Förebyggande

Socialnämnden riskerar stora underskott

Vänsterpartiet har under lång tid protesterat mot de nedskärningar som de senaste kommunledningarna har tvingat på socialnämnden de senaste åren. Vi kritiserade nedskärningspaketet under 2018 som skulle innebära 15-20 miljoner kronor mindre till nämnden. Mitt i Haninge tog upp den kritiken vi hade för att skära ner på den förebyggande verksamheten och föreningsbidragen. Vi har skrivit utförligt om den nedskärningspaketet på hemsidan tidigare.

Vår hållning har varit att nämnden måste kompenseras för de pris-, löne- och volymökningar som sker (i och med att vi är en växande kommun bland annat) och att det är på sikt kostsamt att spara in på förebyggande åtgärder. Därför kompenserar vi fullt ut för det i vår budget. Vänsterpartiet är det enda partiet i kommunfullmäktige som lade en budget som inte innehåller nedskärningar. Vänsterpartiet hade 22,7 miljoner mer till socialnämnden i vår budget jämfört med kommunledningen.

I socialnämndens delårsrapport 1 2020 som presenterades på nämndmötet 2020-05-19 så är det tydligt att det inte går att fortsätta med nedskärningarna. Nämnden kommer att gå med underskott på 26 miljoner kronor om man inte får mer resurser. Förvaltningen skriver följande i delårsrapporten:

”Årsprognosen är ett underskott på 26,0 mnkr.

Nämndens kostnader inom individ- och familjeomsorg inklusive ekonomiskt bistånd samt funktionsnedsättning ligger väl i jämförelse med andra kommuner sett till nettokostnadsavvikelsen i Kolada. Förvaltningen fortsätter att arbeta med att minska kostnaderna. Nämndens kostnader uppskattades öka med totalt 56,9 mnkr från 2019 till 2020, vilket med den beviljade ramen för 2020 innebär ett effektiviseringsåtagande på 44,6 mnkr.

Förvaltningen beräknas kunna genomföra effektiviseringsåtgärder på 26,6 mnkr av totalt 44,6 mnkr. Kostnadsökningar för placeringar inom individ- och familjeomsorgen samt ökade utbetalningar av försörjningsstöd på totalt 8,0 mnkr gör dock att prognosen försämras till 26,0 mnkr jämfört med budget.

Det finns inga åtgärder som möjliggör ett nollresultat i år. Det skulle innebära omställningskostnader och negativa konsekvenser.

Kostnadsökningen av försörjningsstödet som kommer av befolkningsökningen har inte fullt ut kunnat finansieras inom budget. Andelen hushåll med försörjningsstöd är i stort oförändrat med 1,6 procent av befolkningen både 2018 och 2019. Hittills i år är andelen 1,5 procent. Utbetalt försörjningsstöd uppgick till 94,0 mnkr 2019 jämfört med budgeterade 86,0 mnkr år 2020.

Underskott finns därför främst inom ekonomiskt bistånd och även med de åtgärder som är möjliga bedöms kostnaden inte kunna täckas inom befintligt budgetutrymme.

Det finns risker i intervallet 0,0 till -22,0 mnkr för helåret 2020, se avsnitt risk- och känslighetsanalys.”

Med andra ord: vi har gjort allt vad vi kan och vänt på slantarna, om ni vill ha en verksamhet som gör vad den ska så behövs det mer pengar.

Därför lade Vänsterpartiet ett tilläggsförslag om att ta fram förslag på mer pengar:

  1. Att uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag på äskande till kommunfullmäktige om utökad budget för att hantera de ökade kostnaderna samt för att ta höjd för ekonomiska konsekvenser till följd av Corona-pandemin

Vi blev tyvärr nedröstade i nämnden. Men det var glädjande att en socialdemokrat trotsade partilinjen och röstade för vårt tilläggsförslag. En partilös ledamot röstade också för vårt förslag.

På socialnämndens junimöte så behandlas socialnämndens ekonomi igen. Då hoppas vi att kommunledningen har tagit sitt förnuft till fånga och ser till att äska pengar så att socialnämnden kan fortsätta sin verksamhet med ekonomin i balans.

I dessa kristider så har de flesta politiker förstått att det offentliga behöver gå in med stöd, även företag behöver det. Men det räcker inte att ge stöd till företag. Det behövs också sociala insatser. Vänsterpartiet har lagt flera förslag om sociala åtgärder. De röstades ner i kommunfullmäktige men flera har genomförts ändå vilket är glädjande.

Kopiera länk