Vänsterpartiet Haninge

Utökad återvinningsverksamhet, en orsak till oro

 Länsstyrelsen har beslutat att ge tillstånd för fortsatt och utökad återvinningsverksamhet av ”icke-farligt avfall” på fastigheten Småhamra 1:1, i Haninge kommun.

Tillståndet kommer att gälla i 30 år, alltså ända fram till 2053. 

Återvinningsverksamheten kommer i och med det nya tillståndet att ta emot och bearbeta totalt högst 150 000 ton ”icke farligt avfall” (berg och grus, asfalt, betong och övrigt icke farligt avfall) per år. Bland icke-farligt avfall finns ex. förorenad jord och schaktmassor förorenade med en eller flera olika föroreningar och visst tryckimpregnerat trä. Icke farligt avfall betyder alltså inte att det inte innebär en risk, eller kan ha stor påverkan på miljön.

Höga naturvärden och skyddade arter

Verksamheten kommer också att utöka sitt område från 2,5 hektar till 12 hektar. Det finns områden både strax söder och väster om verksamhetsområdet som klassas som Natura 2000 (Västlig Taiga) och den planerade verksamheten berör också skyddade arter som fridlysta groddjur, fåglar och lummerväxter. Mitt i verksamhetens tilltänkta område finns exempelvis en större hällmark med äldre tallskog där den rödlistade arten tallticka påträffats.

Kulturmiljöer, riksintresse och hällmark

I närområdet förekommer också fornlämningar, och området ingår i ett riksintresseområde för de samlade natur- och kulturvärdena i kustområdet och skärgården. Verksamhetens utökning  innebär alltså påverkan av Österhaninges kulturlandskap. Visserligen beskriver verksamheten att de ska bevara hällmarken, och anlägga dammar för dagvattenhantering, men platsens natur- och kulturvärden kommer att påverkas negativt.

Kommunstyrelsen beslutade (som remissinstans) den 26 september 2022 att man inte ville ge verksamheten tillstånd från kommunens sida, baserat på den information som fanns. Men Länsstyrelsen gör alltså en annan bedömning och beviljar verksamheten tillstånd.

Negativ påverkan

I sin ansökan beskriver verksamheten hur expansionen kommer att påverka naturmiljö, grannar och landskapet.

Påverkan kommer att ske:
  1. Genom ökad tung trafik (transporter). Totalt bedöms den planerade verksamheten medföra en ökning av sammanlagt cirka 60 – 65 transporter per dygn (räknat med både tur- och returtransporter). Den ökade tunga trafiken medför förhöjda utsläpp och kan upplevas störande för närboende med avseende på buller, damning och antal transporter. Det innebär också en ökad olycksrisk på de tillfartsvägar som kommer att nyttjas. Trafiken kommer att gå via infarten från den redan olycksdrabbade Dalarövägen som både saknar vägren och utrymme för busshållplats.
  2. Genom avgaser från fordon inom området, maskiner och sorteringsverk, och avgasutsläpp från trafik till och från området. Luften kommer också påverkas också av dammet som uppkommer vid krossning och sortering, lastning, och från arbetsytor och vägar under torra perioder. Utsläppen kommer framför allt vara kväveoxider (NOx), koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO) och kolväten (HxCx). Förutom koldioxidens välkända påverkan på atmosfären bildas också kväveoxider av avgaser, som bidrar till försurning och smog, och nedbrytning av ozonskiktet. Effekterna av stora utsläpp av kväveoxider kan alltså bli allvarliga. Partiklar, d.v.s. sot, som bildas vid ofullständig förbränning av diesel i lastbilar är också en allvarlig påverka, något som uppmärksammas av allt fler, eftersom det blivit känt att detta sot orsakar cancer även i mycket låga koncentrationer.
  3. Genom risk för utsläpp till vatten genom hanteringen av avfallet, samt exempelvis bränsleläckage (vid olyckor) och mineraloljor och metaller från fordon. Området där verksamheten planerat har avrinning till Lännåkersviken. Här finns bland annat betade strandängar med artrik flora och fauna. Lännåkersviken rinner sedan ut i Horsfjärden (Östersjön), ett värdefullt och viktigt område där bland annat gös, gädda och abborre förökar sig, och ett fredningsområde för fisk.
  4. Genom buller och vibrationer. Användandet av maskiner och utrustning för sortering och bearbetning av material och avfall, inklusive transporter inom verksamhetsområdet, kommer att öka buller och vibrationer i området. Bullerstörning påverkar såväl människor som djur.

Vi i Vänsterpartiet förstår att denna typ av verksamhet behöver finnas, men vi ställer oss frågande till lämpligheten i verksamhetens expansion på platsen. En av anledningarna till att kommunstyrelsen valde att avstyrka tillståndet var just lokaliseringen. Det är tydligt att verksamheten kommer ha en negativ effekt på både kulturmiljöer, naturvärden och människor och vi i Vänsterpartiet är oroade över detta. 

Om kommunledningen kommer att agera på något sätt i frågan vet vi inget om, eller om de kommer överklaga Länsstyrelsens beslut till Mark- och Miljödomstolen. Det har hittills varit tyst om detta från Haningealliansen. 

Sista dag att överklaga Länsstyrelsens beslut är 26 juli.

Kopiera länk