Feminism

En vänsterbudget för 2018-2019

Nu var det dags igen! Budgetfullmäktige 12 juni!

För ett jämlikt, hållbart och solidariskt Haninge

Vi i Vänsterpartiet vill se att Haninge där alla får plats, där alla barn får det stöd som de behöver, där alla kan ha råd att bo, där invånarna kan påverka sin vardag, där det är jämställt och jämlikt.

Borgarna vill i vanlig ordning privatisera och låta marknaden styra. Vi vill istället satsa på och utveckla kommunens verksamheter. Vi vill att kommuninvånarna ska kunna lita på att kommunen tar hand om välfärden och att den finns där när den behövs.

Nedan skriver vi om några saker vi vill lyfta i årets budget. Om du vill läsa mer i detalj och se alla våra satsningar kan du ladda ner budgeten här.

Slopat överskottsmål och samma skattenivå

För 2018 föreslår Vänsterpartiet ett överskottsmål på 0 procent, det ger ett ökat resultat på 114 miljoner jämfört med om vi, vilket andra partier vill, skulle ha haft ett överskotts mål som motsvarar 2,5 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Dessa dryga 114 miljoner väljer Vänsterpartiet att fördela till Haninges välfärd.

Det finns heller inget särskilt motiv att själv finansiera investeringar när kommunen idag kan låna till minusränta. Det är inte väl använda pengar. Hade ränteläget varit ett annat, högre, hade det funnits viss logik i ett överskottsmål för att själv finansiera investeringar.

Vänsterpartiet ser därför ingen anledning att kommunen ska uppställa ett särskilt överskottsmål. Däremot ska vi följa kommunallagen; budgeten ska vara i balanserad och underskott ska regleras inom tre år.

Skattesänkningar syftar till att öka den privata konsumtionen. Det är naturligtvis trevligt. Men privat konsumtion bygger inga vägar, skolor, sjukhus eller nya allmännyttiga hyreslägenheter. Det är politiskt oansvarigt att utlova och genomdriva skattesänkningar utan att först infria de förväntningar medborgarna har och uppfylla de skyldigheter kommunen har gentemot sina invånare. Vänsterpartiet yrkar i år inte på någon höjd kommunal skattesats. Orsaken till det är kommunalskattens utformning. Det är en platt skatt utan progressivitet. Inom ramen för nuvarande skattesystem ser vi hellre ökad statlig skatt och ökade generella statsbidrag till kommunerna som den mest progressiva metoden att stärka den kommunala välfärden. Skattesystemet ska utformas så att finansieringen av den offentliga verksamheten tryggas på långt sikt. Skatterna ska bland annat hjälpa till att utjämna inkomst- och förmögenhetsklyftor, de ska motverka konjunktursvängningar och de ska vara verktyg i omställningen till ett miljömässigt hållbart samhälle. I Haninge har det senaste decenniet skattesänkningar prioriterats framför välfärd. Totalt har skattesänkningen som gjordes 2010 samt 2015 inneburit att 402,7 miljoner kronor undanhållits den offentliga välfärden i Haninge. På sikt ser vi dock att den kommunala skattesatsen måste tillbaka till 2010 års nivå. För även i ett platt skattesystem är låginkomsttagarna vinnare på en väl fungerande välfärd. Skattesatsen måste också på sikt öka om vi ens ska klara av att bibehålla nuvarande kvalité.

Satsningar i Vänsterpartiets budget

Med 114 miljoner mer kronor än vad Samarbetskoalitionen har (och andra partier som utgår från samma överskottsmål) så har vi mer resurser att satsa på Haninges välfärd. Här kommer ett urval av några av de satsningar vi gör

 

 • Starta ett arbete om allaktivitetshus i Brandbergen, utifrån bland annat medborgardialog
 • Se till att det byggs minst 600 billiga och klimatsmarta hyresrätter om året varav minst 400 ska byggas av Haninge Bostäder
 • Utforma en plan för hur bostadssegregationen kan brytas i hela kommunen utan att göra avkall på människor möjlighet att få en bostad. Extra fokus ska ligga på hur alla kommundelar kan få tillgång till hyresrätter. I det ingår att utforma en plan för hur kommunen kan nå länssnittet för allmännyttiga bostäder inom en tioårsperiod
 • Utreda och genomföra det som krävs för att hemtjänsten ska bli ramstyrd och flexibel utifrån de äldres dagsaktuella behov och personalens profession.
 • Utföra ett pilotprojekt, om minst två år, om arbetstidsförkortning med bibehållen lön för personal inom äldreomsorgen.
 • Skydda Högstaskogen och Nordankärrsberget som naturreservat samt utreda möjligheten att skydda Norrbyskogen som naturreservat eller biotopskyddsområde
 • Utreda hur rätt till full tid i förskolan kan möjliggöras med bibehållen kvaliteten och en bra arbetsmiljö för personalen
 • Utreda vilka möjligheter som finns för feministiskt självförsvar och workshops i maskulinitetsnormer och jämställdhet
 • Göra en översyn av skolpengssystemet så att resurser går dit behoven är som störst
 • På försök erbjuda Haninges barn sommarkollo
 • Utöka fritidsgårdarnas öppettider under helger och lov
 • Återinföra ”fältare” i kultur- och fritids verksamhet

Här nedan går det att läsa om några saker vi valt att lyfta lite extra

Allaktivitetshus i Brandbergen

Haninge kommun har en del olika platser som kulturhuset i Handen, ungkulturhuset Porten och Jordbro kultur och föreningshus där människor kan mötas och uttrycka sin kreativitet. Vi vill utveckla dessa platser samt verka för ett allaktivitetshus i Brandbergen. Detta möjliggör för människor att ses över kommundelsgränserna och bidrar till en ökad integration och möjlighet till aktivitet som inte är kommersiell. Detta kan också öka viljan att skapa egna föreningar och cirklar. Kommunen behöver ha fler lokaler där medborgarna själva kan utöva sina intressen. Under 2018 ska ett arbete sättas igång tillsammans med Brandbergsborna vad avser ett allaktivitetshus. Det ska ske via medborgardialoger och ett aktivt arbete där man redan från början tänker ur ett ekologiskt och socialt perspektiv.

Bygga fler klimatsmarta och billiga hyresrätter och motverka bostadssegregationen

Vi i Vänsterpartiet vill att alla ska kunna bo i kommunen. Plånbok ska inte avgöra om du kan få ett eget hem eller inte. Eftersom vi lever i ett samhälle där ekonomin är väldigt ojämlik så har inte alla råd att köpa sin bostad. Det är långt ifrån alla som kan köpa sig ett hus eller bostadsrätt. Därför är det väldigt viktigt att det finns god tillgång på hyresrätter till låga hyror.

Vårt allmännyttiga bostadsbolag Haninge Bostäder har ett bestånd med få hyresrätter. Vi ligger långt under snittet för allmännyttiga hyresrätter i länet. I Haninge är det 25 lägenheter per 1000 invånare. Snittet i länet är 77 lägenheter per 1000 invånare. Vi föreslår därför i vår budget en särskild indikator för att följa upp antalet lägenheter per 1000 invånare.

Vissa områden sticker ut med att ha noll eller nära noll hyresrätter i kommundelen men ändå ligger centralt.

Det finns många nackdelar med boendesegregation. Bland annat så bidrar det till skolsegregation vilket påverkar elevers resultat.

Vi vill att kommunstyrelsen ska göra en plan för hur bostadssegregationen kan brytas.

 

 

Träffa oss i Brandbergen 6 juni

Syntolkning: Foto på flera exemplar av boken Ett kollektiv av röster. På rosa bakgrund är tecknat ett demontrationståg med kvinnor som ropar. De håller en banderoll med texten ”Ett kollektiv av röster”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imorgon 6 juni är det Brandbergfestivalen och nationaldagsfirande. Vänsterpartiet Haninge finns på plats hela dagen från 10 till 16. Kom gärna förbi och snacka med oss och andra kamrater, ta en fika eller dela flygblad om du har lust. Klockan 14 har vi picknick där var och en tar med eget att äta och dricka. Vi går då också igenom huvuddragen i den budget vi gjort för Haninge.

Från Brandbergsfestivalens Facebook: ”Brandbergsfestivalen på och vid DANSBANAN i Brandbergen även i år på Nationaldagen, med mycket sång, musik, dansuppvisningar. Knallar, loppis, tivoli, ponnyridning, ansiktsmålning, ballongfigurer, föreningar som visar upp sig, godis och glassutdelning m.m. Happy hour kl.10-11. Fri entré.”

Passa på att bläddra i den jättefina boken om kvinnorna i partiet som nyligen givits ut för att fira att Vänsterpartiet fyller 100 år i år. Vi har några ex till försäljning för 150 kronor styck. Ta gärna med jämna pengar.

Förlaget Leopard beskriver boken såhär:

Ett kollektiv av röster är en unik samling texter skrivna av ett åttiotal skribenter. I artiklar, dikter, personporträtt och intervjuer skildras kvinnor som under Vänsterpartiets historia har gjort avtryck, skapat politik och brunnit för sitt parti. Det är ett stycke historieskrivning, en hundraårig genomgång av pionjärer som  Kata Dalström, viktiga inspiratörer som Eivor Marklund, Barbro Backberger och Gudrun Schyman samt föregångare som Ulla Hoffmann och Ingrid Burman. Genom de enskilda ödena målas en bild av feminismen, stoltheten, inspirationen, motgångarna och segrarna fram.

Här skildras också de kvinnor som är aktiva i dag och som kan berätta om samtidens utmaningar och styrkor—om arbetet mot rasism, det fackliga arbetet, om HBTQ-frågorna och om feminismens framväxt. Medverkar i boken gör bland andra Ida Gabrielsson, Annika Cullberg, Jonas Sjöstedt, Cecilia Torudd, Anna Herdy, Nooshi Dadgostar, Jenny Wrangborg, Hediye Güzel och Karolina Ramqvist.

 

Hoppas vi ses imorgon!

 

Carina Wellton

Ordförande Vänsterpartiet Haninge

 

Feministiskt självförsvar, maskulinitetsnormer och hbtq

Hela 31 procent av kvinnorna känner sig otrygga i området där de bor. Även i hemmet är de mer otrygga och ökar risk för att utsättas för våld. När män blir utsatta för våld är det huvudsakligen okända personer. För kvinnor är det ofta närstående eller bekanta. Kvinnor rätt till sina egna kroppar respekteras inte. Feministiskt självförsvar kan bidra till att minska tjejers och kvinnors otrygghet. Kurser i feministiskt självförsvar har införts bland annat i Göteborg.

Det grundläggande problemet är dock patriarkatet. Det är ett system som innebär mäns kontroll över kvinnors liv. Patriarkatet överordnar män och underordnar kvinnor både på ett samhälleligt plan och ett privat plan. Därför är det viktigt att komma till bukt med det grundläggande problemet. Patriarkatet upprättshålls genom bland annat normer och könsroller. Därför är det viktigt att jobba med maskulinitetsnormer samtidigt som tjejers självkänsla stärks. Jobbet med att förändra maskulinitetsnormer kommer också vara till gagn för hbtq-personer, en grupp som utsätts för diskriminering och är överrepresenterade i psykisk ohälsa. Det finns bland annat ett material som heter machofabriken som är framtaget av Unizon, ROKS och Män för jämställdhet. Det går att läsa följande

Machofabriken är ett metodmaterial för dig som arbetar med unga mellan 13-25 år. Det är ett verktyg i ditt arbete för ökad jämställdhet och för förebyggande arbete mot våld, med fokus på hur sociala normer för maskulinitet kan ifrågasättas och förändras.

 

Arbetet med Machofabriken ger deltagarna möjlighet att reflektera över hur föreställningar kring kön och sexualitet påverkar deras liv och relationer. De interaktiva övningarna skapar utrymme att pröva nya sätt att förhålla sig och agera, både i relation till andra, sig själv och till samhället i stort. Målet är att unga som arbetat med Machofabriken ska uppleva att de – trots påverkan utifrån – själva kan ta makten över sina liv och att de också kan och vill skapa utrymme för andra att ta makten över sina.

Att arbeta med ungas syn på sociala normer är av stor vikt för att öka jämställdheten.

Därför lade vi i Vänsterpartiet en motion om att kommunen ska erbjuda feministiskt självförsvar, workshops i maskulinitetsnormer och i hbtq-frågor.

 

 

Motion om feministiskt självförsvar, maskulinitetsnormer och hbtq

Våldet mot kvinnor är ett gigantiskt samhällsproblem. Kvinnor och tjejer utsätts återkommande för olika former av orättvisor och trakasserier. Allt från mindre uppmärksamhet i klassrummet eller lägre lön än sina manliga kollegor till dåligt självförtroende, självsvält och självmordstankar.

Många tjejer är rädda, och deras liv begränsas ständigt. De tvingas ta omvägar, undvika parker och vågar inte vara ensamma utomhus på natten. Många väljer att stanna hemma på kvällen om de inte vet att de hela tiden kan ha sällskap med någon kompis. Tjejer ska inte behöva känna sig rädda eller svaga. Ett sätt att påverka detta är att lära sig feministiskt självförsvar.

Feministiskt självförsvar handlar om att skaffa sig kunskap om det sexualiserade våldet, om samarbete mellan flickor eller kvinnor samt att skaffa sig handlingsberedskap att försvara sig mentalt, verbalt och fysiskt i en värld där flickor och kvinnor är underordnade och utsatta. Även om det aldrig är en tjejs eget fel om hon blir utsatt för trakasserier eller övergrepp, oavsett hur hon beter sig, kan det kännas tryggt att lära sig hantera obehagliga situationer.

Feministiskt självförsvar går ut på att lära sig att sätta värde på sig själv. Framför allt genom att jobba med övningar som kan öka självförtroendet, ett steg mot att slippa vara rädd. Att lära sig att sträcka på sig och uttrycka självrespekt genom sin röst och sitt kroppsspråk kan räcka för att undvika att utsättas för kränkningar. Det handlar helt enkelt om kvinnors och tjejers värdighet och ett sätt att slippa vardagsrädslan.

Tanken med självförsvar är inte att uppmuntra till våld som lösning på problem. Det är en reaktion på våldet som riktas mot tjejer och kvinnor. Det är främst genom stärkt självkänsla och självrespekt och att hjälpa tjejer och kvinnor att våga säga nej som våld kan undvikas. Men det kan också kännas tryggt med vissa självförsvarsövningar om en utsätts för våld.

Men våldet mot kvinnor är grundat i patriarkatet, den kvinnoförtryckande könsmaktordning som berövar kvinnor grundläggande mänskliga rättigheter, och därför är det minst lika viktigt i att förändra de kulturella normer som möjliggör patriarkatet. Att jobba med maskulinitetsnormer och samtal kring jämställdhet är viktigt för att människor inte ska värdera kvinnor lägre än män. Därför är det minst lika viktigt att jobba med pojkar och de destruktiva maskulinitetsnormer som påverkar alla barn från tidig ålder på olika sätt.

Göteborg jobbar med feministiskt självförsvar. När tjejerna gick på feministiskt självförsvar gick killarna på “Machofabriken” för att prata om jämställdhet och normkritik. Machofabriken är en verksamhet som ägs och drivs gemensamt av Unizon, ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) och Män för jämställdhet.

Även hbtq-personer utsätts för kränkningar och övergrepp. Det är viktigt att heteronormen utmanas och att alla ska känna sig trygga i att vara sig själva och älska den de vill. Men tyvärr är fortfarande situationen svår för hbtq-personer. Unga hbtq-personer är mer utsatta för diskriminering, hot och våld än andra unga och mår därför sämre. Var femte ung homo- och bisexuell person anger att de har utsatts för fysiskt våld av en närstående. Det är alltså viktigt att jobba med hbtq-frågorna på olika sätt och på olika plan.

Vi föreslår därför Kommunfullmäktige besluta:

att feministiskt självförsvar blir en återkommande och schemalagd del i undervisningen för tjejer (de elever som definiera sig så) från årskurs 6 och uppåt i samtliga grundskolor i Haninge kommun

att feministiskt självförsvar blir en återkommande och schemalagd del i undervisningen för tjejer (de elever som definierar sig så) som går på gymnasiet i Haninge kommun.

att workshops i maskulinitetsnormer blir en återkommande och schemalagd del i undervisningen för killar (de elever som definierar sig så) från årskurs 6 och uppåt i samtliga grundskolor i Haninge kommun

att workshops i maskulinitetsnormer blir en återkommande och schemalagd del i undervisningen för killar (de elever som definierar sig så) som går på gymnasiet i Haninge kommun.

att workshops i hbtq-frågor blir en återkommande och schemalagd del i undervisningen för alla elever från årskurs 6 och uppåt i samtliga grundskolor i Haninge kommun

att workshops i hbtq-frågor blir en återkommande och schemalagd del i undervisningen för alla elever som går på gymnasiet i Haninge kommun

 
Tove Ovsiannikov                     Samuel Skånberg
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet 100 år 13 maj

Syntolkning: Tecknad bild med röda, rosa, gula toner. På en scen står boken Ett kollektiv av röster uppställd. På omslaget syns kvinnor som ropar något och håller upp en banderoll.

13 maj fyller Vänsterpartiet 100 år. Det firas med seminarier på dagen på ABF och releasefest för bok om kvinnorna i partiet på kvällen.
I samband med Vänsterpartiets hundraårsdag lördag 13 maj 2017 anordnas en halvdag med seminarium, kultur och andra inslag på ABF-huset i Stockholm. Du är hjärtligt välkommen!

Program:
➤ 12.00 Invigning
☞ Jenny Wrangborg, poet
☞ Vänsterpartiets blåsorkester
☞ Ida Gabrielsson, ordförande Vänsterpartiets kvinnonätverk

➤ 13.00 Samtal: Hur har vänstern påverkat samhället och vilka är de framtida utmaningarna?
☞ Anna Herdy, chefredaktör Flamman
☞ Jenny Lindahl, chef Arena Opinion
☞ Nooshi Dadgostar, riksdagsledamot (V)
☞ Jörn Svensson, tidigare riksdagsledamot (V)
➤ Paus för fika i mitten

➤ 15.00 Avslutningstal
☞ Jonas Sjöstedt, partiordförande Vänsterpartiet

Anordnas i samarbete mellan Vänsterpartiet, Vänsterpartiet Storstockholm och ABF. Föranmälan krävs ej.

➤ 13 maj
➤ ABF-huset, Z-salen, Sveavägen 41
➤ 12.00-15.30
➤ Vänsterpartiet bjuder på fika

På kvällen blir det fest och dans. Releasefest för boken Ett kollektiv av röster – 100 år av systerskap, om kvinnor i Vänsterpartiets historia. Festen är på Bar Brooklyn, Hornstulls strand 4, i Stockholm.

Antalet platser är begränsat så se till att anmäla dig redan idag! Festen är gratis men det är obligatorisk anmälan, så klicka här: https://simplesignup.se/event/93954-releasefest-foer-boken-ett-kollektiv-av-roester-100-aar-av-systerskap. Releasefesten börjar kl 18:30.

☞ Dansa till vänster-DJs: Rossana Dinamarca, Clara Lindblom, Anna Herdy, Ulla Hoffmann, Karin Rågsjö och Nooshi Dadgostar
☞ Köp ditt ex av boken, swish och kontanter gäller!
☞ 18.30, Bar Brooklyn, Hornstulls strand 4 (T: Hornstull)
☞ Mat och dryck finns att köpa på plats
☞ 18-årsgräns

Arrangeras av Vänsterpartiet och Vänsterpartiet Storstockholm i samarbete med Leopard Förlag. Fritt inträde. Enligt uppgift ska lokalen vara tillgänglig för rörelsehindrade. Facebookevenemang för festen.

Kom och fira tillsammans med oss. Välkomna!

Röda Clara & 8:e mars
Röda Clara & 8:e mars

– från Pariskommunen till internationella kvinnodagen

En ung Clara Zetkin

Clara Zetkin (1857-1933) är kanske inte den mest kända marxistiska och feministiska tänkaren från arbetarrörelsen pionjärtid. Oftast är det namn som Rosa Luxemburg och Alexandra Kollontaj som hamnar i strålkastarljuset. Inte minst Rosa Luxemburg har på nytt hamnat i fokus tack vare Nina Björks Drömmen om det röda.

Men även om marxistisk och feministisk teori blommar ut i Luxemburgs och Kollontajs gärning, så är det ändå Zetkin som är pionjären vars axlar de – och vi – står på. Det är också tack vare Clara Zetkin vi varje år firar internationella kvinnodagen 8:e mars.

Clara Zetkin föddes Eissner den 5 juli 1857 i byn Wiederau, nära Chemnitz i den tyska provinsen Sachsen. Som sjuttonåring kom hon in på Leipzig lärarhögskola för kvinnor, en privat skola för den bättre bemedlade medelklassen, där hon studerade under fyra år. Vid denna institution skulle Clara Zetkin komma under Auguste Schmidts vingar, som var hennes lärare i litteratur och estetik. Auguste Schmidt hade 1866 varit med att grunda Allgemeiner Deutscher Frauenverein (ADF), Tysklands Allmänna Kvinnoförbund. ADF skulle kunna jämföras med svenska Fredrika Bremer Förbundet. De feministiska frågorna som låg i fokus var kvinnors rätt till utbildning, inte minst rätten till högre utbildning.

Men det var också frågor som saknades. Särskilt arbetarkvinnornas perspektiv. ADF försökte inledningsvis att närma sig arbetarkvinnorna, men Pariskommunen 1871 kom att bli en vattendelare för den feministiska rörelsen. De franska feministerna, som Union des Femmes, var kategoriskt revolutionära och deltog helhjärtat i revolutionen, inte minst på barrikaderna. Union des Femmes grundprinciper krävde bland annat:

Ett slut på all konkurrens mellan manliga och kvinnliga arbetstagare – deras intressen är identiska och deras solidaritet är avgörande för den slutliga världsomspännande strejken; arbete mot kapital.

Man avsåg också att som organisation eller enskilda gå med i Första internationalen.

Franska feministerna försvarade Pariskommunen 1871

Detta fick ADF att rygga tillbaka och ta avstånd från de franska feministerna. Man ville inte att kvinnorörelsen skulle ”hemsökas av den röda vålnaden” och man föraktade de franska feministerna som man tyckte klädde sig som män, jobbade som män och hade lagt sig till med manliga vanor, vad nu de menade med det. De hade ju också, gud bevars, tagit till vapen. Även om ingen vet exakt, så beräknar samtida källor att det var som mest 10 000 kvinnor som ingick i Pariskommunens försvarsstyrkor.

Efter Pariskommunen var det tydligt att feminismen inte kunde vara EN rörelse. De liberala kvinnorna vände de revolutionära kvinnorna ryggen. Det fanns de som ville ha feminism utan socialism, och det var de som ville ha feminism och fett med socialism, vilket är en skiljelinje som går igen än idag.

Skiljelinjerna från Pariskommunen går igen än idag

1878 blev Clara bekant med en grupp ryska studenter i Leipzig, som också var aktiva i tyska socialdemokratiska partiet (SPD) de organisationer som omgav partiet. Vid den här tiden i Tyskland var det förbjudet för kvinnor att vara medlemmar i politiska partier, vilket gjorde att partiet var tvungen, för att organisera kvinnor, att ha sidoorganisationer och studieförbund där de socialistiska kvinnorna kunde mötas. Först 1908 vart det fullt lagligt för tyska kvinnor att gå med i politiska partier. Fram till 1908 kunde dock de olika regionala förbundsstaterna ha mer eller mindre tillåtande regler för kvinnors politiska engagemang.

Clara blir socialist

En av dessa, i den ryska gruppen studenter, var Ossip Zetkin från Odessa, som, även om de aldrig gifte sig, skulle komma att bli hennes livskamrat. Tillsamman med Ossip började Clara besöka Leipzigs förening för arbetarutbildning, där hon blev mer och mer övertygad socialist efter att lyssna till föreläsningar av August Bebel och Wilhelm Liebknecht.

Men att bli socialist var ingen enkel resa och det ledde till slitningar privat, då hennes familj var mindre nöjd med hennes livsval och det innebar också att Clara och hennes feministiska mentor, Auguste Schmidt, gick skilda vägar.

I slutet av 1878 genomdrev Otto von Bismarck den så kallade socialistlagen (eller snara anti-socialistlagen) som förbjöd socialistisk agitation, socialistiska möten och socialistisk litteratur, vilket bl a innebar att 45 vänstertidningar var tvungna att dra in sin utgivning. Det var ett hårt slag för den tyska arbetarrörelsen. Men det kom också att bli ett hårt slag på det personliga planet för Clara. För i skuggan av socialistlagen började också jakten på icke-tyska socialister, som fick uppehållstillstånden indragna och hotades med utvisning. Och den tyska polisen hade fått upp ögonen för Ossip.

I exil

August Bebel

Ossip Zetkin greps följaktligen 1880 av polisen när de gjorde ett tillslag mot ett möte och han utvisades omgående till Frankrike, där han slår sig ner i Paris. Clara blir heller inte kvar i Tyskland särskilt länge. Men hon åker inte omedelbart till Paris för att återförenas md Ossip, utan först behöver partiet hennes tjänster.

Många av tyska socialdemokrater hade flytt till Zürich och där börjat organisera motståndet mot Bismarcks socialistlag. Under sin vistelse i Schweiz redigerade hon den illegala tidningen Der Sozial Demokrat från Zürich och hjälpte till att organisera dess underjordiska distribution i Tyskland. Det är också här hon kommer över ett exemplar av August Bebels Kvinnan och socialismen, som också distribueras illegalt från Zürich till Tyskland.

Kvinnan och socialismen kommer ut 1879, och det är något av ett pionjärarbete som det första mera systematiska genomgången av marxistisk feminism. Det skulle dröja ytterligare fem år innan Fredrich Engels kommer med sitt bidrag i form av Familjens, privategendomens och statens ursprung.

Kvinnan och socialismen gör intryck på Clara. I inledningen slår Bebel fast:

Av alla partier är det socialdemokratiska det enda, som i sitt program fordrar samma rättigheter för kvinnan som för mannen. Det är det enda parti som inte av agitatoriska skäl, utan av tvingande nödvändighet, tagit upp kravet på kvinnans befrielse från varje slags avhängighet och förtryck på sitt program. Ingen befrielse för mänskligheten kan tänkas utan könens sociala oavhängighet och likställighet. (Bebels kursiv)

Ingen mänsklig befrielse utan könens befrielse. Det är marxismen grundtes. Ibland har vänstern anklagats för att underordna feminismen andra aspekter av socialismen. Det är absolut möjligt att det kan ha hänt. Men då har det inte varit marxism. Då har det varit något annat.

Ossip Zetkin

Det ska dröja tills 1882 innan hon ger sig av till Paris för att återse Ossip. Åren som följer ligger fokus mycket familjen och de två barn de får. Det är också i Paris som Clara slutar använda Eissner och tar Ossips efternamn Zetkin.

De gifter sig dock inte. Delvis kan det vara ett politiskt ställningstagande, men framför allt var det opraktiskt ur Claras synvinkel. Clara hade siktet inställt på att fortsätta det politiska arbetet i Tyskland. Det skulle riskeras om hon gifte sig Ossip, som var ryss, då tyska myndighet betraktade äktenskap så att kvinnan också tar mannens medborgarskap. Det var inte värt risken att förlora sitt tyska medborgarskap.

Clara i Paris

Clara med sönerna Maxim och Kostja

Det politiska livet i Paris på 1880-talet var långt ifrån tråkigt. Bara ryska kolonin med politiska flyktingar av olika vänsterkulörer uppgick till ca 5 000. Den tyska kolonin var förmodligen mindre, då tyska socialister hellre flydde till Österrike eller Schweiz, av naturliga skäl. Men man bildade i alla fall Bokklubben för tyska socialdemokrater i Paris, som blev lite av ett nav för kolonin, med böcker, tidningar och föreläsningar.

1882 bildade Jules Guesde and Paul Lafargue Parti Ouvrier Français – franska arbetarpartiet, som formligen exploderade från några tusen anhängare till 300 000 röster tio år senare. I Paris blev Clara också nära vän med Laura Lafargue, dotter till Karl Marx, och gift med just ovan nämnde Paul Lafargue.

Émile Zola

Inom konstlivet hade impressionismen haft sin höjdpunkt och nu börjar de unga konstnärerna experimentera med nyimpressionism eller post-impressionism. Émile Zola ger ut böcker i rask takt: Nana (1880), Bättre slödder (1882) och Den stora gruvstrejken (1885).

Clara framträder under 1880-talet som en allt större auktoritet inom marxistisk feminism. Hon livnär sig på att undervisa, hålla föredrag, skriva artiklar och göra översättningar. Sommar 1886 återvänder hon till sitt föräldrahem i Leipzig, egentligen för att vila upp sig och återhämta sig efter att drabbats av tuberkulos, men snart sammanträffar hon med August Bebel och Wilhelm Liebknecht och hon övertalas att göra en talarturné i Tyskland, även fast hon inte är helt återställd. Hon orkar med två möten i veckan under tre månader, innan hon återvänder till Paris.

Tillbaka i Paris reflekterar hon över vad hon upplevt:

Det som gav mig mest glädje var att kvinnor dras mer och mer in i rörelsen. Jag träffade ett ganska stort antal kvinnor… som distribuera broschyrer, flygblad och bedriver valkampanjer. De flesta kamrater betraktar delaktighet och aktivitet hos kvinnor, inte längre som en trevlig bekvämlighet, utan som en praktisk nödvändighet. Påtagligt annorlunda attityder sen jag var i Tyskland sist.

Andra Internationalen

I slutet på 1880-talet börjar det sonderas mellan olika arbetarpartier om möjligheten till ökat internationellt samarbete. Första international (1864-1876) hade upplöst i sviterna efter svåra konflikter mellan i huvudsak marxister och anarkister. Nu, ett decennium senare skulle ett nytt försök göras att samla arbetarpartier över nationsgränserna, och det som blev skulle sedermera kallas Andra Internationalen.

1886 hade det hållits en förberedande konferens i Paris med ett antal partier som ville ta initiativ till en ny international. Men inte en ny international för sakens skull, utan en internationell kampanjorganisation som skulle samordna kampen för en lagstadgad åttatimmarsdag, vilket var en gemensam nämnare och brännhet politisk fråga för samtliga arbetarpartier och fackliga organisationer. Utifrån dessa tankegångar kallades världens politiska och fackliga arbetarorganisationer till Paris 1889.

Clara var djupt involverad i förberedelserna inför kongressen, med korrespondens och översättningar. Tyvärr bjuder 1889 på en personlig tragedi då Ossip avlider efter en tids tuberkulos i januari. Hon blir nu ensamstående med två små barn och det är mindre än ett halvår tills hon ska hålla i kongressen kvinnopolitiska del. Sorgen verkar hon hanterat genom att dränka sig i arbete. Ekonomiskt blev det givetvis också tufft som ensamstående. Kamraterna i Tyskland, på initiativ av Karl Kautsky, var villiga att köpa fler artiklar av henne till den legala och underjordiska pressen i Tyskland. Det innebar naturligtvis en förbättrad ekonomi. Men det innebar tyvärr också ännu mer arbete.

Clara Zetkin

Den 14:e juli 1889, exakt på dagen hundra år efter stormningen av Bastiljen som blev startskottet på de franska revolutionen, samlades 391 delegater från jordens alla hörn, som USA och Argentina, även om det i huvudsak var en europeisk affär.

På kongressen arbetade hon inte bara som sekreterare och översättare. Den 19:e juli skulle hon hålla sitt första hennes stora tal. Kongressen som fram tills nu hade varit en enda lång parad av män i alla former, fick nu se en kvinna med rött hår, svart klänning och som klev fram inför nästan fyra hundra ledande socialister från hela Europa för att tala om kvinnans frigörelse.

Med sig på scen hade hon med sig Eleanor Marx, Karl Marx yngsta dotter som också var politiskt aktiv. Clara höll sitt tal på tyska och Eleanor översatte till franska och engelska. Talet finns inte bevarat varken som manuskript eller stenografiskt nedtecknat. Det gör att man ska ha en viss försiktighet att citera, då man inte kan vara absolut säker på att var exakt så hon sa. Det som finns är ett protokollsreferat. Ur det protokollsreferat har det i modernare feministisk litteratur varit populärt att citera:

Vi erkänner inte någon särskild kvinnofråga – ja, vi erkänner inte någon speciell arbeterskefråga! (…) Kvinnans liksom hela mänsklighetens emancipation kommer uteslutande att bero på arbetets frigörelse från kapitalet. Endast i det socialistiska samhället kommer kvinnorna liksom arbetarna i full besittning av sina rättigheter.

Eleanor Marx

Syftet är att genom Clara framställa marxistiska feminister som enkelspåriga, där kvinnokampen omyndigförklaras tills klasskampen nått sitt slut. Men citatet är väldigt lömskt. Att sitta och klippa och klistra enskilda meningar för att bevisa att någon är förtappad, är inte den ljusaste av vänsterns politiska traditioner.

Vad är det för särskild kvinnofråga och speciella arbeterskefråga Clara är så arg på och vägrar erkänna. Läser man hela referatet så handlar kvinnofrågan/arbeterskefrågan, som diskuterades då, om begränsningar i kvinnors förvärvsarbete. När kvinnorna på 1800-talet började komma ut i industrin, när maskiner inte gjorde muskelstyrka som avgörande för en arbetares duglighet, började en del mindre klartänkta män ropa att kvinnorna tar deras jobb. Samma reaktionär idé att man skulle kunna minska konkurrensutsättningen av arbetarna genom att slå sönder maskiner, samma tanke fanns att man skulle förbjuda kvinnor att verka inom vissa yrken. Självklart med hänsyn till kvinnornas eget bästa, som de fragila varelser de är.

Jag tror att Clara gjorde rätt tolkning av situationen. De idéer om särskilda regler för kvinnor på arbetsmarknaden handlade inte om omtanke för kvinnorna, utan att försöka stänga vissa sektorer för kvinnlig arbetskraft. Därav hennes häftiga reaktion. Därav vikten att läsa saker i sitt sammanhang. Så här argumenterade hon, utifrån referatet:

Eftersom förvirring råder i frågan om kvinnors arbete är det väsentligt att en internationell arbetarkongress uttalar sig tydligt i frågan, då den måste anses vara en principiell fråga.

Denna talare ser det inte som särskilt överraskande att reaktionära krafter ser på kvinnors arbete på ett reaktionärt sätt. Det var dock högst överraskande att bland socialister finna den märkliga uppfattningen att kräva att kvinnors arbete ska avskaffas.

Kvinnans frigörelse är i grunden en fråga om kvinnors arbete, och det är inte för mycket begärt att förvänta sig en djupare förståelse för ekonomiska frågor bland socialister, än den som visat sig i just nämnda attityd.
Socialister måste förstå, över allt annat, att slaveri eller frihet beror på ekonomiskt beroende eller oberoende. De som på sin fana har inskriptionen om mänsklighetens frigörelse, kan inte fördöma hälften av mänskligheten till politiskt och socialt slaveri genom ekonomiskt beroende.

Precis som arbetaren är underkuvad gentemot kapitalisten, är kvinnan underkuvad mannen och hon kommer vara fortsatt underkuvad så länge hon är ekonomiskt beroende. Arbete är ett nödvändigt villkor varpå detta ekonomiska oberoende bygger. Om vi önskar att kvinnor ska vara fria mänskliga varelser, att de ska ha samma rättigheter som män i vårt samhälle, så ska kvinnors arbete varken avskaffas eller begränsas, utom i särskilda undantagsfall.

Kvinnans frigörelse betyder en fullständig förändring av hennes grundläggande sociala ställning, en revolution i hennes roll i ekonomin. Den här omsvängningen har starkt bidragit till att antalet äktenskap avtagit.

Framför allt, bortsett från de ekonomiska skälen, så finns det principiella skäl att argumentera mot kvinnoarbetets avskaffande. Det är speciellt på basis av principer som kvinnor, med all sin makt, måste protestera mot sådana försökt. De måste uppbringa den mest glödande, och samtidigt högst berättigade, protest, därför att deras sociala och politiska jämställdhet med männen beror helt och hållet på deras ekonomiska självförsörjning, som kommer av deras arbete utanför familjen.

Vi kvinnor protesterar å det häftigaste mot varje begränsning av kvinnors arbete som princip. Eftersom vi inte vill separera våra problem från arbetarrörelsens generella problem, ska vi inte formulera några särskilda krav; vi begär inget annat skydd än vad som arbetarrörelsen generellt kräver gentemot kapitalet.

Vi föreslår bara ett undantag, och det är för gravida kvinnor, vars omständigheter kräver särskilda skyddsåtgärder både i deras eget och den framtida generationens intresse. Vi erkänner inte någon särskild kvinnofråga – ja, vi erkänner inte någon speciell arbeterskefråga! Kvinnans liksom hela mänsklighetens emancipation kommer uteslutande att bero på arbetets frigörelse från kapitalet. Endast i det socialistiska samhället kommer kvinnorna liksom arbetarna i full besittning av sina rättigheter.

Utan bistånd från männen, och ja, ofta även mot mäns önskan, har kvinnorna flockats kring socialismens fana. Beträffande skyldigheter och uppoffringar så väl som rättigheter, vill vi inte vara, varken mer eller mindre, annat än vapenkamrater som antagits på jämlika villkor in i de stridandes led.

Protokoll des Internationalen Arbeiter-Congresses zu Paris. Abgehalten vom 14. bis 20. Juli 1889.

Tittar man på hela referatet, utan att bryta loss enskilda meningar, förstår man att hon hade en poäng att tona ner det särskilda till förmån för det allmänna. När motståndarna hävdade att kvinnor var så speciella att de inte kunde delta på arbetsmarknaden, så var det naturligt att böja stickan åt andra hållet.

Die Arbeiterinnen- und Frauenfrage der Gegenwart

Efter kongressen sammanställer hon sitt material kring marxistisk feminism och skickar till Berlin för utgivningen av hennes första större framställning, i en broschyr om 40 sidor; Arbeterskan och kvinnofrågan i dagsläget. Tyvärr har jag inte hittat någon svensk översättning av detta pionjärarbete i marxistisk feminism.

Kongressen 1889 fattar en rad beslut av både facklig och politisk karaktär, bland annat;

 • Avskaffandet av stående arméer, för ett folkförsvar för att säkra freden.
 • Rösträttsfrågan, allmän och lika rösträtt fr o m 18 års ålder.
 • Förbud mot arbete för barn under 14 år.
 • Obligatorisk och sekulär utbildning för alla barn.
 • För en lagstadgad minimilön.
 • Lagstadgad veckovila
 • Endast företag med kollektivavtal, ”fackliga tariffer”, skall ha rätt att få statliga och kommunala uppdrag.
 • Endast företag med kollektivavtal ska få anlita utländsk arbetskraft.

Första maj!

Ja, en del av det här verkar vara tidlösa frågor, men pièce de résistance var kravet på åtta timmars arbetsdag som skulle drivas av alla delar av Internationalen. Och den skulle backas upp med en gemensam kampdag; första maj! Så här har vi ursprunget till första maj. Och första gången man går ut gemensamt är första maj året därpå, 1890. På några ställen, som t ex Frankrike och Österike, strejkade man den dagen. I Storbritannien sköt man på kampdagen till första söndagen i maj så det inte skulle störa produktionen. Så kampvilligheten varierade en aning.

Åter till Tyskland

Bismarcks förhatliga (anti)socialistlag avskaffades 1890, eller rättare; efter att Bismarck avgick som kansler förlängdes inte lagen. Förutom att det var goda nyheter för alla socialister, var det särskilt goda nyheter för Clara som nu kunde bege sig hem igen och slå ner bopålarna i Stuttgart.

För Clara, som använt stor del av sin tid i Paris att skriva för den tyska partipressen, var det naturligt att fortsätta på det spåret. Partiet hade en kvinnotidning som hette Die Arbeiterin, Arbeterskan, som var föga framgångsrik, den var t o m nedläggningshotad, och som man inte visste vad man skulle göra med.

Efter en del omstrukturering, som bland annat innebar att man kopplade in en kapitalstark – och socialdemokratisk! – förläggare i Verlag J. H. W. Dietz, gjorde man om redaktionsledningen och tog in Clara i spetsen som redaktör. För att markera en nystart bytte hon namn på tidningen 1892 från Die Arbeiterin till Die Gleichheit – Zeitschrift für die Interessen der Arbeiterinnen: Jämlikhet – tidskrift för arbeterskornas intressen. Under Claras ledning och politiska inriktning lyfte tidningen från 2-3 000 exemplar/varannan vecka till 125 000 exemplar och blev en av tyska socialdemokratins mest inflytelserika offentliga organ.

Die Gleichheit

Trots den storslagna upplagan såg inte Clara den som en bred och lättsam tidskrift, utan rätt så teoretiskt utmanande (vilket i och för sig är ett framgångsrecept i tider då folk törstar efter tydliga idéer). När hon förklarade målet för tidningen sa hon så här:

Die Gleichheit riktas särskilt till de mest progressiva medlemmar av arbetarklassen, oavsett om de är slavar till kapitalet med händerna eller med deras hjärnor. Den strävar efter att skolan dessa teoretiskt, för att möjliggöra för dem en tydlig förståelse av den historiska händelseutvecklingen och en förmåga att inte bara arbeta medvetet i kampen för befrielsen av arbetarklassen, men också att vara effektiv i upplysande och undervisning deras klasskamrater och utbilda dem som kämpar för ett tydligt mål.

Politiskt rönte Clara också framgångar inom det tyska socialdemokratiska partiet. I partiets gamla program, Gotha-programmet från 1875, fanns det ytterst lite för kvinnorna att hämta. Det fanns krav på allmän och lika rösträtt från 20 års ålder, samt allmän och lika rätt till kostnadsfri utbildning, vilket skulle ge kvinnor en starkare ställning. Men det räcker inte på långt när ur feministisk synvinkel.

I Erfurt-programmet, från 1891, får Clara genomslag för det hon kämpade för på internationalens kongress 1889, nämligen kravet på ”ett avskaffande av alla lagar som missgynnar kvinnor i den offentliga och privata sfären”. Det säger kanske inte jättemycket, men det är ett första erkännande att det finns ett strukturellt missgynnande av kvinnor i samhället. Men fortfarande är det långt ifrån tillräckligt.

1895 tar hon plats i partiledningen och 1896 har tyska socialdemokraterna åter kongress i Gotha och hon utvecklar ytterligare den teoretiska förståelsen för kvinnofrågan.

Det sociala kvinnoförtrycket sammanföll med bildandet av privat egendom. Kontrasten inom familjen mellan mannen som ägare och hustru som icke-ägare blev grunden för det ekonomiska beroendet och det sociala förtrycket av det kvinnliga könet. Detta sociala förtryck representerar enligt Engels, en av de första och äldsta formerna av klasstyre. Han säger: ”Inom familjen, utgör mannen bourgeoisin och hustrun proletariatet”. Ändå existerade det inte en kvinnofråga i ordets modern mening. Det var bara det kapitalistiska produktionssättet som skapade den samhällsomvandling som förde fram den moderna kvinnofrågan genom att förstöra den gamla familjen ekonomiska system, som gav både försörjning och livets mening för den stora massan av kvinnor under den förkapitalistiska perioden.

(Inom parantes vill jag säga ett Engels inte formulerat sig exakt så, men close enough.)

Kvinnofrågan är endast närvarande, dock, inom de samhällsklasser som själva är produkter av det kapitalistiska produktionssättet. Det är därför vi inte hittar några kvinnofrågor bland bondebefolkningen. Men vi hittar desto säkrare kvinnofrågor inom de samhällsklasser som är själva barn av det moderna produktionssättet. Det finns kvinnofrågor för kvinnorna i proletariatet, bourgeoisin, de intellektuella o s v.

Även om kvinnoförtrycket har många tusen år på nacken är det först med kapitalismens genombrott som frågan om kvinnans frigörelse kommit fram i ljuset och den har kommit fram i just de klasser som fötts genom kapitalismens genombrott. Men det är heller inte konstigt om frågan om kvinnans frigörelse ställs olika i de olika klasserna. Hon säger vidare:

När det gäller den proletära kvinnan i fråga, är det kapitalismens behov av att utnyttja och oavbrutet söka efter en billig arbetskraft som har skapat kvinnofrågan. Hon ville bringa välstånd till sin familj, men istället kom mera elände över dem. Den proletära kvinnan skaffade sig en egen anställning för att hon ville skapa ett mer soligt och behagligt liv för sina barn, men i stället blev hon nästan helt skild från dem.

Förr i tiden kunde som regeln mannens överhöghet över sin hustru förbättras genom deras personliga relation. Mellan arbetsgivare och hans arbetare, finns dock bara en förbindelse om kontant betalning. Den proletära kvinnan har fått sitt ekonomiskt oberoende, men varken som människa eller som kvinna eller fru har hon haft möjlighet att utveckla sin individualitet. För sin uppgift som hustru och mor, kvarstår bara de brödsmulor som faller från den kapitalistiska produktionens bord.

Hela talet finns här (på engelska): Only in Conjunction With the Proletarian Woman Will Socialism Be Victorious

Socialistiska kvinnointernationalen

Vid sekelskiftet 1800/1900 händer det mycket för feminismen; fler kvinnor organiserar sig, både i fackföreningar och partiet. Det vinns segrar också. 1891 vinner kvinnliga fabriksarbeterskor lagstadgad 11 timmarsdag. Den första föräldraledigheten för kvinnor var på plats 1883, men kampen att utvidga den steg för steg drevs hårt från att varit 4 veckor till 12 veckor vid tiden för första världskriget. På det parlamentarisk planet vinns också en del segrar, generellt sett, för arbetare, men de handlar mest om försäkringsfrågor; olycksfalls-, sjuk- och pensionsförsäkringar. Inte oviktiga, men typiskt sådana som även högra delen av det politiska spektrat kan tänka sig.

Sedan seglar frågan om kvinnlig rösträtt upp både i Tyskland och internationellt.

Clara kom också att spela en ledande roll i de internationella kvinnorörelsen. Från 1900 hade hon huvudansvaret för att arrangera kvinnokonferenser som ägde rum vartannat år i samband med de socialdemokratiska partikongresserna. Om man klär det i modernt språkbruk skulle man kunna prata om kvinnoseparatistiska möten parallellt med den ordinarie kongressen, där de kvinnliga kongressombud och andra kvinnliga företrädare träffades.

Rosa Luxemburg talar i Stuttgart 1907

På Claras initiativ gjorde man på samma sätt under Andra Internationalens ordinarie kongress i Stuttgart 1907. Då samlades de 59 kvinnorna från 15 olika länder och bildade Socialistiska kvinnointernationalen. Bland de beslut man fattade var att ställa krav på partierna att ”de socialistiska partierna i alla länder har en skyldighet att kämpa energiskt för införandet av allmän rösträtt för kvinnor”. Och det var berättigat. Det var inte alla som såg kvinnlig rösträtt som en principfråga, utan en fråga men kunde kohandla kring, ungefär som man kan förhandla kring ett lönekrav.

Konferensen beslöt att inrätta ett sekretariat, och detta skulle vara belägen på Gleichheits redaktion, som samtidigt tilldelades uppgiften att vara den gemensamma publikationen för alla medlemsförbund. Under de följande åren kom denna tidskrift att publicerat mycket material från den internationella socialistiska kvinnorörelsen. Det här kan man också se som en hyllning till Clara och hennes teoretiska och politiska bidrag och hur oerhört betydelsefull man ansåg att hon var.

Alexandra Kollontaj

Och konferensen var en succé! Så här glatt rapporterade Alexandra Kollontaj tillbaka efter konferensen:

Och nu en ny överraskning: från hela världen har kvinnliga representanter för arbetarklassen samlas för att skapa med sina förenade ansträngningar ett nytt vapen för att bekämpa den värld som är fientlig mot proletariatet. Djärva kvinnor har överträffat alla förväntningar: gårdagens tysta slav är nu en modig förkämpe för befrielsen av arbetarklassen. Kan man tänka sig ett mer besvärande skådespel! Hätska förlöjliganden regnade ner på huvudena på de kvinnliga representanter för arbetarklassen, förlöjligande som misslyckades att dölja bourgeoisins verkliga oro.

https://www.marxists.org/archive/kollonta/1907/is-conferences.htm

Tre år senare hölls den andra internationella konferensen i Köpenhamn 1910, som upprepade kravet på allmän rösträtt och antog, på framställas av Clara, en resolution att etablera en internationell kvinnodag. Redan året efter, i mars 1911, deltog över en miljon män och kvinnor i Tyskland, Österrike, Schweiz och Danmark i massaktiviteter på Internationella kvinnodagen.

 

Men det var lite spridda skurar; i USA hade man redan 1909 tagit initiativ till nationell kvinnodag, på initiativ av amerikanska socialistpartiet, som man firade den sista söndagen i februari och i Europa kom man 1911 överens om den 19:e mars. Det var först 1913 alla enades om att det skulle vara 8:e mars.

Nu när vi är framme vid internationella kvinnodagen känns det lagom att runda av. Dels för att det från 1911 och framåt finns gott om biografiskt material, vilket det inte gör kring första hälften av hennes politiska karriär. Från 1900 och framåt kommer också en ny generation marxistiska feminister som Rosa Luxemburg och Alexandra Kollontaj som är ännu mer drivna teoretiskt och politisk, mycket tack vare Clara Zetkin givetvis.

Clara Zetkin

Clara är dock ingen kandidat för pension vid det här laget. Hennes fortsatta politiska verksamhet är om möjligt ännu intensivare; världskrig, kvinnligt fredsarbete, revolution i Ryssland, revolution i Tyskland och så vidare. Ett ytterligare bevis på hennes storhet är att hon är en av de första marxisterna som ser och analyserar vad fascismen är redan 1923. Det fanns de som inte ens efter 1945 kunde analysera vad fan det var som hände! Eller till och med idag!

 

Låt er inspireras av henne!

Patrik Olofsson

Vänsterpartiet Haninge

Clara inspirerar än idag

Våra nio deltagare från Vänsterpartiet Haninge på Vänsterdagarna i Malmö

Arkiv