den fick avslag men det var väntat. Däremot har facket Kommunal meddelat oenighet med förvaltningens svar och ställer sig bakom vår motion.

V och M har en samsyn när det gäller god omsorg i äldrevården och att vi måste göra allt för att vara attraktiva som arbetsgivare. I den nationella kris som är i äldreomsorgen kommer det fattas 160 000 undersköterskor till år 2035. Då måste vi alla som kan påverka beslut ta det ansvaret. Det ligger på oss nu att stoppa försämringar som ger stora hälsorisker för personalen. Man är inte bra vårdare i 12 timmar, så det påverkar även kvalitet och säkerhet för de boende.

Vänsterpartiet går helt mot en nedrustning av äldreomsorgen och därför är det viktigt att borttagandet av 12-timmarspass sker. Det finns också ett hälsoperspektiv att ta hänsyn till. Nattarbetare utsetts för stora hälsorisker redan på 10 timmarspass. Kvinnor har 50 % högre risk att få bröstcancer, männen har 40 % högre risk för prostatacancer och så är risken mycket större att få de vanliga välståndssjukdomarna som diabetes, hjärt- kärl sjukdomar, sömnproblem och utbrändhet. På dagtid innebär den låga bemanningen att stressen och otillfredsställelsen att inte hinna utföra ett professionellt arbete till utbrändhet .

Den omtalade heltidsresan som många ger kritik är en garanti för kvinnor att kunna försörja sig. Den jämnar också ut löneskillnader mellan kvinnor och män. Det här är ett av de bästa avtal som tagits fram för kvinnor att äntligen kunna försörja sig på sitt arbete, det ger bättre kreditvärdighet och pensionen blir högre. Men den måste genomföras på rätt sätt.

Det höjda ohälsotalet som vi åter ser beror på en kombination att införa heltidsresan, minimibemanning och 12-timmarspass samtidigt. Man försöker trycka in detta i samma organisation som var uppbyggt för deltid. Stora brister i samverkan med personalen leder till att personal slutar. Sjuktalen har ökat sedan i augusti 2019. Detta har bidragit till sämre arbetsmiljö och en risk att det skadat Haninge som en lockande arbetsgivare.

Nu vill vi stödja en utsatt personalgrupp och medverka till en flexibel, modern och lockande äldreomsorg. V arbetar för att stärka feministisk politik i kvinnodominerande yrken.

Åsa Bååth (V)
Kopiera länk