Äldreomsorg

Haninge kommun gick 235 miljoner i vinst 2020 – samtidigt går många verksamheter på knäna

Vänsterpartiet kommenterar Haninge kommuns bokslutskommuniké 2020

 

Åsa Bååth, gruppledare för Vänsterpartiet i Haninge, sitter i kommunstyrelsen och lagt detta som särskilt yttrande.

Haninge kommuns bokslutskommuniké för 2020

Vänsterpartiet Haninge särskilda yttrande över Haninge kommuns bokslutskommuniké:

Statsmakterna har varit goda mot Haninge kommun och levererat in 98,7 miljoner kronor mer i statsbidrag än vad som tidigare budgeterats. Det överväger mer än väl  det tapp i skatteintäkter på 51,3 miljoner kronor som främst är en konsekvens av Coronapandemin, med konsekvens att kommunen gör ett rekordstort överskott. Statsbidragen har gått till att bolstra upp kommunens resultat, snarare än att stärka upp de verksamheter som kommit i kläm under pandemin.

En klok kommunledning hade inrättat en resultatutjämningsreserv där vi kunnat lägga lite i ladan till svårare tider när kanske inte statsbidragen är så generösa. Nu bränner man alla pengar på ett stiligt resultat. När man väl redovisat pengarna som vinst för kommunen är de inte längre operativt tillgängliga för den kommunala verksamheten, utan vid framtida svårigheter får vi antingen låna pengar, höja skatten eller tvingas till nedskärningar.

Avseende beskrivningen av resultatet vill vi invända mot sammanblandningen av äpplen och päron. Kommunfullmäktige antar en driftsbudget där skatteintäkter och statsbidrag ska driva en kommunal verksamhet. I den beslutade driftsbudgeten anges ett överskottsmål på 2%. Att i efterhand räkna in 90,6 miljoner kronor från exploateringsbudgeten i driftbudgetens överskott är att blanda bort korten. Resultatet av drift- och exploateringsbudgeten (och övrig verksamhet) redovisas naturligtvis sammantaget i en koncernredovisning, men eftersom det är två separata budgetar och vinster från exploateringsverksamheten inte används för att bekosta driften av kommunens verksamhet och ska siffrorna från respektive budget redovisas sparat och resultatmålen i respektive budget ska redovisas i förhållande till respektive budget.

Vill man annorlunda skall man också låta kommunfullmäktige ta ställning till exploateringsbudgeten.

Vad har då den styrande alliansen offrat under 2020 på nyliberalismens altare:

  • Förskolan har man tjänat in 10,7 miljoner kronor på. Främst genom att förvägra barn till hemmavarande föräldrar 30 timmars närvarotid, utan man har skurit ned den till 15 timmar i veckan. Föräldrarna till dessa barn har dock fortsatt tvingats betala för 30 timmar. Genuint oanständigt. När regeringen och majoriteten i riksdagen arbetar för obligatorisk förskola (tidigarelagd skolplikt) från fem – i vissa fall tre – års ålder, så går Haninge kommun i helt motsatt riktning och försöker hålla barn borta från förskolan.
  • Vuxenutbildningen går idag med 8,6 miljoner kronor i underskott, trots kommunens rekordstora överskott. I tider av kris och speciellt när många enkla jobb försvunnit inom t ex restaurangnäringen är det positivt att många söker sig till vuxenutbildningen. Man behöver sadla om. Och i tider när Arbetsförmedlingen fungerar som den gör, med en mikroskopisk förekomst av arbetsmarknadsutbildningar, anser Vänsterpartiet att det borde skjutits till mera pengar till vuxenutbildningen. I alla händelser bör kommunen åtminstone täcka underskottet i vuxenutbildningen och inte låta det ligga kvar och täckas genom framtida nedskärningar.
  • Kommunen har under 2020 kunnat spara in 44,8 miljoner kronor mot budgeten på äldreomsorgen. Man kallar det ”minskad efterfrågan”, men vi vet ju alla vad det beror på. Många som bodde på kommunens äldreboende finns inte längre med oss och de äldre som har hemtjänst är så rädd för den ständiga ström av olika personer som de möter i hemmet och därför tackar nej till hemtjänst, utan förlitar sig på den hjälp de kan få från släkt, vänner och grannar. Det finns bara en väg att gå och det är att öka kvalitén inom äldreomsorgen; det måste bli bättre arbetsmiljö och tryggare anställningar för de anställda, det måste bli fler händer omsorgen som är bättre utbildade och kan ta sig tid med de äldre. De äldre ska möta en kärna av fasta kontakter de möter regelbundet i hemtjänsten.
  • Under gångna året har kommunen också kunnat spara in 5,6 miljoner kronor mot budgeten på kulturen. Då många haft ett år av isolering finns ett uppdämt behov av kultur. Vänsterpartiet ser inte dessa som pengar som sparade, utan snarare öronmärkta till senarelagda satsningar. Kommunen behöver också se över hur kulturen kan nå ut till människor som är isolerade p g a pandemin eller av andra skäl har svårt att ta sig till bibliotek, utställningar, arrangemang med mer.
  • Under föregående år sparade man in 3 miljoner mot budgeten på Idrotts- och fritidsnämndens område. Där ingår den öppna ungdomsverksamheten (fritidsgårdarna). Och vad Vänsterpartiet tycker om det framgår av tidigare yttranden.

Sammantaget visa Haninge kommuns bokslutskommuniké att man satsat allt på få till ett så högt överskott som möjligt, men låtit viktig kommunal verksamhet blöda.

Åsa Bååth, för Vänsterpartiet Haninge  
Kopiera länk