Äldreomsorg

2021 – ett intensivt år i politiken för Vänsterpartiet Haninge

Åsa Bååth, gruppledare för Vänsterpartiet Haninge, summerar det politiska året 2021.

Vänsterpartiet Haninges politiska arbete under år 2021 

Detta år har varit ett mycket lärorikt år med nya utmaningar genom ett förändrat arbetssätt där vi genomfört en mer offensiv politik än tidigare och där vi fått igenom mycket vänsterpolitik. Det har inneburit att vi har haft hoppande majoritet mellan kommunledning och opposition. Kommunledningen har sökt närmare samarbete efter sommaren och vi har rubbat deras syn på Vänsterpartiet som maktlösa. Vi har haft ett mycket framgångsrikt år!

Styrelsen för Vänsterpartiets kommunala gruppen startade året med att sjösätta ett nytt mer offensivt politiskt arbete. I de politiska frågorna som kommit upp på agendan av kommunledningen har vi letat vänsterpolitik. Vi har haft hoppande majoritet; ibland uppgörelser med M och i vissa fall med sittande styre, S, C, L, KD. Därigenom har vi skapat ett större utrymme för att föra fram vänsterpolitik och vi är mer intressanta att förhandla med. Vår oförutsägbarhet har skapat en viss oro, speciellt i S och de har sista halvåret bjudit in till samtal. Vi visar också att vi är ett parti som kan ta ansvar i samtliga politiska frågor som styr kommunen.

Frågor vi fått igenom tillsammans med hoppande majoriteter:

 • En revidering av kommunens budget som ger 100 miljoner till kommunens verksamheter, tillsammans med kommunledningen.
 • En resultatsutjämningsreserv, RUR, på 50 miljoner att använda i lågkonjuktur, tillsammans med M.
 • Nämndernas överskott från 2020 får föras över till nämndernas verksamheter med 32 miljoner 2021 och 31 miljoner 2022, tillsammans med kommunledningen.
 • Föreningen Haninges konstnärers borgenansökan beviljad, tillsammans med kommunledningen.
 • Kommunala taxor för “ försäljning servering” (t ex uteserveringar) tas inte ut till och med 2021-09-30
 • Förbättring av befintlig gatubelysning, utökad belysning i offentliga rummet och säkra stråk, snabbare åtgärd vid trasig belysning, tillsammans med M
 • Stopp av rivningen av Gamla Fredrik, tillsammans med M
 • Minska småbarnsgrupperna på förskolan genom personalutökning med en person, tillsammans med kommunledningen
 • Skolfrukost på kommunens skolor, tillsammans med kommunledningen
 • Socialnämnden, tillsammans med grund- och förskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att göra en kartläggning om det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär, tillsammans med M.
 • Socialnämnden får i uppdrag att kartlägga pandemins påverkan om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, tillsammans med M.
 • Muskö hembygdsförening, borgensåtagande beviljat, tillsammans med M.

Det politiska arbetet har under året fortfarande haft en fortsatt påverkan av Corona pandemin. På de politiska möten i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna har  möjligheten till deltagande på distans införts. Detta genom att M och V drev igenom ett förslag december 2020 om möjlighet till digital närvaro på distans. Även en  överenskommelse om minsta antal personer fysiskt på plats ifall tekniska problem skulle uppstå och man ändå skulle kunna vara beslutsfattande.

På årsmötet fastslog vi de prioriterade frågorna för 2021 och de var klimat, skola och äldreomsorg tillsammans med regionfrågor. Vi valde bort feminism som specifik fråga för sig och valde att se feminismen som viktig i varje valfråga. Motioner om våra tre valfrågor lämnades in i maj för att de ska komma upp under våren 2022 i kommunfullmäktige.

Politiska fokusfrågor

 • Äldreomsorgen, gällande arbetsmiljön och konsekvenser av Coronan pandemin för personal och brukare

Äldreomsorgen är det område som drabbats hårdast av Corona-pandemin. Genom regelbunden kontakt med personal, anhöriga och Kommunal har vi aktivt kunna följa utvecklingen. På den information vi fått ta del av har vi drivit vår politik och framförallt skrivit blogginlägg, insändare och interpellationer om de brister som framkommit.

Vi har fortsatt driva motionen om parkeringstillstånd för hemtjänstpersonal som vi la 2018, genom att ånyo lägga en interpellation. I samtalen med S har vi tryckt på denna fråga och nu arbetar förvaltningen med frågan.

Den motion om borttagande av 12-timmarspasset för vårdpersonal på kommunens äldreboende från 2019, har vi tillsammans i oppositionen lyckats lyfta och kommunfullmäktige har beslutat att den kommer slutbehandlas på kommunfullmäktige i februari 2022.

Som valfråga inom äldreomsorgen har vi lagt en motion om borttagande av minutstyrning av ärendetiden för brukaren inom hemtjänst. Idag har man en fast tid för varje ärende och oavsett vad som händer ska tiden hållas, en omöjlighet då ett toabesök kan stjälpa hela schemat. Där driver vi också ramtid, att brukaren själv får bestämma vad som ska göras vid besöket.

 • Förskolans situation

Förskolans situation är ett område som vi satsat mycket på. Det finns fortfarande stora negativa konsekvenser p g a Corona-pandemin. Detta drabbar barn, föräldrar och personal vilket vi uppmärksammat med interpellationer och motioner.

Fråga om den kommunala barnomsorgsverksamheten på obekväm arbetstid, Nattugglan, som hotades av stängning har nu fått en lösning och får glädjande vara kvar. Den konkurrerande privata verksamheten har inte fått tillstånd att driva  barnomsorg på obekväm arbetstid. Bakom det ligger ett intensivt arbete från oss som lyft frågan vid flera tillfällen.

En fråga som vi drivit i vår budget är en minskning av små barngrupperna. Nu har det gett utdelning genom att man tagit beslut att öka personaltätheten på kommunens förskolor.

En mycket uppmärksammad motion som gått igenom är skolfrukost på kommunens skolor (läs mer här).

Motioner och interpellationer som vi skrivit:

Alla motioner Vänsterpartiet Haninge lagt under mandatperioden finns här.

Valfråga för prioriterade området klimat/miljö:

Valfråga för prioriterade området skola:

Valfråga för prioriterade området äldreomsorg:

Interpellationer:
 • Busslinje mellan Nedersta och Västerhaninge station
 • Minskad tid i förskolan under pandemin
 • Parkeringstillstånd för äldreomsorgens bilburna personal

Vi har också tagit ett ledamotsinitiativ i kommunstyrelsen om politikers roll i de stora brister som finns inom hyresavtal och när det gäller avtal inför byggnation.

Budget

Budgeten är inriktad även i år på ett återuppbyggande av ett samhälle som genom Corona-pandemin fått stora och svåra brister. Vi arbetar för ett mer jämlikt samhälle och utjämna de klassklyftor som växt under åren. Även stor feministisk satsning på de yrkesgrupper som är specifikt utsatta av Coronan. Stora satsningar går även till de specifikt utsatta områden som skola, äldreomsorg och den stora arbetslösheten.

Vänsterpartiet har en stark position och ökar i Haninge kommun liksom partiet gör nationellt. Vi ser fram mot ett intensivt och spännande valår 2022.

– Jag som gruppledare får tacka för det förtroende jag fått från er medlemmar och kan med glädje se att vi i kommunala gruppen styrelse har gjort ett bra jobb.

Åsa Bååth, gruppledare för Vänsterpartiet  Haninge
Kopiera länk