Bostäder

Bygg kollektivhus med billiga hyresrätter

Vänsterpartiet ser behovet av fler billiga hyresrätter. Vi har idag en stor bostadsbrist. Extra stor är bristen på billiga hyresrätter. Vi tror att kollektivhus är ett bra sätt att kunna bygga billiga hyresrätter och samtidigt få massa andra positiva effekter, t.ex. kunna bryta ensamhetsproblematiken hos äldre. Vi har tidigare motionerat om att Haninge Bostäder ska bygga kollektivhus. Nu föreslår vi att förvaltningen ska komma med förslag hur man kan bygga kollektivhus med billiga hyresrätter och få ut bästa effekterna av kollektivhus.

Motion – Bygg kollektivhus med billiga hyresrätter

Bostadssituationen är akut, speciellt för de grupper som har låga inkomster. Några grupper som kan ha extra svårt att få tag på bostad är ungdomar, studenter, nyanlända, ensamstående och seniorer. Alla dessa grupper skulle gynnas av att det byggs många billiga hyresrätter.

Seniorer har idag en problematisk boendesituation. Det finns väldigt få små och billiga hyresrätter. De nyproducerade hyresrätterna har mycket höga hyror och med de låga pensioner som är idag har man svårt att klara det. Det är inte aktuellt heller att ta lån och köpa bostadsrätt för bankerna säger nej till lån när de söker.

Det finns en boendeform som är ett kostnadsmässigt bra alternativ och det är kollektivhus. Detta är ett oprövat kort i Haninge kommun. I vår grannkommun Huddinge driver det kommunägda Huge Fastigheter AB kollektivhuset Fullersta Backe. Många andra kommuner som Lund och Stockholm driver kollektivhus i allmännyttan. Med fler kollektivhus i allmännyttan så skapar vi förutsättningar för fler personer att bo nära och i gemenskap, ökad integrering, bättre grannsamverkan, mer resurssnålt boende och frihet för Haningeborna.

I ett kollektivhus så har varje hushåll en komplett egen lägenhet men i huset så finns det flera gemensamma ytor som storkök och matsal. Ofta finns det bibliotek, lekrum och umgängesrum. Därför kan man bygga mindre och billigare lägenheter eftersom man har mer gemensamma utrymmen tillsammans. Det här är något som vi tror skulle passa seniorer väldigt bra!

Det är mycket positivt med generationsöverskridande samvaro, något som förenklas i kollektivhus. Generationerna kommer att mötas på ett naturligt sätt och kommer vara behjälpliga för varandra. Även kollektivets arbetsuppgifter ger en mer meningsfull vardag. Det gynnar delningsekonomin eftersom det är enkelt att dela på prylar som symaskin, verktyg, cyklar, tidningar mm. Därför är det bra om det finns en generationsspridning av hyresgästerna.

Genom denna boendeform kommer även den stora ensamhetsproblematiken som råder hos äldre att brytas. Ett mycket bra mellanboende som skapar trygghet, minskar isoleringen och lättar på trycket och oron för anhöriga. Även en del samhällsinsatser minskar för man hjälper varandra. Det är också mycket trevligare att laga mat tillsammans och äta i en gemenskap.

Kollektivhus bidrar även till ett hållbart samhälle både miljömässigt och socialt. Man bor bra på en mindre yta och det ger en bättre resursanvändning både när det gäller mark, byggmaterial och uppvärmning jämfört med en person i vanligt hus. Även elförbrukningen och avfall blir mindre per person för att man har en gemensam matlagning.

De gemensamma lokalerna kan även delas med andra verksamheter som förskolor och pensionärsverksamheter.

För fastighetsbolag som satsar på kollektivhus är det en lönsam investering. Speciellt i kollektivhus där det bort många seniorer är slitaget betydligt mindre och mycket mindre omflyttning vilket ger en besparing för fastighetsägaren.

Om intresset mot förmodan minskar för kollektivhus kan man planera och bygga om de gemensamma lokalerna till vanliga lägenheter. Vilket också är en säkerhet för fastighetsbolag att vilja satsa på och bygga kollektivhus.

Vi vill utforska de stora möjligheter som kollektivhus kan erbjuda. Vi vill undersöka möjligheterna för att kunna vika en del av lägenheterna för seniorer och en del för ungdomar eller studenter, två grupper som är i extra stort behov av bostad. Resten av lägenheterna ska vara tillgängliga för alla. Exakt hur man bäst kan göra det överlämnar vi till förvaltningen att återkomma om.

Därför föreslår Vänsterpartiet kommunfullmäktige besluta:

att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med relevanta förvaltningar och kommunala bolag (som äldreförvaltningen och Haninge Bostäder) återkomma med förslag på hur kollektivhus med billiga hyresrätter kan utformas i enlighet med motionen

Kopiera länk