Barnomsorg

Inrätta en lokal barnombudsman i Haninge

Inför kommunfullmäktige i förra veckan så skickade vi i Vänsterpartiet in en motion om att inrätta tjänsten en lokal barnombudsman i Haninge. Andra kommuner som redan infört en lokal barnombudsman är Uppsala, Västerås, Botkyrka, Strängnäs, Järfälla, Simrishamn och Hudiksvall. Det är Sevim Celepli som har skrivit motion. Sevim är ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i grund- och förskolenämnden för Vänsterpartiet. Vi ställde några frågor till henne med anledning av motionen.

Sevim Celepli (V), ledamot i kommunfullmäktige och i grund- och förskolenämnden

Vänsterpartiet: Du har skrivit en motion om att inrätta en tjänst om en lokal barnombudsman. Vad skulle en sådan person göra?

Sevim: Den lokala barnombudsmannen kommer bl.a. granska nämndernas beslut utifrån ett barnperspektiv, se till att all personal som arbetar med barn och unga utbildas i barnkonsekvensanalys, barnkonventionen och barnrättsperspektiv. Barnombudsmannen kommer också att kunna besöka skolor och informera barn och unga om sina rättigheter, samt ska verka som ombud för barn och föräldrar i enskilda fall där barn är utsatta för att säkerställa att barnens rättigheter tillgodoses och att deras röst blir hörd.

Vänsterpartiet: Haninge kommun är en barnrättskommun och 1 januari 2020 blir barnkonventionen till svensk lag. Vad tänker du om det?

Sevim: Jag tycker att det är jätteviktigt att vi som en barnrättskommun också agerar som en och är i framkant med dessa viktiga frågor. När barnkonventionen blir svensk lag så stärks barns rättigheter och det innebär bl.a. att alla beslut som tas som påverkar barn kan ifrågasättas med en annan tyngd. Haninge kommun behöver därför redan nu förbereda sig inför lagändringen, se över strukturer, regler och rutiner i kommunen. All personal som arbetar med barn direkt och indirekt behöver ett kunskapslyft om barns rättigheter och tillämpande av barnkonventionen i praktiken. Kompetensutveckling hos personalen är just en av de saker som en lokal barnombudsman kan ha i uppgift.

Läs motionen nedan eller ladda ner som pdf.

Inrätta tjänsten en lokal barnombudsman i Haninge kommun

Vi i Vänsterpartiet Haninge vill inrätta en lokal barnombudsman som ser till att barnkonventionen genomsyras i alla kommunens verksamheter och som fungerar som en företrädare för barn och unga i Haninge.

Idag finns det en statlig myndighet som heter Barnombudsmannen. Myndighetens granskningar visar att barn i Sverige utsätts för våld i till exempel hemmet, i närområdet och i skolan. I granskningarna berättar barn bl.a. om en skolsituation kantad av fysiskt våld, kränkningar och mobbning. Granskningarna visar att barn utsatts för våld även när de är placerade i samhällets vård. Barn med funktionsnedsättningar är särskilt utsatta för våld. Barnombudsmannen rekommenderar att alla kommuner har en egen lokal barnombudsman som bl.a. kan arbeta i direkt kontakt med barn och unga som far illa.
Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020. Ett beslut som kommer kunna göra en stor skillnad för barn och unga, men vi menar att det inte är tillräckligt. De flesta frågor som direkt rör barn och unga hanteras av kommuner. Det är riktlinjer och mål som tas i nämnder, utredningar som sker i förvaltningarna och beslut som tas av tjänstemän. Därför är det extra viktigt att kommuner utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och tillämpar den i alla förvaltningar och verksamheter. Vi har nu ett viktigt arbete framför oss i Haninge kommun med att implementera och förbereda för lagens ikraftträdande. Det kommer att krävas ett kunskapslyft om barnets rättigheter och tillämpande av barnkonventionen i praktiken. Vi behöver se över strukturer, regler och rutiner. Som barnrättskommun har vi dessutom ett större ansvar att vara i framkant och en förebild för andra kommuner.

Av landets 290 kommuner är det endast en handfull som har en egen lokal barnombudsman. Botkyrka kommun är en av dessa och där har det funnits en lokal barnombudsman i många år som både personal, barn och föräldrar kan vända sig till vid frågor och vid behov av stöd samt vägledning.

För att säkerställa att barnets bästa sätts i främsta rummet bör det införas en ny tjänst: en lokal barnombudsman i Haninge kommun. Tjänsten skulle kunna ligga under kommunstyrelseförvaltningen men fungera förvaltningsövergripande. Den lokala barnombudsmannen ska bl.a. granska nämndernas beslut, säkerställa att all personal som arbetar med barn och unga utbildas i barnkonsekvensanalys, barnkonventionen och barnrättsperspektiv. Barnombudsmannen ska också informera barn och unga om sina rättigheter, samt ska vara ombud för barn och föräldrar i enskilda fall för att säkerställa att barnens rättigheter tillgodoses och att deras röst blir hörd. Den lokala barnombudsmannen kommer även kunna samverka med den statliga myndigheten Barnombudsmannen samt andra lokala barnombudsmän i andra kommuner och hålla sig kontinuerligt uppdaterad i barnrättsfrågor.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

att inrätta tjänsten en lokal barnombudsman i Haninge kommun

Sevim Celepli (V)

Kopiera länk