Äldreomsorg

Kommunledningens budgetramar tvingar förvaltningarna att lägga extremt dåliga nedskärningsförslag

Bilden visar hur Haninge kommun gått med 686 miljoner i vinst sedan 2016. Enbart under corona-året 2020 gick man med 235 miljoner i vinst. Trots massiva statsbidrag går inte pengarna till de verksamheter som drabbats, utan man lägger pengarna på hög. Trots de goda resultat fortsätter den permanenta nedskärningspolitiken.

Haninge kommun har nu i mars hållit sin årliga ekonomikonferens. Den politiska ledningen, den S-ledda alliansen med C, L & KD, kommer trots stora överskott de senaste åren fortsätta med nedskärningspolitiken i budgeten för 2022.

Vi kommer skriva mer om den ekonomiska politiken i kommunen inför att budgeten för 2022 som ska antas i kommunfullmäktige innan sommaren.

I den här artikeln tittar vi på Social- och äldreförvaltningen.

Socialnämnden

Socialnämnden är en nämnd som varit satt under stor press p g a pandemin. Saker som fortsatt hög arbetslöshet, ökat våld mot kvinnor och barn, samt ökad psykisk ohälsa pressar förvaltningen hårt.

I budgetarbetet har förvaltningen angett att man kommer ha ökade utgifter 44,6 miljoner kronor för 2022. Största posterna är ekonomiskt bistånd, på grund av den ökade arbetslösheten, och ökat behov inom LSS.

Den styrande S-ledda alliansen är bara beredda att skjuta till 32,7 miljoner för 2022. Det innebär ett sparbeting på 11,9 miljoner kronor. Förvaltningens förslag på nedskärningar är:

  • Att säga upp 11 heltidstjänster. Det skulle enligt förvaltningen handla om ”socialsekreterare som jobbar med att handlägga ekonomiskt bistånd, utreda barn och unga som far illa, eller våld i nära relation och hedersvåld.”

Samma partier som i den offentliga debatten vill posera som förkämpar för barnen, våldsutsatta kvinnor och de som lever under hedersförtryck, gör helt tvärt om när de får hålla i den politiska taktpinnen. Genom att sätta en allt för hård ram för socialnämndens budget tvingar man fram destruktiva nedskärningar i förvaltningen.

  • Avveckling av personliga ombud. Personliga ombud ger stöd och hjälp till individer med psykiatrisk funktionsnedsättning att ha kontakt med myndigheter och vårdinrättningar, så att de därmed ska kunna ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service. Verksamheten med personliga ombud finansieras till 50% av statliga medel så den egentliga besparingen blir inte så stor; ca 600 000 kronor. Men verksamheten betyder oerhört mycket för dem som är beroende av den här hjälpen.
  • Avveckla Mötesplats 25. Mötesplats 25 är en träffpunkt för unga vuxna med psykisk och social ohälsa. Den betyder oerhört mycket för de som kommer dit. Den bryter den isolering som annars lätt drabbar individer med psykisk och social ohälsa, och gör det lättare att komma ut i samhället igen. Återigen är det extremt svaga grupper som drabbas av nedskärningarna.

Äldrenämnden

Även äldreomsorgen har varit väldigt drabbade under 2020 och pandemin har satt verksamheterna under hårt press.

Inför 2022 har förvaltningen äskat en ökad ram på 33,1 miljoner kronor för att täcka ökade volymer (fler äldre), ökade lönekostnader och högre driftskostnader. Den s-ledda alliansen har medgett en ökning på 19,2 miljoner kronor, vilket innebär nedskärningar på 13,9 miljoner:

  • Avskaffa fria broddar. Om man avskaffar fria broddar till våra seniorer sparar man 200 000 kronor – i sammanhanget en rätt bagatellartad summa. Karlstad universitet har kartlagt att i de kommuner som har fria broddar för seniorer minskar halkolyckorna med en tredjedel. Samhällsvinsten då färre behöver uppsöka akuten för benbrott m m, är betydande, för att inte tala om det minskade lidande för de som annars skulle drabbas.
  • Tuffare scheman och tajtare bemanning på vård- och omsorgsboenden. Här tror man sig kunna räkna hem 1 miljon kronor. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är nog nu med att pressa personalen. Haninge kommun behöver gå åt andra hållet; ta bort 12-timmarspassen och ha en högre grundbemanning, så verksamheterna inte blir så sårbara vid sjukdomar, utbildningar med mera.
  • Minska tillgången till somatisk dagvård. Här tror man att man ska kunna spara 2 miljoner kronor. Somatisk dagvård handlar om att rehabilitera kroppen fysiskt. Väldigt många som använder den somatiska dagvården är våra seniorer som t ex fått en stroke och fått fysiska funktionsnedsättning som behöver behandlas och tränas upp. Försvinner möjligheten till somatisk dagvård kommer det i andra ändan kosta mer för kommunen i ökat behov av hemtjänst för dess grupper, för att inte tala om lidandet av en utdragen funktionsnedsättning istället för en snabb rehabilitering.
  • Se över träffpunkterna. Vad som ska hända här är oklart. Träffpunkterna ska minska i omfattning; om det betyder färre träffpunkter eller minskade öppettider är för tidigt att säga, men 2 miljoner ska sparas in.

Alla partier ger läpparnas bekännelse åt problematiken med äldres ensamhet. Men när de den styrande S-ledda alliansen får chansen att visa vad man går för, så går man åt fel håll.

”Behöver du bryta din sociala isolering och prata med någon?” frågar man retoriskt på kommunens hemsida när man gör reklam för träffpunkterna. Självklart är det många som behöver det, och efter pandemin är ju behovet av att återfå sitt sociala liv större än någonsin hos våra seniorer.

Att då minska på träffpunkternas antal eller öppettider är helt fel väg att gå.

Vänsterpartiet kommer fortsätta granska kommunens ekonomiska politik i kommande artiklar.

Kopiera länk