Äldreomsorg

Vänsterpartiet pressar på för parkeringstillstånd för hemtjänstpersonalen

Åsa Bååth (V), ersättare i Äldrenämnden

Vänsterpartiet har vid flera tillfällen uppmärksammat arbetssituationen för kommunens hemtjänstpersonal. Just nu har vi en motion inne till Haninge kommunfullmäktige där vi vill att Haninge tecknar avtal med bostadsrättsföreningar och andra ägare av parkeringsplatser så att personal kan använda parkeringsplatserna utan att betala för parkeringstid och att uppdatera relevanta dokument och riktlinjer så att det framgår att personal aldrig ska behöva betala p-böter som uppstår som en konsekvens av jobbet. T ex kan det ju vara så att ett ärende hos en av våra seniorer kan ta längre tid än beräknat.

För att läsa mera om bakgrunden finns dessa artiklar:

Åsa Bååth vill förbättra situationen för hemtjänstpersonalen

Inför parkeringstillstånd för en bättre arbetsmiljö

På Äldrenämndens möte 2018-05-30 var frågan upp igen och förvaltningen hade gjort en utredning i frågan. Man var positiv till att ge hemtjänstpersonalen ett generellt parkeringstillstånd på kommunens mark.

Vad gäller att vidta ytterligare åtgärder, som att ingå separata avtal med respektive fastighetsägare, bostadsrättsförening, hyresvärd eller samfällighet och att ta tag i frågan om parkeringsböterna finner tyvärr utredningen det för komplext att hantera.

På detta har Vänsterpartiet lämnat följande svar:

Särskilt yttrande av ersättare enl äldrenämndens reglemente § 18

Vänsterpartiet vill uppmärksamma nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på att frågan varit uppe tidigare, senast 2015, och frågan bedömts som angelägen, men att frågan uppfattats som komplex och att det skapat mer handlingsförlamning än vilja till förändring. Om frågan löses får brukarna mer tid med sin personal och personalen en bättre arbetsmiljö.

Vänsterpartiet vill även uppmärksamma nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på att äldreförvaltningen förordar ett generellt parkeringstillstånd för hemtjänsten. Man säger från förvaltningen att man

”bedömer att ett generellt parkeringstillstånd för hemtjänst är ett steg i rätt riktning mot detta mål och en direkt förutsättning för att kunna garantera en god, kvalitativ vård till kund. Äldreförvaltningens bedömning är att det finns juridiska förutsättningar att införa generella parkeringstillstånd för hemtjänsten samt att ett sådant undantag är förenlig med likställighetsprincipen.”

Vänsterpartiets förhoppning är att Haninge kommun av egen kraft går vidare med åtminstone det, så att någon förändring till det bättre kommer till stånd.

Vad gäller att vidta ytterligare åtgärder, som att ingå separata avtal med respektive fastighetsägare, bostadsrättsförening, hyresvärd eller samfällighet, finner förvaltningen det för komplext, men fantasin skenar nog lite när man talar om att det kommer ”krävas flera kortlekar av tillstånd som sätts upp i respektive bil”. Vänsterpartiet tror att det finns andra sätt att märka upp tjänstebilarna än att det ska vara ett märke för varje markägare man kommit överens med.

Likaså drar förvaltningen ut på osäker mark när man hävdar att de felparkarkeringsavgifter (parkeringsböter) som drabbar personalen inte kan betalas av kommunen p g a konkurrenslagstiftningen och likabehandlingsprincipen. Man hävdar:

”Utifrån konkurrensregler och likställighetsprincipen skulle äldrenämnden behöva bygga upp ett kompensationssystem avseende felparkeringar även för privata hemtjänstutförare. En sådan ordning skulle riskera att felparkeringarna ökar dramatiskt.”

Förvaltningen gör gällande att om Haninge kommun kompenserar sin personal för kostnader de haft i tjänsten, så måste Haninge kommun kompensera personal i andra företag på samma sätt. Vänsterpartiet vill framhålla att förvaltningen inte förstått frågan på rätt sätt. Man drar iväg med frågan långt mer än vad som är rimligt.

Om en arbetsgivare kompenserar en anställd för en felparkeringsavgift är det att betrakta som lön, och ska förmånsbeskattas. Haninge kommuns sätt att betala ut lön till sina anställda kan i det här fallet inte bli så att Haninge kommun plötsligt måste betala ut lön på samma sätt till andra anställda i andra företag, eller kompensera andra företag för liknande löneutbetalningar. Förvaltningens resonemang drar mer än lovligt iväg in i absurdum.

Varför anser Vänsterpartiet att Haninge kommun bör reglera frågan om felparkeringsavgift med sin fackliga motpart? Jo, för i slutändan kan Haninge kommun som ägare av tjänstebilen i ställas som betalningsskyldig för avgiften.

En felparkeringsavgift är förvisso en personlig sanktion mot fordonets förare, men Haninge Kommun kan ändå i egenskap av ägare till tjänstebilen bli ytterst betalningsansvarig för avgiften.

Att Haninge Kommun ännu inte fått några betalningskrav på sig rörande felparkeringsavgifter beror givetvis på personalens oerhörda lojalitet med kommunen och att man betalar dem själva. Men vad gör kommunen den dagen personalen slutar att betala felparkeringsavgifterna som lappas på bilarna? Då lär man hamna i tvister med sin fackliga motpart om hur kvittningslagen ska tillämpas om kommunen kommer försöka göra löneavdrag motsvarande felparkeringsavgifterna.

Vänsterpartiet vill uppmärksamma nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på att man nu har en unik chans att lösa en gammal surdeg, samtidigt som man förekommer framtida problem.

Vänsterpartiet yrkar på att motionen bifalls.

Haninge 2018-05-31
Åsa Bååth
Kopiera länk