Äldreomsorg

”Äldreomsorgens fantastiska personal, utan er skulle Haninge gå under”

När Haninge äldreomsorg drabbas av den största kris någonsin, vilka står då på våra barrikader och jobbar? Självklart är det äldreomsorgens fantastiska personal. Trots risk för sin egen hälsa och sin familjs hälsa. Jag, Åsa Bååth ledamot i äldrenämnden och kommunfullmäktige, har varit i kontakt med personal på olika nivåer och Kommunals skyddsombud på flera sektioner för de kommun anställda och för personal på privata boenden.

Åsa Bååth (V)

Personal i äldreomsorgen i kommunen, som i maj 2019 vart utkastade från äldrenämnden av ordförande Martin Strömvall (KD) och mycket nedvärderande bemött är nu hjältar. Personal som i möte i januari 2020 berättade för Jonas Sjöstedt partiledare V, om stora brister, dåliga scheman, minimi-bemanningar och stor sjukfrånvaro. Personal som slagit larm om stora brister innan denna pandemi.

Hur hamnade vi här från att vara världsledande i äldreomsorg på 80-talet till att våra äldreboenden i en pandemi blir dödens väntrum? Orsaken är den nyliberalismen som startade nedskärningarna. Den offentliga verksamheten får inte kosta. Bengt Westerberg ledde arbetet med nedskärningarna. Man tog bort flera yrkesgrupper, alla skulle ha lägst kompetens som undersköterska. Resultatet var förkortning av utbildningen och idag har det hamnat på distansutbildningar till undersköterskor. Dagens kunskapsnivå ligger på den nivå som utbildade sjukvårdsbiträden hade tidigare. Sedan har man fortsatt i samma anda fram till idag. En annan faktor har kommit till, det är den stora privatiseringsvågen. Lägst bud vinner upphandlingarna. För riskkapitalister är Sverige en guldgruva, varje demensdiagnos är ett dollartecken för dem. Här är vi unika på ett dåligt plan för inget annat land ger tillgång till så stora vinster för företag, på säkra inkomster som våra skattepengar.

Bolagen måste skapa vinst och den fås fram genom att spara på material, mycket låg bemanning och skyddsutrustning. Lönerna är mycket låga ca 2300 kr lägre än kommunernas för undersköterska. Man har svårt att få utbildad personal och det leder till stora brister i hygienkunskap. Man har inte höjt bemanningen trots behovet av mer avancerad omvårdnad har höjts. Insynen är dålig för ingen vill engagera sig fackligt för motstånd hos arbetsgivaren. Det blir vattentäta skott, vad som händer är omöjligt att veta.

Smittan som inte skulle få ta sig in på våra äldreboende, och i hemtjänst ökar. Haninge utmärker sig genom att ha högst % dödlighet i Södertörn, av de som får smittan och insjuknar. Det finns en rad faktorer som bidrar till detta.

Genomströmningen av timvikarier ser i stort likadant ut på olika boenden. Det finns en högre grad på ett par boende. När du är timanställd har du ingen sjuklön och risken finns att man jobbar med symtom. Man överlever inte utan pengar. Personal som är symtomfria får jobba övertid och även bli in beordrade när det saknas personal, dubbelpass på dubbelpass. Och personalen faller som dominobrickor och insjuknar. Ju mer man exponeras mot viruset desto större risker att få det och bli mycket sjuk.

Inom den kommunala äldreomsorgen har man infört helgbemanning, 2 personal dagtid, även på vardagar. Detta trots att själva omvårdnadsmomenten tar mycket längre tid hos de som är svårt sjuka och den skyddsutrustning som ska tas på och av. Man ska även försöka skydda de boende som inte smittats. Det är allmänt känt hur motoriskt oroliga personer med demens sjukdomar är och därigenom hur stor risk det är att de går in till någon smittad. Om den goda kunskapen och viljan finns kan man tillfälligt omorganisera avdelningarna och skilja på smittade och osmittade. Vid en pandemi av dödligt virus sätts vissa regler ur spel om vi ska klara det och jag tror anhöriga inte skulle sätta stopp för tillfälliga omförflyttningar. Man måste höja bemanningen så någon finns som kan ta hand om de som inte är sjuka i Covid-19.

Stora brister finns kunskapsmässigt hur man använder skyddsutrustning. De stora skillnader märks när provtagare från Regionen kommer i sina rymddräkter och de skydd vårdpersonalen har i omvårdnadsarbetet. Tunna pappersskydd för munnen som ger en falsk trygghet.

Vid misstanke om smitta hos boende med Covid-19 ska en sjuksköterska eller gruppchef, som inte går in i rummet, bekräfta misstanken. Innan dess får inte skyddsutrustning användas Jag ställer mig mycket tveksam till att gruppchefer har den medicinska kompetensen, eftersom jag vet några gruppchefer och där finns inte det kunnandet.

När man har Covid-19 är följden mycket svåra andningsproblem och det är ett fruktansvärt hälsotillstånd som i sin behandling behöver syrgas. När någon i boende blir smittad ställer läkaren diagnos genom telefon och ska då göra bedömning om provtagning för Covid-19 eller palliativ vård. Trots att det finns platser på IVA-avdelningar på sjukhusen bedömer man äldre personer att de inte ska skickas in. Detta strider mot de riktlinjer Regionen gjort. Riktlinjen är att alla med stora andningsproblem har rätten till intensivvård. Inte förrän intensivvårdsplatser saknas ska man göra prioriteringar. Detta är en allvarlig åldersdiskriminering!

Haninge kommun införde besöksstopp på samtliga äldreboenden när regeringen gick ut med en stark rekommendation. Den ansvarige är verksamhetschefen om någon ska få dispens under speciella omständigheter. På vissa boenden är det väldigt många dispenser och anhöriga som inte respekterat besöksförbudet har istället beställt färdtjänstresor till boende. De har åkt på besök utanför det stängda boendet. Situationen blir att man kommer tillbaka till boendet och kan ha med sig smitta och utsätta andra sköra boenden och personal. Detta är det mest vansinniga som förekommit. Jag kan förstå om någon har kort tid kvar av sitt liv att man vill ge dispens för besök, men då måste det finnas trygga vägar att slussa in den besökande på. Frågan kvarstår om en verksamhets chef ska få ta det beslutet att riskera att införa ett dödligt virus i verksamheten? Detta har skett vid upprepade tillfällen. Kan det vara en förklaring till att ett boende sticker ut med hög dödlighet på kort tid?

Vad händer med personalen som får uppleva och ta hand om så många som avlider? På ett boende får man en närmare relation och mer personlig. Man har även sin egen stress att hantera när risken är överhängande att bli smittad. En personal uttryckte en önskan att när detta är över ska man gråta och krama varandra. Jag anser att det ska finnas stödjande obligatoriska krissamtal hela tiden. Många biter ihop och visar inte vad som känns inombords för det finns inte utrymme att bryta ihop.

Sen sticker ett boende ut på ett mycket positivt sätt där ingen Covid-19 smitta finns. Vid ett samtal med verksamhetschefen berättar hon om deras strategi. När man kommer in i byggnaden går man direkt till toalett som finns vid entren och gör noggrann handtvätt och spritning, sedan får man gå dit man ska. Det är liten personalomsättning och därför få timvikarier. Egen personal tar extra pass vid sjukdomsfall. De har mycket låg höjning av sjukfrånvaro talet. En annan orsak kan också vara att personalen bor i närområdet, går eller cyklar till jobbet och kan därför undvika smitta på kollektivtrafiken.

Om någon boende tvingats lämna boendet pga sjukhusbesök med inläggning så är de testade av sjukhuset innan de kommer tillbaka. Vid hemkomst som en säkerhets åtgärd är de isolerade på sitt rum några dagar och man använder skyddsutrustning. Efter ett nytt negativt prov så är den boende välkommen ut i verksamheten igen. För övrigt har man inga besök och inga dispenser. Ingen anhörig har reagerat negativt och velat komma på besök.

Haninge kommun ska nu satsa på specialteam inom hemtjänst och speciell Corona-avdelning på Hagagården, som inte har kontakt med övriga enheter. Även att fler personal anställs med fasta vikariatstider. Hoppet ligger i att dessa åtgärder stoppar upp dödligheten bland våra äldre.

Nu har vi fått ett skrämmande resultat av äldreomsorg driven i nyliberal anda. Privata företag kan inte hantera samhällets behov. Tyvärr har Haninge kommun följt den privata linjen och har nu samma problem. Låg bemanning, många timanställda, sjukfrånvaro och brist på adekvat hygienkunskap

Vänsterpartiets krav är ett stopp på avregleringar så staten har full insyn och kan använda lagar och regler för att styra samhällets utveckling som det mår bäst av. Statliga stödpaket måste villkoras och öronmärkas så de inte hamnar i företagarnas fickor.

Vänsterpartiet kommer fortsätta sitt arbete att för äldreomsorgen i Haninge kommun ska drivas i egen regi, ökad bemanningstäthet och bättre arbetsvillkor för äldreomsorgspersonalen gällande löner och modernare arbetstider. Även driva frågan om mer insyn i de privata företagen som driver hemtjänst och äldreboenden.

Åsa Bååth vice gruppledare Vänsterpartiet

Kopiera länk