Barnomsorg

Idag firar vi den internationella barndagen!

Idag är det den internationella barndagen. Idag och alla andra dagar framför oss kommer vi att fortsätta arbeta för att alla barns rättigheter ska tillgodoses och att barnets bästa ska sättas i främsta rummet i alla beslut.

 

Historisk bakgrund

FN:s generalförsamling antog en resolution om barnets rättigheter 1954 och i samband med det så rekommenderades alla länder att inrätta en internationell barndag för att uppmärksamma barns situation runt om i världen. Den första måndagen i oktober rekommenderades då som en barndag, men regeringarna fick själva välja datum. Sverige valde den första måndagen i oktober månad som internationella barndagen (i år var den 4 oktober den första måndagen) och UNICEF har valt att instifta den internationella barndagen den 20 november, samma datum som barnkonventionen antogs.

Den 20 november firar vi därför den internationella barndagen i Sverige och runt om i världen då FN: s konvention om barnets rättigheter antogs den 20 november 1989.

Denna dag uppmärksammas barns situation världen över och barnrättsorganisationer samlas, håller aktiviteter för barn och unga samt föreläser om barn och ungas villkor i samhället.

 

Haninge kommun och barns rättigheter

Haninge kommun har i samarbete med UNICEF deltagit i ett projekt tillsammans med fem andra kommuner under år 2017-2019 om hur man kan arbeta som en barnrättskommun och säkra barns rättigheter. Projektet har sin grund i UNICEFs Internationella Child Friendly Cities – program som har tillämpats i hundratals städer runt om i världen sedan 1996. År 2019 efter att projektet var över så diplomerades Haninge kommun som en barnrättskommun av UNICEF. Diplomeringen gäller i två år.

En barnrättskommun tar på sig uppgiften att arbeta utifrån barnkonventionens anda och ska säkerställa att alla som arbetar inom kommunen ska känna till barns rättigheter och beakta dessa i sitt arbete och i sina beslut. En barnrättskommun ska alltid utgå ifrån barnets bästa och ska vara självkritiska och implementera arbetssätt där barnets bästa sätts i främsta rummet (artikel 3 i barnkonventionen). I en barnrättskommun är barns delaktighet och inflytande alltid viktigt i beslut där barn berörs (artikel 12 i barnkonventionen).

Målsättning för en barnrättskommun:

1. Barnkonventionen är väl känd för alla i kommunen.
2. Barnkonventionen efterlevs på alla nivåer i kommunen.
3. Barn kan delta i planeringen, utformningen och utvärderingen av den verksamhet som är avsedd för dem.
4. Barn kan påverka frågor som är viktiga för dem.
5. Barn kan delta i medborgardialoger.
6. Barn upplever en känsla av trygghet i sin kommun
7. Barnets bästa beaktas alltid i alla ärenden som rör barn.

Att vara barnrättskommun och bära denna titel är ett stort åtagande som bör respekteras och bäras ansvarsfullt. Har Haninge kommun levt upp till sin titel som barnrättskommun?

Inte enligt Rädda barnen och den ideella föreningen Barnens träd. I en artikel i Mitt i Haninge den 30 november 2019 kritiseras Haninge kommun för att inte involvera ungdomarna i kommunen kring beslutet att lägga ner hälften av fritidsgårdarna. Ett beslut taget av ledningen (S+C+L+KD) som totalt strider mot barnkonventionens anda och barns bästa och som kom kort efter att kommunen blivit diplomerad som barnrättskommun av UNICEF. Förbundet Attention Haninge – Tyresö framförde också sin kritik kring detta beslut och menar att beslutet påverkar deras medlemmar, barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer på ett påtagligt negativt sätt. För stora fritidsgårdar och för långa resvägar är stora trösklar för unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer, där många med stor sannolikhet kommer att bli isolerade hemma och inte ta sig till en annan fritidsgård i en annan del av kommunen.

Vänsterpartiet Haninge var starkt kritiska till detta beslut när det var uppe i kommunfullmäktige för beslut. Vår kamrat Samuel Skånberg (ledamot i kommunfullmäktige och socialnämnden) la även en motion 2019-11-04 om att upphäva beslutet om nedläggning av fritidsgårdarna. Men motionen kom upp för beslut i kommunfullmäktige 2021-03-08 (ca 1,5år senare) långt efter rekommenderad tid för när en motion ska beslutas om (inom 1år) och tyvärr efter att beslutet om nedläggningarna trätt i kraft. När motionen dock var uppe för beslut i kommunfullmäktige röstades motionen ner av ledningen. Vi som röstade för att behålla fritidsgårdarna var Vänsterpartiet, Moderaterna och partilösa Lage Öhlund, Eva Karlsson och Magnus Malmberg. Vi begärde en votering men förlorade tyvärr den med 38 röster mot 22, så beslutet om nedläggning av fritidsgårdarna blev tyvärr ett faktum.

 

Vilka frågor driver Vänsterpartiet Haninge för barn och ungdomar?

Vänsterpartiet har alltid varit ett parti som stått upp för de svaga i samhället, de vars röster tystas ner och de som inte får sina rättigheter tillgodosedda.

Barnen är en samhällsgrupp som sällan får sin röst hörd, även vid beslut som rör en själv, och representeras oftast av en vuxen eller myndighet. Barnen är naturligt beroende av omsorg och vård av vuxna för att leva ett värdigt liv och ha en god hälsa. Men det är sorgligt nog inte alla barn som lever under säkra och hälsosamma livförhållanden. I dessa fall är det extra viktigt att samhället tar sitt ansvar, ser och hör barnen och hjälper de till ett tryggare liv.

Vänsterpartiet Haninge menar att vi som barnrättskommun har ett stort åtagande och mycket att leva upp till för att bära denna titel. Mycket mer behöver göras än vad vi gör idag i Haninge kommun.

Vi kommer alltid att vara på barnens sida!

 

Några frågar som vi driver för barn och ungdomar i kommunen och som vi har budgeterat för i vår budget 2022-2023 är dessa:

• Återstarta familjecentralerna i Brandbergen och Jordbro
• Satsa på förebyggande insatser
• Värna föreningarna och ideella krafter
• Inför en lokal barnombudsman i Haninge kommun
• NPF- säkra skolor i Haninge
• Mindre barngrupper i förskolan
• Behåll Nattugglan – Upphäva beslutet om avveckling av förskolan Nattugglan – den enda kommunala barnomsorgsverksamheten på obekväm arbetstid 
• Insatser för att alla ska klara skolan
• Behåll fritidsgårdarna – Upphäva beslutet om nedläggning av fyra fritidsgårdar i kommunen
Gratis sl-kort till barn boende i Haninge kommun som går i grundskolan
• Rätt till heltid i förskolan för alla barn oavsett vårdnadshavares sysselsättning
• Ferieplatser och ungdomsjobb
• Gratis simskola för elever i åk 4, 5, 6
• Kommunen ska öppna en fritidsgård i Sågen-området
• Kommunen ska dubbla antal fältassistenter på 2år
• Återställ timmarna i förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga under pandemin samt kompensera för extra debitering
• Kostnadsfri frukost till alla barn och elever i Haninge kommuns förskolor och skolor
• Feministiskt självförsvar och workshops i maskulinitetsnormer
• Upphäva beslutet om att lägga ner Jordbro kultur- och föreningshus

 

Viktiga brytpunkter för barns rättigheter i Sverige: 
  • 1979: Sverige blir först i världen med att förbjuda alla former av barnaga. Författaren Astrid Lindgren var en stark frontfigur i denna fråga under 1970 talet.
  • 1990: Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, som ett av de första länderna. När ett land har ratificerat en konvention innebär det att landet har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den.
  • 2020: Barnkonventionen blir svensk lag, barn rättigheter förstärks på ett tydligare sätt i alla beslut kring barn.
  • 2021: Barnafrid blir strafflag. Första fällande domen för detta brott är ett fall i Haninge kommun.

Sevim Celepli, ledamot i kommunfullmäktige, grund- och förskolenämnden samt Beredningen för social hållbarhet.

Idag och alla dagar, firar vi barn och ungas rättigheter!

 

Sevim Celepli, Vice gruppledare

 

 

Kopiera länk