sida

Vår politik i Haninge

Vänsterpartiet vill ha ett mer rättvist och jämställt Haninge.

Alla människor har ett lika stort värde. Vi vill se ett samhälle som bygger på den insikten.

Vi vill se en livskraftig välfärd för alla med hög kvalité. Vi vill se en vård där inte bara de rika har råd med sjukvård genom privata försäkringar utan en vård av god kvalité för alla. Vi vill ha en skola där man ser varje barn som en unik individ och formar utbildningen så att alla barn utvecklas och lär sig. Vi vill att äldre ska kunna åldras med värdighet och ha en meningsfull vardag. Vi vill se en välfärd där vinsten inte får förstöra verksamheten genom kortsiktiga vinster till ägarna. Vi vill istället se en välfärd som ägs gemensamt och där personal och brukare har inflytande.

Det här är några av de förändringar vi arbetar för:

Bostad för alla

Det råder stor bostadsbrist i landet och speciellt i Storstockholm. Extra stor brist är det på hyresrätter. Vi vill att det det ska byggas fler billiga och klimatsmarta hyresrätter. Vi vill att ägardirektiven till Haninge bostäder ändras så att det inte blir ett mål i sig att sälja ut allmännyttan. Vi måste ta vara på bostäder vi äger gemensamt!

Utökad välfärd och fler jobb

Det är stor arbetslöshet i landet, även i Haninge kommun. Många människor har fråntagits rätten till sjukpenning och står utan försäkring och många sjuka människor tvingas ut i arbetslöshet. Vänsterpartiet vill utöka och förbättra välfärden genom nya kommunala jobb. Det behövs i skola och omsorg. Vi vill att välfärden ska drivas i kommunal regi och inte i företag med vinstintressen.

Mer jämställdhet

Många kvinnor tvingas att arbeta deltid. Alla måste kunna försörja sig på sitt arbete. Alla som vill ska ha rätt till heltidsarbeten. Kvinnor och män ska behandlas som unika individer och inte utifrån traditionella könsroller. Det är därför viktigt med genuspedagogik i förskolorna. Flickor på gymnasiet ska kunna lära sig feministiskt självförsvar. Vårdnadsbidraget är ojämlikt och vi är glada att det nu tagits bort i Haninge. Vi vill ge ett kontiunerligt och stabilt stöd till kvinnojourerna.

Barnens rätt

Förskolan är till för barnen. Därför ska alla barn ha rätt till förskola på heltid även om deras föräldrar är arbetslösa eller studenter. Barnen behöver också gratis fritidsaktiviteter. Vi vill att kommunen ska införa kollo för barn, så att alla barn får möjlighet till en meningsfull och rolig sommar. Vi vill införa nolltaxa i kulturskolan.

Stöd ungdomarna

Vi ser behovet att en meningsfull fritid för ungdomar. Därför vill vi att det ska satsas på fritidsgårdar och ungdomsgårdar. Många fritidsledare vi träffat berättar om deras fältverksamhet när de också var ute på orten och pratade med ungdomar som av olika anledningar var ute på stan. Vi vill utöka fältverksamheten för fritidsledare och vi vill ha fler fritidsledare.

Integrera mera

Haninge kommundelar skiljer sig åt i fråga om invånarnas inkomster, arbete, utbildning och folkhälsa. Vänsterpartiet vill satsa på de områden där många människor lever under sämre villkor. Skolorna där behöver mer pengar. De kommundelar där flertalet har goda inkomster är också de som är mest segregerade. Det finns få hyresrätter där och bara en viss sorts människor kan bo där. Därför vill vi att det ska byggas billiga hyresrätter även i de områden där det i nuläget mest finns villor och bostadsrätter. Vi ser också hur det fria skolvalet har inneburit en ökad segregation.

Ingen diskriminering

Kommunen ska arbeta aktivt mot all form av diskriminering oavsett om det gäller etnisk tillhörighet, religion, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller könsidentitet och könsuttryck. Alla förvaltningar ska genomgå utbildning i HBTQ-frågor. Kvinnor ska ha lika löner som män för likvärdigt arbete.

Skola

Vi i Vänsterpartiet vill att skolan ska vara likvärdig. Vi vill att eleven ska vara i fokus. Varje elev är unik och har olika sätt att lära sig på. Det är viktigt att lärarna har ett medvetet och normkritiskt tänkande så att alla elever känner att de får plats. Genusarbete ska genomsyra skolans bemötande och förhållning till elever, lärare och föräldrar. Vi vill se ett elevhälsoteam där kuratorer, skolsjuksköterskor och specialpedagoger som kan möta elevernas behov. Vi vill att skolan ska bedrivas av seriösa aktörer som kommunen, idéburna organisationer och kooperativ och inte rikskapitalister som sätter vinsten framför elevernas utveckling.

Gymnasie- och vuxenutbildning

Vi vill att det ska vara möjligt för alla gymnasieprogram att kunna bli högskolebehörig. Det ska gå att byta yrkesbana under livet. Därför är det viktigt att kunna läsa vidare på komvux för att komplettera.

Kultur för alla

Kulturen ska vara tillgänglig för alla kommuninvånare oavsett olika förutsättningar. Kulturen ska möjliggöra möten över gränsen och skapar glädje, främjar demokratin, ger uttryck för tankar och känslor. Folk har olika intressen men alla ska få tillgång till kulturen. Möjligheten att engagera sig inom kulturen och konsumera kultur ska inte vara en fråga om plånbokens storlek.

Det är viktigt att lära hela livet. Därför är det viktigt att folkbildningsverksamheten stöd. Det är intresset hos medborgaren som styr personens bildning. För den personliga utvecklingen, stärkandet av demokratin och skapandet av engagerade samhällsmedborgare är folkbildning viktig.

Det är viktigt att det finns bibliotek i alla kommundelar där det finns möjlighet att låna böcker, filmer och datorer. Biblioket är också en mötesplats där människor i kommundelen kan träffas. Läxhjälp, språkcafé och andra sociala aktiviteter är saker som händer i biblioteken.

Skyddsnät

Livskriser kan ske alla och får olika konsekvenser. Oavsett, ska kommunen kunna erbjuda stöd för att tillsammanse med individen och familjen kunna förändra situationen. Ingen ska behöva hamna mellan stolarna. Skola, socialtjänst och polis ska kunna samverka. Barnens bästa ska alltid stå i centrum och därför vill va en nollvision gällande vräkningar där barn är inblandade.

Äldre ska ha det bra

I nuläget är äldreomsorgen underfinansierad. Vi vill att det ska finnas tillräckligt med personal och resurser för att kunna ge en god omsorg för de äldre. Det handlar både om kvaliteten för de äldre och om arbetsvillkoren för de som jobbar. De äldre ska också ha rätt till kulturaktiviteter och kunna ta med sina husdjur på äldreboendena. Fler äldreboenden med personal som talar de äldres hemspråk ska planeras.

Tryggt Haninge

Poliser, väktare och övervakningskameror är inte en garant för trygghet. Vi vill istället ha fler fritidssekreterare och fältassistenter. Kommunen ska stödja organisationer som Lugna Gatan och X-Cons på vilket sätt. Belysningen och gångvägarna ska göras bättre för att minska risken för överfall. Det är viktigt att motverka att unga flickor och pojkar mobbas och utsätts för sexuellt ofredande på nätet. Våld mot kvinnor och barn i hemmet ska motverkas. Vi vill att manscentrum ska kunna föreläsa på alla skolor för att komma åt machokultur och destruktiva könsroller som skadar både pojkar och flickor.

Bättre miljö och klimat

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Vi vill att Haninge kommun ska ha en ambitiös miljö- och klimatpolitik. Köttkonsumtionen är en av de största källorna till växthusgaserna. Därför vill vi se en plan på hur köttkonsumtionen ska minskas till en hållbar nivå i offentlig sektor. Kommunens investeringar, fonder och liknande ska vara fossilfria. Det är viktigt att bygga nytt för att Haninge ska kunna utvecklas. Men samtidigt är det viktigt att bevara de naturvärden vi har. Vi vill värna om de naturreservat och de känsliga områden vi har i kommunen. Vi vill i största utsträckning bygga nytt nära befintlig infrastruktur.

Haninge-politik A-Ö

 

Arbete

Det är stor arbetslöshet i landet och i Haninge kommun. Många människor har fråntagits rätten till sjukpenning och står utan försäkring och många sjuka människor tvingas ut i arbetslöshet.

Vi vill utöka välfärden genom nya kommunala jobb, speciellt i skola och omsorg.

Vi vill att välfärden ska skötas i kommunal regi och inte i företag med vinstintressen. Ungdomar ska erbjudas plusarbeten och praktik. Full sysselsättning är en prioritering.

Arbetsvillkor

Vi vill verka för kortare arbetstid. I olika delar av landet testas sex timmars arbets dag på prov. Idag lämnar många arbetslivet i förtid och andra måste gå ned på deltid för att orka fortsätta jobba på grund av att belastningarna i arbetet ofta är för stora.

Barnfattigdom

Det finns barn som lever i fattiga familjer som inte har råd att delta i fritidsaktiviteter med höga avgifter. Det är väldigt orättvist och förhindrar att barn får en meningsfull fritid. Det är viktigt att satsa på fritidsaktivieter som är gratis för alla barn och ungdomar.

Bostad

Det är bostadsbrist i Haninge och stor brist på billiga hyresrätter. Kommunen måste ha en aktiv bostadspolitik och prioritera hyresrätter med rimliga hyror. Inkomstkraven kan vara ett stor hinder för unga som vill flytta hemifrån. Vi vill minska inkomstkraven och förenkla för fler att kunna få ett hyreskontrakt.

Cykel- och gångtrafik

Cykling minskar miljö- och klimatpåverkan, förbättrar hälsan och ökar trafiksäkerheten. Välplanerade cykel- och gångnät måste vara en naturlig del av kommunens översiktsplanering. Tillgången till cykelparkeringar måste också vara god och det måste bli enklare och smidigare att ta med sig cykeln på tåget. På vintertid är det viktigt att cykel- och gångvägar röjs först.

Energi

Vi vill att kommunen ska satsa på vindkraft, solkraft och biogas. Vi vill att kommunens fordonsflotta ska bli fossilfri.

Främlingsfientlighet

Arbetet mot främlingsfientlighet måste effektiviseras. Den kan inte motverkas enbart genom upplysning utan det krävs en politik som bland annat minskar arbetslöshet och de sociala klyftorna samt en likvärdig skola för alla.

Jakten på papperslösa måste upphöra.

Det är viktigt att stödja etniska föreningar eftersom de har ett rikt kulturutbud som skapar förståelse för varandras kulturer.

Gymnasiet

Vi vill att de som går på yrkesprogram ska få möjlighet till högskolebehörighet. Vi vill att det ska finnas möjlighet för dessa elever att samtidig läsa in högskolebehörighet.

Vi vill att kommunen ska erbjuda alla som vill sommarjobb. Det är ett bra sätt att komma in på arbetsmarknaden och ger möjligheten för ungdomar att tjäna extra under sommaren.

Jämställdhetsarbetet måste prioriteras för att motverka könsstereotypa studie- och yrkesval.

Det finns många ungdomar som har svårt att tillgodogöra sig studierna i vissa ämnen i gymnasiet. Många kommer från familjer där man inte har studievana. Därför tycker vi att man ska satsa på en stödorganisation i våra gymnasier.

Funktionsvariation

Kommunen måste vara tillgänglig för alla oavsett funktionsvariation. Det finns stora brister i tillgängligheten i offentliga lokaler och i det offentliga rummet.

Förskolan

Förskolan är till för barnen. Därför ska alla barn ha rätt till förskola på heltid även om deras föräldrar är arbetslösa eller studerar.

Antalet forskollärare och andra pedagoger måste öka. Det är viktigt att alla pedagoger i förskolan har kunskaper i genusfrågor så att barnen ges förutsättningar att växa upp utan att de begränsas av krav som vilar på traditionella könsroller.

Barnen i förskolan ska stimuleras till att äta hälsosam och klimatsmart mat tillagad från grunden.

Det är viktigt att de barn som behöver extra stöd uppmärksammas tidigt och får hjälp.

HBTQ

Allas lika värde är grundläggande för oss. Människor har lika värde och ingen får diskrimineras på grund av sexuell läggning. I förlängningen av detta ligger att alla som har kontakt med kommunen har rätt att bli bemötta med respekt.

Bemötande av andra styrs ofta av normer kring kön och sexuell läggning. Allmänt utgår man från att alla är heterosexuella. Om brukare eller anställda i kommunen med annan sexuell läggning bemöts utifrån denna norm finns stor risk för kränkning och uteslutning ur gemenskapen. För att bli medveten om sina egna fördomar och få konkret vägledning är det viktigt att all personal kontinuerligt utbildas i dessa frågor.

När personalen i en förvaltning eller i en grupp i förvaltningen har genomgått utbildning bör de anses HBT-certifierade. Detta kan symboliseras med ett regnbågsmärke. På det sättet kan brukare och anställda känna en större trygghet när man kontaktar förvaltningen och kommunen visar att man menar allvar med att alla ska bemötas med respekt oavsett sexuell läggning.

Eftersom det är viktigt att barn och ungdom med annan sexuell läggning än den heterosexuella bemöts på ett särskilt insiktsfullt sätt utan fördomar bör utbildningen påbörjas inom skolan.

Hemlöshet

Vi tycker att socialnämnden ska kartlägga hemlösheten i Haninge och föreslå åtgärder för att motverka den och särskilt beakta kvinnors utsatta position.

Integration

Det är viktigt att SFI-undervisningen utökas och att det skapas fler möjligheter till yrkesutbildningar.

Vi måste också satsa resurser på modersmålsundervisning för barn och unga i skolan. Det är också viktigt att barn med utländsk bakgrund redan som små får hjälp med sin språkutveckling.

Det är stor skillnad mellan kommundelarna vad gäller olika bostadsformer därför vill vi att man ska blanda olika upplåtelseformer – hyresrätter och bostadsrätter – när man bygger nytt. Det finns flera kommundelar i Haninge som har väldigt låg andel hyresrätter med rimliga hyror. Om vi vill att även de kommundelarna ska integreras med resten av samhället behövs det byggas fler billiga hyresrätter även i de rikare kommundelarna.

Jämställdhet

Många kvinnor tvingas att arbeta deltid men vi vill att alla som önskar ska ha rätt till heltidsarbeten. Alla måste kunna försörja sig på sitt arbete.

Män och kvinnor ska behandlas som individer och inte utifrån traditionella könsmönster. Det är därför viktigt med genuspedagogik i förskolorna.

Flickor på gymnasiet ska få lära sig feministiskt självförsvar. Det är skolans uppgift att motverka och bryta invanda könsmönster. Studie- och yrkesvägledare måste ha genuskunskaper för att inspirera tjejer till könsneutrala yrkesval.

Den absoluta majoriteten av besökare på kommunens ungdomsgårdar är pojkar och sportanläggningarna utnyttjas till största delen av pojkar. Detta är orättvist och ojämställt. Vi vill därför att aktiviteterna på ungdomsgårdarna utformas så att tjejer vill vara där. Det handlar också om ett jämställt och fördomsfritt förhållningssätt hos de anställda. Krav måste ställas på föreningarna som använder våra anläggningar på att erbjuda fler flickor aktiviteter.

Vårdnadsbidraget är ojämlikt och ska bort.

Klimat

Man måste ta hänsyn till miljön vid all nyproduktion av bostäder och vid vägbyggen. Utsläppen av växthusgaser måste minskas. Ett led i det arbetet är att minska köttkonsumtionen i skolor och inom omsorgen då köttets klimatpåverkan är väldigt stor.

Vi vill satsa på solkraft, vindkraft och biogas.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik är en del av den grundläggande samhällsservicen, precis som vård, omsorg och skola. Kvinnor, ungdomar, äldre, funktionshindrade och låginkomsttagare är de som använder kollektivtrafiken mest. Resor i kollektivtrafik är mer miljövänliga, trafiksäkra och jämlika än enskilda resor och därför bör privatbilismen minska. Att bygga förbifart Stockholm är varken modernt, rationellt eller hållbart. Vi vill istället bygga fler spår, införa fler busslinjer och göra smärre justeringar på befintliga vägsträckor. Det skulle minska klimatpåverkan och utsläpp av luftföroreningar med bättre hälsa som följd. Det skulle vara en lösning som är både socialt och ekologiskt hållbar. Vi vill att det ska bli billigare att åka kollektivt och vill på sikt att kollektivtrafiken ska vara kostnadsfri.

Kommunalskatten

Vi vill att Haninge ska ha en skattesats som kan finansiera den välfärd som behövs. I våra budgetförslag lägger vi extra pengar på riktade satsningar till skola, äldreomsorg, barnomsorg, arbetsmarknadsåtgärder för unga, kultur och fritid, jämställdhet och klimatåtgärder.

Kultur

Det är viktigt för människor att kunna träffas och ha fritidsaktiviteter. Vi vill att det ska ska byggas ett allaktivitetshus i Brandbergen där folk kan träffas över åldersgränser och få en meningsfull fritid.

Det finns många som vill engagera sig och hitta på olika kulturevenemang. Det vill vi uppmuntra och vill därför förenkla för att enskilda personer, grupper och ideella föreningar kan ta del av kommunens lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter som stärker gemenskapen.

Barn och ungdomar ska ha möjlighet till kreativt skapande och andra fritidsaktiviteter utan att man behöver betala höga avgifter för det och kulturen ska blomstra i alla kommundelar.

Miljö och natur

Vi arbetar för att grönområden och livsmiljö ska bevaras.

Haninge kommun har stora skyddade naturområden. Dessa ska förbli tillgängliga för alla för friluftsliv och rekreation, utan privata eller ekonomiska intressen. Det är viktigt att tillsynen av våra naturreservat tilldelas tillräckliga resurser.

Rättvisa och solidaritet

Kommunen ska hjälpa och stödja alla som står långt ifrån arbetsmarknaden. Socialnämnden ska prioritera ungdomar som varken arbetar eller studerar för att underlätta för dem att bli självförsörjande.

Alla kommundelar ska ha ett centrum med närbutiker och mötesplatser där man kan ha kulturella och andra aktiviteter.

Hemlösheten ska motverkas. Det är viktigt att det finns ett samarbete mellan kommunen och bostadsföretagen för att ordna fram boendelösningar för de bostadslösa.

Kunskaperna om mångfaldsfrågor hos kommunens personal måste öka. Personal i de kommunala förvaltningarna ska utbildas i HBT-frågor.

Vi tycker att det är bra att allt flera kommuner har beslutat att inrätta sociala investeringsonder för att kunna satsa mer långsiktigt på att förebygga utanförskap, främst bland barn och unga. Utanförskapet kostar mycket och därför ska det förebyggas i tid. Exempel på sociala intesteringar är insatser för minskning av skolfrånvaro eller insatser för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Skolmat

Skolmaten borde lagas från grunden i skolans kök. Då blir maten både hälsosam och smakrik. Vissa skolkök borde renoveras och personalen bör utbildas i att laga maten från grunden. Om man gör det har man koll på vad den innehåller, vilket man ofta inte har med de hel- och halvfabrikat som i stor utsträckning serveras i skolor och förskolor idag.

Eftersom köttet står för en stor del av utsläppet av växthusgaserna så vill vi se en plan på att minska köttkonsumtionen inom offentlig sektor. Det är därför viktigt att matpersonalen utbildas i vegetarisk och klimatsmart matlagning.

Ungdomar

Barn och ungdomar ska få mer inflytande i kommunen. Barn och unga ska erbjudas gratis eller väldigt billiga fritidsaktiviteter. Extra stöd ska erbjudas till de ungdomar som varken arbetar eller studerar. Ungdomar ska erbjudas sommarjobb.

Fler mötesplatser behövs, speciellt för för ungdomar. Vi vill därför att det ska finnas möjlighet för ungdomar i alla kommundelar att besöka ett ungdomshus som inte ligger för långt bort. I brist på sådana ställen tillbringar ungdomar tid ute på stan, vilket ibland kan leda till att man hamnar i kriminalitet eller blir drogberoende. För de ungdomar som kommit på glid så är det viktigt att de ses av vuxenvärlden. Vi vill därför att det ska finnas fler fältarbetare ute på kvällen från de olika fritids- och ungdomsgårdarna.

Det är viktigt att flickor också känner att det är en atmosfär på fritidsgårdarna- och ungdomshusen som gör att de känner sig trygga och välkomna där.

Tillgänglighet

Haninge måste även göras tillgänglig för alla oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Det finns stora brister i tillgängligheten i offentliga lokaler och i det offentliga rummet. De måste åtgärdas snarast och i den fortsatta utvecklingen av Haninge ska fokus läggas på tillgänglighet.

Trygghet

Poliser, väktare och övervakningskameror är inte en garant för trygghet. Vi vill istället, till exempel, ha fler fritidssekreterare och fältassistenter. Kommunen ska stödja organisationer som Lugna Gatan. Belysningen och gångvägarna ska göras bättre för att minska risken för överfall.

Förebyggande åtgärder mot kriminalitet och droger ska genomföras.

Vinster i välfärden

Äldreomsorg, förskolor och social omsorg ska drivas av ansvarfulla aktörer och inte av riskkapitalbolag. Vinster inom de här områdena ska gå till att anställa mer personal och till bättre kvalitet, därför ska de återinvesteras och inte plockas ut av privata bolag som drivs av vinstintressen.

Välfärden ska styras av solidaritet och omtanke om alla eftersom det är vi alla som använder den. Välfärden får idag alldeles för lite resurser.

Men att verksamheterna går med en del överskott är bra. Det vi menar är att överskottet ska återinvesteras och inte plockas ut och försvinna.

Det är naturligt att det finns flera utförare i välfärden. Det kan vara stiftelser, föreningar eller företag utan vinstintresse.

Skolan ska lägga fokus på att ge alla elever lika bra utbildning och inte heller den styras av vinstintressen. Vi anser att alla har rätt till en bra utbildning och inte bara de elever som anses vara mest lönsamma. Fler lärare bör anställas och klasserna bör bli mindre för att varje elev ska få det stöd denne behöver för att klara studier.

Inom välfärden ska människor inte mätas efter lönsamhet.

Äldre

Vi vill att fler ska anställas inom äldreomsorgen. Det handlar både om kvaliteten för de äldre och om arbetsvillkoren för de som jobbar. De äldre ska också ha rätt till kulturaktiviteter och kunna ta med sina husdjur på äldreboendena.

Fler äldreboenden med personal som talar de äldres hemspråk ska planeras.

De äldre har rätt till trygg omsorg oavsett om man bor på ett äldreboende eller om man bor kvar hemma. Resurser ska riktas till daglig aktivitet och stimulans för de äldre.

Äldre HBT-personer är extra känsliga för hur de blir bemötta. Det är viktigt att personalen inom äldreboenden och hemtjänsten har kunskaper att bemöta dessa personer. Större trygghet för äldre HBT-personer krävs.

Den kommunala hemtjänsten ska få de resurser som krävs för en bra omsorg till de äldre.

 

___________________________________________________________________

 

 

 

Inledning 

I denna plattform vill vi i Vänsterpartiet Haninge visa hur vi vill skapa en kommun som bygger på rättvisa och jämställdhet. En kommun som kan tillgodose alla invånaras behov. Plattformen kan ses som en vägledning i våra olika frågor, där intresserade kan hitta information och se hur vi vill prioritera och använda skattepengarna på bästa sätt.

En kommun skall vara för alla, oavsett ålder, kön, bakgrund eller funktionsnedsättningar. Det gör att vi politiker bär ett stort ansvar, att kunna se och lyssna på erfarenheter från alla grupper i samhället. Kommunen skall spelglas av dess mångfald och bädda för inspiration och nyfikenhet.

Plattformen utgår från ett Haninge som skall vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Ett samhälle där alla människor har ett likavärde och känner att de kan utvecklas och trivas. Vi vill bygga ett Haninge som håller för framtida generationer, som lyfter invånarnas röster och gör de delaktiga i politiken.

I det senaste valet, 2014 fick vi 3 mandat i kommunen, en ökning med ett mandat. Ert stöd, era röster är ovärderliga för oss. Vi tänker förvalta ert förtroende väl och ta på oss ansvaret att driva en vänsterpolitik värt namnet i kommunen. Vi kommer sätta människan framför vinsten och välfärden framför privatiseringar. Vi hoppas ni vill följa oss i arbetet, komma med förslag och förbättringar. Tillsammans kan vi göra Haninge till en socialistisk och feministisk kommun.

Vänsterpartiet Haninge

 

 

Skola och utbildning 

 

Förskola

Alla barn i Haninge ska kunna gå i förskolan utifrån de behov som barnen och föräldrarna har – oavsett om föräldrarna arbetar, är arbetslösa, sjukskrivna, studerar eller arbetar skift.

Barnomsorgen är en stor och viktig del av vårt samhälle och måste hålla en hög kvalitet med barnets bästa i centrum. Förskolan ska bidra till en bra och trygg start i livet där barnen får möjlighet att utvecklas i en trivsam och stimulerande miljö. Förskolan är till för barnen och deras föräldrar och alla barn ska ha rätt till barnomsorg på heltid – oavsett om föräldrarna arbetar, är arbetslösa, sjukskrivna eller föräldralediga. Även barn vars föräldrar har oregelbunden arbetstid ska har rätt till barnomsorg. För oss är det viktigt att alla barn får ta del av en högkvalitativ pedagogisk verksamhet.

Att minska barngrupperna är en viktig förutsättning för att på ett långsiktigt sätt kunna tillgodose alla barns behov och deras rätt till lek och utveckling. Med för lite personal och stora grupper är risken stor att kvaliteten blir sämre och barnens bästa inte kan stå i centrum. Vi behöver därför fler utbildade förskolelärare på våra förskolor i Haninge.

Förskolorna skall ha ett utvecklat genusarbete och arbeta aktivt för att alla ska ha möjlighet att utvecklas i enlighet med personliga intressen och förutsättningar. Genusarbetet ska ingå i pedagogernas fortbildning och på så sätt hållas levande och uppdaterad.

Vänsterpartiet vill att:

* Inga barn ska särbehandlas

* Barnens rätt till barnomsorg inte ska vara beroende av föräldrarnas situation och att barn till föräldrar som har oregelbunden arbetstid har rätt till barnomsorg

* Haninge kommun inte ska erbjuda kommunalt vårdnadsbidrag

* Möjligheten till modersmålsträning ska erbjudas i förskolan

* Det ska vara en högre personaltäthet för att minska barngrupperna

* Ett aktivt genusarbete skall finnas på varje förskola och att det skall ingå i pedagogernas fortbildning

 

 

Grundskola

Eleverna i grundskolan i Haninge ska ges samma möjlighet till en bra undervisning oavsett var i kommunen som de bor.

Vänsterpartiet anser att staten måste få en tydligare roll för att samordna och stödja skolans arbete. Att förbättra skolan är en av våra viktigaste uppgifter. Skolan ska ge alla barn och ungdomar de kunskaper de har rätt till för att klara sig i livet. Det är också viktigt att skolan aktivt arbetar med värdegrundsfrågor för att minska kränkningar och mobbning.

Alla barn har rätt till en skola där de trivs, känner sig trygga och blir inspirerande och därför är det viktigt att skolan kan tillgodose alla elevers behov i undervisningen.

Det skall inte vara avgörande för eleven om föräldrar kan hjälpa till med läxläsning hemma eller inte. Den hjälpen måste finnas i skolan för att göra det möjlig för alla barn och unga att ta till sig kunskapen. Läxarbetet ska ske i skolan inte i hemmen.

Utifrån barnens bästa och för att göra kommunen till en attraktiv kommun för barnfamiljer ska det finnas kommunal grundskola i varje kommundel.

Både den offentligt och den privat drivna välfärden måste mer än idag fokusera på behov, kvalitet och likvärdighet, och mindre på efterfrågan och kortsiktig lönsamhet. Välfärden behöver befrias från kommersiella intressen och samhället ges möjlighet att organisera skolan efter de behov som finns. Även inom offentligt driven välfärd ryms alternativ och valfrihet. Medborgarna ska ha inflytande över den välfärd de möter och vara anpassad efter människorna som använder den, aldrig tvärtom.

Många barn och unga mår psykiskt dåligt av flera olika anledningar. Välfungerande elevhälsoteam är en viktig förutsättning för att möta dessa elever. Det skall finnas tillgång till skolsköterska, skolkurator och specialpedagoger på alla skolor som eleverna kan vända sig till. Elevhälsoteamet skall arbeta förebyggande och hälsofrämjande på skolan och vara en naturlig del av den vardagliga verksamheten. På så sätt minskar man avståndet och gör det lättar för eleven att söka hjälp. Hjälpen skall finnas där eleven är.

Personaltätheten i skolorna ska öka och ska inte ligga under riks- och länssnittet.

All verksamhet i anslutning till skoldagen t ex studiebesök och skolresor ska vara avgiftsfri.

Skolan ska kompensera för de skilda förutsättningar som finns för elever med olika bakgrund. Förvaltningen ska fördela resurser efter de behov som finns ute på skolorna och på olika sätt stödja skolledningarna i ansträngningarna att möta behoven.

Vänsterpartiet vill att:

* Det på sikt ska finnas kommunala grundskolor från F-9 i varje kommundel i Haninge

* Finsktalande kommunala tvåspråkiga klasser inrättas om behovet finns samt utreda möjligheten till ämnesundervisning på elevernas modersmål

* Lärarna med ökad personaltäthet ska få mer tid för sina elever

* Det ska finnas tillgång till bra skolbibliotek på alla skolor med anställda bibliotekarier

* Utreda hur skolpengen skall fördelas

* Varje skola ska ha tillgång till elevhälsovårdsteam och specialpedagoger på alla skolor

 

 

Gymnasie- och vuxenutbildning

Alla som går ut gymnasiet ska om de vill ha möjlighet att studera vidare.

Valet av gymnasieutbildning spelar en avgörande roll för individens, och i förlängningen även kommunens framtid. Därför är det viktigt att eleverna får ett bra stöd av studie- och yrkesvägledare. Kommunen måste också sträva efter att en större andel än idag fortsätter att studera på eftergymnasial nivå, inte minst i samverkan med universitet och högskolor i kommunens närområde.

Gymnasieskolan behöver bli bättre. Gymnasieutbildningarna ska utvecklas tillsammans med lokalsamhället och högskolor utifrån lokala förutsättningar. Haninge ska också utöka samarbetet med högskolor och universitet genom olika former av projekt för att öka andelen sökande till eftergymnasial utbildning.

Vänsterpartiet vill att:

* Högskolebehörighet ska vara ett mål för alla gymnasieprogram

 

 

 

Bostäder

Boendet är en grundläggande del av välfärden, en social rättighet och en förutsättning för att kunna leva ett självständigt liv. Som det ser ut nu är det bostadsbrist i stora delar av landet och inte minst i Stockholmsområdet och Haninge. Detta påverkar kommunens invånare i alla åldrar. Det behövs bostäder som är tillgängliga för alla, oavsett inkomst.

Det skall finnas en bra blandning av boenden i kommunen med hyresrätter, bostadsrätter och egna hus. Men som det ser ur nu står hyresrätterna för endast 25 % (2013) vilket inte motsvarar det behov som finns. I Haninge är boendeformerna inte fördelade på ett tillfredsställande och inkluderande vis. Vi vill ha en aktiv bostadspolitik som bidrar till integration.

När vi i Vänsterpartiet pratar om integration så menar vi att alla invånare ska kunna finnas, trivas och leva i alla kommundelar oavsett socioekonomisk situation, funktionsvariation, etnisk bakgrund och ålder.

Det är lätt att tänka på socioekonomiskt utsatta områden när man diskuterar integration och områden som är mer välbärgade glöms ofta bor i debattent. Många gånger är behovet av integration större i de mer välbärgade områdena. Ofta hänger det här ihop med tillgången till hyresrätter. De som inte har råd att köpa eget hus hänvisas till kommundelar som har hyresrätter. Det blir alltså inkomsterna som styr vilken kommundel en medborgare kan bo i. Detta är ett tydligt exempel på hur bostadssituationen hör ihop med klass.

För oss i Vänsterpartiet ser vi många fördelar med ett rikt hyresbestånd där alla som vill har möjlighet att hyra till ett rimligt pris. Vi tycker det är fördelaktigt att kommunens egna bostadsbolag har ett stort utbud hyresrätter i alla kommundelar. På så sätt kan det möjliggöra för ungdomar att flytta hemifrån, familjer att skaffa större bostad, pensionärer att flytta till annat boende, nyanlända få ett hem och företag kunna attrahera arbetskraft. Med andra ord kan kommunens bostadsbolag möjliggöra integration och underlätta för medborgarnas olika livsskeenden.

Vi ser ett speciellt stort behov av bostäder för ungdomar som flyttar hemifrån och bostäder anpassade speciellt för seniorer.

De försörjningskrav som ställs på hyresgästen är många gånger orimligt höga och kräver att hyresgästen behöver ha flera gånger hyran i inkomst för att få kontrakt. Vi vill göra det lättare för människor att få möjlighet till kontrakt.

Vänsterpartiet vill använda och utveckla Haninge bostäder för att bedriva en aktiv och rättvis bostadspolitik. De kommande åren vill vi att det byggas bostäder i hela kommunen och av alla upplåtelseformer. Målsättningen är att byggandet av minst 500 bostäder påbörjas varje år och att minst hälften av dessa ska vara hyresrätter med rimlig hyra. Att ombilda de få hyresrätter som finns i beståndet är vansinne och någonting som måste upphöra. Dock måste många av de hyresrätter som finns rustas upp och moderniseras, mänga av dessa lägenheter finns de skallade miljonprogrammen och det är viktigt att dessa lägenheter rustas upp och görs mer klimatsmarta.

Vänsterpartiet vill att:

* Kommunens ägardirekt till Haninge bostäder ses över.

* Haninge bostäders inkomstkrav sänks så att det räcker att ha motsvarande summa existensminimum kvar efter det att hyran är betald

* Det ska påbörjas byggandet av 500 bostäder varje år, varav minst hälften ska vara hyresrätter.

* Haninge bostäder ska kunna erbjuda låga hyror och en god bostadskvalitet. Överskottet ska återinvesteras i upprustning av lägenhetsbeståndet.

* En modern bostadsförmedling ska motverka diskriminering och svarta kontrakt

* Ombildningar av hyresrätter ska upphöra.

* Det ska byggas klimatsmart t.ex. genom hårdare energikrav när det byggs nytt, vi vill halvera energiförbrukningen till högst 90 kwh per kvadratmeter.

 

 

Kultur och fritid för alla

 

All form av kultur och fritid är viktig. Både för välbefinnandet, hälsan, gemenskapen och demokratin. Att läsa, måla, skriva och sjunga ger uttryck för känslor och tankar och öppnar upp för nya perspektiv. Därför är det viktigt att kulturen får en given plats i kommunen och att den görs tillgänglig för alla. Det ska inte vara förunnat några få med goda ekonomiska förutsättningar att besöka kulturella evenemang eller att ha ett roligt och utvecklande fritidsintresse. Kultur och fritid ska utformas så att även de med funktionsnedsättningar har tillgång till den.

Bibliotekens nytta i samhället är stor och det är därför viktigt att det finns bibliotek i varje kommundel. Biblioteken ska erbjuda tillgång till dator, utskrift och kopiering och annan service som kan tillgodose behoven hos medborgare utan tillgång till dator och internet.

2014 blev Haninge sämst av alla kommuner i hela Sverige gällande satsningar på musik- och kulturskolor. Vänsterpartiet har betydligt högre ambitioner än så och anser att kulturen måste få ett större ekonomiskt stöd av kommunen. För det krävs det en aktiv kulturpolitik för att främja och skapa förutsättningar för konstskapandet. Alla ska ha tillgång till framställd kultur samt möjlighet att själv få utöva olika former av kultur. Detta är prioriterat i ett samhälle som värnar alla människors lika värde och där klass och kön inte tillåts göra skillnad för möjligheterna till ett gott liv.

Många är medlemmar i föreningar och organisationer av olika slag och dessa verksamheter måste ha tillgång till lokaler för att kunna driva sin verksamhet. Som det ser ut nu är detta ofta kostsamt och svårt att ordna. Vi vill att det skall finnas billigare lokaler i kommunen att hyra för föreningarnas verksamhet. Detta främjar att aktiviteter sker och bidrar till att invånare själva kan skapa det som de finner behov av.

Fritidsgårdarna har en viktig funktion i samhället, en mötesplats för de unga som befinner sig i kommunen. Fritidsgårdarna skall genomsyras av besökarnas egna tankar och önskningar och verksamheten skall utvecklas med hjälp av besökarna. Det skall finnas mötesplatser för barn och unga i alla kommundelar och öppettider behöver ses över och utvidgas på helger och lov. Statistik visar att cirka 70 procent av besökarna på fritidsgårdar är killar. Därför bör utbudet av aktiviteter ses över så att tjejer och HBTQ-personer känner sig välkomna att delta.

Goda fritidsmöjligheter främjar tryggheten där man bor och höjer självkänslan hos utövarna. Vänsterpartiet vill att alla verksamheter ska vara tillgängliga och möjliga att delta i oavsett kön, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.

Kommunen ska verka för att öka simkunskapen både hos barn och vuxna. Ytterligare en simhall bör därför finnas i kommunen då nuvarande inte räcker till.

Haninge är en skärgårdskommun och Vänsterpartiet har sedan 2006 drivit frågan om kolloverksamhet. Genom den kan fler barn och ungdomar ta del av vår skärgård. Kommunfullmäktige har nu röstat ja till Vänsterpartiets förslag om kolloverksamhet och ett förslag tas under året (2015) fram av Kultur- och fritidsnämnden.

Motion och idrott är ett stort intresse för många och viktigt på många sätt. Alla barn och ungdomar som vill vara en del av idrottslivet ska ha den möjligheten. Resurser skall fördelas jämnt mellan killar och tjejer, detta gäller även när det kommer till vilka tider i kommunens lokaler som tilldelas tjejer respektive killars idrottande. Regelbundna kontroller av hur resurser och tider fördelas ska göras av kommunen.

Vänsterpartiet vill att:

* Ett brett kultur och fritidsutbud skall vara tillgängligt för alla åldrar.

* Fritidsgårdarnas öppettider ska ses över

* Nolltaxa ska gälla för kultur och fritidsverksamhet riktat till barn och unga

* Det ska finnas tillgång till möteslokaler i alla Haninges kommundelar

* Kulturen ska inte vara centrerad till centralorten, Handen

* Slå vinn om bibliotekens utveckling

* Det ska finnas lagliga möjligheter att utöva graffitimålning på offentligt ägda väggar

* Att det byggs en simhall till i kommunen

* Att det startas kolloverksamhet i kommunen

 

 

Feminism

Runt om i världen, Sverige och i Haninge är kvinnor underordnade på grund av sitt kön. Det finns strukturer som gör att kvinnor har sämre möjligheter än män att bestämma över och påverka sina egna liv. Vi vill förändra på det så att både män och kvinnor får makt över sina liv.

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Det innebär att vi ser att det finns strukturer i samhället som förhindrar kvinnor möjligheter på grund av sitt kön och att vi vill förändra på det. Den maktstrukturen som överordnar män över kvinnor kallas patriarkatet. Som ett resulutat av det så tjänar kvinnor som grupp mindre pengar än män, har mindre makt än män och sämre arbetsvillkor. Jämställdhet handlar om att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjlighet och makt att kunna bestämma över sina liv.

En avgörande faktor för att öka kvinnors makt är att skapa jämlika villkor i arbetslivet. Kvinnor som grupp tjänar mindre pengar än män och får lägre pension. Kvinnodominerande yrken är sämre betalda än mansdominerade yrken. Även inom samma yrkeskategori tjänar män mer pengar. Utöver lönen så arbetar kvinnor mer deltid (ofta ofrivilligt) och har otryggare anställningar. Därför är det viktigt att höja lönerna och erbjuda bättre arbetsvillkor.

Patriarkalt förtryck kan få sitt uttryck på flera sätt. Det kan handla om traditionella könsroller där kvinnor förväntas arbeta mer oavlönat i hemmet och ta mer ansvar för familj och släkt. Det kan handla om traditionell uppfostran där i synnerhet flickors rörelsefrihet begränsas, flickor och kvinnor tvingas in i äktenskap och det kan handla om våld: psykiskt, misshandel och sexuellt våld. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter och får aldrig kränkas med hänvisning till religion, kultur eller biologi. Det är viktigt att vi redan från förskolan jobbar med genuspedagogik för att inte behandla flickor och pojkar på olika sätt och att de får utvecklas som individer. Det är också viktigt att vi stödjer det arbete som verkar för en förändring av folks synsätt, flickors och kvinnors organisering, kvinnojourers arbete och Manscentrums arbete. Resurscentrumet Origo, som Haninge kommun har ett samarbete med, utför ett viktigt arbete för att nå ungdomar som drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck.

I trygghetsvandringar och enkäter framkommer också att samhällsplaneringen är avgörande för att skapa trygghet. I en SCB-rapport från 2015 beskrivs att kvinnor upplever ofta en lägre nivå av trygghet än vad män gör i Haninge och att arbetet med trygghet bör prioriteras. Även unga upplever en lägre nivå av trygghet. Att flickors erfarenheter och upplevelser tas vara på vid samhällsplaneringen är därför viktigt. Rent konkret kan det handla om bättre belysning, att fler personer är ute och rör på sig och att flickor och kvinnor har tillgång till möteplatser där de kan träffas och känna sig trygga.

Patriarkatet förtrycker tjejer och kvinnor och bidrar till att försämra tjejers och kvinnors självförtroende, självkänsla och trygghet. För att öka tjejers självkänsla och låta dem ta tillbaka rätten till sina kroppar vill Vänsterpartiet satsa på feministiskt självförsvar för unga tjejer inom skolan och fritidsverksamheten. Feministiskt självförsvar handlar om att öka tjejer självkänsla, ta tillbaka rätten över sina kroppar och tänka på nya sätt i hotfulla situationer för att vända låsningar till möjligheter.

Samtidigt som det är viktigt för tjejer att själva få ökad självkänsla och trygghet genom exempelvis feministiskt självförsvar är det viktigt att framhålla att det är inte tjejers fel att patriarkatet finns kvar och förtrycker tjejer och kvinnor. För att komma till en förändring behövs en annan syn på maskulinitet och manlighet, nya normer som inte skadar tjejer, killar och HBTQ-personer. Det är viktigt att jobba med attityder, normer och synsätt. Från förskolan och upp i gymnasiet och även i vuxen ålder. Därför bör orgsanisationer som Manscentrum (i kommunen) och Män för jämställdhet komma till skolorna och föreläsa och ha workshops med ungdomarna. Makten att förändra normer kring manlighet ligger till sist hos killarna och männen.

Vänsterpartiet jobbar för att:

* Heltid ska erbjudas till kommunens anställda med möjlighet till deltid

* Kvinnojourerna ska få mer resurser till sitt arbete

* Manscentrum ska få mer resurser till sitt arbete

* Origo ska få resurser till sitt arbete för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt

* Möjliggöra fler boendeplatser för kvinnojourerna

* Genusperspektiv i all kommunal verksamhet, speciellt inom förskolorna

* Samhällsplanering som bidrar till trygghet och jämställdhet

* Resurser till ungas kultur och fritid ska fördelas jämställt mellan killar och tjejer

* Införa feministiskt självförsvar för unga tjejer i skolan och fritidsverksamheten

* Möjliggöra att organisationer som jobbar med förändring av normer kring manlighet och maskulinitet (som Manscentrum eller Män för jämställdhet) bjuds in till skolorna

 

 

Hållbar utveckling kräver vänsterpolitik

 

Den övergripande politiska uppgiften är att säkra en långsiktigt hållbar samhällsutveckling – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Det vi gör i dag får inte undergräva möjligheterna att klara av morgondagens problem. Redan nu måste vi skapa förutsättningar för ett gott samhälle för kommande generationer. Social hållbarhet förutsätter att vi minskar klass- och könsklyftorna i samhället. Jämlikhet och jämställdhet är kanske de viktigaste faktorerna bakom människors välbefinnande och samhällets förmåga till utveckling. I samhällen med stora och växande klyftor hämmas utvecklingen, folkhälsan försämras, sociala konflikter och orättvisor sliter sönder samhället och demokratin urholkas. Ett sådant samhälle har svårare att klara framtidens utmaningar.

Den miljömässiga hållbarheten handlar i dag till stor del om klimatet. Vi måste snabbt ställa om vårt sätt att producera och konsumera så att vi får ner utsläppen av växthusgaser och minimerar de framtida klimatförändringarna. Därför är det viktigt att vi driver på för nya kollektivtrafiklösningar och planerar för en helt koldioxidfri kommun. Men det finns även andra aspekter av den miljömässiga hållbarheten – vi måste slå vakt om den biologiska mångfalden och kraftigt minska utsläppen av gifter och gödningsämnen i miljön. Allt detta kräver mer av demokratisk samhällsplanering och styrning av ekonomin.

Den liberala marknadsmodellen är oförmögen att hantera vår tids miljöhot. Den ekonomiska hållbarheten kan på kort sikt och i det lokala perspektivet innebära att vi har en stabil kommunal ekonomi där inkomster och utgifter är under kontroll och där vi tar hand om våra gemensamma tillgångar genom underhåll och förebyggande insatser.

I ett större perspektiv handlar det om hur vi skapar förutsättningar för en hållbar ekonomisk utveckling som kommer alla till del och om hur vi finansierar den gemensamma välfärden. Den välfärd vi vill ha måste alltid betalas. Frågan är bara hur. Vänsterpartiet vill ha en välfärd man kan lita på, utan privata vinster, med en skola som utjämnar klasskillnader, en värdig äldreomsorg och en sjukvård som är av högsta kvalitet och lika för alla. De stora skattesänkningar som högerregeringen har genomfört (kan omformuleras till förmån för gemensamma lösningar mm?), har kostat mycket i form av nedskärningar och ojämlikhet. Skattesänkningarna har gynnat de redan rika, medan vi andra har fått betala genom sämre välfärd. I ett samhälle byggt på omtanke tar vi hand om varandra. Det är både mer rättvist och hållbart. Vi kan konstatera att när det gäller långsiktigt hållbar samhällsutveckling så är det vänsterpolitik som är lösningen, medan högerpolitiken är en del av problemet.

Vänsterpartiet arbetar för:

* En välfärd att lita på – utan privata vinster

* Att kravet på hållbar samhällsutveckling ska vara styrande för all kommunal verksamhet och samhällsplanering

* Hög prioritet för kommunens folkhälsoarbete (definition?)

* En aktiv användning av kommunens upphandlingar för att gynna jämställdhet, klimatsmarta lösningar och social rättvisa via kollektivavtal

* Ökad takt i arbetet med att göra Haninge fossilbränslefritt

 

 

Investera i klimat och miljö

Det är sedan en tid helt klart att århundradens utsläpp av växthusgaser (bl.a. koldioxid) leder till en global uppvärmning som kommer att få katastrofala konsekvenser om vi inte snabbt ställer om vårt sätt att producera och konsumera. Användandet av fossila bränslen (olja, gas, bensin) måste minska kraftigt och snabbt i global skala. Störst ansvar har de rikaste industriländerna, inklusive Sverige, men hela världen måste ta sitt ansvar på ett sätt som inte ökar de globala orättvisorna. Vi är för att Haninge kommun antar en ambitiös klimatplan med årliga klimatbudgetar. Den kommunala organisationen ska vara fossilbränslefri senast 2020 och klimatneutral 2030. Hela Haninge ska vara fossilbränslefritt senast 2030 och klimatneutralt 2040. Vänsterpartiet driver på inom kommunen för att nå dessa mål. Vi är för en kommunal bilpool med miljöbilar, som alla kommunens anställda och invånare kan använda.

Vi vill energiffektivisera en stor del av kommunens fastigheter och alla nya fastigheter som kommunen bygger ska vara miljösmarta. Vi planerar för nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen, så att människor får möjlighet att bo och resa miljövänligt.

Vi kämpar för att kollektivtrafiken ska byggas ut i kommunen och regionen och inte att resurser läggs på dyra och miljöfarliga motorvägar. Fler tvärförbindelser mellan kommundelarna behöver skapas. Vi vill ha låga och enhetliga taxor i kollektivtrafiken. Det ska vara både praktiskt, enkelt och billigt att resa kollektivt och miljöerna i anslutning till och i bussar och tåg ska vara trygga och tillgängliga för alla.

En utbyggd och trygg kollektivtrafik är en jämställdhetsfråga. I dag reser kvinnor mer med kollektivtrafiken än män, men de upplever större otrygghet när de går till och från bussen eller åker i tunnelbanan eller pendeltåget. Otryggast känns det på kvällar och nätter. Vi vill att kommunen ska arbeta för ökad trygghet, t.ex. genom att se till att vägar till och från hållplatser och stationer är väl upplysta.

Gång- och cykelvägnätet ska byggas ut i hela kommunen för att ytterligare minska behovet av att ha en bil för att ta sig runt. Att skapa bättre möjligheter att resa kollektivt eller med cykel ger både bättre miljö och är särskilt bra för den med tunn plånbok. Vår miljöpolitik går hand i hand med vår politik för ökad jämlikhet.

Ansvaret för sophantering, återvinning och utomhusstädning är i dag irrationellt fördelat mellan förpackningsindustrin, SRV och kommunen. Det har lett till att återvinningsstationerna ofta är överfulla och skräpiga. De är dessutom för få, vilket gör att många som inte har tillgång till bil måste gå långa sträckor för att kasta sina sopor. Även återvinningscentralerna för grovsopor m.m. är svåra att använda för dem som saknar bil. Någon form av upphämtning ute i kommundelarna bör införas. Vänsterpartiet menar att lagen ska ändras så att kommunerna tar över hela det praktiska ansvaret för sophantering och återvinning samtidigt som finansieringen ligger kvar på förpackningsindustrin. Vi arbetar för att kommunen utreder införandet av den optiska sopsortering som med stor framgång etablerats i t ex Eskilstuna kommun.

Vi vill utreda möjligheten att etablera ett eget energiföretag, gärna tillsammans med grannkommunen Tyresö.

Ett arbete med att säkra ett miljövänligt omhändertagande av dagvattnet, som enligt lag betraktas som avloppsvatten, måste intensifieras de kommande åren.

Vänsterpartiet vill slå vakt om Haninges rika natur- och kulturmiljöer. Tyresta nationalpark och de gröna kilarna är tillgångar som inte bara ger ett skydd för naturen utan också öppnar upp naturen för rekreation. Tillgänglighet för rullstolsburna ska utökas. Ett miljöpedagogiskt arbete för både barn och vuxna är en verksamhet som behöver utvecklas. Friluftsområdet Rudan är sedan många år ett uppskattat område som används av folk från hela Stockholmsregionen.

Vänsterpartiet arbetar för:

* Att kommunen ska anta en klimatbudget med långsiktiga och kortsiktiga utsläppsmål för alla förvaltningsområden. De kopplas till konkreta åtgärder och följs årligen upp så att målen nås.

* Alla politiska beslut ska analyseras ur klimat- och miljöpåverkanssynpunkt och alla förvaltningsområden ingår i klimatbudgeten (kopplas till målsättningarna om fossilbränslefritt

och klimatneutralt Haninge ovan)

* Ett fossilbränslefritt och klimatneutralt Haninge

* Fler biogasmackar inom kommunen

* Fri parkering för biogasbilar och elbilar på kommunens parkeringsplatser

* Fler laddningsplatser för elbilar

* Energieffektivisering av kommunens fastigheter

* Att kommunen intensifierar produktionen av förnybar energi genom t ex solceller på offentliga byggnader samt solfångare kombinerat med värmelagring

* Klimatsmart byggande av flerbostadshus, främst hyresrätter, med tydliga ägardirektiv för allmännyttiga Haninge Bostäder

* Utbyggd kollektivtrafik

* Fria bussresor för äldre och färdtjänstberättigade samt skolungdomar

* Att innehav av SL-kort ger gratis parkering

* Den gemensamma omlastningscentralen i Jordbro ges fortsatt utvecklingsstöd

* Att Förbifart Stockholm stoppas och resurserna överförs till kollektivtrafiken

* Bevarande av Haninges natur- och kulturmiljöer, t ex Rudanområdet

* Att vattenkvaliteten förbättras i Drevviken och andra vattendrag

* Att vatten- och avloppssystemets långsiktiga hållbarhet kontinuerligt följs upp och att underhållsplanen ges tillräckliga resurser

* Att dagvattenhanteringen utvecklar tekniska och ekonomiska lösningar i enlighet med vattenplanen

* Utbyggt gång- och cykelvägnät i hela kommunen med en utvecklad cykelstrategi som grund.

* Cykelgarage i Haninge C ska utredas och fler cykelpumpar monteras på lämpliga platser.

* Cykelverkstäder ska uppmuntras.

* Att öka andelen ekologisk, närproducerad och vegetarisk mat i våra offentliga kök och i kommunens övriga verksamheter

* Att säkerställa att genmodifierad mat inte förekommer

* Att kommunen köper större andel rättvisemärkta, ekologiska, närodlade och vegetariska livsmedel och produkter

* Att kommunen påskyndar insamling och omhändertagande av matavfall för produktion av t ex biogas (koll av kommunens inställning till avfallskvarnar i de enskilda hushållen)

* Att minska matsvinnet

* Att minska köttkonsumtionen

* Att vid upphandlingar ställa miljömässiga, arbetsrättsliga och etiska krav

* Miljökunnande: kommunen ska med inriktning till barn och ungdom arbeta med att öka miljökunnandet inom mat, avfall, energi och vatten

* Tömningsstationer för båtavlopp på sjön

* Stadsodling är ett viktigt komplement i produktionen av närodlade grönsaker m m. Här vill vi också uppmuntra användandet av växtlighet på tak, både för odling och omhändertagande av regnvatten

 

 

Ett bra arbetsliv

 

Under större delen av vårt liv arbetar vi. Hur arbetslivet är organiserat styr väldigt mycket vilket sorts samhälle vi har, hur vi mår och vilka möjligheter vi har att förverkliga det vi drömmer om.

Välstånd och välfärd skapas genom arbete. Vänsterpartiet arbetar för en aktiv näringspolitik, där alla ska kunna arbeta efter förmåga. Nyliberala ekonomiska teorier om ”jämviktsarbetslöshet”, d v s att viss arbetslöshet är bra som broms på inflationen, är fel och kontraproduktivt. Ingen regering kan säga sig stå för en ”arbetslinje” så länge arbetslösheten ligger på 8% (7% i Haninge).

Den borgerliga ”arbetslinjen” har bara handlat om att ”straffa” sjuka och arbetslösa som står utanför arbetsmarknaden med sänkta ersättningar. De med jobb ska ”belönas” med skattesänkningar med ena handen och krävas på lönesänkningar med andra handen, för att de ska bli ”konkurrenskraftiga”.

En arbetslinje från vänster fokuserar däremot på att antalet jobb blir fler. Vänsterpartiet har i förhandlingar med regeringen fått igenom 10 extra miljarder till välfärden. Haninges andel av dessa är över 43 miljoner. Det räcker både till att vi får fler välfärdsarbetare i kommunen och bättre arbetsmiljö.

För vår politik sätter upp full sysselsättning som det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Vi vill skapa jobb bland annat genom att investera i välfärden, bygga fler bostäder, rusta upp miljonprogramsområdena och bygga ut kollektivtrafiken. Vi vill satsa på vård, utbildning och kultur i stället för att sänka skatterna för de rikaste och vi vill investera i ny, grön teknik för att möta klimathotet. Det ger arbetstillfällen och stärker välfärden.

Ju fler som arbetar – ju rikare blir samhället som helhet, och ju fler får möjlighet till egen försörjning. Hög arbetslöshet förskjuter också makten över arbetet till arbetsköparens fördel, som kan välja och vraka, och ställa orimliga villkor. Låg arbetslöshet leder till motsatta; att arbetsköparna måste locka till sig arbetskraft genom goda villkor.

Högerns idé är att öka orättvisorna för att människor ska tvingas ut i arbete. Det fungerar inte. Jobben blir inte fler för att arbetslösa människor får det sämre ställt. Sänkningarna av a-kassan och den ökade otryggheten på arbetsmarknaden har inte gett fler arbetstillfällen, utan bara ökat ojämlikheten. Särskilt hårt har ungdomar drabbats.

De otrygga anställningsvillkoren är kopplade till klass, kön, etnicitet, funktionsvariation och ålder. Det gäller också den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Bland grupper med svag ställning är otryggheten

som störst. Denna utveckling på arbetsmarknaden påverkar sociala relationer och maktförhållandet i hela samhället. Den som går långa perioder utan fast anställning får också en svagare anknytning till socialförsäkringssystemen och en längre väg till facklig organisering.

Arbetets villkor avgör människors hälsa, psykiska och fysiska välbefinnande. Arbetets innehåll formar människors möjligheter till kreativa insatser, deltagande i organisationsliv, kultur etc. De ekonomiska ersättningarna för lönearbetet avgör boende, konsumtionsval, fritid och rekreation etc. Det är i arbetslivet besluten fattas som innebär miljöförstöring och resursslöseri. Den maktställning eller det inflytande som en människa har i arbetslivet gäller i huvudsak även utanför arbetslivet.

Vänsterpartiet står för arbetslivets demokratisering. Det egna inflytandet över sin arbetssituation motverkar stress, ökar trivsel och yrkesstolthet. De anställdas gemensamma inflytande på arbetsplatsen, via deras fackliga organisation, är nödvändigt för att uppnå rätt avvägning mellan arbetets krav och personalvård. En modern arbetsplats behandlar sina anställda som myndiga medborgare, med stort eget inflytande över hur arbetet ska planeras och utföras.

Makten över närings- och arbetsmarknadspolitiken ligger till stor del på statlig nivå, men det spelar definitivt roll vilka som styr i Haninge och kommunen kan genom sin egen roll som arbetsköpare, sin näringspolitik och upphandlare av tjänster styra mycket hur den lokala arbetsmarknaden ser ut.

Vänsterpartiet i Haninge arbetar för att Haninge kommun föregår med gott exempel som arbetsköpare. Det innebär att:

* Haninge kommun ska ha goda relationer till de fackföreningar som organiserar dess personal och att åta sig fackliga förtroendeuppdrag ska uppmuntras och ses som en merit.

* I Haninge kommun ska tillsvidareanställning – fast anställning – vara norm. Haninge kommun ska inte stapla visstidsanställningar på varandra.

* Haninge kommun erbjuder alla sina anställda heltid för de som vill. Heltid ska vara en rättighet. Deltid ska vara en möjlighet för dem som så önskar.

* Haninge kommun tillsammans med de fackliga organisationerna, på prov, inför 6 timmars arbetsdag, i de verksamheter som idag dras med tung arbetsmiljö och hög sjukfrånvaro. Var det kan ske specificeras i vår kommunala budget.

* Haninge kommun inte använder sig av delade turer, utan alla har rätt till en sammanhållen arbetsdag.

* Haninge kommun inte använder sig av bemanningsföretag, utan anställer själv för den verksamhet man avser bedriva.

* Haninge kommun inte staplar visstidsanställningar på varandra.

* Haninge kommun bedriver ett aktiv arbetsmiljöarbete där personalen ges inflytande över sin arbetssituation och där det finns tydliga riktlinjer mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling

Det finns väl utvecklad metoder för arbetsanpassning och rehabilitering, så att alla kan arbeta efter sin förmåga och sina förutsättningar.

* Haninge kommun erbjuder en sommarjobbsgaranti för alla gymnasieelever.

* Haninge kommun är en stor upphandlare av varor och tjänster. Haninge kan påverka arbetsmarknaden i positiv riktning genom att stå upp för den svenska modellen och schyssta arbetsvillkor. Det innebär att Vänsterpartiet vill att:

* Haninge kommun i alla sina upphandlingar kräver att de upphandlade företagen har kollektivavtal för de tjänster de erbjuder.

I det fall det upphandlade företaget använder underentreprenörer, skall företaget åta sig ett huvudentreprenörsansvar och garantera att löner och villkor för de anställda följer det som avtalats i upphandlingen.

* Haninge kommun, i förekommande fall, ska välja rättvisemärkta och klimatsmarta varor och transporter.

* Haninge kommun väljer närproducerade varor för minskade transporter.

* Haninge kommun kan göra mycket för den lokala arbetsmarknaden genom att:

Det ska vara enkelt att etablera företag i Haninge. Vänsterpartiet vill utveckla arbetet med företagslotsar som hjälper företag med att söka tillstånd, bygglov e t c.

* Det ska finnas tillgänglig mark i Haninge kommuns detaljplaner inom de beslutade industriområdena.

* Det ska även ingå i det kommunala bostadsbolagets uppdrag att bygga kommersiella lokaler; butiker och kontor, för att möta det behov som finns.

* Kommunen ska samverka med Landstinget för att få till stånd fungerande kollektivtrafik till och från grannkommunerna och Stockholm.

* Det ska finnas gott om hyresrätter, så det är lätt att rekrytera arbetskraft till Haninge, om kompetens inte finns lokalt.

* Gymnasieskolan ska få extra resurser för att utbilda i bristyrken.

 

Kopiera länk