Barn och omsorg

Elevhälsan är i kris

Sevim Celepli, ledamot i kommunfullmäktige och grund- och förskolenämnden.

 

Under grund- och förskolenämndens sista möte år 2021 den 15 december kom ett ärende (§ 124 Kvalitetsberättelser och patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans
medicinska och psykosociala insatser) upp som är av största vikt. Elevhälsan är i kris. I de rapporter och underlag som presenteras framgår allvarliga förhållanden ute i skolorna. Vi i Vänsterpartiet Haninge är väldigt oroliga över det som framkommer i rapporterna.

 

Endast en barnpsykolog har ensam fått ansvara för alla kommunens förskolor.

 

I statistiken framgår det att 12% av skolkuratorerna har för hög arbetsbelastning och inte hinner med sina arbetsuppgifter och 52% hinner knappt med. Hela 48% menar också att arbetsbelastningen har ökat det senaste året. Det handlar bl.a. om barn med ökat behov av stöd, fler akuta elevärenden, ökad skolfrånvaro och ökat problem kopplat till sociala medier.

Vad som är mest häpnadsväckande är att ca 73% anser att de inte hinner med det förebyggande arbetet riktat mot riskgrupper i skolan och ca 55% med det förebyggande arbetet mot mobbning och trakasserier. Detta ser vi väldigt allvarligt på. Just när vi också vet att det förebyggande arbetet är där vi behöver satsa så är dessa siffror oroväckande. Det framgår att 76% av skolkuratorerna inte hinner med det förebyggande arbetet i den utsträckning de vill. Den psykiska ohälsan anser skolkuratorerna är den största problematiken bland eleverna. Och det här är endast berättelser utifrån skolkuratorernas situation.

Hur många barn och unga missar vi att fånga upp? Hur många barn och unga behöver ett samhällsstöd här och nu, innan det blir försent? Utifrån de siffror som presenteras så är det med stor sannolikhet så att kommunen missar många barn som behöver stöttning, vägledning och även en kontakt med socialtjänsten eller annan vårdinstans.

 

Skolsköterskorna i grundskolan har genomsnittligt 54 elever mer än riktlinjen på 500 elever per heltidstjänst som Haninge kommun beslutat. Flera av de större skolorna samt skolor där skolsköterskor har ansvar för flertalet elever med särskilda behov har ett högt elevantal per skolsköterska jämfört med beslutad högsta elevantal.

Löpande genom alla rapporterna i ärendet så framkommer det att de olika professionerna inom elevhälsan har ansvar för alldeles för många elever och ligger högt över vad som rekommenderas per tjänst. De här uppgifterna måste tas på största allvar och vi anser att vi behöver agera nu och tillföra resurser till elevhälsan omgående. Det räcker inte med åtgärder som att ha kontinuerlig dialog och avstämning mellan personal och chef om arbetssituationen. Resurser behöver tillsättas för att förbättra personalens arbetsmiljö, främja en god elevhälsa samt möjliggöra ett förebyggande arbete i skolorna.

Skolläkarna, som har en anställning på 100 respektive 50 procent ansvar tillsammans för 11 095 elever. Det innebär ett elevantal på 7397 elever per heltid skolläkare. I Haninge kommun finns i nuläget ingen riktlinje för elevantal för skolläkartjänsten. Svenska skolläkarföreningen rekommenderar ett elevantal på 4000 elever per heltid skolläkare.

Därför var jag redo under mötet att lägga ett färdigt tilläggsförslag om att tillsätta en utredning för att analysera vilka resurser som behövs för att elevhälsan ska kunna utföra sitt uppdrag och kunna arbeta mer förebyggande, hälsofrämjande och kunna stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.  Likaså var Alexandra Anstrell från Moderaterna redo att lägga ett tilläggsförslag med liknande syfte.

När vi båda fått lägga våra tilläggsförslag så ajournerades mötet i ca 10min på ledningens initiativ. Ledningen diskuterade ärendet i ett eget rum och vi i oppositionen diskuterade hur vi kunde få igenom ett gemensamt tilläggsförslag. Innan mötet togs vid igen kommer ordförande Tobias Hammarberg fram till oss i oppositionen och meddelar att ledningen kan gå med på att jämka sig i denna fråga. Och så blev det också.

Vi i oppositionen såg till att en tredje ”att-sats” i ärendet gick igenom. En väldigt viktig sådan som kommer att utreda hur vi löser den kris som nu pågår i elevhälsan. En återrapportering kommer att ske till nämnden från förvaltningen i juni 2022 med förslag på åtgärder för att stärka elevhälsans arbete. Hade vi inte höjt våra röster hade ärendet godkänts så som det var presenterat utan någon större åtgärd.

I ärendet i sig så som den presenteras på kommunens hemsida syns ju inte vad som har skett under mötet och vem som har sagt vad. I och med att vi jämkade oss med ledningen så syns inte heller varken Vänsterpartiets eller Moderaternas tilläggsförslag i protokollet. Det som framgår där är att det är ordförande som vill lägga till den tredje att-satsen om en utredning, när det egentligen var Vänsterpartiet och Moderaterna som drev den frågan. Men det viktiga är att något görs nu. Det är redan försent.

 

Sevim Celepli, ledamot i grund- och förskolenämnden
Kopiera länk