Jordbro

Det är hög tid att satsa på Jordbro

I torsdags var det stormöte i Jordbro för att öka tryggheten. Det var nätverket Rusta upp Jordbro som anordnade mötet. Vi var några aktiva från Vänsterpartiet som var med på mötet och mötet dessförinnan. Det var ett 30-tal personer på plats som slöt upp en mörk novemberkväll för att de vill få till ett tryggare Jordbro som får mer uppmärksamhet från kommunen.

Till mötet var förvaltningschefer, tjänstemän och politiker inbjudna. Till mötet kom det tjänstemän från socialförvaltningen som jobbar inom trygghetsteamet. Det kom ett antal politiker men tyvärr inte från så många partier. Det kom personer som var engagerade i civilsamhället också. Representanter från bl.a. Hyresgästföreningen var på plats.

Problembeskrivningen från de samlade var samlad, man hade ungefär samma bild på vilka problem och utmaningar som finns i Jordbro. Några av sakerna som nämndes på mötet var:

  • Jordbro centrum är en otrygg plats
  • Fixa bättre och mer belysning
  • Det måste finnas en F-9-skola i Jordbro
  • Narkotikahandeln har ökat
  • Kommunen bryr sig inte om Jordbro
  • Man behöver ta ett helhetsgrepp för att utveckla Jordbro
  • Fritidsgårdarna måste vara öppet alla dagar och även på kvällarna
  • Det behövs fler vuxna ute på kvällen
  • Det behövs fältassistenter

Jordbro centrum är en otrygg plats

Jordbro centrum är det enda centrum som man inte kan komma till med kollektivtrafik. Vilket från Vänsterpartiets sida inneburit att vid åtminstone ett tillfälle personer lämnat återbud till våra evenemang pga bristande tillgänglighet. Det är inte lika mycket en mötesplats för Jordbrobor som det skulle kunna vara. Många har börjat handla på andra ställen, inte minst för att det är bristande tillgänglighet. Många känner sig otrygga att gå i centrum på kvällen när det är mörkt. Det är bristande belysning och inte genomströmning av folk.

Fixa bättre och mer belysning

Något som återkommer gång på gång när vi i Vänsterpartiet pratar med kommuninvånare när det gäller otrygghet är belysning. Belysning är otroligt viktigt när det gäller känslan av trygghet. På mötet i torsdags så återkom bristen på belysning i Jordbro (och specifiellt i Jordbro centrum) som ett stort problem.

Det måste finnas en F-9-skola i Jordbro

Många var upprörda att Jordbro är den enda kommundelen som inte har en F-9-skola. Carina Wellton, ordförande från Vänsterpartiet, tog upp det skeva i att för Jordbros barn så har det så kallade fria skolvalet redan tagits åt dem, de måste söka en annan skola. De kan inte välja en kommunal skola i Jordbro. Om detta hade skett i andra kommundelar så hade det blivit ett ramaskri. Vi kan inte ha olika måttstockar.

Vi i Vänsterpartiet håller helt med om det här och har fått igenom att det ska göras en utredning om förutsättningar för att bygga en F-9-skola i Jordbro.

Narkotikahandeln har ökat

Tjänstemännen från socialförvaltningen berättade om hur de uppfattar situationen i Jordbro. Enligt dem så har konsumtionen av alkohol bland unga minskat men narkotika ökat.

Socialförvaltningen jobbar förebyggande mot droger. De jobbar både på gruppnivå och på individnivå. De jobbar med skola, polis, fritidsgårdar och kyrkan genom samverkansmöten.

Många tog upp problemet med belysning, Jordbros centrums läge och bristande trygghetskänsla, dålig genomströmning av folk och att fritidsgårdarna stänger tidigt. Det gör att narkotikahandeln kan ske mer öppet.

Kommunen bryr sig inte om Jordbro

Något som togs upp av flera personer var känslan av att kommunen inte bryr sig om Jordbro. Kritiken var riktad både mot förvaltningar och politiker. Det här är något vi i Vänsterpartiet har hört på andra håll. Kritiken är att man kommer utifrån och berättar för Jordbroborna hur de ska engagera sig men att man inte vill lyssna på de idéer som faktiskt lyfts upp. Känslan av att inte bli lyssnad på och att man struntar i Jordbro återkommer flera gånger i samtal med Jordbrobor.

Man behöver ta ett helhetsgrepp för att utveckla Jordbro

Något som lyftes var att verkligen ta ett helhetsgrepp kring att utveckla Jordbro. Om man ser till utvecklingsprogram i Haninge så verkar den bilden stämma. Utvecklingsprogram för Jordbro antogs 2006. Det finns ett detaljprogram för Jordbro centrum som innebär att centrumägaren ska vidareutveckla centrum och bygga bostäder. Exakt vad det innebär återstår att se.

Att riva Jordbro centrum och bygga ett nytt vid pendeltågsstationen var något som lyftes av flera personer. Det är också något vi i Vänsterpartiet har hört som förslag från engagerade Jordbrobor på annat håll. Fördelen med det skulle vara att Jordbro då skulle få ett centrum som var tillgängligt och som skulle få en naturlig genomströmning av folk.

Vi i Vänsterpartiet håller med om att man behöver ta ett helhetsgrepp om utvecklingen av Jordbro. F-9-skola är av stor vikt och det är centrum också. Det är viktigt att centrum (vare sig det nuvarande eller om det byggs ett nytt vid pendeltågsstationen) är tryggt och tillgängligt. Kvinnor ska känna sig lika trygga som män. Därför är det viktigt att ha ett feministiskt perspektiv när man jobbar fram ett utvecklingprogram.

Fritidsgårdarna måste vara öppet alla dagar och även på kvällarna

Många lyfte problemet med öppettiderna på fritidsgårdarna. När fritidsgårdarna stänger så har barnen och de unga ingenstans att gå. Samma sak gäller de äldre unga, upp till 25 år. De får en mer meningsfull fritid och löper mindre risk att rekryteras av kriminella gäng.

Det behövs fler vuxna ute på kvällen

Tjänstemännen från socialförvaltningen berättade om hur de samverkar med nattvandrare i Jordbro. Det visade sig att det fanns individer som nattvandrade som inte hade vetskap om den nattvandrargruppen som trygghetsteamet hade kontakt med. Det var en väldigt konkret positiv effekt av mötet, att nu kunde kontaktuppgifter bytas och att nattvandrare blir fler i sina grupper.

Trygghetsteamet vill stärka nattvandrarna och på så sätt få mer vuxna att röra sig ute på kvällarna.

Det behövs fältassistenter

Trygghetsteamets arbete berömdes och deras närvaro gladde alla deltagare. Men några personer lyfte att det är bra med nattvandrare men det räcker inte. Det behövs fortfarande uppsökande verksamhet i form av fältassistenter. Det behövs professionell kunskap.

Haninge kommun har slutat att använda sig av fältassistenter. Istället vill man lägga fokus på att stödja civilsamhället. Därför har man kommunen inga fältassistenter längre.

Vi i Vänsterpartiet tror dock att det behövs fältassistenter. Att civilsamhället kan hjälpa till med nattvandring och synas på stan är jättebra. Men det räcker inte med det. Man måste söka upp ungdomarna där de är också. Och det går inte att skyffla över allt ansvar på civilsamhället. Det är viktigt med utbildad personal.

Det är bra att tjänstemän från flera olika förvaltningar har kontakt med ungdomar, vare sig det är socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen eller så klart från utbildningsförvaltningarna. Att söka upp ungdomarna där de är av stor vikt.

Kontakta oss om fler tankar

Vi som deltog på mötet från Vänsterpartiet var väldigt nöjda över uppslutningen på mötet och de många bra tankarna som togs upp. Vi driver redan flera av de saker som togs upp på mötet och vi fortsätter att lyssna på vad Jordbroborna tycker är viktiga frågor. Ni kan alltid höra av er direkt till styrelsen eller till våra förtroendevalda kommunpolitiker.

 

Kopiera länk