Barn och omsorg

Kommunfullmäktigemöte – M och KD vill ta bort tid i förskolan för vissa barn

Idag var det kommunfullmäktigemöte. En av de största sakerna som diskuterades var en motion från M och KD om att minska tiden i förskolan från 30 timmar till 25 timmar för barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetssökande.

Vänsterpartiet fick igenom en höjning från 25 timmar till 30 timmar under mandatperioden i förhandlingar med Socialdemokraterna. Vi vill också att kvaliteten i verksamheten bibehålls och att personalen har en bra arbetsmiljö vilket vi avsatte pengar för i vårt förslag till budget. Vänsterpartiet tycker det är en självklarhet att barn ska behandlas lika, inte att några blir straffade för deras föräldrars situation.

Nafi Cilgin (V)

Nafi Cilgin (V) belyste flera viktiga saker:

Den här frågan har lyfts i olika omgångar i kommunfullmäktige. Det är en viktigt fråga för Vänsterpartiet. Vi ska inte göra skillnad på barn utifrån föräldrarnas situation. Nu har vi kommit ett steg i rätt riktning. Vi är stolta som vänsterpartister men inte nöjda än så länge. Vi vill att alla ska ha rätt till heltid. Det är viktigt att vi inte gör skillnad på barn och barn.

Vårdnadshavare till barn med begränsad vistelsetid har mestadels varit positiva till beslutet om utökad vistelsetid. På frågan om hur de som vårdnadshavare upplever utökningen av vistelsetiden svarar 90,9% att det är bra eller mycket bra.

Utbildningsförvaltningen har i sin förbättringsplan slagit fast att en likvärdig skola och förskola är ett av de viktigaste utvecklingsområdena. Det gäller bl.a. innehållet i undervisningen, kunskapsnivån och antalet lärare och förskolelärare.

Nafi Cilgin (V) hänvisade också till Pia Williams, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande på Göteborgs universitet. Hon kommenterar i en artikel några vanliga argument för att sänka tiden i förskolan.

Påstående: Det är en utökad service för lyxföräldrar.

Williams: Väldigt få föräldrar utnyttjar förskolan för egen vinning. Det känns som ett förlegat sätt att se på förskolans verksamhet.

Påstående: Barnen har det alltid bäst hemma.

Williams: Föräldrar och förskolans personal bör alltid diskutera vistelsetiden med barnets bästa för ögonen. Ibland kanske det är bra att barnet är i förskolan färre timmar i veckan. Men det kan också vara positivt för barn som fått syskon att också få vistas i förskolan när föräldrarna ägnar mycket tid åt det nya syskonet och kan ha svårt för att hinna med de andra barnen.

Påstående: Förskolepersonal går redan på knäna, det är oansvarigt att utöka servicen.

Williams: Många barngrupper har i dag ett stort antal barn även för de yngsta barnen. Det är något som bör diskuteras. Om politiker vill utöka tiden i förskolan så bör också kringfaktorer granskas så att det blir en fungerande verksamhet och god miljö för barn och anställda under hela dagen. Här behöver politiker se till resurstilldelningen, speciellt till socialt och ekonomiskt utsatta områden.
Nafi Cilgin (V) lyfte också att det rimmar illa med Moderaternas och Kristdemokraternas vurm för valfrihet att på det här sättet försvåra för föräldrarna och särbehandla barn baserat på föräldrarnas situation. Det var glädjande att både Liberalerna och Centerpartiet hade en annan inställning. Petri Salonen (C) replikerade också Marie Litholm (KD):
Jag tycker det är starkt av dig att kalla personer som utnyttjar 30 timmar i veckan för frånvarande föräldrar

Lina Rigney Thörnblom (RS) lyfte också att Moderaterna och Kristdemokraterna hycklar när de pratar sig varma om tid i familjen men samtidigt är konsekvent emot arbetstidsförkortning. Vi i Vänsterpartiet håller helt med. Vi vill införa sex timmars arbetsdag vilket skulle innebära mer fritid till att umgås med familjen och mycket annat.

Nafi Cilgin (V) kommenterade Moderaterna och Kristdemokraternas brist på sammanhängande politik:

Allmänt vet vi att personaltätheten inte har varit tillräckligt bra i förskolorna. Och den frågan har vi lyft. Redan 2010 skrev vi en motion om det. Under 2010-2012 gick kommunen med vinst om man använder Alliansens språk. Då undrade vi i Vänsterpartiet – kan vi använda den här vinsten till våra förskolor. Svaret var nej då. Vi väckte frågan igen 2013. Då sa ni också nej. När ni styr själva säger ni nej till vårt förslag. Men när ni är i opposition, då vill ni minska personaltätheteen.

Under er tid så har ni sänkt skatten så att kommunen förlorat 400 miljoner. Och nu vill ni ha mindre barngrupper.

 

Sevim Celepli (V)

Vår kommunpolitiker i grund- och förskolenämnden, Sevim Celepli, har skrivit en masteruppsats om förskolans betydelse och hur brist på tillgång till förskola, speciellt för barn från sämre socioekonomiska förhållande:

Just barn från sämre socioekonomiska förhållanden gynnas mest av att gå i förskolor med hög kvalitet, professionella pedagoger och att träffa barn av andra socioekonomiska bakgrunder (Andersson & Sandberg, 2017; Persson, 2012; Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2010). De barn som kommer ifrån socialt och ekonomiskt utsatta hem har ofta sämre förutsättningar än andra barn att lyckas i skolan, yrkeslivet samt i vuxenlivet. Omsorgen om dessa barn kan även med större risk anses vara bristande om föräldrarna lever i stor stress, är socialt isolerade och exkluderade (Cederborg, 2012). Förskolan kan för dessa särskilt utsatta barn skapa jämlika förutsättningar och kompensera för bristande levnadsförhållanden i hemmet. Därmed utökas dessa barns chanser till att lyckas i skolan och en social exkludering i samhället förebyggs. Genom att delta i förskolan kommer dessa barn ofta ikapp sina kamrater i att utveckla grundkunskaper i matematik och språk

Vi i Vänsterpartiet tycker att alla barn ska ha samma rätt och inte negativt särbehandlas för sina föräldrars situation. Och vi måste fortsätta för att få mindre barngrupper och större personaltäthet.

M, KD och SD röstade för att minska tiden för föräldralediga och arbetssökande att ha sina barn på förskolan till 25 timmar i veckan.

V, S, MP, C och RS röstade för att bibehålla möjligheten för även föräldralediga och arbetssökande att ha sina barn på förskolan 30 timmar i veckan.

Motionen avslogs.

Kopiera länk