Bostäder

Bra med inriktning på arbete för att motverka hemlöshet – men det behövs mer

Att leva utan ett fast hem försvårar väldigt mycket i ens vardag. Det är svårt att hitta jobb, det skapar en stor stress och osäkerhet och det gör att det blir väldigt svårt att planera livet vilket i sin tur skapar ännu mer stress. Och om man har andra problem (t.ex. missbruksproblem) så är det oerhört svårt att lösa de problemen om man inte har en fast punkt i tillvaron.

Att ha en bostad är en mänsklig rättighet, enligt FN:s konventioner. Vänsterpartiet anser att alla människor ska ges likvärdiga möjligheter att leva i bra bostäder till rimliga kostnader. Vänsterpartiet har vid många tillfällen lyft bristen på billiga hyresrätter som ett av de största problemen med bostadspolitiken i Haninge. Det kommunala bolaget Haninge Bostäder har en väldigt viktig roll att spela i det här. Att se till att människor har tak över huvudet är naturligtvis något som involverar socialtjänsten.

Att vara hemlös i ”vanliga tider” är jobbigt nog. Att vara hemlös under Corona-tider är ännu värre. Därför har vi i Vänsterpartiet föreslagit åtgärder för att motverka hemlöshet, att ge extra stöd till personer i hemlöshet, speciellt hjälp till bostad, mat, hygien och sanitet.

Vänsterpartiet har lagt flera socialt inriktade förslag om hur vi ska hantera Corona, speciellt för de mest utsatta. (Flera av våra förslag har också genomförts). Men vi deltar också som individer så mycket som vi kan genom att hjälpa till som volontärer på Kryckan, på kommunens Frivilliga resursgrupp och med vår egen medlemshjälp.

socialnämndsmötet 2020-05-19 så var två punkter uppe på dagordningen kopplade till hemlöshet:

Kartläggning av hemlöshet

Det är bra att förvaltningen har kartlagt situationen för hemlösa i Haninge kommun. Vi är väldigt positiva till att man gör det. Tyvärr så inkluderade man inte EU-medborgare i kartläggningen vilket gör att man missar väldigt många personer som befinner sig i hemlöshet och speciellt i akut hemlöshet. Det finns många hemlösa EU-medborgare i Sverige som tigger. Både Moderaterna och Sverigedemokraterna vill förbjuda tiggeri och därmed lägga skulden för fattigdomen på individen istället för att erbjuda hjälp för de som är i en väldigt utsatt position. Deras motioner blev glädjande nog nedröstade av oss och andra partier. EU-medborgarnas extra utsatthet, just för att man inte är svensk medborgare och därmed faller utanför systemen, är något som personalen på Kryckan har lyft. (Se intervjun längre ner med diakonen Marie Lundeborg).

Person som tigger i Stockholm. Foto: CC-BY-SA-2.0, Flickr, Sigfrid Lundberg

Vi i Vänsterpartiet lade därför ett tilläggsförslag där vi föreslog att det skulle göras en kompletterande kartläggning av grupper som inte ingick i den första rapporten. Tyvärr så var det inget annat parti som höll med oss om det.

Inriktningsbeslut om förvaltningens fortsatta arbete för att motverka hemlöshet

En annan punkt på mötet var att besluta om inriktning för förvaltningens fortsatta arbete för att motverka hemlöshet. Förslaget från förvaltningen innehöll många bra punkter:

 • Förvaltningen verkar för och deltar i ett kommunövergripande arbete med privata hyresvärdar för att få tillgång till fler lägenheter
 • Förvaltningen fortsätter arbeta för att möjliggöra att
  fler får tillgång till eget boende genom metoden Bostad
  först. Detta bör företrädesvis ske via att så kallat
  Offentligt Idéburet Partnerskap (IOP) med Stadsmissionen. Förutsättningen för detta är ett ändrat
  ägardirektiv för Haninge bostäder som ger
  förvaltningen tillgång till fler lägenheter samt ett
  strukturerat samarbete med privata fastighetsägare.
 • Förvaltningen ser över organiseringen av arbetet med
  långvarigt hemlösa för att säkerställa att arbetet sker på
  effektivast sätt.
 • Förvaltningen tar fram riktlinjer för tillfälligt boende
  för att tydliggöra målgrupper, krav för att beviljas
  boende etc.
 • Förvaltningen tar fram riktlinjer för vräkningsförebyggande arbete.
 • Förvaltningen fortsätter utveckla arbetsmetoder, till
  exempel genom bolotsar som bland annat arbetar med
  att hjälpa individer att ställa sig i bostadsköer, kontakta
  hyresvärdar och söka andrahandskontrakt.

Vi i Vänsterpartiet tycker att det är bra åtgärder. Men vi anser att det behövs ställas ännu högre krav på Haninge Bostäder och på de som bygger. Det behövs en mer aktiv bostadspolitik. I diskussionen kring tiggeri så var det uppenbart att det fanns få förslag på hur man kan förbättra för de som lever i akut hemlöshet. Därför ville vi också att förvaltningen skulle ta fram förslag på det. Kommunen behöver också samarbeta med civilsamhället som har bra kontakt med utsatta grupper. Därför lade vi ett tilläggsförslag där vi ville komplettera med följande punkter:

 • Förvaltningen undersöker hur andra kommuner har använt sina allmännyttiga bostadsbolag i sitt arbete för att motverka hemlöshet och återkommer med förslag på
  hur ägardirektiv till Haninge Bostäder, m.m., kan ändras
 • Förvaltningen undersöker hur andra kommuner har använt krav för markanvisningar i sitt arbete för att motverka hemlöshet och återkommer med förslag på hur Haninge kommun bör använda markanvisningar för att uppnå samma syfte
 • Förvaltningen undersöker hur andra kommuner har gjort för att erbjuda stöd för personer i akut hemlöshet, som tillgång till toalett, dusch och härbärge och återkommer med förslag på vad Haninge kommun bör erbjuda för personer i akut hemlöshet
 • Förvaltningen tar kontakt med civilsamhällets aktörer som kommer i kontakt med hemlösa för att få deras uppfattning av vilka behov som finns och vad som bör göras
 • Förvaltningen undersöker hur andra kommuner har gjort för att få ner hyreskostnaderna i nyproduktion (t.ex. statliga stöd man sökt, koncepthus man använt och markanvisningstävlingar) och återkommer med förslag på hur Haninge kommun bör göra
 • Förvaltningen undersöker hur mycket det skulle kosta för kommunen att tillhandahålla egna boendemöjligheter (t.ex. genom köp av bostadsrätter) jämfört med hur mycket det kostar idag att använda vandrarhem och andra lösningar

Tyvärr så fick vi inte stöd från något annat parti på vårt förslag. Detta trots att förvaltningen många gånger lyft bristen på lägenheter med billiga hyror som ett stort problem och stor kostnad för förvaltningen.

Intervju med diakonen Marie Lundeborg på Kryckan

Veckan innan socialnämndsmötet så hade vi nöjet att träffa Marie Lundeborg som är diakon på Kryckan, Svenska kyrkans verksamhet för människor i hemlöshet, missbruk eller annan utsatthet. Vi har tidigare skrivit om Kryckans verksamhet här på hemsidan. Vi bad Marie berätta om verksamheten på Kryckan, vad de behöver och hur Corona-krisen har påverkat dem. Se hela intervjun här:

 

Kopiera länk