Hållbarhet

Uppföljning av Haninges klimat- och miljöpolitiska program

Vänsterpartiet är det parti i Haninge kommunfullmäktige som lägger flest klimat- och miljöförslag och som ställer mest frågor i ämnet. De senaste åren har vi lagt följande motioner:

Vi blev mycket glada när kommunen skulle ta fram ett klimat- och miljöpolitiskt program. Vi var väldigt aktiva i Hållbarhetsberedningen som tog fram förslaget på program. I den beredningen fick vi igenom flera viktiga mål. Kommunfullmäktige antog programmet år 2017.

Minskad köttkonsumtion, ett av flera mål som Vänsterpartiet fick in i klimat- och miljöpolitiska programmet

Men sen hörde vi ingenting på lång tid. Vad händer med uppföljningen? Vi var oroliga att kommunledningen inte lade ner tillräckligt med energi på klimat- och miljöarbetet. Sen kunde man läsa i Mitt i Haninge att kommunen missar miljömålen.

Vi ställde därför en rad frågor i en interpellation under hösten 2019 till kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S). Det fanns skäl för oss att vara oroade. I svaret så kunde vi läsa att exempelvis bara ett av sex etappmål för 2018 hade nåtts (trots att det var 2019 när vi frågade).

Vi efterfrågade också en bättre uppföljning av det klimat- och miljöpolitiska programmet. För det är bara några av målen i programmet som lyfts in i mål och budget och därmed kommer med i årsredovisningen. De andra målen behöver redovisas i ett annat forum.

Med glädje kunde vi läsa på intranätet att under 2020 så har det gjorts en utvärdering av det klimat- och miljöpolitiska programmet! Länk här, här och här. Eftersom vi tydligt hade efterfrågat en uppföljning önskar vi att den hade spridits mer.

Årlig uppföljning av det klimat- och miljöpolitiska programmet

Uppföljningen visar att arbetet går framåt enligt plan under flera målområden men på andra områden så räknar man inte nå målet i tid eller inte alls. Totalt finns det 25 delmål.

Status på de 25 delmålen i klimat- och miljöpolitiska programmet

Något som man kan konstatera är att det är inte många mål som har nåtts eller förväntas att nås i tid, bara 4 stycken. Den största stapeln är mål där arbetet är igång men har försenats så man förväntar sig att nå målen, även om man missar själva året för målet.

Om man skulle vara generös så skulle man säga att den gröna och gula stapeln är de positiva resultaten och att de andra är negativa resultat. Så totalt 13 positiva mål och 12 negativa mål. Så hälften går “enligt planen” och hälften går dåligt.

Den gula stapeln, att målen förväntas att nå men att det blir försenat, skulle till stor del kunna förklaras med brist på resurser i förvaltningen. Likaså gäller målen där mer åtgärder krävs och målen där arbete inte är påbörjat.

De här delmålen lyckas man inte med:

 • År 2025 har andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång ökat till 55 procent av färdmedelsfördelningen
 • År 2022 har antalet publika laddplatser och tankställen för förnybara drivmedel tredubblats jämfört med 2016
 • År 2018 har riktlinjer för hållbart byggande i Haninge tagits fram
 • År 2020 har en plan för att hantera misstänkt förorenad kommunalägd mark tagits fram (inte påbörjad)
 • År 2024 har åtgärdsplaner för Haninges vattenförekomster tagits fram
 • År 2020 bedrivs naturvårdande skötsel på minst 30 hektar naturmark utanför detaljplan
 • År 2018 har en processtruktur för att hantera hållbarhetsfrågor vid upphandling tagits fram. Vid varje upphandling används processtrukturen för att bestämma nivån på klimat- och miljökraven så att kommunens mål nås
 • År 2018 begär kommunen information om innehåll av ämnen uppsatta på Eus kandidatförteckningen vid all upphandling av varor och kemiska produkter
 • År 2022 har klimat- och miljöpåverkan från kommunens livsmedelsinköp minskat. Andelen ekologiska livsmedel har ökat till 60 procent. All ren köttråvara som köps in är från djur uppfödda i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning. Mängden inköpt kött, relativt antalet offentliga måltider, har minskat med 25 procent jämfört med år 2017

Fossilfria resor och transporter

Vi vill speciellt uppmärksamma området fossilfria resor och transporter eftersom 2/3 av växthusgasutsläppen i Haninge kommer därifrån.

CC-BY https://www.flickr.com/photos/21110936@N05/3169907243
Pendeltåg – ett av flera klimatvänliga transportmedel

De övergripande målen för fokusområdet är:

 • Kommunens resor och transporter är fossilfria år 2025.
 • I Haninge är alla resor och transporter fossilfria år 2030

I uppföljningen kan vi läsa att det pågår ett aktivt arbete med att nå målet om att kommunens (organisationens) resor och transporter ska vara fossilfria år 2025. Åtgärder är påbörjade men inte i tillräcklig omfattning för att målet ska kunna nås.

För att nå målet om att alla resor och transporter i Haninge (geografiska området) ska vara fossilfria till år 2030 krävs det stora insatser. Samhällsplaneringen är en viktig del, t.ex. Genom att bygga nära pendeltågsstationerna och förbättra förutsättningarna för gång- cykel och kollektivtrafik. Det behövs även åtgärder för att uppmuntra hållbara resvanor och minska behovet av transporter och resor för att målet ska kunna nås.

Som sagt, i Haninge står 2/3 av växthusgasutsläppen från resor och transporter. Därför är följande delmål väldigt viktigt:

 • År 2025 har andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång ökat till 55 procent av färdmedelsfördelningen.

Det är ett mål där det behövs mycket mer resurser och åtgärder för att vi ska nå målet. Därför har Vänsterpartiet skrivit bl.a. följande motioner:

Enligt Trafikstrategin så är drygt hälften av resandet i Stockholms län fritidsrelaterat. Fritidsresandet står för en mycket stor del av det totala resandet och sker till 2/3 med bil. Det räcker alltså inte att bara fokusera på att få till en hållbar jobbpendling, vi måste se till att fritidsresandet minskar. Vänsterpartiet anser att det inte görs tillräckliga insatser av kommunen för att underlätta och uppmuntra invånare att resa på ett hållbart sätt på fritiden.

Vidare så har vi miljöboven Tvärförbindelse Södertörn som planeras att byggas, något som kommer att öka utsläppen rejält. Vänsterpartiet har protesterat mot det här i Haninge, i regionen och i riksdagen. Vänsterpartiet är nu de enda i Haninge kommunfullmäktige som är emot motorvägsbygget.

Tvärförbindelse Södertörn, en stor motorväg som planeras gå på Södertörn. Naturvårdsverket har sågat projektet

Vänsterpartiet fortsätter att vara det enda partiet i Haninge kommunfullmäktige som driver på högre ambitionsnivå i klimat- och miljöarbetet. Vi vill gärna få lite utmaning från de andra partierna så att det kan hända mer i frågan.

Kopiera länk