Djurrätt och djurskydd

Vänsterpartiet Haninge svarar på Naturskyddsföreningens frågor

Nedre Rudansjön. Foto: Holger Ellgaard, Creativ Commons.

Det finns fortfarande mycket skyddsvärd natur i Haninge, ska den offras för en evig tillväxt?

Svar: kommunen har i sitt klimat- och miljöpolitiska program ett etappmål som säger att ”År 2022 har kommunen skyddat ytterligare minst 600 hektar mark med höga naturvärden exempelvis genom reservatsbildning eller biotopskyddsområde”. Vi anser att vi genom att stå bakom förslagen ökar chanserna att nå uppsatt miljömål och förhoppningsvis öka andelen skyddad mark i Haninge.

Nytt naturreservat på Ornö-Breviksnäs … ja eller nej?

Markägaren på Ornö planerade först att avverka, men nu finns ett förslag framme på att skydda skogen i stället, något som även skulle omfatta de delar som Haninge kommun äger. Stöder ditt parti bildandet av detta naturreservat på Breviksnäs?

Svar: Ja. Med tanke på att kommunen vill förtäta året-runt-bebyggelsen på Ornö är det klokt att skydda naturvärden på ön. Bl a anges i Landsbygds – och skärgårdsstrategin att Ornö är ett område av riksintresse där natur och kulturvärden inte får skadas påtagligt.

Värna den gröna korridoren öster om Vendelsö … ja eller nej?

Den gröna korridoren öster om Vendelsö/Vendelsömalm är ett mycket populärt och välbesökt område som sträcker sig fram till nationalparken i Tyresta. Men delar av området finns markerat för exploatering i Vendelsö utvecklingsprogram. Står ditt parti bakom ett stopp för vidare bebyggelse och exploatering i detta område?

Svar: Ja. Att värna gröna korridorer är otroligt viktigt. Gröna korridorer skapar buffertzoner som minskar risker för översvämningar, träd skapar ett svalare mikroklimat som motverkar bildandet av stadsöknar och ”värmeöar”. Vi bevarar möjligheten till stadsnära natur vilket bidrar till bättre hälsa för dem som bor i Haninge.

Skydda värdefull natur runt Hemfosa … ja eller nej?

Det finns stora utbyggnadsplaner för Hemfosa, där det planeras för ett helt nytt samhälle för 25 000 invånare, med bostäder, arbetsplatser och vägar. Samtidigt finns här några av Haninges allra finaste naturområden. Är ditt parti berett att bilda naturreservat på kommunens mark för att skydda värdefull natur i området?

Svar: Ja. Med tanke på planerna på förtätning är det av flera skäl viktigt att skydda naturvärden i Hemfosa. Biologisk mångfald, motståndskraft mot klimatförändringar, rekreation och hälsa gynnas alla av bevarandet av naturen.

Kulturlandskap efter före detta torpet Västra Ruda. Foto: Holger Ellgaard, Creativ Commons.

Hjälpa tjädrarna i Jordbro …ja eller nej?

En annan plan är att utvidga Jordbro industriområde västerut, mot Djupdalen och ända bort mot kommungränsen mot Huddinge. Ett område som hyser stora naturvärden, med bl.a. tjäder. Dessutom går Sörmlandsleden genom området. Är ditt parti berett att skydda tjäderskogen vid Djupdalen?

Svar: Ja. Tjädrar omfattas bland annat av EU:s fågeldirektiv vilket innebär att spelplatser och livsmiljöer inte får störas. Här finns också en vägledande dom: https://www.natursidan.se

Skydda resterna av Norrbyskogen … ja eller nej?

13 hektar av Norrbyskogen höggs ned i vintras, det var själva hjärtat av skogen. Kommunen hade under lång tid planerat att skydda skogen men nu vet man inte vad det blir av detta. Är ditt parti berett att skydda skogen som ännu inte huggits ned genom att bilda ett naturreservat eller motsvarande?

Svar: Ja. Landskapsanalysen av Norrbyskogen anger att «Norrbyskogen är en viktig resurs som rekreationsområde och bör bevaras i sin helhet. Även de mindre skogsområdena som finns insprängda i bebyggelsen är värdefulla för karaktären och bör bevaras. Vid en ytterligare förtätning blir de än viktigare för rekreation, men får även en viktig roll som grön lunga och spridningsmöjlighet mellan Hanvedenkilen och Tyrestakilen. Vi vill även ange artskyddsförordningen som anledning att bevara skogen.

Vilka konkreta ambitioner har ditt parti vad gäller nya/utvidgade reservat och friluftsområden i kommunen under nästa mandatperiod?

Svar: Vi kommer självklart att arbeta för att kommunen i första hand ska uppnå sitt uppsatta etappmål gällande skyddande av mark, ett mål som framgår av det klimat- och miljöpolitiska programmet.

Kopiera länk