Vänsterpartiet Haninge

Vänsterpartiet – det enda parti som vill befria hemtjänstpersonalen från p-böter

En sensationsrubrik? Nej, tyvärr är det en korrekt beskrivning av läget i Haninge. Vänsterpartiet är det enda partiet i Haninge kommunfullmäktige som vill ta strid för att hemtjänstpersonalen inte ska behöva betala p-böter som uppstår som ett resultat av deras arbete.

På kommunfullmäktigemötet 2018-11-05 debatterades Vänsterpartiets motion om att införa parkeringstillstånd för hemtjänstpersonal. Motionen kom till efter att vi pratat med personal inom hemtjänsten om problematiken kring parkeringsplatser. Ofta måste hemtjänstpersonal lägga ner onödigt mycket tid på att jaga parkeringsplatser när de ska göra besök, tid som bättre skulle kunna användas för brukaren. Pengar till parkeringsavgifter måste personalen själva ligga ute med. Och de parkeringsböter som personalen kan få under arbetet (t.ex. för att ett ärende drar ut på tiden) måste de betala själva.

Åsa Bååth (V)

Åsa Bååth är ersättare i äldrenämnden och nu invald i kommunfullmäktige. Hon tog initiativ till motionen och beskrev i hur det kan se ut i arbetet:

”De tillstånd som idag finns har hemtjänstpersonalen själva ordnat genom kontakt med styrelser i framförallt olika bostadsrättsföreningar.

I fråga om parkeringsböter som personalen får i samband med sin yrkesutövning finns det främst två orsaker:

Den ena är överskridande av betald parkeringstid på grund av att ärendet tog längre tid än beräknat. Till exempel en brukare får svår host- och slemattack precis när personalen ska gå. Det kräver direkta åtgärder, rensa för slem, fria luftvägar och normal andning. Besökets tid har ökat med 40 minuter. Vad ska personalen välja, rädda brukaren eller risken att få sin ekonomi kraschad av en parkeringsbot? All personal i Haninge kommun kommer att välja att hjälpa brukaren och eventuellt få 450 kr i straffavgift för sitt beslut. Och ja, en personal fick parkeringsbot.

Eller om man som larmpersonalen kallas till ett akut larm för ett fall: man har ingen aning om vad som väntar. Hur stora skador det är, behöver man kalla in annan personal och eventuellt ambulans? Allt detta påverkar tiden och det går inte att beräkna någon rimlig parkeringstid.

Den andra orsaken handlar om att personalen idag betalar parkeringsavgifterna och får tillbaka beloppet månaden efter. Detta ger en kraftig lönedumpning och helt andra anställningsvillkor än hemtjänstpersonal som går eller cyklar i tjänsten. Du har ingen chans att beräkna summa/månad som det kommer att kosta dig, ofta rör det sej om 400-500 kr/månad. Det kan röra sig om 12 parkeringar på ett arbetspass och det kan vara i ett område där det kostar 10kr/timma och man får inte betala mindre. 120 kr försvinner direkt på ett pass. Vid sista arbetspasset för månaden vet man summan. Det här kan tillintetgöra en personlig ekonomi, i slutet av månaden kan plånboken vara tom. Det enda alternativ då är att parkera utan att betala och riskera en parkeringsbot. Den ska vara betald inom 8 dagar och förstärker de ekonomiska problemen.”

Det är med andra ord en oacceptabel situation för hemtjänstpersonalen som alla borde vilja lösa.

Vi föreslog två saker i vår motion:

att Haninge tecknar avtal med bostadsrättsföreningar och andra ägare av parkeringsplatser så att personal kan använda parkeringsplatserna utan att betala för parkeringstid

att uppdatera relevanta dokument och riktlinjer så att det framgår att personal aldrig ska behöva betala p-böter som uppstår som en konsekvens av jobbet

Förslaget från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige lyder:

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med äldrenämnden och socialnämnden utreda om ett särskilt tillståndssystem kan inrättas för att hantera och samordna privata tillstånd som inhämtas av respektive tillståndsgivare. Uppdraget ska redovisas senast i juni 2019. Motionens första del anses därmed besvarad.

2. Motionen avslås gällande förslaget om att kommunen ska betala parkeringsböter för kommunens personal

(Alla handlingar går att läsa här).

Vi var nöjda med första punkten, att kommunstyrelsen utreder om ett särskilt tillståndssystem.

Men vi var inte nöjda med att man inte vill att kommunen betalar eventuella parkeringsböter personalen får. Förvaltningen menar att ett sådant beslut skulle strida mot konkurrenslagstiftning och likabehandlingsprincipen. De skriver:

”Utifrån konkurrensregler och likställighetsprincipen skulle äldrenämnden behöva bygga upp ett kompensationssystem avseende felparkeringar även för privata hemtjänstutförare. En sådan ordning skulle riskera att felparkeringarna ökar dramatiskt.”

Vi menar att det här inte stämmer. Men det är intressant att se hur privatiseringen hindrar bra politik som gynnar arbetarna.

Förvaltningen gör gällande att om Haninge kommun kompenserar sin personal för kostnader de haft i tjänsten, så måste Haninge kommun kompensera personal i andra företag på samma sätt. Vi menar att förvaltningen inte förstått frågan på rätt sätt. De drar iväg med frågan långt mer än vad som är rimligt.

Om en arbetsgivare kompenserar en anställd för en felparkeringsavgift är det att betrakta som lön, och ska förmånsbeskattas. Haninge kommuns sätt att betala ut lön till sina anställda kan i det här fallet inte bli så att Haninge kommun plötsligt måste betala ut lön på samma sätt till andra anställda i andra företag, eller kompensera andra företag för liknande löneutbetalningar. Förvaltningens resonemang drar mer än lovligt iväg in absurdum.

Göteborg beslöt redan 2014 att hemtjänstpersonal ska slippa p-böter. Samma sak beslutade man i Växjö 2018.

Det går alltså att fatta det här beslutet! Men förvaltningen, äldrenämnden, kommunstyrelsen och den absoluta majoriteten vågar inte ta det här beslutet. Så långt har privatiseringen och vinstjakten i välfärden gått att folkvalda politiker avstår från bra politiska förslag för blotta risken att vinstdrivande företag och deras lobbyorganisationer blir upprörda! (Ingen tycker rimligtvis att personalen ska behöva betala p-böter som uppstår för att de gör sitt jobb).

Man är så livrädd för att göra fel så att man inte vågar göra något alls! Vi menar att det är klart att man ska inte göra något som är olagligt. Men det har visat sig gång på gång i många kommuner att man undviker progressiva förslag för att man är rädd för att få kritik.

Göteborg och Växjö har fattat beslut om att hemtjänstpersonal inte ska behöva betala p-böterna. Varför skulle Haninge inte kunna göra det?

Vi tycker det här är en väldigt viktig fråga. Så vi begärde votering för att det skulle bli tydligt för Haningeborna vilka som vill ta strid för personalen. Resultatet blev:

Bifall till vårt förslag: 4 (V)
Avslag: 56 (S, MP, C, L, M, SD, KD*)
Avstod: 1 (Joachim Krylborn – KD)

Det är otroligt tråkigt att se att partier som säger sig värna om arbetarna eller värna om de äldre inte röstar för en sådan här självklar sak. Därför är det viktigt att Vänsterpartiet finns som vill mer och utmanar den förlamande ängsligheten.

Men vi kan vara nöjda med att vi verkligen gjort en skillnad med vår motion! Tack vare Vänsterpartiet så kommer kommunstyrelsen utreda ett tillståndssystem som förhoppningsvis kommer bli en avsevärd förbättring för personalen. Om den utredningen görs bra så kanske p-böterna drastiskt minskar och blir ett mindre problem än vad det är idag.

Vi fortsätter kämpa för en jämlik och rättvis välfärd där verksamheten, personalens arbetsmiljö och brukarnas välmående är fokus. Det behövs mer än någonsin ett parti som utmanar privatiseringen och vinstjakten i välfärden.

 

Kopiera länk