Vänsterpartiet Haninge

Ungdomsverksamheten på Skutans Gård hotas

Åsa Levin och Petar Kotljarevski från Vänsterpartiet besökte Skutans Gård den 9 juni.

Ungdomsverksamheten på Skutans Gård hotas

Eller: Fem myror är fler än fyra elefanter

 

Så här raserar ungdomarnas glädje i föreningslivet eller aktiviteter. Alliansens försök att framstå som innovativa med verksamheten där huvudmålet egentligen är att spara eller som styret själva säger “effektivisera”.  

På Idrotts-, Kultur- och Fritidsnämndens möte 2023-06-14 klubbades beslutet att inte förlänga partnerskapsavtalet med Ridklubben Mulen och deras socialt inriktade, öppna verksamhet, Umgåsgården på Skutans Gård. Istället ska verksamheten upphandlas.

Idén med upphandlingen är att den del av verksamheten som kommunen ger ett särskilt bidrag för, Umgåsgården, ska upphöra att subventioneras ekonomiskt av kommunen:

“Framtida leverantör ska stå för sina egna driftskostnader och förvaltningen står att ge tillgång till platsen, fastigheterna samt för fastighetsskötsel.”

“För att skapa ekonomiska förutsättningar för en ”umgåsgård” avser förvaltningen därför att i upphandlingen hyresbefria den öppna verksamheten.”

Problemet är att den öppna verksamheten redan idag är hyresbefriad OCH får ca 500 tkr i bidrag för att kunna driva verksamheten i den omfattning den har idag. Kommunledningens förslag är alltså att hyresbefrielsen ska bestå medan de 500 tkr försvinner.

Effekten av upphandlingen

Det innebär att den som vinner upphandlingen måste ha en väldigt bra marginal på ridskoleverksamheten för att kunna finansiera den öppna verksamheten – dyrare ridskola för ungdomarna. Eller så måste omfattningen på den öppna verksamheten minska – minskade fritidsmöjligheter för ungdomar med särskilda behov. Det finns ingen annan ekvation.

Men det fanns en möjlighet att fatta ett annat beslut! På pappret har oppositionen 7 röster och kommunledningen 4 röster i nämnden. Men eftersom Sverigedemokraterna (2 röster) i allt väsentligt ingår i kommunledningen vinner kommunledningen omröstningarna allt som oftast med 6 mot 5. I de lägen Sverigedemokraterna av någon anledning avviker från kommunledningen och – som i detta fall – inte deltar i beslutet har oppositionen ändå ett övertag med 5 röster (S 4 + V 1) mot 4 (M 2 + KD 1 + L 1). Och fem myror är som bekant fler än fyra elefanter. Men den chansen togs inte.

Sverigedemokraterna försökte glida undan ställningstagandet för eller emot Skutans Gård och Umgåsgården genom att inte delta i beslutet på nämnden. Och kanske hade den manöveren fungerat om man bara gjort det och sedan hållit tyst.

Hur SD och S agerade

Men inte då. Man lämnade in ett särskilt yttrande på nämnden där man klargör: “Vi Sverigedemokrater har inget emot den kommande upphandlingen av Skutans gård.” 

Då så! Har man inte ett eget förslag eller på något sätt försöker få till stånd ett annat beslut, så blir ju alla efterföljande åsikter bara pappersprodukter. Sverigedemokraterna fortsätter sitt yttrande med att “denna verksamhet är väldigt uppskattad av många och då framförallt flickor. En del av dem har vissa särskilda behov och speciella hemförhållanden, här får vi ta hänsyn till det. Det är bättre att man håller på med djur än att man hamnar i dåligt sällskap och på sikt blir en stor kostnad för samhället. Här bör vi gå in och titta på att samarbeta med skola och socialförvaltningen framöver.”

Men inget av det kommer att hända. Det här är bara åsikter på en bit papper. Eftersom man släppte igenom beslutet om upphandlingen kommer den genomföras på det sätt som det står i beslutet. Inget förändras för att man skriver ett särskilt yttrande.

Socialdemokraternas agerande är än mer obegripligt. Det kan bara förstås ur ett perspektiv; ett kvart i tre-ragg till ett gammalt ex, där socialdemokraterna slår knut på sig själva för att försöka framstå som mer nyliberala än Liberalerna. Formuleringarna i Socialdemokraternas yttrande är hårresande:

“Vi konstaterar att upphandlingsinriktningen är väl genomarbetad och syftar till att genomföra en strukturerad och transparent upphandling utan att störa [sic] verksamheten på gården.”

“Upphandlingen bör formuleras på ett sådant sätt att uppdraget fortsätter att fokusera på umgänge med tamdjur i varierande former och storlekar…”

Därtill “vill vi socialdemokrater påminna om att en upphandling är ett lämpligt, och ibland nödvändigt förfarande på områden där det finns en etablerad och fungerande marknad. Detta villkor är uppfyllt när det finns ett flertal köpare som säljare, där produkten eller tjänsten är tillräckligt homogen och standardiserad för att bli jämförbar, när informationsfördelningen är symetrisk och avslutsfrekvensen tillräckligt hög för att generera en transparent prissättningsmekanism.”

Vad betryggande det är att socialdemokraterna i nämnden besitter en sådan specialkunskap så de kan bedöma att “umgänge med tamdjur i varierande former och storlekar” verkar på en homogen och standardiserad marknad med transparent prissättningsmekanism.

Ursäkta, men det här är trams. Högtravande, med icke desto mindre trams. Timbros kurser är förvisso gratis men bör tas med en nypa salt.

V ville förlänga partnerskapet mandattiden ut

Vi i Vänsterpartiet var de enda som tog ställning för Skutan och Umgåsgården, genom att lägga ett eget förslag. Vårt förslag hade inneburit att gården kunde fortsätta drivas på samma sätt som nu, under resten av mandatperioden, förslagsvis genom att förlänga avtalet om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) där Umgåsgården hade kunnat få fortsätta vara en mötesplats, och en trygg punkt för många unga. 

Vi hade också en verklig möjlighet att få igenom vårt förslag, eftersom Sverigedemokraterna valde att lägga ned sin röst. Men, i sin iver att hylla marknadens förträfflighet, och hoppas på en nytändning med Liberalerna röstade Socialdemokraterna med styrets förslag, istället för att rädda Skutan. En annan väg att gå hade varit att återremittera eller bordlägga ärendet, för att få en chans att kunna tänka ut en bra, gemensam lösning – men inte heller den vägen valde S att ta.

Kopiera länk