Feminism

Kvinno- och tjejjoursrörelsen är en ovärderlig kraft

I Haninge finns det en kvinnojour som driver ett skyddat boende för kvinnor och deras barn. och vi var några politiker som fick den äran att ses i ett dialogmingel med jouren. De berättade om sin verksamhet, deras förutsättningar och behov för att kunna driva en verksamhet som fungerar. Kvinnojourer är ofta beroende av projektpengar och bidrag från kommunen för att kunna finansiera sin verksamhet, någonting som gör det svårt att ha ett långsiktigt arbete. Det krävs mycket oavlönat arbete för att kunna möta de våldsutsatta kvinnorna. De som arbetar på jouren i Haninge menar att de ofta får säga nej till kvinnor för att de har fullt och att trycket ökar hela tiden. Det är svårt att alltid hinna med opinionsbildning och medlemsvärvning som är viktiga bitar för att verksamheten ska bli sedd och få in mer intäkter.

Vänsterpartiet anser att staten ska ta det övergripande ansvaret för arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Vi vill därför införa ett permanent statligt stöd till kvinnojourernas verksamhet. I den budgetöverenskommelse som vi gjorde med regeringen hösten 2014 ingick ett sådant stöd på 100 miljoner kronor per år(och som återstår i den senaste budgetuppgörelsen som skedde våren 2015). Kraven på att kommunerna ska ha handlingsplaner mot våldet måste skärpas. Varje dödsfall orsakat av en närstående ska utredas grundligt. Bättre skydd och livsvillkor för misshandlade kvinnor och kvinnor med skyddad identitet. Lokalt i Haninge vill vi också arbeta med denna fråga och gör det på flera olika sätt. I vår budget avsätter vi pengar för att kvinnojouren ska kunna ha ett långsiktigt arbete, vi vill arbeta med genuspedagogik på förskola och skola och införa feministiskt självförsvar i skolan och se fler kuratorer på skolorna. Vi tror att det är viktigt att arbeta förebyggande, att bryta könsroller och den ojämlika maktbalans som finns mellan könen för att minska mäns våld mot kvinnor.  Arbetet för att stoppa våldet och ge våldsutsatta skydd och stöd måste därför ske utifrån insikten om att våldet har sina rötter i den rådande samhällsstrukturen där män är överordnade och kvinnor underordnade.

Vi är glada att regeringen nu, tack vare Vänsterpartiet kommer ge kvinnojourerna ett ökat ekonomiskt stöd och hoppas att jourerna kan skapa ett långsiktigt arbete och att fler människor förstår hur viktigt deras arbete är för vårt samhälle och för den utsatta kvinnan och hennes barn.

  

  1. Kim Loeld skriver:

    Haninge kvinnojour driver ett skyddat boende sedan 26 år! Många kommuner i Sverige placerar hos oss för att vi anses vara en professionell och kunnig verksamhet! Detta är vi stolta över såklart! Men vi vill också arbeta proaktivt mot mäns våld mot kvinnor! Detta är nu möjliggjort genom statliga bidrag, i alla fall under åren 2016-2018. Eventuellt också under 2019. Det kommer dock inte att räcka för att ha avskaffat mäns våld mot kvinnor! Vi behöver långsiktigt kunna arbeta med attityder och normer. Vi vill också att män tar ansvar för våldet som män utövar. Som det nu är så är det kvinnor och tjejer som har drivit och driver frågan. Var är männen och hur tar män ansvar att våldet ska upphöra?

Skriv en kommentar