• Hem
  • Särskilda yttra...
sida

Särskilda yttranden och egna förslag

Här kan du läsa våra särskilda yttranden, ersättaryttranden och egna förslag. Vi lägger inte upp allt här. Men alla egna förslag, särskilda yttrande, osv är offentliga handlingar. Det ska gå att hitta allt på kommunens sida för protokoll och möten.

2022

Ledamotsinitiativ Borttagande av det påtvingade 12h passet inom äldreomsorgen

Ledamotsinitiativ (pdf).

Kommunstyrelsen 2022-01-31

2020

§104 NYTT ÄRENDE – Uppskjuten avveckling av barnomsorg på obekväm arbetstid i kommunal regi

Eget förslag (pdf)
Grund- och förskolenämnden 2020-11-18

§134 Svar på medborgarförslag: Inför en allmänhetens frågestund
i socialnämnden, såsom man hade tidigare i äldrenämnden

Särskilt yttrande (pdf)
Socialnämnden 2020-11-17

Svar på medborgarförslag: HBTQ-certifiering för allas lika rätt och värde

Eget förslag (pdf)
Kommunstyrelsen 2020-09-28

Socialnämndens delårsrapport 2 2020 (Tertialrapport 2)

Eget förslag (pdf)
Socialnämnden 2020-09-15

Svar på motion från Samuel Skånberg (V) om Jordbro
kultur- och föreningshus

Eget förslag (pdf)
Kommunfullmäktige 2020-09-14

Eget förslag (pdf)
Kommunstyrelsen 2020-08-31

Renovering alternativt nybyggnation av Vendelsömalmsskolans hus B

Eget förslag (pdf)
Kommunstyrelsen 2020-08-31
Protokoll KS 2020-08-31 (pdf)

Återrapportering av uppdragsdirektiv om trygghetsbostad som biståndsbedömd insats

Eget förslag (pdf)
Kommunstyrelsen 2020-08-31

Åtgärdsplan med anledning av prognostiserat underskott

Tilläggsförslag (pdf)
Socialnämnden 2020-06-16

Uppdrag att göra utvärderingen av social- och
äldreförvaltningens ledningsinsatser med anledning av
Corona-pandemin

Tilläggsförslag (pdf)
Socialnämnden 2020-06-16

Förslag till åtgärder med anledning av corona

Eget tilläggsförslag (pdf)
Gemensamt tilläggsförslag – Vänsterpartiet och Moderaterna (pdf)
Kommunstyrelsen 2020-06-10

Avsiktsförklaring angående utveckling av området kring
Årsta slott, förlängd giltighet

Särskilt yttrande (pdf)
Kommunstyrelsen 2020-06-10
(Vänsterpartiet deltog inte i beslut)

Detaljplan för Jordbro centrum etapp 1, Kalvsvik 1:4, 1:16. m.fl., för antagande

Eget förslag i kommunfullmäktige (pdf)
Kommunfullmäktige 2020-06-08

Eget förslag i kommunstyrelsen (pdf)
Kommunstyrelsen 2020-05-25

Socialnämndens delårsrapport 1 2020 (Tertialrapport 1)

Tilläggsförslag (pdf)
Socialnämnden 2020-05-20

Förslag till inriktningsbeslut – förvaltningens fortsatta arbete för att motverka hemlöshet

Tilläggsförslag (pdf)
Socialnämnden 2020-05-20

Rapport – Kartläggning av hemlöshet inom socialförvaltning och äldreförvaltning – November 2019

Tilläggsförslag (pdf)
Socialnämnden 2020-05-20

Ansökan om statsbidrag för habiliteringsersättning 2020

Särskilt yttrande (pdf)
Socialnämnden 2020-05-20

Svar på remiss – Arbetsmarknadsstrategi för Haninge kommun

Särskilt yttrande (pdf)
Socialnämnden 2020-05-20

Överföring av driftmedel från 2019 till 2020, återremitterat
ärende

Eget förslag (pdf)
Kommunfullmäktige 2020-05-11

Nolltaxa för uteserveringar under 2020 (Corona-paket från V)

Tilläggsförslag (pdf)
Kommunfullmäktige 2020-04-14

Planbesked fastigheten Gudö 13:1

Eget förslag (pdf)
Kommunstyrelsen 2020-03-30

Detaljplan för Dalarö 3:4 och Dalarö 3:5, Bellevue

Eget förslag (pdf)
Kommunfullmäktige 2020-03-09

Motion om underhåll samt äldreanpassning av befintligt utegym på Muskö

Eget förslag (pdf)
Kommunfullmäktige 2020-03-09

Medborgarförslag: NPF-säkra alla Haningeskolor och förskolor

Eget förslag (pdf)
Grund- och förskolenämnden 2020-02-05

Revidering av socialnämndens strategi och budget 2020-2021

Särskilt yttrande (pdf)
Socialnämnden 2020-02-11

2019

Tilläggsförslag gällande Återrapportering Brandbergens utvecklingsprogram 2019

Tilläggsförslag (pdf)
Kommunstyrelsen 2019-12-11

Återrapportering om parkeringstillstånd till personal

Eget förslag (pdf) (gemensamt förslag V och M)
Kommunfullmäktige 2019-12-09

Svar på medborgarförslag: Bygg billiga bostäder för äldre

Eget förslag (pdf)
Kommunstyrelsen 2019-11-25

Svar på medborgarförslag: Arrangera loppisevenemang, klimatsmart dag

Eget förslag (pdf)
Kommunstyrelsen 2019-11-25

Förändring av förvaltningsorganisationen

Eget förslag (pdf)
Kommunfullmäktige 2019-11-04

Utredning: Utveckla fritidsgårdarnas verksamhet

Ersättaryttrande (pdf)
Idrotts- och fritidsnämnden 2019-10-23

Ledamotsinitiativ: Möte med Haninge frivilliga familjehem

Ledamotsinitiativ (pdf)
Socialnämnden 2019-03-19
Reservation från Vänsterpartiet gällande justering av protokoll 2019-03-19 § 42 SN 2019-12-17_§_184

Kopiera länk