Kommunfullmäktige

Sevim Celepli vill att alla ska ha rätten till att röra sig fritt

Sevim Celepli är ersättare i grund- och förskolenämnden för Vänsterpartiet och 2:a namn på listan till kommunfullmäktige. Till vardags jobbar hon som socialsekreterare och kommer dagligen i kontakt med personer i svåra livssituationer. Att kunna resa fritt är av stor vikt för alla kommuninvånare, oavsett om anledningen är jobbrelaterad eller annan anledning. Det är viktigt för att bryta social exkludering och skapa gemenskap och delaktighet i samhället. Därför har hon lyft frågan om att inkludera SL-kort i försörjningsstöd inom Vänsterpartiet vilket lett till att partiet lagt en motion om det.

Sevim Celepli (V)

V: Sevim, du tog initiativ till att Vänsterpartiet skulle driva frågan om rätt till SL-kort för de med försörjningsstöd. Vill du berätta mer om hur du kom på idén?

Sevim: Javisst. Jag arbetar idag som socialsekreterare inom försörjningsstöd och stöter på frågan om rätt till SL-kort dagligen i mitt arbete. Jag har fått handlägga ärenden där bl.a. sjukskrivna personer som går på försörjningsstöd och söker SL-kort inte bedöms berättigade till det om det inte framkommer särskilda skäl via t.ex. ett läkarintyg. Min första känsla var att SL-kort möjliggör för människor att ta sig ut hemifrån utanför sitt närområde, träffa andra och socialisera – vara en del av samhället. Så jag presenterade förslaget om rätt till SL-kort för alla som söker försörjningsstöd till några partikamrater som höll med om att det är något som Vänsterpartiet vill stå för och det resultera i den motion som vi har lagt fram till kommunfullmäktige om SL-kort.

V: Du jobbar inom socialtjänsten idag. Hur ser det ut för de som har försörjningsstöd och söker SL-kort?

Sevim: Arbetssökande personer bedöms berättigade till SL-kort för att möjliggöra vägen till arbete utan någon särskild prövning. Men för personer som är sjukskrivna, föräldralediga, går i någon form av rehabiliterande behandling/insats eller unga som går i gymnasium utan försörjningsskyldiga föräldrar, beviljas generellt inte SL-kort om det inte framkommer några särskilda skäl. Särskilda skäl kan t.ex. vara att läkare intygar att det ingår i vårdplanen för en sjukskriven person att komma ut hemifrån och åka i kollektivtrafiken, att bryta social isolering.

V: Det finns ju många saker man kan lägga pengar på. Är det här en bra sak att lägga resurser på?

Sevim: Jag tycker att det absolut är något som kommunen borde satsa på då jag ser vinster i det långsiktigt och kortsiktigt både utifrån ett individperspektiv och ett samhällsperspektiv. Det som det kan kosta kommunen idag i pengar kan det i framtiden ge vinning i att färre av kommunmedborgarna lever isolerade liv och lider av ensamhet och utanförskap. Detta i sin tur kan leda till att allt fler vill vara en del av en gemenskap och ser sig kunna delta i någon aktivitet, vare sig det är arbete, studier eller en rehabiliterande aktivitet. Tänker man utifrån ett större perspektiv och inte bara på att spara på kostnader kortsiktigt, så bör man se det som en vinst att alla i kommunen har likvärdiga förutsättningar till rörlighet och deltagande i ett socialt liv.

V: Varför tror du att Haninge inte redan idag beviljar SL-kort till alla, som Stockholm gör?

Sevim: Jag vet inte, kanske för att det inte belysts som ett problem tidigare. Kanske för att det handlar om en grupp människor som generellt inte är så resursstarka i samhället och inte kunnat föra fram sin talan. Vi stirrar blint på att alla möjligheter ska ges till de som bedöms som arbetsföra, som kan jobba och betala skatt till kommunen. Jag kan uppleva att de grupper som inte står nära arbetsmarknaden får färre privilegier. Så borde det inte vara i Haninge eller någonstans. Jag vill bo i en kommun som ser till alla sina medborgares välmående. Det borde vara främsta fokus innan arbete – människans rätt till likvärdiga förutsättningar för en god hälsa och livskvalité. Det borde inte endast handla om att få ut folk i arbete, utan man bör backa ett steg för att få ett bredare perspektiv och se till helheten.

V: Då får vi hoppas att motionen går igenom!

(Du kan läsa motionen om att inkludera SL-kort i försörjningsstöd här)

Kopiera länk