Vår politik

Vänsterpartiet vill ha ett mer rättvist och jämställt Haninge.

Alla människor har ett lika stort värde. Vi vill se ett samhälle som bygger på den insikten.

Vi vill se en livskraftig välfärd för alla med hög kvalité. Vi vill se en vård där inte bara de rika har råd med sjukvård genom privata försäkringar utan en vård av god kvalité för alla. Vi vill ha en skola där man ser varje barn som en unik individ och formar utbildningen så att alla barn utvecklas och lär sig. Vi vill att äldre ska kunna åldras med värdighet och ha en meningsfull vardag. Vi vill se en välfärd där vinsten inte får förstöra verksamheten genom kortsiktiga vinster till ägarna. Vi vill istället se en välfärd som ägs gemensamt och där personal och brukare har inflytande.

Det här är några av de förändringar vi arbetar för:

Bostad för alla

Det råder stor bostadsbrist i landet och speciellt i Storstockholm. Extra stor brist är det på hyresrätter. Vi vill att det det ska byggas fler billiga och klimatsmarta hyresrätter. Vi vill att ägardirektiven till Haninge bostäder ändras så att det inte blir ett mål i sig att sälja ut allmännyttan. Vi måste ta vara på bostäder vi äger gemensamt!

Utökad välfärd och fler jobb

Det är stor arbetslöshet i landet, även i Haninge kommun. Många människor har fråntagits rätten till sjukpenning och står utan försäkring och många sjuka människor tvingas ut i arbetslöshet. Vänsterpartiet vill utöka och förbättra välfärden genom nya kommunala jobb. Det behövs i skola och omsorg. Vi vill att välfärden ska drivas i kommunal regi och inte i företag med vinstintressen.

Mer jämställdhet

Många kvinnor tvingas att arbeta deltid. Alla måste kunna försörja sig på sitt arbete. Alla som vill ska ha rätt till heltidsarbeten. Kvinnor och män ska behandlas som unika individer och inte utifrån traditionella könsroller. Det är därför viktigt med genuspedagogik i förskolorna. Flickor på gymnasiet ska kunna lära sig feministiskt självförsvar. Vårdnadsbidraget är ojämlikt och vi är glada att det nu tagits bort i Haninge. Vi vill ge ett kontiunerligt och stabilt stöd till kvinnojourerna.

Barnens rätt

Förskolan är till för barnen. Därför ska alla barn ha rätt till förskola på heltid även om deras föräldrar är arbetslösa eller studenter. Barnen behöver också gratis fritidsaktiviteter. Vi vill att kommunen ska införa kollo för barn, så att alla barn får möjlighet till en meningsfull och rolig sommar. Vi vill införa nolltaxa i kulturskolan.

Stöd ungdomarna

Vi ser behovet att en meningsfull fritid för ungdomar. Därför vill vi att det ska satsas på fritidsgårdar och ungdomsgårdar. Många fritidsledare vi träffat berättar om deras fältverksamhet när de också var ute på orten och pratade med ungdomar som av olika anledningar var ute på stan. Vi vill utöka fältverksamheten för fritidsledare och vi vill ha fler fritidsledare.

Integrera mera

Haninge kommundelar skiljer sig åt i fråga om invånarnas inkomster, arbete, utbildning och folkhälsa. Vänsterpartiet vill satsa på de områden där många människor lever under sämre villkor. Skolorna där behöver mer pengar. De kommundelar där flertalet har goda inkomster är också de som är mest segregerade. Det finns få hyresrätter där och bara en viss sorts människor kan bo där. Därför vill vi att det ska byggas billiga hyresrätter även i de områden där det i nuläget mest finns villor och bostadsrätter. Vi ser också hur det fria skolvalet har inneburit en ökad segregation.

Ingen diskriminering

Kommunen ska arbeta aktivt mot all form av diskriminering oavsett om det gäller etnisk tillhörighet, religion, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller könsidentitet och könsuttryck. Alla förvaltningar ska genomgå utbildning i HBTQ-frågor. Kvinnor ska ha lika löner som män för likvärdigt arbete.

Skola

Vi i Vänsterpartiet vill att skolan ska vara likvärdig. Vi vill att eleven ska vara i fokus. Varje elev är unik och har olika sätt att lära sig på. Det är viktigt att lärarna har ett medvetet och normkritiskt tänkande så att alla elever känner att de får plats. Genusarbete ska genomsyra skolans bemötande och förhållning till elever, lärare och föräldrar. Vi vill se ett elevhälsoteam där kuratorer, skolsjuksköterskor och specialpedagoger som kan möta elevernas behov. Vi vill att skolan ska bedrivas av seriösa aktörer som kommunen, idéburna organisationer och kooperativ och inte rikskapitalister som sätter vinsten framför elevernas utveckling.

Gymnasie- och vuxenutbildning

Vi vill att det ska vara möjligt för alla gymnasieprogram att kunna bli högskolebehörig. Det ska gå att byta yrkesbana under livet. Därför är det viktigt att kunna läsa vidare på komvux för att komplettera.

Kultur för alla

Kulturen ska vara tillgänglig för alla kommuninvånare oavsett olika förutsättningar. Kulturen ska möjliggöra möten över gränsen och skapar glädje, främjar demokratin, ger uttryck för tankar och känslor. Folk har olika intressen men alla ska få tillgång till kulturen. Möjligheten att engagera sig inom kulturen och konsumera kultur ska inte vara en fråga om plånbokens storlek.

Det är viktigt att lära hela livet. Därför är det viktigt att folkbildningsverksamheten stöd. Det är intresset hos medborgaren som styr personens bildning. För den personliga utvecklingen, stärkandet av demokratin och skapandet av engagerade samhällsmedborgare är folkbildning viktig.

Det är viktigt att det finns bibliotek i alla kommundelar där det finns möjlighet att låna böcker, filmer och datorer. Biblioket är också en mötesplats där människor i kommundelen kan träffas. Läxhjälp, språkcafé och andra sociala aktiviteter är saker som händer i biblioteken.

Skyddsnät

Livskriser kan ske alla och får olika konsekvenser. Oavsett, ska kommunen kunna erbjuda stöd för att tillsammanse med individen och familjen kunna förändra situationen. Ingen ska behöva hamna mellan stolarna. Skola, socialtjänst och polis ska kunna samverka. Barnens bästa ska alltid stå i centrum och därför vill va en nollvision gällande vräkningar där barn är inblandade.

Äldre ska ha det bra

I nuläget är äldreomsorgen underfinansierad. Vi vill att det ska finnas tillräckligt med personal och resurser för att kunna ge en god omsorg för de äldre. Det handlar både om kvaliteten för de äldre och om arbetsvillkoren för de som jobbar. De äldre ska också ha rätt till kulturaktiviteter och kunna ta med sina husdjur på äldreboendena. Fler äldreboenden med personal som talar de äldres hemspråk ska planeras.

Tryggt Haninge

Poliser, väktare och övervakningskameror är inte en garant för trygghet. Vi vill istället ha fler fritidssekreterare och fältassistenter. Kommunen ska stödja organisationer som Lugna Gatan och X-Cons på vilket sätt. Belysningen och gångvägarna ska göras bättre för att minska risken för överfall. Det är viktigt att motverka att unga flickor och pojkar mobbas och utsätts för sexuellt ofredande på nätet. Våld mot kvinnor och barn i hemmet ska motverkas. Vi vill att manscentrum ska kunna föreläsa på alla skolor för att komma åt machokultur och destruktiva könsroller som skadar både pojkar och flickor.

Bättre miljö och klimat

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Vi vill att Haninge kommun ska ha en ambitiös miljö- och klimatpolitik. Köttkonsumtionen är en av de största källorna till växthusgaserna. Därför vill vi se en plan på hur köttkonsumtionen ska minskas till en hållbar nivå i offentlig sektor. Kommunens investeringar, fonder och liknande ska vara fossilfria. Det är viktigt att bygga nytt för att Haninge ska kunna utvecklas. Men samtidigt är det viktigt att bevara de naturvärden vi har. Vi vill värna om de naturreservat och de känsliga områden vi har i kommunen. Vi vill i största utsträckning bygga nytt nära befintlig infrastruktur.

Haninge-politik A-Ö

 

Arbete

Det är stor arbetslöshet i landet och i Haninge kommun. Många människor har fråntagits rätten till sjukpenning och står utan försäkring och många sjuka människor tvingas ut i arbetslöshet.

Vi vill utöka välfärden genom nya kommunala jobb, speciellt i skola och omsorg.

Vi vill att välfärden ska skötas i kommunal regi och inte i företag med vinstintressen. Ungdomar ska erbjudas plusarbeten och praktik. Full sysselsättning är en prioritering.

Arbetsvillkor

Vi vill verka för kortare arbetstid. I olika delar av landet testas sex timmars arbets dag på prov. Idag lämnar många arbetslivet i förtid och andra måste gå ned på deltid för att orka fortsätta jobba på grund av att belastningarna i arbetet ofta är för stora.

Barnfattigdom

Det finns barn som lever i fattiga familjer som inte har råd att delta i fritidsaktiviteter med höga avgifter. Det är väldigt orättvist och förhindrar att barn får en meningsfull fritid. Det är viktigt att satsa på fritidsaktivieter som är gratis för alla barn och ungdomar.

Bostad

Det är bostadsbrist i Haninge och stor brist på billiga hyresrätter. Kommunen måste ha en aktiv bostadspolitik och prioritera hyresrätter med rimliga hyror. Inkomstkraven kan vara ett stor hinder för unga som vill flytta hemifrån. Vi vill minska inkomstkraven och förenkla för fler att kunna få ett hyreskontrakt.

Cykel- och gångtrafik

Cykling minskar miljö- och klimatpåverkan, förbättrar hälsan och ökar trafiksäkerheten. Välplanerade cykel- och gångnät måste vara en naturlig del av kommunens översiktsplanering. Tillgången till cykelparkeringar måste också vara god och det måste bli enklare och smidigare att ta med sig cykeln på tåget. På vintertid är det viktigt att cykel- och gångvägar röjs först.

Energi

Vi vill att kommunen ska satsa på vindkraft, solkraft och biogas. Vi vill att kommunens fordonsflotta ska bli fossilfri.

Främlingsfientlighet

Arbetet mot främlingsfientlighet måste effektiviseras. Den kan inte motverkas enbart genom upplysning utan det krävs en politik som bland annat minskar arbetslöshet och de sociala klyftorna samt en likvärdig skola för alla.

Jakten på papperslösa måste upphöra.

Det är viktigt att stödja etniska föreningar eftersom de har ett rikt kulturutbud som skapar förståelse för varandras kulturer.

Gymnasiet

Vi vill att de som går på yrkesprogram ska få möjlighet till högskolebehörighet. Vi vill att det ska finnas möjlighet för dessa elever att samtidig läsa in högskolebehörighet.

Vi vill att kommunen ska erbjuda alla som vill sommarjobb. Det är ett bra sätt att komma in på arbetsmarknaden och ger möjligheten för ungdomar att tjäna extra under sommaren.

Jämställdhetsarbetet måste prioriteras för att motverka könsstereotypa studie- och yrkesval.

Det finns många ungdomar som har svårt att tillgodogöra sig studierna i vissa ämnen i gymnasiet. Många kommer från familjer där man inte har studievana. Därför tycker vi att man ska satsa på en stödorganisation i våra gymnasier.

Funktionsvariation

Kommunen måste vara tillgänglig för alla oavsett funktionsvariation. Det finns stora brister i tillgängligheten i offentliga lokaler och i det offentliga rummet.

Förskolan

Förskolan är till för barnen. Därför ska alla barn ha rätt till förskola på heltid även om deras föräldrar är arbetslösa eller studerar.

Antalet forskollärare och andra pedagoger måste öka. Det är viktigt att alla pedagoger i förskolan har kunskaper i genusfrågor så att barnen ges förutsättningar att växa upp utan att de begränsas av krav som vilar på traditionella könsroller.

Barnen i förskolan ska stimuleras till att äta hälsosam och klimatsmart mat tillagad från grunden.

Det är viktigt att de barn som behöver extra stöd uppmärksammas tidigt och får hjälp.

HBTQ

Allas lika värde är grundläggande för oss. Människor har lika värde och ingen får diskrimineras på grund av sexuell läggning. I förlängningen av detta ligger att alla som har kontakt med kommunen har rätt att bli bemötta med respekt.

Bemötande av andra styrs ofta av normer kring kön och sexuell läggning. Allmänt utgår man från att alla är heterosexuella. Om brukare eller anställda i kommunen med annan sexuell läggning bemöts utifrån denna norm finns stor risk för kränkning och uteslutning ur gemenskapen. För att bli medveten om sina egna fördomar och få konkret vägledning är det viktigt att all personal kontinuerligt utbildas i dessa frågor.

När personalen i en förvaltning eller i en grupp i förvaltningen har genomgått utbildning bör de anses HBT-certifierade. Detta kan symboliseras med ett regnbågsmärke. På det sättet kan brukare och anställda känna en större trygghet när man kontaktar förvaltningen och kommunen visar att man menar allvar med att alla ska bemötas med respekt oavsett sexuell läggning.

Eftersom det är viktigt att barn och ungdom med annan sexuell läggning än den heterosexuella bemöts på ett särskilt insiktsfullt sätt utan fördomar bör utbildningen påbörjas inom skolan.

Hemlöshet

Vi tycker att socialnämnden ska kartlägga hemlösheten i Haninge och föreslå åtgärder för att motverka den och särskilt beakta kvinnors utsatta position.

Integration

Det är viktigt att SFI-undervisningen utökas och att det skapas fler möjligheter till yrkesutbildningar.

Vi måste också satsa resurser på modersmålsundervisning för barn och unga i skolan. Det är också viktigt att barn med utländsk bakgrund redan som små får hjälp med sin språkutveckling.

Det är stor skillnad mellan kommundelarna vad gäller olika bostadsformer därför vill vi att man ska blanda olika upplåtelseformer – hyresrätter och bostadsrätter – när man bygger nytt. Det finns flera kommundelar i Haninge som har väldigt låg andel hyresrätter med rimliga hyror. Om vi vill att även de kommundelarna ska integreras med resten av samhället behövs det byggas fler billiga hyresrätter även i de rikare kommundelarna.

Jämställdhet

Många kvinnor tvingas att arbeta deltid men vi vill att alla som önskar ska ha rätt till heltidsarbeten. Alla måste kunna försörja sig på sitt arbete.

Män och kvinnor ska behandlas som individer och inte utifrån traditionella könsmönster. Det är därför viktigt med genuspedagogik i förskolorna.

Flickor på gymnasiet ska få lära sig feministiskt självförsvar. Det är skolans uppgift att motverka och bryta invanda könsmönster. Studie- och yrkesvägledare måste ha genuskunskaper för att inspirera tjejer till könsneutrala yrkesval.

Den absoluta majoriteten av besökare på kommunens ungdomsgårdar är pojkar och sportanläggningarna utnyttjas till största delen av pojkar. Detta är orättvist och ojämställt. Vi vill därför att aktiviteterna på ungdomsgårdarna utformas så att tjejer vill vara där. Det handlar också om ett jämställt och fördomsfritt förhållningssätt hos de anställda. Krav måste ställas på föreningarna som använder våra anläggningar på att erbjuda fler flickor aktiviteter.

Vårdnadsbidraget är ojämlikt och ska bort.

Klimat

Man måste ta hänsyn till miljön vid all nyproduktion av bostäder och vid vägbyggen. Utsläppen av växthusgaser måste minskas. Ett led i det arbetet är att minska köttkonsumtionen i skolor och inom omsorgen då köttets klimatpåverkan är väldigt stor.

Vi vill satsa på solkraft, vindkraft och biogas.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik är en del av den grundläggande samhällsservicen, precis som vård, omsorg och skola. Kvinnor, ungdomar, äldre, funktionshindrade och låginkomsttagare är de som använder kollektivtrafiken mest. Resor i kollektivtrafik är mer miljövänliga, trafiksäkra och jämlika än enskilda resor och därför bör privatbilismen minska. Att bygga förbifart Stockholm är varken modernt, rationellt eller hållbart. Vi vill istället bygga fler spår, införa fler busslinjer och göra smärre justeringar på befintliga vägsträckor. Det skulle minska klimatpåverkan och utsläpp av luftföroreningar med bättre hälsa som följd. Det skulle vara en lösning som är både socialt och ekologiskt hållbar. Vi vill att det ska bli billigare att åka kollektivt och vill på sikt att kollektivtrafiken ska vara kostnadsfri.

Kommunalskatten

Vi vill att Haninge ska ha en skattesats som kan finansiera den välfärd som behövs. I våra budgetförslag lägger vi extra pengar på riktade satsningar till skola, äldreomsorg, barnomsorg, arbetsmarknadsåtgärder för unga, kultur och fritid, jämställdhet och klimatåtgärder.

Kultur

Det är viktigt för människor att kunna träffas och ha fritidsaktiviteter. Vi vill att det ska ska byggas ett allaktivitetshus i Brandbergen där folk kan träffas över åldersgränser och få en meningsfull fritid.

Det finns många som vill engagera sig och hitta på olika kulturevenemang. Det vill vi uppmuntra och vill därför förenkla för att enskilda personer, grupper och ideella föreningar kan ta del av kommunens lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter som stärker gemenskapen.

Barn och ungdomar ska ha möjlighet till kreativt skapande och andra fritidsaktiviteter utan att man behöver betala höga avgifter för det och kulturen ska blomstra i alla kommundelar.

Miljö och natur

Vi arbetar för att grönområden och livsmiljö ska bevaras.

Haninge kommun har stora skyddade naturområden. Dessa ska förbli tillgängliga för alla för friluftsliv och rekreation, utan privata eller ekonomiska intressen. Det är viktigt att tillsynen av våra naturreservat tilldelas tillräckliga resurser.

Rättvisa och solidaritet

Kommunen ska hjälpa och stödja alla som står långt ifrån arbetsmarknaden. Socialnämnden ska prioritera ungdomar som varken arbetar eller studerar för att underlätta för dem att bli självförsörjande.

Alla kommundelar ska ha ett centrum med närbutiker och mötesplatser där man kan ha kulturella och andra aktiviteter.

Hemlösheten ska motverkas. Det är viktigt att det finns ett samarbete mellan kommunen och bostadsföretagen för att ordna fram boendelösningar för de bostadslösa.

Kunskaperna om mångfaldsfrågor hos kommunens personal måste öka. Personal i de kommunala förvaltningarna ska utbildas i HBT-frågor.

Vi tycker att det är bra att allt flera kommuner har beslutat att inrätta sociala investeringsonder för att kunna satsa mer långsiktigt på att förebygga utanförskap, främst bland barn och unga. Utanförskapet kostar mycket och därför ska det förebyggas i tid. Exempel på sociala intesteringar är insatser för minskning av skolfrånvaro eller insatser för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Skolmat

Skolmaten borde lagas från grunden i skolans kök. Då blir maten både hälsosam och smakrik. Vissa skolkök borde renoveras och personalen bör utbildas i att laga maten från grunden. Om man gör det har man koll på vad den innehåller, vilket man ofta inte har med de hel- och halvfabrikat som i stor utsträckning serveras i skolor och förskolor idag.

Eftersom köttet står för en stor del av utsläppet av växthusgaserna så vill vi se en plan på att minska köttkonsumtionen inom offentlig sektor. Det är därför viktigt att matpersonalen utbildas i vegetarisk och klimatsmart matlagning.

Ungdomar

Barn och ungdomar ska få mer inflytande i kommunen. Barn och unga ska erbjudas gratis eller väldigt billiga fritidsaktiviteter. Extra stöd ska erbjudas till de ungdomar som varken arbetar eller studerar. Ungdomar ska erbjudas sommarjobb.

Fler mötesplatser behövs, speciellt för för ungdomar. Vi vill därför att det ska finnas möjlighet för ungdomar i alla kommundelar att besöka ett ungdomshus som inte ligger för långt bort. I brist på sådana ställen tillbringar ungdomar tid ute på stan, vilket ibland kan leda till att man hamnar i kriminalitet eller blir drogberoende. För de ungdomar som kommit på glid så är det viktigt att de ses av vuxenvärlden. Vi vill därför att det ska finnas fler fältarbetare ute på kvällen från de olika fritids- och ungdomsgårdarna.

Det är viktigt att flickor också känner att det är en atmosfär på fritidsgårdarna- och ungdomshusen som gör att de känner sig trygga och välkomna där.

Tillgänglighet

Haninge måste även göras tillgänglig för alla oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Det finns stora brister i tillgängligheten i offentliga lokaler och i det offentliga rummet. De måste åtgärdas snarast och i den fortsatta utvecklingen av Haninge ska fokus läggas på tillgänglighet.

Trygghet

Poliser, väktare och övervakningskameror är inte en garant för trygghet. Vi vill istället, till exempel, ha fler fritidssekreterare och fältassistenter. Kommunen ska stödja organisationer som Lugna Gatan. Belysningen och gångvägarna ska göras bättre för att minska risken för överfall.

Förebyggande åtgärder mot kriminalitet och droger ska genomföras.

Vinster i välfärden

Äldreomsorg, förskolor och social omsorg ska drivas av ansvarfulla aktörer och inte av riskkapitalbolag. Vinster inom de här områdena ska gå till att anställa mer personal och till bättre kvalitet, därför ska de återinvesteras och inte plockas ut av privata bolag som drivs av vinstintressen.

Välfärden ska styras av solidaritet och omtanke om alla eftersom det är vi alla som använder den. Välfärden får idag alldeles för lite resurser.

Men att verksamheterna går med en del överskott är bra. Det vi menar är att överskottet ska återinvesteras och inte plockas ut och försvinna.

Det är naturligt att det finns flera utförare i välfärden. Det kan vara stiftelser, föreningar eller företag utan vinstintresse.

Skolan ska lägga fokus på att ge alla elever lika bra utbildning och inte heller den styras av vinstintressen. Vi anser att alla har rätt till en bra utbildning och inte bara de elever som anses vara mest lönsamma. Fler lärare bör anställas och klasserna bör bli mindre för att varje elev ska få det stöd denne behöver för att klara studier.

Inom välfärden ska människor inte mätas efter lönsamhet.

Äldre

Vi vill att fler ska anställas inom äldreomsorgen. Det handlar både om kvaliteten för de äldre och om arbetsvillkoren för de som jobbar. De äldre ska också ha rätt till kulturaktiviteter och kunna ta med sina husdjur på äldreboendena.

Fler äldreboenden med personal som talar de äldres hemspråk ska planeras.

De äldre har rätt till trygg omsorg oavsett om man bor på ett äldreboende eller om man bor kvar hemma. Resurser ska riktas till daglig aktivitet och stimulans för de äldre.

Äldre HBT-personer är extra känsliga för hur de blir bemötta. Det är viktigt att personalen inom äldreboenden och hemtjänsten har kunskaper att bemöta dessa personer. Större trygghet för äldre HBT-personer krävs.

Den kommunala hemtjänsten ska få de resurser som krävs för en bra omsorg till de äldre.

Våra nio deltagare från Vänsterpartiet Haninge på Vänsterdagarna i Malmö

Arkiv