Klimat

Miljöverkstan gör ett viktigt arbete

(Omslagsbild: Zoeenphos CC-BY-SA)

Förra veckan var jag (Samuel Skånberg) på ett studiebesök hos Miljöverkstan som ligger nere vid Rudan där Lakeside tidigare hade lokaler.

Samuel Skånberg (V) utanför Miljöverkstan i Rudan

Jag hade kontaktat Patrik Swede, som jobbar på Miljöverkstan, för att be honom att berätta mer om vad för verksamhet de gör.

Miljöverkstan bedriver naturskola. En stor del av arbetet, ungefär 80%, är riktade just mot skolan. De tar emot klasser i låg- och mellanstadiet som får lära sig om biologisk mångfald, vilka djur och växter som finns i naturen, hur exploatering påverkar djur och natur, hur mycket energi och växthusgasutsläpp en typisk svensk livsstil kräver, om allemansrätten och mycket annat. En annan del av deras arbete är riktat mot lärare där fokus ligger på utomhuspedagogik.

Ett dockhus med olika apparater och maskiner för att visa hur mycket energi (och utsläpp) de kräver

Arbetet som utförs är mycket uppskattat av både elever och lärare. Att använda utomhuspedagogik är ett effektivt och smart sätt att lära eleverna om de här frågorna. Men Patrik lyfter upp att det inte bara är naturkunskap och biologi som kan läras ut i utomhuspedagogik, i princip alla ämnen går att använda utomhuspedagogik till. Skolverket lyfter själva att utomhusundervisning är effektivt även i högstadiet.

Att ha verksamheter som Miljöverkstan är självklart väldigt viktigt för att barn tidigt ska lära sig om natur, biologisk mångfald och klimatet och på så sätt vara välinformerade samhällsmedborgare, något som de kommer att ha med sig genom hela livet. Men det får fler ringar på vattnet. Något som jag själv tycker blev tydligt är hur bra Miljöverkstans arbetet passar ihop med andra politiska målsättningar, naturligtvis målen i klimat- och miljöpolitiska programmet, men även ökad rörelse i skolan och arbetet för att förbättra ungas psykiska hälsa.

Mycket forskning ger stöd för att vara ute i naturen och att använda sig av utomhuspedagogik ger mer rörelse för barnen, förbättrar deras skolresultat och även är gynnsam för den psykisk hälsan. På Naturskoleföreningens hemsida kan man läsa mer om forskningen. I en kunskapsöversikt om utomhusundervisningens betydelse i grundskolan från Linköpings universitet kan vi läsa i sammanfattningen:

“Slutsatsen är att det finns tillräcklig stark evidens för att rekommendera mer utomhusundervisning i skolans pedagogiska verksamhet –eftersom inslag av undervisning i kombination med utomhusvistelse genererar en rad positiva effekter på elevers lärande, hälsa, fysiska aktivitet och deras personliga och sociala utveckling.”

I utvärderingar av klassaktiviteterna så är lärarna överlag väldigt nöjda med Miljöverkstans arbete. En viktig anledning är att Miljöverkstan utformar sina aktiviteter så att de passar ihop med läroplanen. Så för lärarna så är det ett bra sätt att uppfylla läroplanen men också samtidigt kunna se sin skolklass från ett annat perspektiv än vad de kan göra i vanliga fall.

Miljöverkstan når ut till ca 20-25% av eleverna i låg- och mellanstadiet. Om de hade fått mer personalresurser skulle de kunna nå ut till fler. Om de får minskade personalresurser kommer de nå ut till färre elever.

Miljöverkstan jobbar också mot allmänheten. De deltar med program i kommunens natur och kulturprogram, Haningedagen och Tulpanfestivalen och nu under hösten har de levererat lite ekologiskt odlade grönsaker (odlade på sin innergård) samt egenproducerad honung till Vårt kök (lagar mat för en del av kommunernas äldreboende) och kommer genomföra ett antal guidningar riktade till pensionärer.

Därför är det väldigt tråkigt att det hänger ett hot om nedskärning på 500 000 kr över Miljöverkstan.

Naturskyddsföreningen i Haninge är väldigt kritiska till eventuella nedskärningar:

“En verksamhet som lär skol­elever om koldioxidutsläpp, energiförbrukning, kretsloppet, växter, insekter och naturens roll i våra klimatutmaningar.

Detta görs som ett stöd för lärarna i enlighet med läroplanen. Även utbildningar för lärare, nyanlända och allmänheten sker på Miljöverkstan.

Betänk att det kommunen tjänar ekonomiskt på nedläggningen slår tillbaka i merkostnader i form av unga som inte har förstått vikten av att värna om miljön.”

En nedskärning på 500 000 kr skulle innebära att runt ⅓ av personalen försvinner. Det är ett resultat över att kommunledningen i sin budget inte gav tillräckligt med resurser och därför behövs nedskärningar. I Vänsterpartiets budget så skär vi inte ner i kommunens olika verksamheter, tvärtom så utökar vi dem.

Beslut om nedskärning förväntas att tas under hösten (antagligen på decembermötet) för idrotts- och fritidsnämnden. Om du tycker att det här är ett dåligt beslut så kontakta ledamöterna i nämnden. Kontaktuppgifter hittar du här. Det är bara om folk protesterar som kommunledningen kan komma att backa.

/Samuel Skånberg (V)

Kopiera länk