Klimat

Vänsterpartiet Haninge skriver kritiskt remissvar om Tvärförbindelse Södertörn

Vänsterpartiet har länge arbetat mot byggandet av den klimatskadliga motorvägen Tvärförbindelse Södertörn.

Så sent som i förra månaden skrev vänsterpartister från riksdag, region och kommuner under en debattartikel: Vänsterpartiet säger nej till motorvägar som går emot klimatmålen. Vänsterpartiet Haninges gruppledare Åsa Bååth var en av de som skrev under.

Och vi är inte ensamma i vår kritik. Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och många fler är kritiska till motorvägen.

Vi har nu skickat in ett remissvar till Trafikverket gällande vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn som har varit utställd för granskning.

Så här inleder vi remissvaret:

”Vänsterpartiet tycker inte att motorvägen Tvärförbindelse Södertörn ska byggas. Projektet är en katastrof för klimatet som inte kommer att lösa de utmaningar som Södertörn har.

Vi måste motverka massbilismen och göra det lättare och enklare att ta pendeln, bussen, cykeln eller gå. Vi måste kraftigt minska bilåkandet och använda oss av många olika verktyg för att lyckas med det.”

Och eftersom vi är ett socialistiskt och feministiskt parti så har vi med jämlikhetsaspekten också:

”Det är låginkomsttagare och de som är mest utsatta som kommer att påverkas mest negativt av klimatförändringarna. Av den anledningen är det viktigt att infrastrukturprojekt går i linje med klimatmålen så att klimatförändringarnas omfattning och påverkan begränsas.

Ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv så borde Trafikverket satsa på infrastruktur för kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik då kvinnor och låginkomsttagare nyttjar det i större utsträckning.

Buller och luftföroreningar tenderar också att slå ojämlikt. Så var det med Förbifart Stockholm och så ser det ut att bli även här. I Masmo och Fittja kommer befolkningen att påverkas.

Dagens ETC skriver att ­projektet ha måttliga till stora negativa konsekvenser för människors hälsa. De lyfter att av alla luftföroreningar i stadsluft har partiklarna starkast koppling till negativa hälsoeffekter. Långtids­exponering för låga halter orsakar hjärt- och kärlsjukdomar och lungcancer. Partiklar har särskilt stora negativa effekter på barns hälsa. De orsakar bland annat astma och försämrad lungutveckling hos barn. Dessa sjukdomar är redan vanligare i de områden som kommer att drabbas hårdast av utsläpp från den nya tvärförbindelsen än i rikare områden.”

Vi avslutar vårt svar med vad vi anser bör göras istället:

Vi anser att Trafikverket ska ta fram förslag på hur man kan lösa framkomligheten på Södertörn samtidigt som man lever upp till klimatmålen.

Vänsterpartiet vill satsa på att få över mer gods från väg till järnväg, att bygga ut järnvägskapaciteten, att det införs ekonomiska styrmedel och regleringar för att främja järnvägstrafik, att bygga ut kollektivtrafiken, att införa fler kollektivkörfält, trafiksäkra befintliga vägar, att införa avgiftsfri kollektivtrafik och främja gång- och cykeltrafik.

Vi vill inte att miljarder efter miljarder läggs på att bygga en motorväg som gör att vi kommer att missa våra klimatmål.”

Hela remissvaret finns att ladda ner här.

 

 

Kopiera länk