sida

Från Tungelsta KAK till VPK Haninge – Den nya vänstern


Ytterligare artiklar i vår serie om Vänsterpartiet 100 år:

Del 1: Ett parti blir till – fram till 1917 av Patrik Olofsson

Del 2: Svenska revolutionens flod och ebb – partiet på 20-talet av Nils J Berg

Del 3: Från Tungelsta KAK till VPK Haninge – 30-talet till krigsslutet av John Lind

Del 4: Den glömda terrorismen: morden på svenska kommunister av Håkan Blomqvist

Del 5: När SKP skulle förbjudas av Jonas Sjöstedt

Del 6: Från Tungelsta KAK till VPK Haninge – kalla kriget av John Lind

Del 7: Vägen från stalinismen av CH Hermansson

Del 8: Från Tungelsta KAK till VPK Haninge – Den nya vänstern av John Lind (denna artikel)


Kommunisterna kräver enhetstaxa

 

Kapitel 5

SKP blir VPK

SKP:s 21:a partikongress 1967 beslöt ändra partinamnet till Vänsterpartiet Kommunisterna – VPK. Detta skedde inte utan debatt. Äventyr i Haninge visade många en tveksamhet inför förslaget.

1967 byter partiet namn till VPK

I Haninge gick kommunisterna kommunsammanslagningen 1970/71 i förväg och slog ihop sina båda partiorganisationer i Väster- och Österhaninge. Till en början kallades den nya organisationen ”Haninge Kommunistiska Förening” men efter partiets namnbyte antogs namnet ”VPK Haninge”.

Västerhaninge bidrog med 19 medlemmar. Österhaninges medlemsantal är okänt. Hopslagningen medförde nedgång i aktiviteten från Västerhaninges sida beroende på längre resor till mötena etc.

Under året diskuterades det nya programmet, och man förberedde sig på 1968 års riksdagsval, ”Vänsterseger -68”. För övrigt har man 8 styrelsesammanträden och en fest på Ekstigen i Västerhaninge, som.dock fick ett snöpligt slut genom strömavbrott.

Ordförande under VPK Haninges första år var Leif Mård, Västerhaninge.

1968: Valnederlag i skuggan av kårhusockupation och Tjeckoslovakien

1968 var studentrevolternas år i Västeuropa. I maj ockuperades kårhuset i Stockholm. ”Den nya vänstern” radikaliserades av USA:s krig i Vietnam. En kalldusch blev mot denna bakgrund Warszawapaktsstyrkornas intervention i Tjeckoslovakien i augusti, som bäddar för en kraftigt valnederlag i riksdagsvalet – trots VPK:s avståndstaganden och protester.

Socialism – Ja
Ockupation – nej!!
Prag 1968

Till ordförande i VPK Haninge hade vid årsmötet valts Leo Banner. Han avgick under året av personliga skäl och ersattes – fastän inte formellt – av Peter Ekman, som liksom sin efterträdare Bert Andersson så småningom skulle hoppa av till socialdemokraterna.

Styrelsen beslutar att dess möten skall vara öppna för alla. Trots detta verkar det vara svårt att mobilisera medlemmarna. Under året hölls 4 medlemsmöten. ”Vid dessa möten har i stort sett endast styrelsens ledamöter deltagit” klagar man i verksamhetsberättelsen. Ändå har man diskuterat den dialektiska materialismen på ett möte. Hur var det med praktiken?

En kurs i kommunalkunskap (ABF:s ”Vår kommun”) hölls, och i augusti var det dags för en kräftskiva. Tanken på att skaffa en egen lokal börjar dyka upp. Ett förslag är att finansiera lokalen genom att driva en deklarationsbyrå. En ledig lokal på ”över 5.000:-/år” förkastas av styrelsen som för dyr.

Till valrörelsen skaffades 10 stora och 5 små affischtavlor. 5 appellmöten hölls i Jordbro och Handen. 10.000 valfoldrar bladades och delades ut. En valstuga ställdes upp i Handen. På valdagen bevakades 11 vallokaler.

Ett offentligt möte hölls i Handen med riksdagsman Erik Karlsson under rubriken ”Friställ storfinansen innan den friställer dig”. 10.000 flygblad gav 28 åhörare.

I partiföreningens valanalys betecknas valutgången som ”en katastrof”. Protokollet pekar på 4 orsaker: a) Frågan om borgerlig eller arbetarregering, b) Tjeckoslovakien, c) ”Den verksamhet som en del personer i partiets högerkant ägnat sig åt” och d) ”Den verksamhet som en del personer såväl inom som utom partiets vänsterflygel – ’anarkisterna’ – ägnat sig åt”. Väl med tanke på punkt d) beslutar man bjuda in kårhusockupanten Anders Carlberg till diskussionsmöte. Ämne: Parlamentarismen.

1969: Gruvstrejkens år

Valnederlaget 1968 bör ha lett till missmod hos många. 1969 – året för den stora strejken i Malmfälten – var ett år av dålig aktivitet i Haninge. Verksamhetsberättelsen klagar: ”Duktiga inledare med högaktuella och intressanta ämnen har stått på programmet, men trots detta har våra möten varit dåligt besökta, och aktiviteten har överlag varit under nollstrecket.”

Stöd gruvarbetarstrejken i LKAB!

Några medlemsmöten hölls i ABF-lokalen på Tungelstavägen 21 i Västerhaninge, något i Tungelsta Folkets Hus, men de flesta hemma hos medlemmarna. Två större möten planerades under våren, dels om löner, dels ett med rubriken ”Vart går vänstern?”

Sammanslagningen av Väster- och Österhaninge drevs i fullmäktige av socialdemokraterna och vpk. De borgerliga var avvisande.

I Västerhaninge fullmäktige interpellerades om ”nedskräpning i naturen av döda griskroppar m.m.” (I Ekeby vräktes självdöda och nödslaktade grisar i ett grustag) och om.”öppnande av toaletter vid Tungelsta skola”. (Skolledningen hade stängt toaletterna p.g.a. nedskräpning, förstörelse och användning som rökrum. De öppnades nu igen ”på prov”,)

Kjell Andersson, metallarbetare,
Västerhaninge. En av våra pionjärer
i Haninge

Fullmäktigegruppen kunde inte enas när det gällde frågan om servering av vin och öl i kaféet i Västerhaninge centrum. I Österhaninge motionerades om daghemsutbyggnad och om klotterplank i Handens centrum.

1970: 5 platser i nya fullmäktige

 

Bert Andersson, betongarbetare,
mätningsman, facklig funktionär.
En av våra pionjärer

Vid årets början hade partiföreningen 43 medlemmar. Vid det första valet till fullmäktige i storkommunen Haninge får VPK 3 mandat och 5,9%. Partiställningen blir Moderaterna 6, Centern 11, Folkpartiet 12, Socialdemokraterna 29 och VPK 3, vilket innebär arbetarmajoritet. Valda blir Tor Forslund, Bert Andersson och Sten Jensing.

 

Tor Forslund – en sann pionjär
för vänstern i Haninge

Tor Forslund, som varit näst flitigaste motionären i Österhaninge fullmäktige, motionerade nu till samnanläggningsdelegerade om införande av sociallön.

På hösten skaffar VPK Haninge sin första egna lokal i källaren på Moränvägen 88 i Jordbro. Lokalen tas i bruk i januari 1971. Det sista mötet utan egen lokal äger rum i ABF-lokalen på Tungelstavägen i Västerhaninge den 5 december 1970. Vad som behandlats under året på medlemsmöten etc. är inte känt. Dock bedrevs ”studier kring EEC”.

1971: Vietnam, Grekland och Bort med moms på maten

Det första mötet i den egna lokalen hölls den 19 januari. Också detta år klagas det i verksamhetsberättelsen på bristande aktivitet.

Förmodligen var det alltför få som arbetade, för nog fanns det uppgifter. Partiet hade sju kommunala nämnduppdrag förutom fullmäktige och kyrkofullmäktige. De 50 medlemmarna kunde delta i namninsamlingen för kravet ”Bort med moms på maten”. De aktiva i den kampanjen samlade in 1.600 namn. Namn- och penninginsamling genomfördes också till stöd för Vietnams folk. Parollen var ”USA ut ur Indokina”. 4 timmars insamling en lördag gav 280:-.

Redan i mitten av 50-talet höll Västerhaninge KAK ett möte om Vietnam. 1966 startade en Vietnamkommitté i Västerhaninge, och i ett protokoll från detta år från partiorganisationen i Västerhaninge heter det: ”Ett antal kamrater firade FN:s dag för de mänskliga rättigheterna den 10 december 1966 med att hjälpa den nystartade Vietnamkommittén vid en manifestation för Vietnams krigsdrabbade folk.”

Redan i mitten av 50-talet höll Västerhaninge KAK ett möte om Vietnam. 1966 startade en Vietnamkommitté i Västerhaninge, och i ett protokoll från detta år från partiorganisationen i Västerhaninge heter det: ”Ett antal kamrater firade FN:s dag för de mänskliga rättigheterna den 10 december 1966 med att hjälpa den nystartade Vietnamkommittén vid en manifestation för Vietnams krigsdrabbade folk.”

Solidariteten med Vietnam skulle bli den fråga som radikaliserade stora delar av det svenska folket fram till 1975, segeråret. För kommunisterna var Vietnam en hjärtesak. Samarbetet med Haninge FNL-grupp var tidvis gott, men det stördes tidvis av FNL-gruppens partiegoistiska agerande (den dominerades av KFML/SKP) och sekteristiska tendenser.

1971 gjordes också en insamling för grekiska politiska fångars familjer tillsammans med Grekiska Antidiktatoriska Kommittén.

1971 gjordes också en insamling för grekiska politiska fångars familjer tillsammans med Grekiska Antidiktatoriska Kommittén.

På hösten dyker en kommunal fråga upp, där VPK:arna har delade meningar. Det gäller att ta ställning för eller mot byggandet av varuhuset Obs. I fullmäktige röstar Tor Forslund mot medan Bert Andersson och Sten Jensing röstar för.

1972: Maoister hoppar av

Vid årskiftet 1971/72 hade VPK Haninge 61 medlemmar. Året kan betecknas som något av ett avhoppens år. Till följd av maoismens härjningar bland yngre medlemmar lämnar tre av dessa, bl.a. en tidigare styrelsemedlem, VPK för KFML. I gengäld hoppar den tidigare socialdemokratiske fullmäktigeledamoten Sten Strand till VPK.

Den 14 september hölls ett offentligt möte i Handens bibliotek med rubriken ”Sluta mörda i Indokina”. VPK:arna går också ut i namninsamling för fred i Indokina. Samarbetet med FNL-gruppen fungerar bra. Många deltar i demonstrationer som anordnas av De Förenade FNL-grupperna (DFFG) i Stockholm.

I fullmäktige skänker alla VPK:are och socialdemokrater, samt 5 centerpartister, arvodet för den 30 oktober till Demokratiska Republiken Vietnam. EEC-frågan är fortfarande aktuell. På ett möte informerar Haninges Nej till EEC-grupp, och deltagande i gruppens arbete rekommenderas.

I fullmäktige agerar partiet för fler arbetstillfällen till kommunen. I en skrivelse till kommunstyrelsen önskas en utlokalisering av Trygg/Hansa till Haninge. I en motion krävs att det skall finnas marketenteri eller ”futtrörelse” vid kommunens byggplatser.

1973: Valframgång, bildande av KU och Chilekommitté

Trots att kommunala gruppen detta år påpekar att det är en allvarlig brist att kamrater med kommunala uppdrag i så liten utsträckning kommer på möten kan man inte klaga på aktiviteten detta år. Tvärtom är valåret 1973 ett av de mest aktiva åren i VPK Haninges historia. Medlemsantalet ökar från 68 vid årets början med 27 till 95.

Under våren utarbetas ett kommunalt handlingsprogram. En regional konferens om ett planerat kärnkraftvärmeverk i Haninge med representanter för samtliga partiföreningar på Södertörn genomfördes i Västerehaninge f.d. kommunalhus (nuv. Föreningsgården). Jörn Svensson och Per Kågesson deltog. Mötet beslutade att säga nej till förslaget. Sten Strand motionerar i samma fråga.

VPK protesterar mot indragningen av direktbusstrafiken till Stockholm i samband med att pendeltågstrafiken införs den 18 juni. VPK går också emot regionplaneförslaget, som man betecknar som en planering i storfinansens intresse med separering av bostäder i sovstäder och arbetsplatser i storcentra och en satsning på privatbilismen.

Rikspolitiska frågor man arbetar för är kravet på matmomsens avskaffande och kampen mot paragraf 32.

VPK avvisar en propå från KFML om teknisk valsamverkan. Tre valbyråer skaffas inför valrörelsen, till Handen, Jordbro och Västerhaninge. Appellmötesverksamheten kring dessa valbyråer är livlig. Valet blir en klar framgång. Partiet når 8%, men kan inte förhindra att majoriteten blir borgerlig.

Partiställningen blev nu Moderaterna 8, Centern 16, Folkpartiet 7, Socialdemokraterna 25 och VPK 5, d.v.s. 2 nya mandat. VPK:s representanter blev Tor Forslund, Bert Andersson, Lars Pettersson, Gunnel Edegran och Sten Strand.

Efter valet fattas beslut om att bilda en ungdomsklubb, och den 25 oktober kan KU Haninge hålla sitt första möte. KU får 500:- i starthjälp. ”Man saknar medel för t.ex. inköp av kassabok och protokollsbok”, heter det i protokollet.

Solidaritet med Chile

Hösten 1973, den 11 september, gör militären en fascistisk kupp i Chile och störtar den folkvalde presidenten Allende. På VPK-initiativ startas en Chile-kommitté i Haninge, som kan hålla konstituerande möte den 24 oktober.

VPK:are är också aktiva i den lokala IB-kommittén och i FNL-gruppen. Tillsammans med Indokinakommittén samlas 1.673:75 till det bombade Bach Mai-sjukhuset i Vietnam.

IB-kommittén protesterar mot de som avslöjat det inhemska spionaget

1974: Ny lokal och polemik med FNL-gruppen

I början av året flyttar VPK Haninge till en ny och större lokal på Idunvägen 35 i Handen. I januari kommer också det första numret av partiets tidning ut. Efter diskussion (bl.a. föreslås namnet Haningefolket) beslutas namnet Haningebulletinen. I redaktionskommittén satt Karl-Einar Borg, Christer Wåhlstrand, Lars Pettersson, Sten Strand och Rigmor Granlund. Det första numret trycks i 10.000 exemplar.

Ett försök att dela in organisationen i områdesgrupper misslyckas, liksom utgivandet av en internbulletin. VPK deltog i förhandlingar med den lokala förstamajkommittén (Enhet-solidaritet) om att delta i ett lokalt förstamajtåg. Förhandlingarna sprack på att inga socialistiska paroller skulle få föras fram. På förhandlingsmötet var fyra från Vpk, resten var från SKP ”som representerade sju olika organisationer”.

VPK:arna i Haninge deltog istället i partiets eget förstamajtåg i Stockholm, som fick oväntat stor anslutning. Utvärderingen av första maj var mycket positiv, och VPK Haninges ordförande Sven Johansson kunde sammanfatta: ”En bättre första maj än i år får vi nog leta efter. Det får vi försöka göra om nästa år.”

I juni inleds en tradition, som sedan dess varit obruten: sommarutflykten. Detta år gick den till Långsjön nära Tornberget i Västerhaninge. VPK kritiserar i Haningebulletinen FNL-grupperna för att vilja göra Vietnamrörelsen till en antisovjetisk organisation. FNL:arna ville ”studera världsläget” i maoistisk anda. VPK:are deltar också i ett möte på Muskö med FNL-gruppen för att söka tala dess lokala medlemmar till rätta. FNL:arna tonar ner sin hållning, och på FNL:s 20-årsdag den 20 december deltar VPK i FNL-gruppens demonstration i Handen.

VPK Haninge går också ut med en egen insamling för återuppbygget i Vietnam; 700:- insamlas i Haninge. Kärnkraftvärmeverket i Haninge är fortfarande aktuellt. Som enda parti uttalar sig Vpk i kommunstyrelsen mot planerna. Flera VPK:are deltar också i AMA – aktionsgruppen mot atomkraft.

VPK Haninge stöder ett uttalande från Chilekommittén med följande paroller:
Stoppa tortyren och förföljelserna!
Frige de politiska fångarna!
Bojkotta juntans koppar!
Utökad asyl åt flyktingar undan fascismen i Latinamerika!
Bryt med Världsbanken!

VPK Haninge stöder ett uttalande från Chilekommittén med följande paroller:
Stoppa tortyren och förföljelserna!
Frige de politiska fångarna!
Bojkotta juntans koppar!
Utökad asyl åt flyktingar undan fascismen i Latinamerika!
Bryt med Världsbanken!

För övrigt fortsätter appellmötena mot matmomsen. I december görs ett mindre lyckat försök att få igång en barnstugegrupp efter VPK Nackas förebild.

VPK säger nej till ett nytt flygfält vid Tullinge/Getaren i stället för Bromma. Slutligen kan nämnas att partiet i en motion begär att kommunen hos regeringen skall begära införande av kommunal rösträtt för invandrare.

1975: Anderssonska avhoppet och seger i Vietnam

Medlemsantalet året för segern i Vietnam var 99. Årets första maj kom helt naturligt att präglas av Vietnam. Lokalt hade förhandlingarna spruckit med ”Enhet-solidaritet” eftersom fortfarande inga socialistiska krav skulle få framföras.

Första maj 1975

Med segern i Vietnam försvann också den fråga som vänstern i Sverige kunnat enas kring. De svenska maoisternas totala förfall börjar i och med deras uppbackning av USA-imperialismen mot Sovjetunionen.

Ännu hösten 1975 hade SKP stora planer: man öppnar ett bokkafé i Handen. Fem år senare var rörelsen konkursmässig och VPK kunde överta lokalerna på Vikingavägen som ny partilokal.

I partiet i stort skärps motsättningarna mellan ”Flammangruppen”, som inte kunde acceptera förnyelsepolitiker, som ju bl a lett till avståndstagande från interventionen i Tjeckoslovakien 1968. Motsättningarna tonas med inför valet 76 men blossar upp i full styrka därefter.

Lokalt kom säkerligen också Bert Anderssons avhopp till socialdemokraterna att skada partiet. Bert Andersson, fullmäktigeledamot och suppleant i sociala centralnämnden, meddelade sitt avhopp i brev till ordföranden i VPK samtidigt som allmänheten kunde läsa om det i Aftonbladet. Argumenten var sådana som socialdemokraterna gärna riktade mot VPK vid denna tid: Förutom kritik av företeelser i Östeuropa var det partiets försvar av den portugisiska revolutionen och uppfattningen att VPK inte längre skulle vara ett arbetarparti.

Bert Andersson avsade sig ledamotskapet i kommunfullmäktige men vägrade att avgå ur sociala centralnämnden. Han belönades av sitt nya parti med ordförandeskapet i denna nämnd under nästa mandatperiod.

Aktuella internationella frågor var, förutom Vietnam, stödet för den portugisiska revolutionen och solidariteten med det spanska folkets kamp mot Francofascismen. Stöd gavs också åt de strejkande städerskorna i Skövde.

Lokalt motionerar partiet om olika sätt att använda de många tomma lägenheterna i kommunen.

Lokalt motionerar partiet om olika sätt att använda de många tomma lägenheterna i kommunen.

C H Hermansson höll ett välbesökt möte i Nämndhuset under rubriken ”Kamp mot dyrtid och arbetslöshet”.
Partiet söker skapa bättre kontakter med invandrarna. Ett möte för finska invandrare ordnas, vilket senare skulle leda till bildandet av en finsk sektion. Vidare börjar startandet av en pionjärgrupp att diskuteras.

Ett beslut som fattades 1975 och som ännu (1981) inte genomförts är att sy en egen partifana. Ingen av dem som ingick i arbetsgruppen för partifana 1975 finns kvar i VPK Haninge. Dags att tillsätta en ny grupp?

 

Francoregimen sjunger på sista versen

1976: Partiet går tillbaka

Antalet medlemmar hade sjunkit till 88 i februari 1976.
Under våren fick VPK Haninge kritik av distriktet för dålig Ny Dag-försäljning. Detta kunde inte repareras omedelbart, men något år senare kom Haninge på 9:e plats i distriktet.

Partiet gjorde uttalanden till stöd för MPLA:s kamp i Angola och för kravet: Bekämpa arbetslösheten.

Den sista formen av samverkan med FiB-gruppen i Haninge var medarrangörsskap till en uppsättning av Strindbergs ”Mäster Olof” i Ribbybergsskolan. VPK kräver att få den nya postterminalen till Haninge. Ett något spekulativt krav var måhända kravet till regeringen att Henry Kissinger skulle utvisas enligt terroristlagen när har kom på besök till Sverige. Det kom i alla fall ett artigt erkännande av att brevet mottagits av utrikesminister Sven Andersson.

En ny tradition inleddes på valborgsmässoafton med en träff hos Karl-Einar Borg och Margareta Brodin i Tungelsta, en tradition som senare övertagits av Inger och Sven Johansson. Partiet ordnade till valupptakten en riksträff i Skövde. Ett tiotal kamrater hade glädjen att få övernatta i Stig och Sonia Strands sommartorp inte långt därifrån.
Två valstugor användes i valrörelsen, i Handen och Västerhaninge.

En ny tradition inleddes på valborgsmässoafton med en träff hos Karl-Einar Borg och Margareta Brodin i Tungelsta, en tradition som senare övertagits av Inger och Sven Johansson. Partiet ordnade till valupptakten en riksträff i Skövde. Ett tiotal kamrater hade glädjen att få övernatta i Stig och Sonia Strands sommartorp inte långt därifrån.
Två valstugor användes i valrörelsen, i Handen och Västerhaninge.

Appellmötesverksamheten var omfattande. Valvaka hölls i tingshuset i Västerhaninge. Valet blev en besvikelse. Riksdagsvalet ledde till att en borgerlig regering bildades. I kommunalvalet minskade VPK till 6,5 %. Ett mandat förlorades därmed.

Socialdemokraterna kunde däremot notera en stor framgång i Haninge (tendensen var alltså motsatt mot i landet). ? Haninge återerövras därmed arbetarmajoriteten. Ställningen blev Moderaterna 9. Centern 12, Folkpartiet 7 , Socialdemokraterna 29 och VPK 4; Tor Forslund, Lars Petterson, Margareta Brodin och John Lind.

1977: APK bildas

Motsättningarna inom partiet mellan grunden kring Norrskensflamman och partiet i övrigt kulminerar i början av 1977, då Flammangruppen bryter sig ur partiet och bildar eget parti, APK (Arbetarpartiet kommunisterna). I riksdagen och i många kommuner sitter APK:arna kvar på mandat de fått på VPK:s listor i 1976 års val.
Inga sådana avhopp sker i Haninge. Ett fåtal icke-aktiva lämnar partiet. På årsmötet tas ett enhälligt uttalande till stöd för partistyrelsen.

Antalet medlemmar var 97. Bland årets motioner kan nämnas en eventuell vänort i östra Europa.

1978: Pionjärerna startar

Under året börjar organisationen fungera bättre i många avseenden. Områdesgrupper (Västerhaninge, Jordbro, Handen, Brandbergen och Vendelsö) börjar komma igång. Särskilt Jordbro, men även Brandbergen, har bra verksamhet.

Verksamhetsberättelsen konstaterar att sånggruppen Röda Hanen ”utvecklats till en effektiv del av partiföreningens propagandaarbete”.
Pionjärorganisationen Röda Kedjan startar och har sin första träff den 2 april. De deltar också i försommarutflykten till Öran. Arbetet i den finska sektionen börjar komma igång.

Medlemsantalet var 96.

1979: Valframgång – 8,3%

För första gången steg medlemsantalet till över 100. Vid årsmötet noteras 115 medlemmar. Under våren förbereds valrörelsen genom att ett nytt kommunalpolitiskt program utarbetar.

Partiet uttalar sig mot planerad giftbesprutning av Nynäsbanan och de bedrövliga pendeltågsförbindelserna vintertid. Vidare ger VPK de strejkande arbetarna på Demag i Jordbro sitt stöd.

Partiet uttalar sig mot planerad giftbesprutning av Nynäsbanan och de bedrövliga pendeltågsförbindelserna vintertid. Vidare ger VPK de strejkande arbetarna på Demag i Jordbro sitt stöd.

Partiet uttalar ånyo sitt stöd för Chiles kämpande folk och skänker pengar till Nicaragua. Årsmötet sände ett telegram till FN om de ”försvunna” i Chile. Partiet ställer inte upp i de kyrkliga valen. Inför valrörelsen bemannas 4 valstugor; i Brandbergen, Handen, Jordbro och Västerhaninge. I valkampanjen görs appellmöten med Röda Hanen och egen gatuteater.

C H Hermansson talar i Brandbergen inför c:a 100 åhörare.

I valet är ”Miljöpartiet” ett osäkert kort. Dess uppdykande visar sig dock mest vara till nackdel för de borgerliga partierna. VPK återtar de förlorade positionerna och går fram t.o.m. bättre än 1975 års siffror. Partiet får 8,5 % och ställningen i fullmäktige blir Moderaterna 11, Centern 8, Folkpartiet 7, Socialdemokraterna 28, VPK 5 och MP 2. VPK:are i fullmäktige blir Tor Forslund, Minge Oldberg, Lars Pettersson, Åsa Sjöberg (senare ersatt av Anders Cronlund) och John Lind.

Arbetet med kärnkraftsfrågan påbörjas också detta år. På VPK:s initiativ startar en lokalorganisation i Haninge för att driva kravet på folkomröstning i kärnkraftsfrågan.

I slutet av året skaffas en ny lokal på Vikingavägen 71 i Handen. Inflyttning sker i början på 1980. Den gamla lokalen övertas av KU. Men eftersom denna krönika slutar i och med 70-talets slut får det bli en annan historia.

Vendelsö i augusti 1981

TILLÄGG
Efter det att texten till VPK Haninges partihistoria skrevs ned har några uppgifter tillkommit som förtjänar att omnämnas. I samband med att Västerhaninge KAK år 1946 diskuterade att grunda en ungdomsklubb står det att en sådan inte skulle bli verklighet förrän 1975, då KU Haninge bildades. Det är inte helt riktigt. En kort tid omkring 1960 fanns nämligen en DU-klubb (DU = Demokratisk Ungdom) i Västerhaninge med 8-9 medlemmar (3-4 aktiva).

Jag vill också korrigera tidpunkten för episoden med överföringen av pengar från kommunisterna till högern för tryck av valsedlar. Den bör ha ägt rum vid valet 1962, då Stig Strandh var kassör, och inte 1958.
När det gäller Österhaningeorganisationen kan nämnas att en sådan fanns 1945. Det året kom Lennart Eklund, som senare valdes in i kommunfullmäktige 1946, med. Ordförande var Karl Andersson, som också han valdes -46. Medlemmarna var inte fler än 4-5 stycken.

Bilaga 1

Ordinarie styrelsemedlemmar i Västerhaninge Kommunistiska Arbetarkommun. Uppgifterna något ofullständiga 1957-1960.

Andersson, Gustav 50-56
Andersson, Harry 45-47, 48-49 (kassör)
Andersson, Knut A ?
Andersson, Maj 47
Bengtsson, Björn , 64
Bengtsson, Lasse 46
Bodin, Ivar 49-54
Börjesson, Harry AS (interimsstyr), 45 (ordf), 46-48
Eliasson, Irene 60-61
Eriksson, Rudolf AR, 47 (ordf, avflyttar under året)
Gustavsson. Holger 45 (interimsstyr, ordf), 47-48
Isaksson, Per 4? (kassör)
Isaksson, Tora 45-64 (kassör)
Karlström, Isedor AB, 44 (ord?)
Krusberg, Einar 45 (interimsstyr, kassör)
Lindstein, Ingemar 65-66
Mård, Leif 64, Ars-6! (ordf)
Nilsson, Trene 65-65
Nilsson, Kjell 66
Ottosson, Karl-Erik 50-61 (kassör)
Strandh, Sonja 65
Strandh, Stig 52-64 (ord?), 65-66 (kassör)
Tyllman, Bengt 54-66
Wall, Erik 46, 47 ( ordf efter R Eriksson), 48-51 (ordf),
52-62
Werre, Sven 64
Värnström, Gunnar A9
Österberg, Oskar AB, 46-47 (kassör), 48-51

Bilaga 2

Ordinarie styrelseledamöter i VPK Haninge 1967-1979

Andersson, Bert 67-68, 69-72 (ordf), 75-75
Andersson, Tvar ?? (kassör), 74-76
Borg, Karl-Einar 7A-76 (kassör), 77-78
Brodin, Margareta 77
Edeeran, Gunnel 7?
kaan, Peter 60-70
Fasth, Sune 69-70
Forsberg, Annika 67
Forslund, Tor 67, senare adjungerad
Gardherp, Gunnel 74
Heiskanen, Reijo 79
Ingels, Per 70-7Å, 76, 78-79
Johansson, Sven 70, 71-72 (kassör), 75, 74 (ordf), 75-76,
77-79 (kassör)
Jonsson, Sipnar 68-69
Larsson, Jörgen 72
Lind, Birgitta 76
Lind. John 74, 75-76 (ordf). 77-78. 79 (ordf)
Lindgren, Marianne 71
Löfgren, Johan 71-73, 75
Mård, Leif 67 (ordf), 68-69
Nilsson, Kjell 67-68
Norgren, Gunbritt 78-79
Pettersson., Lars 72, 73 (ordf), 74
Ranner, Leo! 68 (ordf)
Sandead, Ragnhild 71
Sjöberg, Åsa 77-79
Strand, Sten 74, 7Ä-77
Strandh, Stig 68-69, 70 (kassör efter B Österberg),
71-7?
Wernrud, Boris 75, 77-78 (ordf), 79
Wård, Kjell 67
Österberg, Börje 67-70 (kassör, avliden 70)

Kopiera länk