Skolfrågor

Skolpengen gör oss alla till förlorare

Under våren 2021 så kom det till Vänsterpartiet Haninges kännedom att Haninge kommun har påbörjat en rättsprocess mot Stockholms stad i form av en stämning kring hur mycket skolpeng man ersätter med när en elev från den egna kommunen  går i skola i en grannkommun.

Både Mitt i Haninge och Dagens Nyheter har rapporterat om detta.

Storleken på skolpengen, inte eleven eller resultaten, är nu huvudperson i ett flertal tvister där Haninge, Nynäshamn och Tyresö m.fl. andra kommuner stämmer Stockholm stad för att de själva har en lägre skolpeng än staden har för sina barn som har sin skolgång i stadens egna skolor.

En slutsats av dessa stämningar är att flertalet kommuner i Stockholms län har så pass låg skolpeng att man anser det ekonomiskt riktigt att stämma en grannkommun för att få ut mellanskillnaden. Så istället för att höja sin egen skolpeng så att den matchar stadens så tar ”kusinen från landet” hellre hjälp av prestigefyllda advokatbyråer med långa och svåruttalade namn som sannolikt tar en rejäl slant per timme för sitt arbete för att få den rika släktingen från staden att betala extra så att det blir gynnsamt att ta emot eleverna från denne. Allt detta för skattebetalarnas pengar.

Skolpeng som sådan är Sverige nästan ensamma om att ha. I en artikel från Dagens Nyheter så intervjuar reportern Philip Teir flera finländska forskare och högt uppsatta politiker om deras syn på den svenska skolpengen. Finland har idag världens mest framgångsrika skola och en av de absolut mest jämställda skolan med.

https://www.dn.se/kultur/darfor-blir-finlandare-forfarade-av-den-svenska-skolan/

Slutsatsen i artikeln är att de problem som uppstått i Svenska skolan har mycket att göra med den privatiseringsvåg som gått genom svenska skolan sedan skolpengen infördes för knappt 30 år sedan. Den då moderatledda regeringen med Carl Bildt i spetsen drev frågan hårdfört och började kalla som det då hette ” privata skolor” för ”friskolor” eftersom det lät mindre som en privatisering av vår gemensamma välfärd. Dåvarande skolministern Beatrice Ask uttalade sig vid ett tal från bokmässan där hon sa såhär gällande ersättningsnivån på skolpengen :

”om det skulle visa sig att ersättningsnivån är för högt satt, så att en oacceptabel mängd resurser överförs från det offentliga till det privata skolorna så får inte regeringen vara så fylld av politisk prestige att vi inte kan ändra på nivån”

Idag vet vi att vinsterna i de privata skolbolagen skenar och att det blir allt svårare för kommunala och icke-vinstdrivande skolor att värja sig mot den köp och sälj marknad som skapades i början av 1990-talet. Effekterna av det ser vi inte minst i sjunkande skolresultat och tomma platser i många kommunala skolor. Att göra varje elev värd en summa pengar har skapat en hets som gör att privata skolor idag vägrar att dela med sig av sina resultat (betyg) från statistiska centralbyrån till kommunförbundet för jämförelse med andra skolor för att det anses som att det skulle kunna påverka konkurrensen på den fria skolmarknaden. https://www.expressen.se/ledare/absurt-att-hemlighalla-friskolornas-resultat/

Skollagen säger i 1 kap 4 §:

”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. ”

Denna del av skollagen som pekar ut lagstiftarnas tankar kring syftet med skolan rimmar väldigt illa med den marknadsstyrda skolan som nu är rådande. Förhållandena på olika skolor skevar rejält för konkurrensen på den skapade marknaden . Kommunala skolor i kranskommuner kring storstäder får många gånger dras med svikande elevantal och därigenom en minskad budget eftersom med elevens försvinnande så försvinner även den skolpeng som denne skulle ha uppburit. Samtidigt som man inte har ett tillräckligt stort elevantal för att kunna attrahera vinstdrivande skolor att etablera sig i kommunen. Detta skapar till slut en loose loose situation för kranskommunen där eleverna från den egna kommunen söker sig bort, lockade av stora löften från andra skolor, medans skollagen kräver att kommunen måste tillhandahålla skola för de kvarvarande barnen och de vinstdrivande skolor ser kommunen som ointressant som marknad p.g.a. det låga elevantalet.

Skolor med stort elevantal får in stora summor pengar och är dessa skolor i aktiebolagsform och vinstdrivande så genererar dessa ” kassakor” stora summor pengar till anonyma aktieägare långt utanför Sveriges gränser. I kontrast så får skolor med svikande eller små elevantal svårt med ekonomin och har stora svårigheter att rekrytera lärare, hålla med skolbibliotek, skolsköterska och blir ofta tvungna att dra ner på verksamheten.

Vänsterpartiet vill av ovanstående skäl återförstatliga skolan och plocka bort alla möjligheter till vinst på våra barns utbildning. Detta skulle göra skolornas förutsättningar likvärdiga och skapa en skola som verkligen är för alla.

Men just nu så lever alla vi alltså i en skolvärld där kommunerna i Stockholm stämmer staden för att kunna klämma ut lite mer skolpeng än man själva tycker att varje elev är värd medans skolpengen fortsätter att göra förlorare av oss alla.

Kopiera länk