Vänsterpartiet Haninge

1 2 3 9

Inspirerande tal och intressanta frågor då Jonas Sjöstedt besökte Jordbro

 

Syntolkning: Foto på Jonas Sjöstedt. Han står på en scen. Bakom honom en banderoll med texten ”Fred, demokrati, välstånd. Haninge. Vänsterpartiet 100 år”.

 

Förra veckan höll Vänsterpartiet Haninge ett öppet möte i Jordbro Nya Kulturhus. Inbjudna gäster var partiordförande Jonas Sjöstedt och spoken word-artisten Elelta Elnam från Jordbro. Efter fikat hälsade föreningens ordförande Carina Wellton alla välkomna. Hon berättade kort om några av de förslag som Vänsterpartiet Haninge fått igenom i förhandlingarna med Socialdemokraterna. Bl.a. de 200 klimatsmarta och billiga hyreslägenheter som nu varje år ska byggas i Haninge. Det byggs på många ställen i Haninge och det byggs mycket, men vi i Vänsterpartiet anser att det till stor del är fel sorts bostäder som produceras. Det är bostadsrätter och hyresrätter med väldigt höga hyror vilket utestänger många i kommunen från att skaffa egen bostad. Behovet av hyreslägenheter med rimliga hyror är enormt och som kommun är det vår skyldighet att främst se till medborgarnas behov – inte bara låta byggherrarna bygga det som de kan tjäna mest på. Vår ambition är att dessa 200 lägenheter ska bli många, många fler kommande år och det kan bara bli verklighet om Vänsterpartiet är med och driver på. Övriga frågor vi fått igenom kan ni läsa om i flygbladet nederst i inlägget.

 

Syntolkning: Elelta Elnam läser sin spoken word

Som kulturinslag denna kväll var Jordbro-bon Elelta Elnam inbjuden. Hon skriver själv och framför sin spoken word (ordbaserad scenkonst) om en rad olika ämnen. Solidaritet, antirasism och feminism är återkommande ämnen. Elelta fick boken Ett kollektiv av röster – 100 år av systerskap av föreningen. Boken är framtagen till Vänsterpartiets 100-årsjubileum och innehåller många texter och bilder om kvinnorna i partiet. Boken går att beställa på Leopard Förlag för 250 kr plus frakt. Elelta fick även ett presentkort till en bokhandel. Vi tackar för ett bra framträdande och texter som berörde.

Syntolkning: Foto på flertal exemplar av boken ”Ett kollektiv av röster – 100 år av systerskap”

 

Jonas Sjöstedts tal innehöll ett stort spektrum av ämnen. Allt från en välfärd utan privata vinstintressen och en skola för alla till arbetsvillkor och bostäder. Vänsterpartiets paroll, nu ett år innan valet i september 2018, är En ekonomi för alla – inte bara några få. I det ryms det som är själva kärnan med Vänsterpartiets politik, att kämpa emot klassklyftorna som på senare år bara blivit större. Från att ha varit det ledande landet i hela världen gällande jämlikhet har Sverige gått till ett samhälle där klyftorna ökar för varje år som går. De rika blir rikare och de fattigare blir fattigare. Därför spelar Vänsterpartiet en helt avgörande roll i svensk politik, vi är det enda parti som på riktigt vill ta itu med klyftorna. Vi har fått igenom stora och små reformer i förhandlingarna med Socialdemokraterna. Det är satsningar på vård, förlossning och psykiatri. Det är gratis glasögon till barn och avdrag på fackavgiften. Det är skattelättnader för de med de lägsta pensionerna och de med sjuk- och aktivitetsersättning. Det är satsningar på sommarjobb och tryggare jobb. Listan kan göras lång på reformer som Vänsterpartiet fått igenom. Något som Socialdemokraterna däremot alltid vägrar att ens diskutera är att de få procenten som tjänar allra mest ska vara med och bidra mer. Det är frustrerande och säger en del om hur ovilliga Socialdemokraterna är att stöta sig med de rikaste. Därför är nästa val oerhört viktigt – bara med ett större Vänsterparti kan klyftorna jämnas ut.

 

Syntolkning: Närbild på Jonas Sjöstedt

 

 

Efter Jonas tal blev det en lång frågestund. Frågorna var väldigt varierade och rörde bl.a. lågt valdeltagande, hedersvåld, det fria skolvalet, arbetsvillkor och trygghetsfrågor. Jordbro är på många sätt en vital kommundel med mycket kultur, idrott och närhet till skog men har sina problem. Jo, vi politiker kan faktiskt kalla saker för vad de är istället för att linda in det i ”utmaningar” eller svartmåla vissa områden. Dels så är avsaknaden av en högstadieskola resultatet av att den nedlagda skolan inte fick rätt stöd i kombination med det fria skolvalet. Som det är nu är det fria skolvalet för Jordbros högstadieelever redan beslutat av andra, valet att gå i en skola nära hemmet finns inte utan de måste åka till andra kommundelar. Det vill vi i Vänsterpartiet ändra på och har till slut fått igenom att kommunen ska se över möjligheten att bygga en ny högstadieskola i Jordbro. Nu bor ca 11 500 i Jordbro och inflyttningen kommer vara stor då de planerade bostäderna står klara. Underlag för en skola finns redan nu.

Trygghetsfrågan i Jordbro är också en aktuell fråga. Veckan innan Jonas kom mördades en ung man i Jordbro, ett av flera våldsdåd de senaste åren. Utbrända bilar som inte forslas bort och ett centrum som av många inte anses tryggt spär på känslan av att Jordbro är en eftersatt kommundel. Vi hoppas att många kommer på mötet för ett tryggare Jordbro kl 18 den 14 november i Jordbro nya Kulturhus. Då samlas Jordbrobor, föreningsaktiva och politiker för att lyssna på varandra och komma med lösningsförslag. För såsom Palme en gång sa: ”Samhället är människans verk. Om något är fel kan vi ändra på det.”

Välkommen att aktivera dig med oss för ett rättvist och solidariskt Haninge! Bli medlem och aktivera dig i valrörelsen, vi behöver all hjälp vi kan få för att bli större. Du kan göra allt från enstaka flygbladsutdelning till att fota, filma, skriva, ingå i valledningen… DU behövs!

Stort tack till Jonas Sjöstedt som kom ut till oss i Jordbro, till Elelta som läste för oss och alla ni som kom för att lyssna och diskutera!

 

Detaljerad information om Haninges klimat- och miljöpolitiska program

På kommunfullmäktige 2017-10-09 antogs det klimat- och miljöpolitiska programmet. Här kan du läsa de konkreta målen som programmet innehåller.

Programmet går att ladda ner här i sin helhet.

Fossilfria resor och transporter

Mål

Kommunens resor och transporter är fossilfria år 2025. I Haninge är alla resor och transporter fossilfria år 2030.

Etappmål

 • År 2020 har andelen köpt fossilfritt bränsle ökat till totalt 50 procent.
  Indikator: Andel inköpt fossilfritt bränsle (procent).
 • År 2025 har andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång ökat till 55 procent av färdmedelsfördelningen.
  Indikator: Färdmedelsfördelning i Haninge enligt resvaneundersökningen (RVU) Stockholm.
 • År 2022 har antalet publika laddplatser och tankställen för förnybara drivmedel tredubblats jämfört med 2016.
  Indikator: Antal laddstoplar för elbilar och biogastankställen.
 • År 2022 har växthusgasutsläppen från transporter minskat jämfört med 2014.
  Indikator: Växthusgasutsläpp från transporter jämfört med 2014 (förändring i procent)

Hållbar stadsutveckling

Mål

Planering och byggande sker resurseffektivt och klimatanpassat samt bidrar till en god och hälsosam livsmiljö. Ekosystemtjänster i den byggda miljön värnas och utvecklas.

Etappmål

 • År 2020 har energianvändningen i kommunala lokaler och bostäder effektiviserats med 20 procent jämfört med 2009
 • År 2030 har energianvändningen i kommunala lokaler och bostäder effektiviserats med 20 procent jämfört med år 2020.
  Indikator: Energianvändning i kommunala lokaler och bostäder (kilowattimmar/kvadratmeter, A-temp, normalårskorrigerat).
 • År 2018 sker bebyggelseutvecklingen på ett sådant sätt att negativ påverkan på områden med betydelse för biologisk mångfald undviks.
  Indikator: Antal antagna detaljplaner som medför negativ påverkan på områden som finns upptagna i Naturkatalogen, klass 1-4 eller motsvarande, utan att relevanta kompensationsåtgärder beslutats
  Indikator: Antal beviljade bygglov utanför detaljplanerat område som medför negativ påverkan på områden som finns upptagna i Naturkatalogen, klass 1-4 eller motsvarande, utan att relevanta kompensationsåtgärder beslutats.
 • År 2020 har en grönstrukturplan, inkluderande en plan för kompensationsåtgärder vid förlust av värdefull natur, tagits fram.
  Indikator: ja/nej
 • År 2018 har riktlinjer för hållbart byggande i Haninge tagits fram.
  Indikator: ja/nej
 • År 2020 har en plan för klimatanpassning tagits fram.
  Indikator: ja/nej
 • År 2018 har en bullerkartläggning för Haninge tagits fram.
  Indikator: ja/nej
 • År 2020 har en plan för att hantera misstänkt förorenad kommunalägd mark tagits fram.
  Indikator: ja/nej
 • Senast år 2027 är dag- och spillvattenhantering i Haninge sådan att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas samt att betydande skador till följd av översvämningar inte uppstår.
  Indikator: Fördröjd regnvolym från hårdgjorda ytor på mark som detaljplanelagts tidigast år 2017 (millimeter).
  Indikator: Antal bräddningar och bräddad volym från reningsverk och pumpstationer per år.
  Indikator: Andel enskilda avlopp som uppfyller kraven jämfört med år 2010 (procent).

Rent vatten och naturens mångfald

Mål

Naturvärden, biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband skyddas och utvecklas. Samtliga vatten uppnår god status.

Etappmål

 • År 2027 har alla vattenförekomster god status. Status försämras inte för något vatten under tiden.
  Indikator: Andel vattenförekomster som uppnår god status.
 • År 2024 har åtgärdsplaner för Haninges vattenförekomster tagits fram.
  Indikator: ja/nej
 • År 2022 har kommunen skyddat ytterligare minst 600 hektar mark med höga naturvärden exempelvis genom reservatsbildning eller biotopskyddsområde.
  Indikator: Areal skyddad natur (hektar).
 • År 2020 bedrivs naturvårdande skötsel på minst 30 hektar naturmark utanför detaljplan.
  Indikator: Areal med pågående naturvårdande skötsel (hektar).
 • År 2018 och framåt pågår bekämpning av jätteloka på alla fastigheter med känd förekomst i Haninge.
  Indikator: Andel fastigheter med känd förekomst av jätteloka där bekämpning pågår (procent).

Hållbar konsumtion och resurseffektiva kretslopp

Mål

Kommunens konsumtion bidrar till en hållbar utveckling, en minskad resursanvändning och en cirkulär ekonomi. År 2030 är kommunen klimatneutral.

Etappmål

 • År 2018 har en processtruktur för att hantera hållbarhetsfrågor vid upphandling tagits fram. Vid varje upphandling används processtrukturen för att bestämma nivån på klimat- och miljökraven så att kommunens mål nås.
  Indikator: ja/nej
 • År 2018 begär kommunen information om innehåll av ämnen uppsatta på EUs kandidatförteckningen9 vid all upphandling av varor och kemiska produkter.
  Indikator: Andel upphandlingar där information om ämnen på kandidatförteckningen begärts in (procent).
 • År 2022 har kommunens förskolor tagit bort material som kan misstänkas innehålla skadliga ämnen.
  Indikator: Andel förskolor som vidtagit åtgärder enligt handlingsplan (procent).
 • År 2020 ska alla kommunala verksamheter sortera ut matavfall.
  Indikator: Andel kommunala verksamheter som sortera ut matavfall (procent).
 • År 2020 har andelen hushåll som sorterar matavfall ökat till minst 70 procent.
  Indikator: Andel hushåll som har möjlighet att sortera ut matavfall (procent).
  Indikator: Mängd insamlat matavfall i Haninge kommun
  (kilogram/capita).
 • År 2022 har klimat- och miljöpåverkan från kommunens livsmedelsinköp minskat. Andelen ekologiska livsmedel har ökat till 60 procent. All ren köttråvara som köps in är från djur uppfödda i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning. Mängden inköpt kött, relativt antalet offentliga måltider, har minskat med 25 procent jämfört med år 2017.
  Indikator: Andel inköpta ekologiska livsmedel (procent, baserat på kostnad).
  Indikator: Andel inköpt ren köttråvara från djur uppfödda i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning (procent).
  Indikator: Mängden inköpt kött jämfört med år 2017 (förändring i procent)

Kommunikation och samverkan

Mål

Alla som bor och verkar i Haninge kan göra klimat- och miljösmarta val som bidrar till en hållbar utveckling

Etappmål

 • År 2022 har kommuninvånarnas nöjdhet med kommunens miljöarbete ökat.
  Indikator: Kommuninvånarnas nöjdhet med kommunens miljöarbete (nöjd medborgarindex).
 • År 2020 har utsläppen av växthusgaser i Haninge minskat med 40 procent jämfört med 1990.
  År 2030 har utsläppen av växthusgaser i Haninge minskat med 63 procent jämfört med 1990.
  Senast år 2045 sker inga nettoutsläpp.
  Indikator: Utsläpp av växthusgaser jämfört med 1990 (förändring i procent).

 

Vänsterpartiet har fått igenom viktiga miljö- och klimatmål

Idag röstade vi igenom det klimat- och miljöpolitiska programmet för Haninge kommun!

Vänsterpartiet har suttit med i Hållbarhetsberedningen som lade fram förslaget till programmet. Det är det förslaget som nu har röstats igenom. Vi har varit väldigt aktiva i processen, varit närvarande på alla möten (vissa partier var där endast ett fåtal gånger) och fått igenom flera förslag som annars inte hade kommit med.

 

Arbetet att ta fram programmet har gått bra! Vi har haft olika ingångar och tryckt på olika saker men i stort har det varit samsyn. Vissa partier ville försvaga programmet i olika avseenden och göra målen mindre ambitiösa. Tack vare Vänsterpartiet och några andra partier så försvagades inte målen bortsett från i ett fall där Vänsterpartiet stod själva.

Vi inkluderade många mål i programmet. Om du vill läsa alla mål och ladda ner programmet kan du surfa hit. Här nedan lyfter vi några viktiga mål.

Viktiga mål för klimatet och miljön

Den största utsläppskällan inom kommunens gränser är resor och transporter. 2/3 av utsläppen kommer därifrån. Därför är det roligt att vi har ordentliga mål för resor och transporter:

Kommunens resor och transporter är fossilfria år 2025. I Haninge är alla resor och transporter fossilfria år 2030.

Det här är ambitiösa mål! Det innebär att kommunen (som organisation) har fossilfria resor 2025. Och Haninge (som kommun, geografiskt område) har fossilfria resor år 2030.

För att veta att vi är på rätt väg så finns det en del etappmål, t.ex.

År 2020 har andelen köpt fossilfritt bränsle ökat till totalt 50 procent.

Det är ett viktigt mål och visar på att vi är på rätt väg. Då har vi fem år kvar att få det till 100%.

Vänsterpartiet drev på hårt för att få ett mål för alla resor i Haninge (dvs inte bara de resor som kommunen som organisation gör, utan alla invånares resor). Det målet blev:

År 2025 har andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång ökat till 55 procent av färdmedelsfördelningen.

Det är ett väldigt viktigt mål att få med! Om det visar sig att invånarna inte resor på så sätt att målet uppfylls så måste vi som kommun jobba politiskt för att göra det enklare och billigare att resa på ett hållbart sätt. Det här målet är tyvärr lågt sagt. Vi i Vänsterpartiet föreslog ett mer ambitiöst (men välbehövligt) mål som skulle innebära att år 2023 har bilåkandet minskat till till 30% av färdmedelsfördelningen. (54% 2015). Detta gick tyvärr inte igenom.

Det sattes mer konkreta mål för energieffektivisering av kommunala lokaler och bostäder som är förankrade hos de kommunala bolagen Tornberget (för kommunens lokaler) och Haninge Bostäder (för kommunens bostäder) vilket det tidigare målet i mål och budget inte var.

År 2020 har energianvändningen i kommunala lokaler och bostäder effektiviserats med 20 procent jämfört med 2009

År 2030 har energianvändningen i kommunala lokaler och bostäder effektiviserats med 20 procent jämfört med år 2020.

Målet för 2030 är förankrat med bolagen men väldigt utmanande enligt dem. Moderaterna och Kristdemokraterna pekar ut att vi tar bort det nuvarande målet för energieffektivisering från mål och budget och lägger in dessa två nya mål. Målet som nu finns i mål och budget är inte förankrat och förvaltningen vet inte vart det kommer ifrån. (Det gäller dessutom bara Tornbergets lokaler). M och KD lyckas med konststycket att i sitt egna förslag anklaga oss i Hållbarhetsberedningen (där de själva finns representerade) att vara utopiska samtidigt som de inte vill att vi ska ersätta mål som inte har någon förankring med bolagen och som det inte finns möjlighet att nå. Det blir inte speciellt seriöst.

Andra mål är framtagande av olika dokument som grönstrukturplan, riktlinjer för hållbart byggande, plan för klimatanpassning, bullerkartläggning och en del annat.

Det finns också mål om att skydda områden med höga naturvärden. Det är viktigt och går helt i linje med Naturvårdsplanen. Målen ser till att vi kommer igång:

År 2022 har kommunen skyddat ytterligare minst 600 hektar mark med höga naturvärden exempelvis genom reservatsbildning eller biotopskyddsområde.

Områdena som finns nedtecknade i Naturvårdsplanen som skyddsvärda och som som finns med i planen att skydda övergår dessa 600 hektarer med råge.

För att nästa generation inte ska växa upp med farliga ämnen har vi mål kring det också:

År 2022 har kommunens förskolor tagit bort material som kan misstänkas innehålla skadliga ämnen.

Miljö- och klimatutsläpp för mat är viktigt. Därför har vi följande mål:

År 2022 har klimat- och miljöpåverkan från kommunens livsmedelsinköp minskat.

Andelen ekologiska livsmedel har ökat till 60 procent.

All ren köttråvara som köps in är från djur uppfödda i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning.

Mängden inköpt kött, relativt antalet offentliga måltider, har minskat med 25 procent jämfört med år 2017.

Det mest klimatbelastande av alla livsmedlen är kött. Därför var det väldigt viktigt för oss i Vänsterpartiet att det sattes ett konkret mål för det. Målet skulle behöva vara ännu högre. (WWF säger att vi borde halvera vår köttkonsumtion). Men det här är ett bra första steg. Det här målet skulle inte ha varit med om det inte vore för Vänsterpartiet.

Och på ett större plan så är det viktigt att hela Haninge (kommunorganisation och alla invånare) lever på ett sådant sätt så att det vore hållbart om alla i världen levde på. Därför har vi avslutningsvis:

År 2020 har utsläppen av växthusgaser i Haninge minskat med 40 procent jämfört med 1990.

År 2030 har utsläppen av växthusgaser i Haninge minskat med 63 procent jämfört med 1990.

Senast år 2045 sker inga nettoutsläpp.

Vad kom med tack vare Vänsterpartiet?

Sammanfattningsvis kan man säga att det Vänsterpartiet lyckades med var:

 • Behålla de ambitiösa mål som tjänstemännen föreslog de mål som vi tillsammans satt
 • Ett mål för att minska köttkonsumtionen
 • Ett mål för att öka användning av kollektivtrafik, gång och cykel

Moderaterna och Kristdemokraterna blev väldigt upprörda och irriterade över vårt mål på att minska köttkonsumtionen. Men de invände aldrig i Hållbarhetsberedningen. Inte en enda gång. När förslaget kom till kommunstyrelsen för att besluta så lade de ett eget förslag där de menar att minska köttkonsumtionen är ett trubbigt verktyg och de lyfter fram att skumgodis har lika hög klimatpåverkan som kött. Vi trodde inte att Moderaterna och Kristdemokraterna kunde vara så här oseriösa men vi hade tyvärr fel. Det är dock lätt att motbevisa dem. Att minska köttkonsumtion är det mest effektiva som går att göra för att minska matens klimatpåverkan. Om de vore så att vi varje vardag serverar tallrik efter tallrik med skumgodis skulle det vara värt att ha ett mål om att minska skumgodiskonsumtionen men lyckligtvis serverar kommunens kök inte något skumgodis som mat.

Det är mycket konstigt att de fortsätter framhäva att minskad köttkonsumtion skulle vara ett trubbigt verktyg. Vi har diskuterat frågan om minskad köttkonsumtion vid två olika tillfällen, dels när vi la en egen motion och dels vid en interpellation (för mindre än ett år sen). Vid varje tillfälle har vi i Vänsterpartiet hänvisat till flertalet forskningsrapporter, miljöorganisationer och myndigheter som alla är eniga om att köttkonsumtionen måste minska. Deras partikollegor har som tur en bättre inställning till vetenskap och forskning än i Haninge. Sofia Arkelsten, ledamot för M, skriver att det behövs mer växtbaserad kost och mindre kött. Lennart Bondeson, kommunalråd för KD i Örebro berättar om hur de jobbat i Örebro med att minska andelen kött i måltider. Det är pinsamt att Moderaterna och Kristdemokraterna i Haninge inte lyssnar till vetenskapen.

Vad lyckades vi inte få med?

Tyvärr så fick vi inte gehör för alla våra förslag. Några av de saker vi lyft fram i beredningen och i remissyttranden var:

 • Mål för att kommunala byggnader ska vara självförsörjande på energi
 • Fler båttömningsstationer
 • Fler båtunderredstvättar
 • Minska användning av livsmedel som bidrar till skövlad regnskog
 • Införa ett mål på växthusgasutsläpp per person, liksom Göteborg har gjort
 • Säkerställa att den regionala cykelplanen efterlevs
 • Halvera köttkonsumtionen till 2030
 • Införa mål på konsumtionsbaserade utsläpp

Vi kommer fortsätta driva miljö- och klimatfrågorna även efter antagandet av det klimat- och miljöpolitiska programmet.

Kontakta oss om du har förslag på miljö- och klimatfrågor som du tycker vi bör driva.

Klimatet kan inte vänta!

Motionsverkstad och pizza

Bildresultat för pizza

 

OBS! Annan pizzeria än den som stod i medlemsutskicket i september!

Karta till pizzerian

Det kan kännas tidigt att komma ut med ett förslag till valplattform redan ett år före valet. Vi är först med det av alla partier! Men det finns några rätt tydliga skäl till det: Vänsterpartiet kanske är det parti som bryr sig mest om att demokrati ska råda. För oss är det viktigt, inte bara att medlemmar i partiet skall ha inflytande och tid att diskutera, utan att fler personer skall veta vad Vänsterpartiet vill och gör. Nu startar vi en bred diskussion om hur Sverige kan bli rättvist. Ju fler som engagerar sig i den, desto klokare idéer kan vi komma fram med. Var med i debatten om hur vi bygger en bättre framtid för alla – inte bara några få!

Onsdag 11 oktober kl 18:00 har vi därför medlemsmöte och motionsverkstad på Pizzeria Napolitano.  Adress: Klockargatan 2 (Vårdcentralens hus),  

Kvällen ägnas åt att fundera kring eventuella motioner vi borde skicka till Vänsterpartiets kongress i februari. Vad vill vi att Vänsterpartiet ska jobba med de kommande åren? Medans vi klurar ut det bjuder vi på pizza och alkoholfri dryck. Det man på denna kongress främst kan motionera om är partiets valplattform. I länken nedan kan ni läsa plattformen, hur motioner skrivs och mycket mer. Vi kommer även gå igenom några motioner som föreningen fått skickade till sig. Mötet beslutar ifall föreningen ställer sig bakom motionerna. Om du har en läsplatta eller laptop – ta gärna med den så kan vi gå igenom texterna tillsammans. Har du ingen kan du sitta bredvid någon som har.

Så läs gärna igenom så mycket du hinner av valplattformen och varmt välkommen att diskutera på onsdag!

 

Träffa Jonas Sjöstedt i Haninge

Jonas Sjöstedt kommer till Haninge måndagen den 23/10, kl 18:00. Passa på att träffa, lyssna till och diskutera med Vänsterpartiets partiledare, som kommer prata om hur vi kan få en ekonomi för alla, inte bara för de rikaste.

Lyssna också till Elelta Elnam från Jordbro läser sina egna spoken word-texter.

Välkommen till aulan i Jordbro kultur- och föreningshus.
Länk till eventet på Facebook.

1 2 3 9

Våra nio deltagare från Vänsterpartiet Haninge på Vänsterdagarna i Malmö

Arkiv