Äldreomsorg

Vänsterpartiets budget för Haninge kommun; stoppa nedskärningarna – utveckla verksamheterna

Vänsterpartiets mål och budget 2022-2023. Klicka här för att ladda ned hela filen (pdf).

Den styrande alliansen i Haninge består av S, C, L & KD. De har styrt Haninge sedan valet 2018.
På ytan kan det tyckas vara liten skillnad mellan den styrande alliansens budget i förhållande till vänsterpartiet. Men en viktig skillnad är att av de satsningar den styrande alliansen gör är 107,4 miljoner kronor “ej ramhöjande” – det vill säga engångssatsningar. 2022 är, som vi alla vet, valår och är det valår då gäller det ju att få saker att se ut som de är bra och fungerande, så man blir omvald. Dessa medel kommer vara borta 2023 och allt kommer vara som vanligt igen; verksamheterna kommer gå på knäna.

I Vänsterpartiets budget ligger dessa medel kvar för verksamhet att planera långsiktigt. Så i realiteten är värdet i Vänsterpartiets budget 116,9 miljoner kronor (skillnaden mellan Vänsterpartiets och den styrande alliansens utläggning till nämnderna) + 107,4 (som Vänsterpartiet inte kommer att ta bort 2023) = 224,3 miljoner kronor som vi ger verksamheterna att kunna planera långsiktigt kring.

Vänsterpartiet kan alltså lägga ut 224,3 miljoner mer än den styrande alliansen utan att höja kommunalskatten och ändå så går vår budget med drygt 34 miljoner i vinst, samt 22 miljoner i reserv för oförutsedda händelser.

Så här har Vänsterpartiet fördelat pengarna:

Utöver dessa satsningar gör Vänsterpartiet investeringar i en social investeringsfond, en F-9 skola i Jordbro, ett Kultur- och föreningshus i Jordbro och medel för lokalförändringar i syfte att skapa ett allaktivitetshus i Brandbergen. Det innebär ytterligare investeringar om 80 000 tkr till kommunstyrelsen, samt 450 000 tkr til grund- och förskolenämnden och 300 000 tkr resp 40 000 tkr till kultur- och demokratinämnden.

Vänsterpartiets viktigaste satsningar:

Inom kommunstyrelsens område:

 • Inrätta en social investeringsfond
 • Utreda möjligheten att skapa ett kommunalägt energibolag
 • Tornberget och Haninge Bostäder ska växla upp arbetet med energieffektivisering och energiproduktion
 • Ökade satsningar och ambitioner i klimat- och miljöarbetet för att nå målen i det klimat- och miljöpolitiska programmet
 • Ta fram en koldioxidbudget för Haninge
 • En storsatsning på klimatsmarta och billiga hyresrätter enligt koncepthus som SABO:s kombohus.
 • Ta fram en åtgärdsplan för att minska sjukfrånvaron i de olika förvaltningarna
 • Ta fram en åtgärdsplan för att öka inflytande för personalen i kommunens förvaltningar, verksamheter  och öka demokratiseringen
 • Arbeta aktivt för att få stora, medelstora och små företag, speciellt inom industrin, att etablera sig i Haninge och därigenom skapa fler arbetstillfällen

Inom grund- och förskolenämnden:

 • 40 miljoner till minskade barngrupper i förskolan
 • Vi river upp beslutet att lägga ned Nattugglan – den enda kommunala barnomsorgen på obekväm arbetstid
 • Vi ger extra stöd (strukturbidrag) till skolor som tagit emot nyanlända elever
 • Stärker elevhälsan för att motverka psykisk ohälsa i tidigt skede
 • NPF-säkra för- och grundskolor och gymnasium

Inom äldrenämnden:

 • Bort med minutscheman inom hemtjänst – inför ramtider där brukarna har inflytande över hemtjänsttiden
 • Mer personalutbildningar och högre medicinsk kompetens
 • Mindre timanställda – högre bemanning med fler fasta trygga anställningar med rätt till sjuklön och semester
 • Bort med påtvingade 12-timmarspass – modernare schemaläggning
 • Inför parkeringstillstånd för hemtjänst-, stöd- och nattpersonal
 • Kollektivhus med billiga hyresrätter för seniorer som bryter ensamhet

Inom socialnämnden:

 • Återstarta familjecentralerna i Jordbro och Brandbergen
 • Minska kostnaderna för externa placeringar genom att bedriva mer i egen regi
 • Ge förutsättningar för långsiktiga avtal och relationer med Haninge kvinnojour, Manscentrum och brottsofferjouren t.ex. genom långa avtal eller IOP-avtal
 • Ge stöd till Haninge kvinnojour så de kan fortsätta med sitt skyddade boende, exempelvis genom avtalade platser
 • Göra en kartläggning av hur pandemin har påverkat våld i nära relation och i  hedersrelaterat våld och förtryck, samt förslag på åtgärder utifrån kartläggningen.

Inom kultur- och demokratinämnden:

 • Säkerställ en ateljé i kommunen
 • Sänk kulturskolans maxtaxa från 1000 kr till 400 kr
 • Renovera kulturparken och med det gör den mer tillgänglig för människor med alla former av funktionsvariationer

Inom idrotts- och fritidsnämnden:

 • Kommunen ska erbjuda gratis simundervisning för elever i årskurs fyra, fem och sex.
 • Kommunen ska dessutom i ett samarbete med SFI erbjuda gratis simundervisning för invandrare.
 • Kommunen ska öppna en fritidsgård i Sågenområdet.
 • Kommunen ska dubbla mängden fältare på 2 år.

Inom stadsbyggnadsnämnden:

 • Vi vill att kommunen ska bygga flera utegym på flera platser för att större delar av haninges befolkning skall ha enkel tillgång till träningsmöjligheter
 • Vi vill att kommunen uppför en modern och väldesignad skejtpark.
 • Vi vill att kommunen bygger ett par padelbanor i haninge. I flera olika delar av kommunen
 • Vi vill även lägga till ytterligare två hundrastgårdar till de redan planerade då vi sett att det finns ett stort behov

Inom näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden:

 • Ungdomsarbetslösheten är nästan 11% – satsa på ferieplatser och ungdomsjobb

Inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden:

 • Införa de teoretiska gymnasiekurserna som togs bort i Centrumvux igen 
 • Fortsätta driva bristyrkesutbildningar kombinerat med SFI
 • Utbilda personal inom NPF
 • Tillsammans med grund- och förskolenämnden tillse att elever med problematisk skolnärvaro från grundskolan får fortsatt stöd i övergången till gymnasieskolan samt i sina fortsatta studier
 • Öka andelen som tar sin gymnasieexamen inom fyra år
 • Utöka platserna till lärstudios, lovskola och sommarlovsskola
 • Tillhandahålla subventionerade läromedel på Komvux
 • Satsa mer på förebyggande och hälsofrämjande insatser inom elevhälsan

Detta var ett axplock ur Vänsterpartiets budget för Haninge kommun 2022-2023. Vi kommer presentera mer aspekter ur den under kommande vecka.

Kopiera länk