Bostäder

Vänsterpartiets syn på planen att bygga i Söderbyskogen

Det finns en detaljplan gällande Söderbyskogen (Söderby huvudgård 2:1) som har varit ute på samråd. Området är planlagt sedan 1977 för bostadsändamål. Kommunen äger marken.

Inventeringsområde

Boende i området har protesterat mot att det nu finns planer på att exploatera i skogen över huvud taget. De har en hemsida där de presenterar sina tankar. De har också samlat in namnunderskrifter mot att exploatera i skogen.

Vad är Vänsterpartiets inställning?

För oss i Vänsterpartiet finns det flera viktiga saker att tänka på:

 • Att bevara stadsnära skog för rekreation
 • Att bevara biologisk mångfald och naturvärden
 • Att gröna korridorer bevaras
 • Att bygga klimatsmarta hyresrätter till rimliga hyror
 • Att motverka boendesegregation och verka för att blanda upp människor
 • Att Haninge Bostäder bygger fler hyresrätter i egen regi
 • Att gynna kollektivtrafiken och minska utsläppen från transporter i kommunen
 • Att lyssna på invånare
 • Att se till hela kommunens bästa

Biologisk mångfald och naturvärden

I och med den aktuella detaljplanen har en naturinventering gjorts av området.

I sammanfattning står det:

Området har en fungerade spridningslänk norrut till barrskogen i Norrby. Området är därför ekologiskt funktionellt även på en regional skala.

 

Landskapsanalysen (med fokus rekreationsvärden) visade att området är mycket betydelsefullt som rekreationsområde med tanke på de många och breda stigarna som finns i området. En mängd upplevelsevärden registrerades som exempelvis grillplats, utsiktsplatser, kojor och bord.

 

Sammantaget visar undersökningen att skogsområdet i Norra Söderby både har höga naturvärden och rekreationsvärden och att stor hänsyn bör tas för att bevara dessa värden i möjligaste mån och för att bibehålla ekologisk funktionalitet för barr- och blandskogsnätverket i Haninge kommun. Hänsyn kan tas genom en väl anpassad lokalisering av husen utifrån naturvärdesobjekten, naturvårdsarter och de inmätta naturvärdesträden. Gamla träd och död ved bör sparas i så stor utsträckning som möjligt. De träd som tas ned bör lämnas i skogen och existerande lågor som påverkas av planerna bör flyttas till en närliggande plats.

Vidare går att läsa att det finns spridningslänkar mellan skogsområdet i Norra Söderby och Norrby för barrskogsmesarna. Likaså västerut mot Länna och österut mot Vendelsö. Dock svag koppling söderut pga Nynäsvägen.

I och med att det inventerade skogsområdet i Norra Söderby visade sig både ha höga naturvärden samt uppfyller kraven för att vara reproduktionshabitat och aktivitetsområde för barrskogsmesar i barr- blandskogsnätverket blir effekten av bebyggelsen d.v.s. förlust av naturmark att naturvärden försvinner lokalt och att den regionala grönstrukturen försvagas.

Bild från naturinventeringen som visar vilka områden som har höga naturvärden

Under stycket rekommendationer går det att läsa:

För att kunna bevara en del av de höga naturvärdena, naturvärdesträden och naturvårdsarterna rekommenderas att den centrala runda byggnaden placeras längre norrut i området där naturvärdena är lägre. I övrigt kan mindre justeringar göras av huslokaliseringen så att så många naturvärdesträd som möjligt sparas. De träd som fälls bör lämnas i skogsmarken runtomkring så att mängden död ved ökar. Lågor som idag finns utspridda i området bör flyttas så att dessa kan bli kvar i området.

Som framgår av naturinventeringen skulle en exploatering av skogen enligt detaljplanen påverka naturvärden och biologisk mångfald negativt. Om exploatering ändå ska ske bör det ske längre norrut i området där naturvärdena är lägre.

Bygga blandat

Vi i Vänsterpartiet vill att alla ska kunna bo i kommunen. Plånbok ska inte avgöra om du kan få ett eget hem eller inte. Eftersom vi lever i ett samhälle där ekonomin är väldigt ojämlik så har inte alla råd att köpa sin bostad. Det är långt ifrån alla som kan köpa sig ett hus eller bostadsrätt. Därför är det väldigt viktigt att det finns god tillgång på hyresrätter till låga hyror. (Det kan så klart finnas större och finare hyresrätter till något högre hyror också för de som vill lägga pengar på det).

Vi i Vänsterpartiet ställde en fråga till stadsbyggnadsnämndens ordförande Göran Svensson (S) om hur det ser med hyresrätter i Haninge kommun. I Haninge har vi få hyresrätter. I hela kommunen har vi 24 %.

Vårt allmännyttiga bostadsbolag Haninge Bostäder har ett bestånd med få hyresrätter. Vi ligger långt under snittet för allmännyttiga hyresrätter i länet. I Haninge är det 25 lägenheter per 1000 invånare. Snittet i länet är 77 lägenheter per 1000 invånare.

Antal allmännyttiga bostäder per 1000 invånare. Haninge ligger i bottenligan

Vissa områden sticker ut med att ha noll eller nära noll hyresrätter i kommundelen men ändå ligger centralt. Norrby är ett sådant område. Där finns 0 % hyresrätter. (Vendelsö och Vendelsömalm är också sådana områden).

Det finns många nackdelar med boendesegregation. Bland annat så bidrar det till skolsegregation vilket påverkar elevers resultat.

Om det ska byggas något i Norrby så är det hyresrätter.

Om det skulle bli aktuellt med att bygga i Norrby så föreslår vi kollektivhus med små hyreslägenheter och gemensamma utrymmen för att bäst ta tillvara ytan. Husen bör byggas i massivträ och stammar och ledningar bör dras så att framtida omfattande renoveringar inte blir nödvändiga. Då bör Haninge Bostäder bygga i egen regi.

Bygga för minskade utsläpp

Två tredjedelar (2/3) av utsläppen i Haninge kommer från transporter. 54 % av resor sker i Haninge med bil. Det är viktigt att byggande sker på ett sätt som gynnar kollektivtrafik, cykling och fotgängare. Byggande ska inte ske så att det ökar trycket på vägarna, bidrar till köer och ger större utsläpp.

Vi måste drastiskt minska på vårt bilåkande!

Det måste finnas en plan för att kunna leda ut trafiken på ett bra sätt vilket inte innebär en stor ökning av biltrafik och som inte skapar trafikproblem.

Lyssna på invånarnas synpunkter och se till kommunens bästa

Det är självklart att lyssna på invånarna. Invånarna är oftast bäst insatta i hur politiska beslut kan ge direkta konsekvenser. Det är viktigt att vi lyssnar på alla våra invånare.

Vi i Vänsterpartiet träffade aktivisterna från skogenkvar.nu och lyssnade på deras synpunkter och farhågor.

Vi måste lyssna på alla våra invånare. Även de som inte är vana att tala för sig och kräva politiska åtgärder. Den här gången mobiliserade en grupp aktivister i Norby vilket är positivt. Men vi måste i framtiden också se till att lyssna på grupper i andra bostadsområden, även om de inte är lika vältaliga och organiserade.

Samtidigt måste vi se till invånarnas bästa. Om det är brist på bostäder måste vi försöka bygga mer. Om det är boendesegregation i kommunen måste vi lösa det. Om vi riskerar att värdefull skog hotas blir lidande så blir vi alla påverkade. Att bygga eller inte bygga i Norrby påverkar alltså kommunen som helhet.

Den aktuella planen

Vi är kritiska och tveksamma till den liggande detaljplanen. Det skulle drabba skogens naturvärden, minska möjligheten till rekreation för människor (speciellt barn) och samtidigt inte öka mångfalden i bostadsområdet.

För att vi ska vara beredda att bygga något alls vill vi först vara säkra på att biodiversiteten och spridningsvägarna i vår kommun bevaras. Vidare anser vi att det bara är aktuellt att det byggs i de områden där naturvärdena är låga och att det går att säkerställa att påverkan på miljön blir låg. Enligt naturinventeringen skulle det vara den norra delen som i så fall skulle vara aktuell under förutsättning att det går att flytta mossor och dylikt och att höga naturvärden bevaras. (Eventuella svårigheter med trafiken borde rimligen också vara lättare att lösa i den norra delen). En exploatering skulle hur som helst vara tvungen att vara mindre än den aktuella i detaljplanen då storleken på den aktuella detaljplanen kommer påverka skogen i för stor utsträckning, både naturvärden och rekreationsvärden.

Om vi skulle offra en del av skogen är det bara aktuellt om det byggs bostäder som verkligen går dit de behövs som mest. Det är inte aktuellt för oss om det byggs bostadsrätter och radhus som inte kommer alla till del och som bara kommer stärka boendesegregationen.

Så som den aktuella detaljplanen ser ut så säger vi bestämt nej.

Starkt stöd för att bygga lägenheter åt nyanlända

I går (2016-12-19) beslutade kommunfullmäktige i Haninge att anta planen för bostäder till nyanlända som anvisats till Haninge kommun. Det var med stor majoritet det antogs. S, MP, C, V, RS, KD och L röstade för. M och SD röstade mot planen.

För två veckor sen kom frågan om bostäder för nyanlända upp i kommunfullmäktige. Inför det mötet hade Moderaterna och Sverigedemokraterna delat ut flygblad och varnade för vad de menade skulle kunna hända om vi byggde modullägenheter för nyanlända. Till mötet kom då upprörda Haningebor men också organiserade högerextrema. En man hade en t-shirt med texten ”Motgift” (en nazistisk hatsajt). Frågan minoritetsåterremitterades, det vill säga skickades tillbaka till kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare beredning. (Det räcker med 1/3 av rösterna för att minoritetsåterremittera ett ärende).

På gårdagens kommunfullmäktige när vi skulle behandla frågan igen så var det i åhörskaran inte nazister den här gången. Istället var det antirasister, socialister och engagerade individer i civilsamhället som kom för att visa stöd för att ta emot nyanlända till Haninge. Det kom en del folk från Dalarö för integration som jobbar väldigt bra med integration och inkludering på Dalarö. De vann också Haninges mångfaldhetspris 2016. Med en sådan åhörarskara som är positivt inställda till nyanlända, solidaritet och ansvar så blev det en helt annan ton i debatten.

Vi i Vänsterpartiet är väldigt tydliga: vi tycker det är självklart vi ska ta emot och välkomna de nyanlända som blir anvisade till Haninge. Vi står bakom bosättningslagen från i mars 2016 som säger att alla kommuner ska dela på ansvaret. Vänsterpartiets syn på bostäder är att det är en social rättighet. Alla ska ha möjlighet till ett hem. Ungdomar, äldre, studenter, småbarnsfamiljer, singlar och så klart också nyanlända.

Nafi Cilgin (V) var tydlig med att vi är antirasister:

Vänsterpartiet står för en generös och human flyktingpolitik. Vi vägrar anpassa oss till rasism och främlingsfientlighet

Bristen på hyresrätter med rimliga hyror som vanligt folk har råd med är det stora problemet.

Nafi Cilgin (V) tog upp det faktum att under Moderaternas styre i Haninge så ombildades 1763 hyresrätter till bostadsrätter. Martina Mossberg (M) tyckte att det inte var något problem för ”bostäderna fanns ändå kvar”. Hon verkade inte besväras av att de då inte blir tillgängliga för de som inte har råd att köpa en lägenhet. Det framgick väldigt tydligt att Moderaterna låter marknaden få bestämma vilka bostäder som byggs och om marknaden inte känner för att bygga billiga hyresrätter, då är det inget problem. Vi i Vänsterpartiet nöjer oss inte med att hoppas på att marknaden ska lösa allt. Vi vill att kommunens allmännyttiga bostadsbolag Haninge Bostäder ska utöka sitt bostadsbestånd och att det ska byggas hyresrätter i hela kommunen. Moderaterna talade om Jordbro och Brandbergen som dåliga exempel på segregation. Vi i Vänsterpartiet lyfte att det är inte där segregationen är värst. Segregationen är värst i flera kommundelar där medelinkomsten är hög, där finns idag knappt några hyresrätter. Det vill vi ändra på.

Samuel Skånberg (V) tog upp vikten av att bygga fler hyresrätter och inte ha orimliga inkomstkrav som idag är fallet

Vi behöver först och främst fler hyresrätter i allmännyttan. Haninge bostäders bostadsbestånd behöver utökas. Det behövs fler hyresrätter i kommunens olika delar. Speciellt i de delar där det knappt finns några hyresrätter alls i nuläget. Samtidigt behöver det vara hyror som vanligt folk har råd med. Idag är det ett inkomstkrav på att man ska tjäna ungefär tre gånger hyran. Det är alltså många som skulle ha råd att betala hyran och ha pengar över men som inte kvalificeras för att de inte tjänar tre gånger hyran. Vänsterpartiet tycker att vi i Haninge ska göra som i Stockholm och avskaffa inkomstkravet vilket betyder att man ska uppnå en miniminivå efter hyran är betald.

 

Vi i Vänsterpartiet tror att det är bra när folk blandas, både när det gäller i bostadsområdet, i skolan, på arbetsplatsen och på övriga ställen i samhället. Högerpolitik, privatiseringar och vinstjakt har lett till segregation på alla de områdena. Vi vill vända den trenden. Vi tror det är bra att undersköterskans barn går på samma skola som civilingenjörens. Vi tror att det är bra att folk som nyss kommit till Sverige bor i samma område som de som i flera generationer bott i Sverige.

Rättvisepartiet Socialisterna talade också om vikten av att bygga ut allmännyttans hyresrätter. Robert Bielecki (RS):

En stor satsning på kommunala hyresrätter är också bästa sättet att svara den rasistiska hets som vissa partier i kommunfullmäktige ägnat sig åt. Det finns partier som i flygblad och artiklar försöker ställa bostadssökande ungdomar och haningebors behov av bostäder mot flyktingars behov av bostäder. Enda sättet att bemöta den rasistiska propagandan är en politisk kursändring bort från den högerpolitik som skapat stora klyftor mellan människor och deras tillgång till bostäder, bra skolor, hälsa, med mera

Mattias Bernhardsson (RS) kritiserade också Moderaterna när de beklagade sig över kostnaderna för modullägenheterna

5 miljoner kronor för 368 lägenheter. Det blir 1100 kronor per lägenhet och månad. Jämför det med de mellan 20 och 50 000 kronor per månad det kostat kommunen att bosätta på ett sjaskigt privat vandrarhem under Moderaternas tid vid makten

Samuel Skånberg (V) bemötte också den tråkiga människosyn som speciellt Sverigedemokraterna verkar ha och lyfte också att det finns stort folkligt stöd för att Haninge ska ta emot och välkomna nyanlända

Alla nyanlända jag har träffat vill integreras i samhället, de vill lära känna den svenska kulturen och lära sig språket. De vill inget hellre än att lära känna etablerade svenska. Det gäller att vi som kommun, civilsamhälle och goda medmänniskor bjuder in dem. Gemensamma mötesplatser är otroligt viktigt. Civilsamhället har gjort och fortsätter göra en fantastisk insats!

 

Efter förra kommunfullmäktige så anordnade jag genom nätverket Ett Öppet Haninge en ljusmanifestation för att visa att vi är många som vill välkomna nya till vår kommun. Det var politiker från vänster till höger. Och det var civilsamhällets organisationer och församlingar. Engagerade personer från Dalarö för integration var där och talade. Dalarö för integration fick i år Haninge mångfaldhetspris för sitt arbete för integration och inkludering. Det var engagerade individer från Röda korset, Civilförsvarsförbundet på plats och också kyrkoherden i Österhaninge församling. Det finns ett otroligt engagemang, driv och glöd i civilsamhället som vill att vi ska visa solidaritet och välkomna de som kommer till Haninge.

Ljusmanifestationen som anordnades var välbesökt och uppskattad. Vänsterpartiets ordförande i Haninge Carina Wellton var en av många som talade på manifestationen.

Planen för anskaffning av bostäder åt nyanlända röstades igenom med stor majoritet. Det känns väldigt bra att alla partier som röstade för var tydliga i att vi skulle visa solidaritet och medmänsklighet och ta vårt ansvar som alla andra kommuner. Vi i Vänsterpartiet är också glada att så många åhörare kom och visade sitt stöd!

Bygg kollektivhus i allmännyttan

Vi har en skriande bostadsbrist i Haninge och i Stockholm. Bristen på hyresrätter är extra akut. Det är extra viktigt att det finns en god tillgång på hyresrätter. Varför? Jo, för att alla har möjlighet till att bo i en hyresrätt. Alla har inte råd att ta lån för en bostadsrätt eller har föräldrar som kan gå i borgen för en. Därför är det viktigt med hyresrätter med rimliga hyror. Det är också bra för samhället och bostadsområdet med en bra grannsamverkan och gemenskap. Allt detta främjas med byggandet av kollektivhus, flerbostadshus med vanliga hyreslägenheter i olika storlek men där det också finns ordentligt med gemensamma utrymmen (som matsal, storkök, verkstad och gemensamma vardagsrum). Därför har Vänsterpartiet skickat in en motion om att Haninge Bostäder ska bygga kollektivhus.

Bygg kollektivhus i egen regi

Det är bostadsbrist i Haninge och bristen på hyresrätter är enorm. De hyresrätter kommunens bostadsbolag Haninge bostäder har ligger under snittet för länet. I Haninge är det 25 lägenheter per 1000 invånare jämfört med snittet i kommunen 77 lägenheter per 1000 invånare. Vi behöver verkligen fler hyresrätter i allmännyttan.

Att folk med olika bakgrund, olika inkomstnivåer, olika familjekonstellationer, olika livssituationer och olika åldrar bor blandat är bra. Därför är det viktigt att det finns många olika boendeformer med olika storlek och bra priser. Även hyresrätter kan byggas i olika storlekar, med olika nivå så att vissa lägenheter blir väldigt billiga medan större kostar mer. Att dela upp en stadsdel i olika delar så att villorna eller radhusen är för sig medan hyresrätterna är för sig är inte integrering (även om snittet för stadsdelen kan se bra ut).

Motsatsen till att skapa segregering inom kommunen och inom stadsdelar är att folk bor tillsammans i samma hus och får en gemenskap där. Kollektivhus i allmännytta är ett bra sätt att få fler hyresrätter i egen regi samtidigt som det skapar goda förutsättningar för en väldigt god granngemenskap och tillhörighet. Varje hushåll har sin egen lägenhet men det finns gemensamma ytor som delas tillsammans av de boende.

I Huddinge driver det kommunägda Huge Fastigheter AB kollektivhuset Fullersta Backe. På kollektivhusets hemsida går det att läsa:

“Kollektivhuset Fullersta Backe är ett hyreshus med vanliga hyreslägenheter. Men det är ett annorlunda hyreshus. Vi sköter huset tillsammans; städar och fixar i rabatterna, har fester, lagar mat och äter ihop. Det sistnämnda är viktigt. Utan gemensam mat skulle det inte vara mycket till kollektivhus. Vi har gemensamma lokaler som matsal, storkök, vardagsrum, lekrum, verkstad, bibliotek/gästrum och träningsrum. Här bor människor i alla åldrar för att de vill ha mer gemenskap än det vanligtvis är i andra flerfamiljshus. Det krävs en del jobb, men man får mycket tillbaka. Huset har funnits i 28 år och ligger på fem minuters promenad från Huddinge centrum, en kvarts resa med pendeltåg från centrala Stockholm.”

Många andra kommuner som Lund och Stockholm driver kollektivhus i allmännyttan. Med fler kollektivhus i allmännyttan så skapar vi förutsättningar för fler personer att bo nära och i gemenskap, ökad integrering, bättre grannsamverkan, mer resursnålt boende och frihet för Haningeborna.

Därför föreslår Vänsterpartiet kommunfullmäktige besluta:

Att uppdra Haninge Bostäder att bygga kollektivhus i kommunen

Samuel Skånberg (V) och Tove Ovsiannikov (V)

Vänsterpartiet röstade för bostäder

På måndagens kommunfullmäktigemöte 2016-12-05 så var den stora punkten på dagordningen frågan om att bygga bostäder åt de nyanlända som blivit anvisade till Haninge.

I mars i år kom bosättningslagen som gör att alla kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända. Att alla kommuner är med och solidariskt hjälper till är egentligen en självklarhet. Men tyvärr inte för alla kommuner. Innan lagen kom till visade SVT att vänsterstyrda kommuner tar emot nästan dubbelt så många flyktingar som borgerliga kommuner, i förhållande till befolkningsmängden. Även efter att lagen kommit till så bryter moderatledda kommuner som Ekerö och Täby mot bosättningslagen och väljer att inte ta emot nyanlända. Samma kommuner som nu bryter mot lagen är de som innan lagen var pinsamt dåliga på att ta emot när det var frivilligt.

Haninge, som är en kommun med över 85 000 invånare, har anvisats 253 nyanlända under 2016 och 359 under 2017. Kommunstyrelseförvaltningen tog fram en plan för 368 bostäder som skulle fördelas på 10 olika platser i kommunen. De planeras byggas som modullägenheter på tillfälliga bygglov. Det var detta Vänsterpartiet ville rösta för.

Det ville verkligen inte Moderaterna och Sverigdemokraterna.

Ni kanske kommer ihåg förra hösten när asylboenden satts i brand och mitt i detta så publicerade Sverigedemokraterna i Skåne kartor med var asylboendena fanns. Oansvarigt och bidrog till att piska upp stämningen minst sagt. Hur många attentatsmän som kände att de hade stöd i ryggen kan vi bara gissa om. Inför måndagens möte delade Moderaterna ut flygblad med kartor över var de planerade modullägenheterna skulle placeras med uppmaningen att protestera mot bostäderna. De skrev också ”Haningemoderaterna anser att kommunen ska stoppa mottagningen nu”. De ställde också grupper mot varandra och antydde att flyktingar går före i kön och att modullägenheter var ett dyrt alternativ.

Till kommunfullmäktige kom det många besökare. Vissa som fått flygbladen från Moderaterna. Utöver det kom det också högerextrema. En person hade en t-shirt med texten ”motgift”, namnet på en nazistisk hatsajt och podd. Det blev fullt i fullmäktigesalen och folk fick stå i foajén och följa mötet därifrån via direktsändningen. Flera poliser, piketbussar och vakter var på plats. Tove Ovsiannikov (V) blev intervjuad i Flamman om mötet:

– Min uppfattning är att framförallt M och SD piskat upp den stämningen i kommunen. De kanske inte är ensamma om det men har varit en bidragande orsak. De har använt sig av folks oro och rädsla genom att ställa nyanlända och flyktingars behov av bostad mot unga Haningebors behov av bostad, säger Tove Ovsiannikov.

Tove Ovsianikov

Samuel Skånberg (V) berättade om hur nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen mobiliserar och syns med klistermärken och sprejade symboler i Haninge och om deras våldsamhet.

Vad är problemen? Jo, det är att främlingsfientliga krafter mobiliserar. Att det inte är ovanligt att se nazistiskt klotter till och med i Haninge. Igår anmälde jag till kommunen klotter från den nazistiska rörelsen nordiska motståndsrörelsen. Klottret var vid en skola.

 

Vad har expo att säga om Nordiska motståndsrörelsen, tidigare Svenska motståndsrörelsen?
”Ledningen för SMR har uppmanat sina anhängare att beväpna sig. Det har medfört att flera aktivister dömts för brott mot vapenlagen och brott mot knivlagen. När Expo i början av 2014 granskade 119 aktivister som var aktiva i SMR under 2013 var 65 personer dömda för brott. 51 % var dömda för olika typer av våld, såsom mord, misshandel och våldsamt upplopp. 49 % hade varit dömda för vapenbrott, och 17 % hade vid ett eller flera tillfällen dömts för hets mot folkgrupp. Rörelsen är kraftigt överrepresenterad av män.”

 

För någon vecka sen demonstrerade nordiska motståndsrörelsen i Stockholm. Enligt uppgift ropade de ”judepacket” och heilade.

 

En antidemokratiskt, hatisk, våldsam och nazisitisk organisation.

 

Men Jenny Manners från Sverigedemokraterna som fram till den här månaden satt i kommunfullmäktige och som ersättare i kommunstyrelsen har på facebook uttryckt stöd för att samarbeta med Nordiska motståndsrörelsen. Hon har också på facebook skrivit

 

”det är ett sundhetstecken att att svenskar blir så pass förbannade att de uppmanar till ‘våld'”

 

Det är inte flyktingar som är problemet i Haninge. Det är extremhögern.

Vänsterpartiet lyfte också vikten av att vara väl rustad i kommunen med hyresrätter och att bristen på hyresrätter är enorm. Vi lämnade också in en motion om att låta Haninge Bostäder bygga kollektivhus med hyresrätt.

Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna lyfte också vikten av en stark allmännytta och gav en känga till högern i oppositionen för att ha sålt ut allmännyttan och låta skatter gå till privat vinst.

Efter en lång debatt så föreslogs att ärendet skulle återremitteras, det vill säga återgå till kommunstyrelseförvaltningen för mer behandling för att senare komma tillbaka till kommunfullmäktige igen. Det blir ett extra insatt kommunfullmäktigemöte måndagen 2016-12-19, kl 13:00. Vi uppmanar alla som tycker det är en självklarhet att Haninge ska vara med och hjälpa till att delta som åhörare måndagen den 19:e!

Fullsatt på vårt bostadsseminarium i Haninge

Syntolkning: Delar av publiken på bostadsseminariet i Haninge Kulturhus 7 oktober 2015

Syntolkning: Delar av publiken på bostadsseminariet i Haninge Kulturhus 7 oktober 2015 Foto:jagvillhabostad.nu

Den 7 oktober 2015 höll Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i Haninge ett bostadsseminarium om hur man kan bygga mer och framförallt billigare hyreslägenheter. Det var oerhört roligt att så många bostadspolitiskt intresserade från hela länet kom ut till oss i Haninge.

Det går inte att bygga billigt eller fort har vi fått höra. Syftet med kvällen var att försöka motbevisa det och höra hur kommunerna kan bli mer offensiva i sina upphandlingar. De som är insatta i bostadsbristens grundproblem vet att det byggs för lite och det byggs för dyrt. De flesta lägenheter som byggs är bostadsrätter eller hyresrätter med väldigt höga hyror. Vi vet också att efterfrågan på hyresrätter med rimliga hyror är hög och stora grupper i samhället har svårt att skaffa ett eget boende. Bristen på bostäder gör bl.a. att unga inte kan flytta hemifrån och starta sina vuxenliv. Att den som vill anställa inte får tag i personal. Att den som vill skilja sig stannar kvar. De höga hyrorna gör att långtidssjuka, arbetslösa, pensionärer och andra låginkomsttagare får svårt att bli godkända som hyresgäster. Rätt till bostad är en mänsklig rättighet och något som vi politiker måste tillgodose på ett bättre sätt. Det kan låta lite torrt då man pratar om markupplåtelser, lagar och paragrafer. Men kom ihåg att en bra bostadspolitik främjar människors frihet, klimatet, feminismen, kollektivtrafiken, tillgängligheten, jämlikheten och dessutom kan ses som ett antirasistiskt arbete. Detta för att ett folk som har sina basbehov sörjda för är mindre benägna att leta efter en syndabock.

Då många i publiken kom från andra delar av länet ville vi inte fokusera så mycket på just Haninge. Men vi inledde med en kort information från Britta Orring – Mark och exploateringschef i Haninge kommun.  Britta berättade om kommunens bostadsplaner. Vad som snart är klart och vad som planeras i närtid. Störst är projektet Haningeterassen som påbörjats. Här kommer det bli en ny modern bussterminal, kommersiella lokaler, vårdlokaler och ca 450 lägenheter. Hon berättade även om Vega, Ribby Ängar och de 180 nya ungdomslägenheterna som nu byggs i moduler.

Konceptet Snabba Hus presenterades av Vanda Kehr – arkitekt, projektutvecklare och aktiv i organisationen jagvillhabostad.nu och Teo Strömdahl Östberg som är ordförande för jagvillhabostad.nu.

 • Föreningen har funnits under 14 år och började som en utbrytning ur Hyresgästföreningen
 • Snabba Hus satsar nu på att uppföra modulhus för unga som man visat går att utföra på ett sätt som tillfredsställer de flesta krav som kan ställas på tillgänglighet, miljö och kvalitet
 • I Västberga byggs nu modulhus tillsammans med Svenska Bostäder under benämningen ”Snabba hus” – se hemsidan www.snabbahus.nu
 • Föreningen arbetar med konceptet tidsbegränsat bygglov som omfattar upp till 15 år varefter husen bedöms kunna flyttas till nya områden
 • Prisexempel: en 1:a på 32 m2 för 4.900:-/mån
 • Största problemet för att få ned kostnaden är kommunernas tomträttsavgälder
 • Handbok över ”Snabba hus” under utarbetning, beräknas klar i nov för publicering på webben
 • Vanda och Teo önskade att fler kommuner skulle leta efter nya sätt att lösa bostadsbristen på

 

Johan Zandin, från Vänsterpartiet i Göteborg, berättade hur Göteborg lyckats sätta igång byggandet av billiga bostäder. Johan sitter dels i kommunfullmäktige, dels i Stadsbyggnadsnämnden och i styrelsen för ett av de allmännyttiga bostadsföretagen:

 • Johan berättade om projektet ”Guldmyntsgatan” (150 lgh med 2:or och 3:or) med följande prisexempel: – 1.400:-/m2 med hyreskostnad på 4.200:-/mån för 36 m2, 7.000:-/mån för 60 m2 – 1:or kunde erbjudas för 3.000:-/mån
 • Förutsättningar för dessa bostäder var bl a att läget var halvcentralt och marken var färdig att bygga på.
 • Ett av misstagen man gjorde var att man inte garanterat hyran för de närmaste 15 åren i markanvisningsavtalet
 • Ett annat bostadsprojekt är ”Frihamnen” där kommunen förfogar över en hel del mark från början och där förutsättningarna för rimliga hyresnivåer alltså var relativt gynnsamma, trots det centrala läget. 2035 beräknar man att området består av c:a 15.000 bostäder – (50% hyresrätt, 50 % bostadsrätt) och c:a 15.000 arbetsplatser. Hyresnivåerna som är uppdelade på tre nivåer kommer i nuläget att ligga på: A. 1.000:-/m2 = 3.000:-/mån för 36 m2 , 5.000:-/mån för 60 m2. B. 1.400:-/m2 =  4.200:-/mån för 36 m2, 7.000:-/mån för 60m2. C. 1.850:-/m2 = 5.550:-/mån för 36 m2,  9.250:-/mån för 60 m2.
 •  I detta projekt har dock hyran bestämts med ett garanterat markanvisningsavtal för 15 år.

 

Mikael Gustafsson är stadsbyggnadschef i Nynäshamn. Som tjänsteman där har han full koll på regler och hur kommunerna kan driva på byggandet. Han berättade även om regeringens nya förslag för ökat bostadsbyggande.

 • En aktiv markpolitik är avgörande. En bra bostadsförsörjning kombineras med ett markpris som inte enbart ser till kortsiktiga inkomster för kommunen.
 • Viktigt med en bra planberedskap där flexibilitet kan kombineras med att kunna ge bygglov tämligen omgående efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.
 • Kommunen bör vara öppen för olika slags lösningar i den situation vi nu befinner oss i. Mikael nämnde exempel som koncepthus, kombohus, Boklok, jag-vill-ha-bostad.nu som möjliga alternativ till det traditionella byggandet.
 • Regeringens satsning på 3,2 mrdr/år till stöd för bostadsbyggande där små lgh under 35 m2 kommer att ges större relativt stöd.

 

Sist ut i panelen var Göran Svensson (s)– ordförande för stadsbyggnadsnämnden i Haninge. Hur planerar Haninge att bygga billigare i framtiden?

 • Svenska Vårdfastigheter bygger hus i moduler
 • Älvsbyhus för 3,5 Mkr
 • Boklok (IKEA och Skanska med start 1997) bygger flerbostadshus, mest bostadsrätt för c:a 1 Mkr exkl månadsavgift.
 • SABOs Kombohus, med en snitthyra c:a 25% under vanliga kommunala bostadsbolag, för ungdomar under 27 år med beräknad sluthyra på 4.600:-/mån.
 • Hur kan vi styra bostadsbyggandet vid exploatering: – krav på visst antal lgh med investeringsstöd – blandade upplåtelseformer
Syntolkning: Göran Svensson, ordförande Socialdemokraterna och Stadsbyggnadsnämnden Haninge, berättar om hur Haninge kan bygga mer och billigare.

Syntolkning: Göran Svensson, ordförande Socialdemokraterna och Stadsbyggnadsnämnden Haninge, berättar om hur Haninge kan bygga mer och billigare. Foto: Nooshi Dadgostar

 

 

Efter paneldeltagarnas presentationer vidtog en stund med frågor från oss i planeringsgruppen. Vi undrade vilken typ av hus som panelen ansåg vara ”bäst” ur olika aspekter, inte minst ur hållbarhetssynpunkt. Några synpunkter som framkom var: Theo ansåg att modulhus var det bästa alternativet för närvarande -på frågan om trähusets framtid, inte minst ur miljö- och hållbarhetssynpunkt. Johan ansåg att det visst finns en framtid för trähus när man nu kan garantera brandsäkerheten med en ny typ av impregnering av träet.

 

En annan fråga var på vilket sätt man som beställare i en kommun kan villkora sluthyran: Här påpekade Johan hur exemplet från Guldmyntsgatan missade det viktiga klausulen med hur länge markanvisningsavtalet kan få styra prisutvecklingen. Samtliga i panelen var rörande överens om att vi inte ska styra hyran på det sätt som visas i områden med ”Social housing”, med de stigmatiserande och exkluderande effekter som detta kan medföra. Panelen ville inte heller ha några krav på inkomsttak för att få tillgång till dessa billiga hyresrätter som nu planeras, bättre med strikt kötid som är lika för alla. Här nämndes också hur den nya rödgröna majoriteten i Stockholms Stad ändrat inkomstkravet för att kunna godkännas som hyresgäst. Det nya kravet innebär att en hyresgäst måste ha minst 4 675 kronor kvar när hyran är betald. Vissa allmännyttiga bostadsbolag har krav på både två och tre gånger hyran som inkomst. Göran ansåg det var rimligt att se över ifall vi kan införa det även i Haninge.

Publikfrågorna var många och engagerade. Varför väljer man att bygga där det är berg när det finns så mycket annan mark? Svaret var att kostnaden för att spränga betalas av det man får betalt för fyllnadsmassor som kommer från sprängningarna, alltså ingen merkostnad. En byggnadsarbetare konstaterade att han med sin lön aldrig själv skulle ha råd att bo i de bostäder han byggde. Parkeringstalens påverkan på sluthyran var också en fråga. Att avsätta mark för parkeringar är dels dyrbart och det är även klimatsmartare att placera bostäder nära bra kommunikationer så att behov av parkering inte blir lika stort.

Sammanfattning: Under kvällen fick vi höra att det går att bygga billigare. Det är en stor utmaning och inte helt enkelt men det går om man har en aktiv kommun som driver på och inte lämnar walk-over åt marknaden att lösa bostadsbristen.

Vi som planerat seminariet var Göran Johansson och Carina Wellton från Vänsterpartiet Haninge och Göran Svensson från Socialdemokraterna i Haninge. Medarrangör var ABF Södertörn. Vi tackar för ett gott samarbete och ser fram emot nya.

Vi vill också tacka alla dem som tog sig till seminariet i Haninge. Vi hoppas ni fick några nya insikter, mer kunskap och åkte hem till era kommuner laddade med nya argument. Ett stort tack såklart även till den kunniga panelen som berättade om nya spännande sätt vi kan bygga billigare.

Nu finns det inga ursäkter längre – nu sätter vi igång och bygger mer och billigare!

Efter seminariet blev det många intressanta diskussioner mellan de som stannade kvar. Syntolkning: Ett foto på människor som pratar och fikar.

 

 

Syntolkning: Kvällens moderator Carina Wellton - ordförande Vänsterpartiet Haninge, Nooshi Dadgostar - bostadspolitisk talesperson i Vänsterpartiet och Elisabeth Biström - Vänsterpartiet Botkyrka.

Syntolkning: Kvällens moderator Carina Wellton – ordförande Vänsterpartiet Haninge, Nooshi Dadgostar – bostadspolitisk talesperson i Vänsterpartiet och Elisabeth Biström – Vänsterpartiet Botkyrka.

 

 

 

12105828_10205403207662958_1779998464084133754_n

Syntolkning: Foto på Göran Johansson, Teo Strömdahl Östberg, Vanda Kehr, Göran Svensson, Carina Wellton, Mikael Gustafsson, Johan Zandin (bakom Vanda).

 

 

Våra nio deltagare från Vänsterpartiet Haninge på Vänsterdagarna i Malmö

Arkiv