Förebyggande

Massiva nedskärningar riskerar drabba socialnämnden

Socialnämnden har under lång tid gått med underskott som en effekt av att ha fått för lite resurser i budget trots ökade volymer. Skattesänkningar och en kärlek till stora överskottsmål har varit två viktiga anledningar till att socialnämnden inte har fått de pengar de så väl behöver. Socialnämnden fortsätter gå med underskott utan att få mer pengar.

I morgon är det möte för socialnämnden. På mötet så finns det en punkt med titeln Förslag till åtgärder för att hantera det prognostiserade ekonomiska underskottet. Det är en lista med 28 punkter med nedskärningar eller effektivisering. Här kommer några av dem som sannolikt skulle innebära nedskärningar eller försämringar:

 • Socialnämnden – Minskat föreningsbidrag
 • Individ- och familjeomsorg – Höjning av egenavgift för besök hos Familjerådgivning och förändring av upphandlingsunderlag (LOV).
 • Individ- och familjeomsorg – Minskade medel till förebyggande arbetet bland barn och unga med 1 mnkr per år.
 • Individ- och familjeomsorg, Ekonomiskt bistånd – Minskning av kostnader för försörjningsstöd för tillfälligt boende med hjälp av boendelotsar som metod
 • Individ- och familjeomsorg, Ekonomiskt bistånd – Framtagande av förlag om nya riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd pågår samt implementering av nytt bedömningsinstrument
 • Individ- och familjeomsorg, Ekonomiskt bistånd – Automatiseringen av handläggning av försörjningsstödet med hjälp av en robot
 • Individ- och familjeomsorg, Missbruksvård – Ökning av antalet stödboendeplatser på Västerhaninge stödboende genom att erbjuda dubbelrum i stället för enkelrum i befintliga lokaler till de som beviljas stödboende.
 • Individ- och familjeomsorg, Missbruksvård – Minskning av Mini-Marias verksamhetslokaler
 • Individ- och familjeomsorg, Missbruksvård – Minskning av personal inom öppenvård beroende och behandling egen regi.
 • Individ- och familjeomsorg, Missbruksvård, Socialpsykiatri – Återhållsamhet vid bedömningar av placeringsbeslut
 • Individ- och familjeomsorg, Socialpsykiatri – Omställning av vissa sysselsättningsverksamheter för att istället öka kapaciteten på andra verksamheter.
 • Funktionsnedsättning, Daglig verksamhet – Översyn av befintliga beslut i daglig verksamhet. Omprövningar av beslut från heltid till deltid i de fall där deltagaren inte utnyttjar sin dagliga verksamhet på heltid
 • Funktionsnedsättning, Daglig verksamhet – Omställning av två dagliga verksamheter i egen regi till förmån för ökad kapacitet på andra dagliga verksamheter i egen regi
 • Individ- och familjeomsorg, Socialpsykiatri – Förändring av inriktning från särskilt boende till stödboende
 • Omställningskostnader – Förvaltningen bedömer att de åtgärderna kan komma att innebära omställningskostnader. Omställningskostnaderna är hänförliga i huvudsak till tänkbara kostnader som uppstå vid eventuella uppsägningar av avtal om alla åtgärder vidtas.

Alla punkter är inte negativa. Att minska administrationskostnader är det väl få som kan vara emot om det inte får negativ påverkan för personal, verksamhet eller brukare. Och att ta hem verksamheter i egen regi istället för att köpa av dyrare externa leverantörer är en bra besparing.

Men det finns många saker där verksamheten skulle lida om nedskärningar genomförs.

Att minska föreningsbidrag skulle drabba exempelvis Haninge kvinnojour och Manscentrum. Två otroligt viktiga organisationer som gör mycket för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och skapa trygghet för våldsutsatta kvinnor. Både Manscentrum och Haninge kvinnojour har sagt att de riskerar att behöva lägga ner hela (eller delar av) sin verksamhet om de får mindre föreningsbidrag.

Att dra ner på det förebyggande arbetet för barn och unga är också riktigt dumsnålt. Det förebyggande arbetet har varit en succé i Haninge sista tiden.

På Haninge kommuns intranät kan man läsa följande lovord om det förebyggande arbetet:

Förebyggarteamet utvecklar samverkan med andra aktörer i syfte att främja trygghet och hälsa hos barn och unga

Förebyggarteamet fick under 2018 ett ekonomiskt tillskott från socialnämnden öronmärkta för att utveckla nya samverkansformer med andra förvaltningar och med föreningar inom i kommunen. Vad ska ökad samverkan leda till och varför är samverkan en framgångsfaktor i det förebyggande arbetet?

 

Förebyggarteamet samverkar med Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter och många föreningar i Haninge med fokus på aktiviteter som främjar barn och ungas trygghet och hälsa. Målet är att skapa en känsla av delaktighet och inkludering i lokalområdet i syfte att förebygga utanförskap och psykisk ohälsa.

 

Arbetet i förebyggarteamet byggs utifrån målgruppernas behov och utifrån olika områden i behov av utveckling. Grunden för nuvarande utvecklingsarbete och samverkan utgår bland annat från rapporten Ung livsstil (2017) i Haninge av Ulf Blomdahl/Stig Elofsson och Stockholmsenkäten (2016). Anen Makboul som är gruppledare för förebyggarteamet berättar:

 

– Dessa rapporter lyfter flickors utanförskap när det gäller fritidsaktiviteter, upplevd trygghet och delaktighet och inkludering i sina lokalområden. Det är ett av de fokusområden som vi arbetat med under årets första månader tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter i Brandbergen och Jordbro.

 

Samverkan i praktiken

 

Förebyggarteamet, kultur- och fritidsverksamheterna och lokala föreningar har tecknat skriftliga överenskommelser som beskriver vad som ska göras, varför och hur det ska följas upp. Tanken är att få nya erfarenheter och skapa nya eller stärka redan beprövade arbetssätt. När en överenskommelse är skriven äger alla parter sin del och det är summan av insatserna som räknas.

 

Exempel på samverkan

 

Stockholm Ladies Academy. En av de föreningar som tecknat samverkansavtal i vår är Stockholm Ladies Academy i Brandbergen. Deras mål och syfte att främja gemenskap och integration samt förebygga flickor och kvinnors ohälsa genom att samverka med lokala aktörer och nätverk i Brandbergen.

 

Fritidsgården Ung137 jobbar med en öppen fritidsgårdsmetodik riktad till flickor på flickors villkor och kommer att öppna fritidsgårdsverksamhet för flickor en dag i veckan. De kommer att arrangera programkvällar och aktiviteter på teman som hälsa. De samverkar med andra verksamheter i Jordbro såsom FreeZone, Vägen ut, Jordbro IF och föräldrar för att verksamheten ska utvecklas och kvalitetssäkras.

 

Fritidsgårdarna i Brandbergen och Vendelsömalm åtar sig att ha öppen fritidsgårdsverksamhet för flickor en dag i veckan och att arrangera programkvällar på teman som hälsa och självkänsla.

 

Förebyggarteamet jobbar också med Jordbrodagen tillsammans med Ung 137, skola, näringsliv och föreningsliv i Jordbro för att bygga broar mellan verksamheterna och boende i Jordbro.

 

Samverkan som framgångsfaktor

 

Inger Dahlberg, samordnare för det drogförebyggande arbetet (ANDTS) och föreningsbidrag menar att en utökad budget för det förebyggande arbetet skapar nya förutsättningar för utvecklingsarbetet.

 

– Det ger möjlighet att tillsammans snabbt göra omställningar för att möta ett behov. När barn och unga känner att de kan påverka sin vardag främjar det hälsa och skapar trygghet. Här har vi alla som arbetar förebyggande ett ansvar att visa vägen, vilket vi gjort genom de samverkansöverenskommelser vi skrivit under våren.

 

Vill du veta mer om hur socialförvaltningen arbetar med föreningsbidrag och samverkande verksamhetsutveckling inom ramen för det förebyggande arbetet, kontakta Anen Makboul eller Inger Dahlberg.

Vi i Vänsterpartiet har tidigare lyft Stockholm Ladies Academy som ett bra exempel på jämställdhetsarbete där tjejer själva tar plats i samhället och säger vad de vill och agerar efter det. Att fritidsgårdarna är med på tåget är verkligen jättebra! En väldigt bra satsning är på gång. Det skulle vara otroligt dumt att skära ner på den här verksamheten som har framtiden för sig.

Vissa punkter är oklara. Automatisering är bra om det är rättssäkert. Men om det minskar möjligheten för den sökande att träffa en handläggare så är det ingen bra automatisering. Hela poängen med socialtjänstelagen är den individuella prövningen. Om den riskeras så är automatisering inte av godo.

Gällande ”återhållsamhet vid bedömningar av placeringsbeslut” så är det nog exakt vad det låter som. Att man ser ett behov men de som skulle behöva stöd (men inte är de som har det allra värst) får gå hem igen. Med andra ord, kommunen tar inte sitt ansvar.

Att höja avgifter för besök för rådgivning är något som kommer drabba de som behöver stödet. Och kanske blir anledningen till att de inte söker stöd om de inte har de pengar som behövs.

Och att låta brukare på daglig verksamhet få mindre tid kan knappast vara en bra väg framåt.

Det räcker nu – slut med nedskärningar!

Vänsterpartiet tycker att det går inte att att fortsätta att låta socialnämnden gå med underskott år efter år utan att skjuta till de pengar som uppenbarligen behövs. Att dra ner på det förebyggande arbetet är att hantera människors liv utan den respekt och omsorg som behövs. De insatser som görs där kan vara av stor betydelse för deras utveckling och livssituation.

Fortsatta skattesänkningar och överskottsmål som växer år för år kan aldrig vara mål i sig själva. Först och främst måste kommunen ta sitt ansvar för kommuninvånarna.

Socialnämnden behöver mer resurser för sitt fantastiska arbete – inte mindre!

Kopiera länk