Klimat

Vad händer med klimat- och miljöarbetet i kommunen?

För två år sen antog kommunfullmäktige det klimat- och miljöpolitiska programmet. Ett bra program om målen som satts upp kommer att nås.

 

Vi i Vänsterpartiet var väldigt aktiva i Hållbarhetsberedningen och framtagandet av de mål som nu finns i klimat- och miljöpolitiska programmet och som är antagna av kommunfullmäktige. Vi fick in flera viktiga mål och perspektiv i programmet.

I mål och budget anges också en del klimat- och miljömål men tyvärr så har de målen missats. Vi är oroliga över om det verkligen görs tillräckligt av kommunen för att vi ska nå målen.

Vänsterpartiet har lagt flera miljö- och klimatmotioner senaste åren som alla blivit avslagna:

 • Minskad köttkonsumtion för klimat och hälsa
 • Ta initiativ till en samägd solcellspark
 • Ta fram en koldioxidbudget för Haninge

(Glädjande dock är att vi fick in ett mål om minskad köttkonsumtion i det klimat- och miljöpolitiska programmet så även om motionen avslogs så genomförs nu den i praktiken).

Solar panel field

Därför är det viktigt att följa upp att det klimat- och miljöpolitiska programmet verkligen genomförs.

Programmet fokuserar på fyra områden:

 • Fossilfria resor och transporter
 • Hållbar stadsutveckling
 • Rent vatten och naturens mångfald
 • Hållbar konsumtion och resurseffektiva kretslopp

Varje område har ett övergripande mål med etappmål och medföljande indikatorer. Målen och etappmålen för fokusområdena har olika år.

Vissa mål ligger långt fram som år 2030 och 2045 men många mål ligger betydligt närmare i tiden:

 • Det finns sex etappmål totalt under alla fokusområden som ska vara uppfyllda 2018.
 • Det finns 10 etappmål som ska vara uppfyllda år 2020
 • Det finns 6 etappmål som ska vara uppfyllda år 2022

Arbetet för att nå målen år 2020 och 2022 bör rimligtvis vara i full gång.

Sedan år 2016 har det funnits en naturvårdsplan med medföljande åtgärdsplan och naturkatalog. Givet att naturvårdsplanen har funnits sedan 2016 och att man vet vilka områden som behöver skyddas så hoppas vi att arbetet är påbörjat.

Utsläppen från resor och transporter står för närmare två tredjedelar av de växthusgasutsläpp som sker i Haninge. Naturvårdsverket slår fast att “för att klara klimatmålen räcker det inte med effektivare fordon och ökad andel förnybara drivmedel. Minskat trafikarbete med bil, genom en inriktning mot mer transportsnål samhällsplanering, behövs också.” Därför är det viktigt att vi når etappmålet om att år 2025 ska andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång ha ökat till 55 procent av färdmedelsfördelningen. Det är också viktigt att vi bidrar till en samhällsplanering som uppmuntrar hållbara resor. Att driva på för motorvägsbyggen är ett steg i helt fel riktning.

Vi har därför skickat in en interpellation där vi ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

 1. Hur många av de etappmål som skulle vara uppnådda år 2018 har uppnåtts?
 2. Hur ligger vi till med de andra målen och etappmålen? Speciellt de etappmål som ligger närmast i tid, de som ska vara uppfyllda år 2020 och 2022?
 3. Hur ser arbetet ut kring skydd av natur? Vilka områden kommer att skyddas och när?
 4. Anser du att trafikarbetet med bil kommer att minskas genom byggandet av motorvägen Tvärförbindelse Södertörn och att motorvägen kommer förenkla för oss att nå våra klimatmål?
 5. Hur kommer du att verka för att det ska bli minskat trafikarbete med bil och för en mer transportsnål samhällsplanering?
 6. Hur ofta och på vilket sätt kommer uppföljningen av målen i det klimat- och miljöpolitiska programmet att ske?
 7. Tycker du att klimat- och miljöarbetet går enligt plan? Eller finns det något mer som behöver göras för att vi ska nå målen?
 8. Anser du att förvaltningarna har tillräckligt med resurser för att prioritera klimat- och miljöarbetet i tillräcklig mån för att vi ska nå målen i det klimat- och miljöpolitiska programmet?
 9. Vad säger tjänstepersonerna som arbetar med de här frågorna om möjligheterna att nå målen? Vad efterfrågar dem för att vi ska kunna nå målen?
 10. I vilket politiskt forum ska det klimat- och miljöpolitiska arbetet fortsätta? Kommer det att skapas en ny beredning eller nämnd med ansvar för de frågorna?

Idag (20 september) inleds veckan med flera klimatstrejker. Idag anordnar FridaysForFuture Skolstrejk för klimatet. Den 27 september anordnas Storstrejk för klimatet.

Internationell solidaritet – vi har bara en planet. Foto: CC-BY Samuel Skånberg

Klimatkrisen är ett faktum och vi måste behandla den som den ödesfråga den är. Vi kommer att fortsätta kämpa för det inom parlamenten och utanför.

Kopiera länk