Sex timmars arbetsdag

En vänsterbudget för 2018-2019

Nu var det dags igen! Budgetfullmäktige 12 juni!

För ett jämlikt, hållbart och solidariskt Haninge

Vi i Vänsterpartiet vill se att Haninge där alla får plats, där alla barn får det stöd som de behöver, där alla kan ha råd att bo, där invånarna kan påverka sin vardag, där det är jämställt och jämlikt.

Borgarna vill i vanlig ordning privatisera och låta marknaden styra. Vi vill istället satsa på och utveckla kommunens verksamheter. Vi vill att kommuninvånarna ska kunna lita på att kommunen tar hand om välfärden och att den finns där när den behövs.

Nedan skriver vi om några saker vi vill lyfta i årets budget. Om du vill läsa mer i detalj och se alla våra satsningar kan du ladda ner budgeten här.

Slopat överskottsmål och samma skattenivå

För 2018 föreslår Vänsterpartiet ett överskottsmål på 0 procent, det ger ett ökat resultat på 114 miljoner jämfört med om vi, vilket andra partier vill, skulle ha haft ett överskotts mål som motsvarar 2,5 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Dessa dryga 114 miljoner väljer Vänsterpartiet att fördela till Haninges välfärd.

Det finns heller inget särskilt motiv att själv finansiera investeringar när kommunen idag kan låna till minusränta. Det är inte väl använda pengar. Hade ränteläget varit ett annat, högre, hade det funnits viss logik i ett överskottsmål för att själv finansiera investeringar.

Vänsterpartiet ser därför ingen anledning att kommunen ska uppställa ett särskilt överskottsmål. Däremot ska vi följa kommunallagen; budgeten ska vara i balanserad och underskott ska regleras inom tre år.

Skattesänkningar syftar till att öka den privata konsumtionen. Det är naturligtvis trevligt. Men privat konsumtion bygger inga vägar, skolor, sjukhus eller nya allmännyttiga hyreslägenheter. Det är politiskt oansvarigt att utlova och genomdriva skattesänkningar utan att först infria de förväntningar medborgarna har och uppfylla de skyldigheter kommunen har gentemot sina invånare. Vänsterpartiet yrkar i år inte på någon höjd kommunal skattesats. Orsaken till det är kommunalskattens utformning. Det är en platt skatt utan progressivitet. Inom ramen för nuvarande skattesystem ser vi hellre ökad statlig skatt och ökade generella statsbidrag till kommunerna som den mest progressiva metoden att stärka den kommunala välfärden. Skattesystemet ska utformas så att finansieringen av den offentliga verksamheten tryggas på långt sikt. Skatterna ska bland annat hjälpa till att utjämna inkomst- och förmögenhetsklyftor, de ska motverka konjunktursvängningar och de ska vara verktyg i omställningen till ett miljömässigt hållbart samhälle. I Haninge har det senaste decenniet skattesänkningar prioriterats framför välfärd. Totalt har skattesänkningen som gjordes 2010 samt 2015 inneburit att 402,7 miljoner kronor undanhållits den offentliga välfärden i Haninge. På sikt ser vi dock att den kommunala skattesatsen måste tillbaka till 2010 års nivå. För även i ett platt skattesystem är låginkomsttagarna vinnare på en väl fungerande välfärd. Skattesatsen måste också på sikt öka om vi ens ska klara av att bibehålla nuvarande kvalité.

Satsningar i Vänsterpartiets budget

Med 114 miljoner mer kronor än vad Samarbetskoalitionen har (och andra partier som utgår från samma överskottsmål) så har vi mer resurser att satsa på Haninges välfärd. Här kommer ett urval av några av de satsningar vi gör

 

 • Starta ett arbete om allaktivitetshus i Brandbergen, utifrån bland annat medborgardialog
 • Se till att det byggs minst 600 billiga och klimatsmarta hyresrätter om året varav minst 400 ska byggas av Haninge Bostäder
 • Utforma en plan för hur bostadssegregationen kan brytas i hela kommunen utan att göra avkall på människor möjlighet att få en bostad. Extra fokus ska ligga på hur alla kommundelar kan få tillgång till hyresrätter. I det ingår att utforma en plan för hur kommunen kan nå länssnittet för allmännyttiga bostäder inom en tioårsperiod
 • Utreda och genomföra det som krävs för att hemtjänsten ska bli ramstyrd och flexibel utifrån de äldres dagsaktuella behov och personalens profession.
 • Utföra ett pilotprojekt, om minst två år, om arbetstidsförkortning med bibehållen lön för personal inom äldreomsorgen.
 • Skydda Högstaskogen och Nordankärrsberget som naturreservat samt utreda möjligheten att skydda Norrbyskogen som naturreservat eller biotopskyddsområde
 • Utreda hur rätt till full tid i förskolan kan möjliggöras med bibehållen kvaliteten och en bra arbetsmiljö för personalen
 • Utreda vilka möjligheter som finns för feministiskt självförsvar och workshops i maskulinitetsnormer och jämställdhet
 • Göra en översyn av skolpengssystemet så att resurser går dit behoven är som störst
 • På försök erbjuda Haninges barn sommarkollo
 • Utöka fritidsgårdarnas öppettider under helger och lov
 • Återinföra ”fältare” i kultur- och fritids verksamhet

Här nedan går det att läsa om några saker vi valt att lyfta lite extra

Allaktivitetshus i Brandbergen

Haninge kommun har en del olika platser som kulturhuset i Handen, ungkulturhuset Porten och Jordbro kultur och föreningshus där människor kan mötas och uttrycka sin kreativitet. Vi vill utveckla dessa platser samt verka för ett allaktivitetshus i Brandbergen. Detta möjliggör för människor att ses över kommundelsgränserna och bidrar till en ökad integration och möjlighet till aktivitet som inte är kommersiell. Detta kan också öka viljan att skapa egna föreningar och cirklar. Kommunen behöver ha fler lokaler där medborgarna själva kan utöva sina intressen. Under 2018 ska ett arbete sättas igång tillsammans med Brandbergsborna vad avser ett allaktivitetshus. Det ska ske via medborgardialoger och ett aktivt arbete där man redan från början tänker ur ett ekologiskt och socialt perspektiv.

Bygga fler klimatsmarta och billiga hyresrätter och motverka bostadssegregationen

Vi i Vänsterpartiet vill att alla ska kunna bo i kommunen. Plånbok ska inte avgöra om du kan få ett eget hem eller inte. Eftersom vi lever i ett samhälle där ekonomin är väldigt ojämlik så har inte alla råd att köpa sin bostad. Det är långt ifrån alla som kan köpa sig ett hus eller bostadsrätt. Därför är det väldigt viktigt att det finns god tillgång på hyresrätter till låga hyror.

Vårt allmännyttiga bostadsbolag Haninge Bostäder har ett bestånd med få hyresrätter. Vi ligger långt under snittet för allmännyttiga hyresrätter i länet. I Haninge är det 25 lägenheter per 1000 invånare. Snittet i länet är 77 lägenheter per 1000 invånare. Vi föreslår därför i vår budget en särskild indikator för att följa upp antalet lägenheter per 1000 invånare.

Vissa områden sticker ut med att ha noll eller nära noll hyresrätter i kommundelen men ändå ligger centralt.

Det finns många nackdelar med boendesegregation. Bland annat så bidrar det till skolsegregation vilket påverkar elevers resultat.

Vi vill att kommunstyrelsen ska göra en plan för hur bostadssegregationen kan brytas.

 

 

Vi vill ha sex, vi vill ha sex, vi vill ha sextimmars arbetsdag!

Har vi idag brist på pengar eller brist på tid?

Det finns de som har brist på både och. Men för många av oss är det väl tid vi har brist på? Vi har brist på tid att umgås med våra vänner, livskamrater och familj. Vi har brist på tid för att hinna med att engagera oss inom den föreningen vi vill, vare sig det handlar om miljöengagemang, kören eller fotbollslaget.

Jag gick ner i tid för att jobba sextimmarsdagar. Som programmerare så har jag den möjligheten och jag är medveten om att det är ett privelegium som inte alla har. Min fru har också jobb med en bra lön så det går smidigt för oss. Vi hade bägge kunnat jobba halvtid och det hade fungerat

Hur ser ditt liv ut? Längtar du efter mer tid så att du kan umgås med vänner och spendera mer tid med familjen? Gå en danskurs eller spela brädspel med vännerna? Kunna sitta uppe på kvällen och läsa en bok för att du kan sova en timme längre på morgonen? Eller har du tid över och det stora problemet är att du inte har tillräckligt med pengar för att göra roliga saker?

Om du också längtar efter mer tid, kan jag avslöja för dig: det är möjligt! Och det är möjligt för fler än de som har bra lön. Det går att införa arbetstidsförkortning med bibehållen lön.

Det är möjligt att vi låter våra prioriteringar och värderingar påverka politiken och utformandet av samhället. En del av lösningen heter arbetstidsförkortning och den har gjorts förr! Riksdagen röstade 1919 för att införa åtta timmars arbetsdag (men då var det jobb också på lördagar). 1971 införs 40 timmars arbetsdag. Vänsterpartiet tycker att det nu är dags att införa sex timmars arbetsdag.

Några exempel från olika arbetsplatser: 

Sökoptimeringsföretaget Brath AB i Örnsköldsvik är företaget där alla jobbar 6 timmar med full lön.

”– Man är inte kreativ mer än sex timmar.  Efter sex timmar är jag själv så trött i huvudet att jag inte kan leverera mer den dagen, sa Maria Bråth, som, liksom de andra på Brath, går hem kl 16 varje dag. Hon berättade att hon ser många fördelar med 6-timmarsdagen;  bättre relationer, mer vila, mer tid med barnen och vänner, och medarbetarna kan dessutom hämta in mer inspiration från andra håll än kontoret, vilket är avgörande för ett kreatörsföretag som vill ligga i framkant i branschen.”

Läs mer om Brath AB och på deras hemsida. Fria tidningen har också skrivit om dem.

Toyota i Mölndal har haft sex timmars arbetsdag sedan 2002.

”Martin Banck är servicemarknadschef på företagets två anläggningar i Göteborgsområdet, och mer än ett decennium senare kan han konstatera att det fungerade.

– Vi hoppas att personalen kan jobba längre i yrket och att de håller längre – tunga lyft och sådant sliter ju på kroppen. Korttidssjukskrivningarna har minskat en hel del, säger han.”

Läs mer om Toyotas sex timmars arbetsdag.

 I Göteborg kommun pågår det ny ett prov på sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende

”– Personalen känner sig piggare och mindre stressad, säger forskaren Bengt Lorentzon till Göteborgs-Posten.” Läs mer om försöket här och här.

Det är en fråga om politisk vision. Det går att läsa mer om förkortad arbetstid i Vänsterpartiets rapport Striden om tiden. Det finns flera andra försök att införa sex timmars arbetsdag på senare tid.

Sex timmars arbetsdag utförs som sagt på prov i Svartedalens äldreboende. Det ska sedan utvärderas och se om det t.ex. minskade sjukfrånvaron och hälsan på personalen, om personalen jobbar mer effektivt på en sextimmars arbetsdag. Det är möjligt att det dyker upp nya problem som behövs ta itu med. Det är möjligt att vissa arbetsplatser har lättare att genomföra än andra

Mitt liv förbättrades när jag började jobba sex timmar istället för åtta (även med sänkt lön). Jag tror att andras liv också skulle förbättras och vill att inte bara de som har välbetalda jobb får möjlighet till det här. En generell arbetstidsförkortning skulle komma alla till del.

Jag hoppas att vi vågar visionera och testa nya sätt så att vi kan leva lyckligare i ett hållbart samhälle. Det här är några av mina tankar om att uppnå det. Visst är det värt att pröva?

Samuel Skånberg

Ledamot för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige

Våra nio deltagare från Vänsterpartiet Haninge på Vänsterdagarna i Malmö

Arkiv