Kultur och fritid

Vad är Samarbetskoalitionens planer för ungdomar i Jordbro?

Efter att kultur- och fritidsnämnden beställde en konsekvensanalys av vad det skulle innebära att lägga ned ungkulturhuset Porten så undrar vi i Vänsterpartiet vad Samarbetskoalitionen egentligen har för planer för ungdomar i Jordbro och i hela Haninge. Vi frågade på kommunfullmäktigemötet i februari kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet Cocksürer (MP) hur Ungdomsrådet inkluderats och på vilket sätt en nedläggning av Porten skulle gynna tryggheten i Jordbro. Tyvärr fick vi bara svaret att han inväntar konsekvensanalysen.

Efter konsekvensanalysen inkommit så ställde vi frågan igen på kommunfullmäktigemötet i april. Men då hade den återremitterats så vi fick inte heller något svar då

 

 

Om Porten

Porten (tidigare Lakeside) startades efter beslut i kommunfullmäktige. Verksamheten skulle rikta sig till ungdomar 16-25 med syftet att skapa en demokratisk kreativ plattform för att stärka ungas självkänsla, initiativ, ledarskap och inflytande utifrån ungas idéer, uttryck och behov. Verksamheten vänder sig till ungdomar mellan 16-25 år från hela Haninge. Läs mer på Portens hemsida och på facebook-sida.

Samtal med personalen

Vi i Vänsterpartiet har haft möte med personalen på Porten och vi var med på dialogmötet som var i april.

När vi pratade med personalen på Porten så berättade de att när de fick höra om den eventuella nedläggningen så blev de bestörta. Det kom som från klar himmel.  En från personalen uttryckte det så här:

Man försöker köra på. Vi har ju satt igång en massa projekt. Men det är svårt att driva när man ligger under nedläggningshot. Det är jobbigt.

Bild från Portens facebook-sida

Porten låg tidigare nere vid Rudan och hette då Lakeside. Processen att flytta Lakeside/Porten till Jordbro var dåligt skött och vi i Vänsterpartiet var kritiska då till hur det sköttes. Personalen berättade att flytten från Rudan innebar en del utmaningar. Verksamheten tappade en hel del besökare och lokalerna vid Rudan var bättre anpassade för ändamålet. I Jordbro så är utrymmena mindre och från början så var besökarna tvungna att gå in genom fritidsgården som ligger bredvid. Det var svårt för folk att skilja på vad som var fritidsgården och vad som var ungkulturhuset Porten. Det var något som försvårade för verksamheten i början. Som personalen uttryckte det

Vissa politiker har sagt ”varför ska det finnas en fritidsgård för vuxna”. Det jobbar vi för att förhindra för det stämmer inte. Tidigare hade vi samma lokaler som fritidsgården. Men vi har inga fritidsgårdsgrejer. Vi jobbar med konst och kultur. Det ska också få finnas plats för det. Det är inte alla ungdomar som är idrottsintresserade. När man jämför med idrotten så finns det mycket mer resurser där. På Porten kan man få hjälp att utveckla sin konst. Man kan t.ex. producera sin musik

Det var också mindre lokaler i Jordbro än vad det var i lokalerna vid Rudan. Men det fanns också vissa fördelar med att ha verksamheten i Jordbro. Det blev fler spontanbesök i Jordbro eftersom det låg mer centralt och tillgängligt.

Bild från Portens facebook-sida

Samtal med ungdomar

På dialogmötet med ungdomar på Porten så var ungdomarna kritiska till att lägga ned Porten

Det är viktigt att det finns platser för ungdomar 16-25. För om det inte skulle finnas skulle folk inte umgås lika mycket. Folk träffas och umgås, lär känna nya folk. Det är bättre än att bara sitta hemma eller gå ut själv

En av frågorna som diskuteras var ”Vad är det för konsekvenser du ser skulle hända om Porten las ned och ingen mötesplats för unga finns i Haninge?”. En av ungdomarna svarar:

Jag tror det blir mycket problem. X-cons stängde ner. I Västerhaninge håller de på att stänga ner. Det blir fler folk på de andra ungdomsgårdarna. När alla har stängt ner kommer folk vara ute och busa. Bränner bilar, skottlossning. Om fritidsgårdar lägger ner så blir det totalt kaos. Det blir problem då i Jordbro och Brandbergen

Bild från Portens facebook-sida

Vad säger konsekvensanalysen?

Förvaltningen genomförde en konsekvensanalys avseende stängning av Porten. I sammanfattningen går det att läsa förvaltningens tydliga uppfattning:

Förvaltningen menar att det är en mycket kortsiktig ekonomisk besparing på 3,7 mnkr för Haninge kommun om man skulle stänga Portens verksamhet. Ett sådant beslut skulle gå emot intentionerna i det kulturpolitiska programmet och medföra stora negativa konsekvenser för kulturintresserade unga i Haninge.

 

En stängning av verksamheten skulle också innebära att kommunen förlorar en unik arena för att stärka ungas intresse för demokratiska processer vilket är ett mycket viktigt arbete, inte minst i ett område som Jordbro med lågt valdeltagande och låg delaktighet i den offentliga debatten.

 

En ytterligare konsekvens är minskade möjligheter att arbeta med sociala och arbetsmarknadsinsatser för 16-25 åringar. Porten är en viktig verksamhet för unga att utforska och utveckla intressen inom konst, kultur och IT som kan ge dem möjligheter till vidareutbildning och arbete. Porten har visat sig vara bra på att fånga upp många ungdomar som har det svårare än andra unga att hitta en fritidsaktivitet ex. hemmasittare, unga med lättare diagnoser och även unga som vill bort från missbruk och kriminalitet.

 

En stängning av en verksamhet kan inte ses som en isolerad händelse som inte får andra ekonomiska konsekvenser. Den uppgift som Porten fyller i det kulturpolitiska programmet måste axlas av någon annan, antingen inom kommunen med utökad ram eller i alternativ driftsform. Alternativa driftsformer medför också kostnader för kommunen i form av till exempel föreningsbidrag. Samhällets kostnader för ökad oro i Jordbro och färre ungdomar som kommer till egen försörjning är lika svåra att mäta exakt som kostnaderna för trygghet, trivsel och ungdomar som på ett positivt sätt kan styra sin egen framtid.

Vi i Vänsterpartiet tycker vi ska uppmuntra ungdomars kreativitet och stärka deras självkänsla och inflytande, inte göra det svårare för unga att vara kreativa, engagera sig och göra sin röst hörd. Ungdomsarbetslöshet är också ett stort problem, speciellt i socioekonomiskt utsatta områden. Vi behöver skapa så goda förutsättningar vi kan för att möjliggöra för unga så att de kan studera vidare eller skaffa sig en egen försörjning och ha möjlighet till en bostad när de vill ta det steget.

Porten är en fantastisk mötesplats för Haninges ungdomar och kan bidra till att stärka ungas inflytande och självkänsla. På Porten kan ungdomar utveckla sin kreativitet och skapande och lära sig jobba tillsammans med andra. Det finns en stor potential att göra Porten till något ännu bättre och nå ut till ännu fler. Om Porten skulle stängas ned, vad skulle hända med ungdomarna som går på Porten?

Självklart så ska vi öka möjligheterna för kreativitet, skapande och inflytande för unga, inte ta bort dem.

Kopiera länk