Vänsterpartiet Haninge

Vänsterpartiets funktionshinderpolitik

Syntolkning: Foto på Carina Wellton från Vänsterpartiets Funkisnätverk. Hon sitter i sin rullstol och läser en tidning. Rullstolen är ställd på ett grund som är några centimeter under ytan. I bakgrunden blå himmel och en bit bort en ö. Plats: Rånö i Stockholms skärgård. Text: ”Sunkig politik”, överstruket. Under ”Funkig politik”

 

Vänsterpartiet vill att alla människor ska kunna leva ett så gott liv som möjligt utifrån sina förutsättningar. Det gäller i allra högsta grad även personer med normbrytande funktionalitet. Det är en lång term så i denna text kommer den gruppen kallas funkisar. I begreppet ingår alla som har nedsatt förmåga att fungera fysiskt eller psykiskt enligt normen, de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ingår också.

 

Vänsterpartiets Funkisnätverk bildades officiellt 2017 utifrån en grupp som på olika nivåer i partiet drivit just funktionshinderfrågor i flera år. I gruppen finns riksdagledamöter, landstingsledamöter, ledamöter från olika kommunfullmäktige och medlemmar utan parlamentariska uppdrag. Vi samarbetar runt motioner till kongress och distriktårskonferenser för att utvecka partiets politik. Vi är också aktiva i spridandet av Vänsterpartiets politik på området. Eftersom vi fått igenom så många reformer plus har så mycket bra politik på området blir det mycket att läsa här.

 

Det här inlägget är en sammanfattning av Vänsterpartiets funktionshinderpolitik på det nationella planet. Vi inleder med de 52 (av totalt 80) reformer som Vänsterpartiet fått igenom denna mandatperiod och som på det ena eller andra sätter gynnar funkisar och andra ekonomiskt utsatta, för vi vet att bland de med lägst inkomster hittar vi personer som har långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Vänsterpartiet har både lyckats driva igenom dessa 80 reformer plus varit starkt kritiska till bl.a. regeringens politik gällande Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och mål för Försäkringskassan om sjuktal på 9.0. Även om det finns mycket att säga om regeringens hantering av  LSS och Försäkringskassan vet vi också att ett regeringsskifte inte kommer göra livet bättre för funkisar. Därför är en röst på Vänsterpartiet en garant för att dessa frågor sätts i fokus.

Vi kommer aldrig acceptera nedskärningar för de som mest behöver samhällets stöd. Vi anser inte att personer med normbrytande funktionalitet är någon särintressegrupp – vi anser att det handlar om mänskliga rättigheter. De lagar vi har ska följas och alla ska kunna utbilda sig, bo självständigt, resa, arbeta o.s.v. på lika villkor.

 

Reformer för funkisar och för ökad ekonomisk rättvisa som Vänsterpartiet förhandlat fram 2014-2018

01) Avgiftsfri cellprovsscreening för livmodercancer.

02) Avgiftsfri kollektivtrafik under sommarlovet för unga (OBS! Då det är landstingen som själva beslutar om vilka som ska omfattas blev unga som använder Färdtjänst (=funkisars kollektivtrafik) i några landsting utan denna reform. Något som vi lovar påverka så det gäller alla unga nästa sommar.)

03) Avgiftsfri mammografiundersökning

04) Avgiftsfri medicin för barn

05) Avgiftsfria preventivmedel till unga

06) Fördubblat tandvårdsbidrag för alla

07) Avgiftsfri tandvård upp till 23 år

08) Avgiftsfri öppenvård för alla över 85

09) Bortre tidsgräns i sjukförsäkringen borttagen

10) Höjd sjukpenning

11) Höjd sjuk- och aktivitetsersättning

12) Sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

13) Höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen

14) En karensdag mindre

15) Glasögonbidrag upp till 19 år

16) Höjd riksnorm i försörjningsstödet för familjer

17) Höjt allmänt tandvårdsbidrag för personer 65-74 år

18) Höjt bostadstillägg för ålderspensionärer och personer med SA-ersättning

19) Höjt golv i a-kassan

20) Höjt tak för lönebidraget

21) Höjd assistansersättning

22) Höjt studiebidrag med 300 kr/månad

23) Höjt underhållsstöd

24) Lagstadgad habiliteringsersättning

25) Lovstöd

26) Lån till körkort

27) Återinfört rätt att dra av fackföreningsavgiften på skatten

28) Sänkta avgifter i kulturskolan

29) Sänkt skatt för de med låg pension

30) Utredning om konsekvenserna av kvinnors deltidsarbete

31) Fler höginkomsttagare ska betala statlig skatt

32) 10 miljarder kronor till välfärden

33) Rättvisemiljarder till det svikna Sverige

34) Stärkt psykisk hälsa och psykiatri

35) En barnhälsovård som fångar upp

36) Förbättrad arbetsmiljö för personal inom sjukvården

37) Mer pengar till primärvården med inriktning på kvinnor

38) Fler anställda i äldreomsorgen

39) Kompetenshöjning inom äldre- och funktionshinderomsorgen

40) Fler anställda i kvinnojourerna

41) Satsning på ungas psykiska hälsa

42) Satsning på pedagogiska utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

43) Fler anställda och höjd kvalitet i fritidshemmen

44) Satsning på socialtjänstens arbete med barnärenden

45) En ny myndighet för arbetsmiljökunskap inrättas

46) Fler inspektörer för bättre arbetsmiljö

47) Stor satsning på arbetslivsforskning

48) Miljonprogrammens bostäder rustas upp

49) Investeringsstöd för att öka byggandet av hyresrätter med rimliga hyror

50) Mer pengar till landets antidiskrimineringsbyråer

51) Ökad kompetens om mäns våld mot kvinnor inom rättsväsendet

52) Satsning på kollektivtrafik i landsbygd

Läs mer om alla 80 reformer här.

Syntolkning: Foto på några av de som var med och officiellt startade Vänsterpartiets Funkisnätverk.

 

Här hittar du vår samlade funktionshinderpolitik.

OBS missa inte länkarna nere i det gröna fältet om LSS och personlig assistans, delaktighet för personer med funktionsnedsättning, bristande tillgänglighets som diskrimineringsgrund, uppföljning av tillgänglighetslagstiftningen plis rättigheter för människor med funktionsnedsättning.

https://www.vansterpartiet.se/politik/funktionsnedsattning-normbrytande-funktionalitet/

 

 

______________________________________________________

Läs Maj Karlsson motion från 2017 – http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/rattigheter-for-manniskor-med-funktionsnedsattning_H5022942

*Personlig assistans – en reform att slå vakt om(Vänsterpartiet har sedan 2008 på olika sätt kämpat för en återgång till LSS-lagstiftningens intentioner)

*Höjd assistansersättning(Vänsterpartiet fick igenom ett årligt påslag på 4,40 kr/timme där det tidigare var strax över 3 kr/timme)

*Slopa regeringens ensidiga kostnadsfokus[i LSS-utredningen]

*Daglig verksamhet- ” Det måste vara möjligt att pröva på olika former av daglig verksamhet och att få välja den dagliga verksamhet man själv är intresserad av och att kunna gå vidare till en annan daglig verksamhet. Det måste också utvecklas former för människor att gå vidare till jobb.”
(Vänsterpartiet fick igenom ett tvång för ALLA kommuner att betala ut rehabiliteringsersättning och att höja nivån på ersättningen)

*Likvärdig hjälpmedelsförskrivning

*Statligt huvudmannaskap för personlig assistans

*Behovet av kompetensutveckling

*Uppföljning av tillgänglighetslagstiftningen

 

Se filmen med Tobias Holmberg som lever med personlig assistans. Tobias film

 

 

Syntolkining: Teckning av Ellen Greider. En kvinna sitter i en säng. Text i tre olika pratbubblor: ”Jag orkar liksom ingenting längre. Varken psykiskt eller fysiskt. Jag tror jag behöver hjälp.” ”Hm, det låter dyrt att behandla…” ”Du är inte bara lite förkyld då?”

 

Sjukvård

 

Långvarigt och multisjuka får med rådande system sämre vård än de patienter som ses som mer lönsamma. Det kan inte Vänsterpartiet acceptera och vill därför bl.a. ta bort vinstjakten.

 

Feltänkta vårdvalssystem och vårdgarantier gör att någon som är friskare och mer lönsam att behandla kan komma att prioriteras före dig. Vinstintressen styr ofta var ny vård etableras och till vilka den riktas, vilket gör att pengar som skulle gått till storstädernas arbetarområden eller till glesbygd istället kan gå till områden där människor är friskare och rikare. Vänsterpartiet är det enda partiet som går till val på att stoppa vinstjakten vården.

Mer om vår sjukvårdspolitik här

 

Läs mer:

Ulla Andersson om hur Vänsterpartiet vill förbättra sjukförsäkringen

Jonas Sjöstedt om att regeringen bär ansvaret för de de ökande avslagen i sjukförsäkringen.

Veronica Kallander om tillgänglighet och att vara politisk aktiv funkis

Veronica har makt att förändra

Maj Karlsson och Veronica Kallander om att ändra LSS-direktiven

»Ändra LSS-direktiven Åsa Regnér«

Se och hör Maj Karlsson om LSS

 

/ Vänsterpartiets Funkisnätverk

genom Carina Wellton

 

Kopiera länk