artikel

Barn

Barns situation och möjligheter är starkt beroende av föräldrarnas kön, klass och etniska tillhörighet.

Därför är det viktigt att värna om den generella välfärden. Bra
bostäder, bra mat, hälsovård, utbildning och arbete är avgörande för
barns väl. Det är viktigt att skapa ett mer barnvänligt samhälle, utan
att koppla ihop detta med den traditionella kärnfamiljen. Vi
ifrågasätter den rådande heterosexuella normen "mamma, pappa, barn" som
byggsten i utformningen av barnpolitiken. Det finns i dag en mångfald
av familjekonstellationer. Vi tar ställning för barns rätt till sina
föräldrar, oavsett deras sexuella läggning.

Vad vill ni göra för barn till ensamstående föräldrar?
Ensamstående mammor är stora förlorare vad gäller sociala och
ekonomiska villkor. Arbetslöshet och nedskärningar i
socialförsäkringssystemet och den offentliga sektorn drabbar även
barnen. 47 procent av alla barn mellan 10 år och 18 år som har en
ensamstående förälder tvingades avstå från att delta i olika
aktiviteter med sina kompisar under 2003. Det är nödvändigt med
inkomstförstärkningar i denna grupp. De generella lösningarna om höjt
barnbidrag och ökat underhållsstöd om 100 kronor som vi fått igenom är
naturligtvis bra. Men vinsten förtas för många eftersom barn i familjer
med socialbidrag inte får del av höjningar av barnbidraget eller
underhållsstödet beroende på att det ekonomiska biståndet sänks med
samma summa som barnbidraget och underhållsstödet höjs. Detta måste
ändras. Vi vill också prioritera mer träffsäkra åtgärder som ännu högre
underhållsstöd och höjt bostadsbidrag före generella
barnbidragshöjningar. Det är åtgärder som kan beslutas om vid nästa
budgetuppgörelse om bara den politiska viljan finns. Höjda löner för
kvinnor skulle självfallet också förbättra den ekonomiska situationen.

Hur vill ni förändra barnbidraget?
Enligt
barnkonventionen är alla barn tills de fyller 18 år. Vi vill därför att
studiebidraget avskaffas och ersätts med ett barnbidrag som utgår till
dess man fyller 18 år.

Borde inte barnbidraget delas mellan föräldrar som växelvis har barnen boende hos sig?
Jo, om båda föräldrarna är överens om det. Däremot inte om den ena
föräldern motsätter sig det. Barnbidraget är till för att täcka barnens
behov och därmed påföljande kostnader. Därför är det viktigt att veta
vem det är som står för kostnaderna innan man delar barnbidraget mot
den ena förälderns vilja. Idag är det mammorna som i de flesta fall
står för merparten av utgifterna för barnet, även vid växelvis boende.

På vilket sätt stärker den nya vårdnadslagstiftningen barnen?
Syftet är att stärka barnets rätt och att barn ska sättas i
främsta rummet när föräldrarna tvistar om vårdnaden. Lagen är tydlig.
Nu måste socialtjänsten och domstolarna ta barnen på allvar och se till
att de aldrig riskerar att utsättas för övergrepp. Den nya lagen ska
förändra nuvarande tillämpning och praxis ute i domstolar och
socialnämnder. Barnets åsikt om sin situation ska beaktas i betydligt
större utsträckning än tidigare. Vi har varit starkt pådrivande för att
barn ska få ett juridiskt biträde i alla mål om vårdnad, boende och
umgänge. Det är ett stort steg framåt för alla barn, men i synnerhet
för de barn som far illa.

Varför är ni emot vårdnadsbidrag?
Trots att kvinnor på allvar kommit ut på arbetsmarknaden och männen
börjar ta ansvar för barn och hem, utför kvinnor fortfarande den stora
merparten av omsorgen om barn och hem. Det är en huvudorsak till
kvinnors underordnade ställning i samhället. Kvinnors huvudansvar för
barnen gör också att de värderas lägre på arbetsmarknaden och får lägre
löner. Denna ekonomiskt underlägsna position gör kvinnor beroende av
män och ger män kontroll över kvinnors liv. Ett vårdnadsbidrag
förstärker denna orättvisa ännu mer. När man kunde ha satsat på bättre
förskolor använder regeringen istället våra skattepengar till att
subventionera hemmafrun. Vårdnadsbidraget är så pass litet att en
kvinna som väljer att stanna hemma med bidraget blir beroende av den
andra förälderns inkomst. Hennes möjligheter till ett bra arbetsliv
kringskärs dessutom. Kort sagt river vårdnadsbidraget upp landvinningar
som det tagit decennier för kvinnorörelsen att uppnå.

Men måste inte människor få stanna hemma med barnen om de vill?
När man använder skattepengar till att göra det möjligt för några att
stanna hemma några extra år med barnen, kringskär man samtidigt
möjligheterna för människor att få en plats på förskolan till sina
barn, eftersom pengarna till vårdnadsbidraget måste tas någonstans
ifrån. Vi har redan dessutom en generös föräldraförsäkring. Vill man
stanna hemma längre än så kan man göra det, men vi tycker det är
orimligt att staten ska vara med och betala det. Varför vill ni att
föräldraförsäkringen ska vara individuell? Borde inte föräldrarna få
bestämma själva? Vi tycker att den som gör anspråk på att vara
vårdnadshavare för ett barn har ett ansvar att ta hand om detta barn.
Därför är det självklart att föräldraförsäkringen, liksom alla våra
andra försäkringar, ska vara individuell. Och på tal om "bestämma
själva" så finns det många män som faktiskt gärna skulle ta ut mer
föräldraledigt, men avstår då det inte anses okej av arbetsgivaren. Och
tvärtom är det så att kvinnor ofta känner sig som "dåliga mödrar" om de
inte tar ut en stor del av föräldraledigheten. Hade förväntningarna på
pappor och mammor varit lika höga hade förmodligen både pappor och
mammor gjort annorlunda val.

Källa: http://www.vansterpartiet.se

Kopiera länk