Vänsterpartiet Haninge

Rapport från kommunfullmäktige 2018-12-10

Åsa, William, Pembegül, Samuel, Sevim och Nafi – Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

Blogginlägg – Rapport från KF 2018-12-10

 

Val till nämnder och styrelser

Valet till nämnder och styrelser i kommunen följer indirekt av valresultatet, eftersom det bygger på antal mandat varje parti fick i kommunfullmäktige.

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige

Inför val till nämnder och styrelser brukar det bildas valtekniska samarbeten, d v s att partier går ihop om ömsesidigt stöd för respektive kandidater. Skulle det inte ske någon valteknisk samverkan alls så skulle t ex bara S, M och SD vara så stora att de av egen kraft skulle få plats i nämnderna. Till kommunstyrelsen skulle alla utom KD och MP kunna ta en plats av egen kraft.

Därför finns det ofta en win-win-situation att partier klumpar ihop sig för bästa möjliga utfall. Och ju större – ju bättre. Att kommunledningen; S, L, C och KD skulle gå ihop är inte så konstigt. Just som kommunfullmäktige ser ut den här mandatperioden finns det ytterligare twist; om även V och MP ansluter till kommunledningens block, så blir det så pass stort att i den matematiska formel som används för att räkna fram ledamöter i nämnder och styrelser så förlorar SD en ordinarie plats och en ersättarplats.

Formellt sett tecknade vi en valteknisk samverkan med Socialdemokraterna, som då stödde våra kandidater i kommunfullmäktiges valberedning tillsamman med den övriga kommunledningen.

Tanken var att V och MP skulle få proportionellt dela på de platserna SD skulle förlora. Vi i Vänsterpartiet fick de platser vi hade förhandlat oss fram till. MP förde dock inte fram några kandidater till nämnderna till valberedningen, så på de platser som ursprungligen var tänkta till MP kandiderade det istället Socialdemokrater. Men målet att reducera SD:s inflytande lyckades i alla fall.

Två organisatoriska förändringar beslutades också på mötet. Kultur- och fritidsnämnden delades i två nämnder; Kultur- och demokratinämnden, samt Idrotts- och fritidsnämnden. Sedan inrättades det en helt ny nämnd; Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd.

Följande kamrater från Vänsterpartiet blev valda till uppdrag:

 • Kommunstyrelsen (ordinarie) – Samuel Skånberg
 • Grund- och förskolenämnden (ordinarie) – Sevim Celepli
 • Stadsbyggnadsnämnden (ordinarie) – Harald Gärdek
 • Äldrenämnden (ordinarie) – Åsa Bååth
 • Socialnämnden (ordinarie) – Samuel Skånberg
 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (ersättare) – Wida Rahimi
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden (ersättare) – Marie Nilsson
 • Idrott- och fritidsnämnden (ersättare) – Pembegül Celepli
 • Kultur- och demokratinämnden (ersättare) – William Friström
 • Valnämnden – Nafi Cilgin
 • Förbundsmöte Storsthlm (tidigare KSL – ersättare) – Sevim Celepli
 • Samrådsgrupp för finskt förvaltningsområde – Niina Tütüncü *
 • Folkets Hus årsmötesombud – Marie Nilsson *

* Valet kommer förrättas av kommunstyrelsen i början på 2019. Men kamraterna är redan valda som förslag på Vänsterpartiets medlemsmöte.

På kommunfullmäktigemötet beslöts också om Regler för ersättares inkallande till tjänstgöring. Det handlar alltså om vem som går in om inte personen från ens partiet dyker upp. Det brukar vara en viss fingervisning om hur nära olika partier står varandra.

Vänsterpartiet vill i första hand bli företrädd av en ersättare från Vänsterpartiet, om sådan finnes. Finns inte det får en socialdemokrat ta platsen. Finns ingen socialdemokrat närvarande att ta platsen, får en miljöpartist ta platsen. Finns det ingen miljöpartist heller att ta platsen, vill vi att platsen ska vara tom. Alltså följande inträdesordning:

V    V, S, MP

Andra partier har t ex följande ordning:

S    S, C, L, KD, V, MP, M

L    L, KD, C, S, MP, M

M    SD, KD, L, C, MP, S, V

SD    M, KD, L, C

Man noterar är att S anser KD står närmare än V. Moderaterna och SD signalerar att de står närmast varandra. Och det är tydligt att V är det parti M tycker minst om. Och det är väl ganska ömsesidigt.

Revidering av mål och budget

I ärendet om revidering av mål och budget lade Vänsterpartiet ett särskilt yttrande och det hittar du här. Vi hade inte möjlighet att göra ett eget förslag om revidering av mål och budget 2019-2020. Den politiska plattformen kom samma dag. Förutsättningarna för socialnämndens budget är osäkra. De underlag som vi skulle behöva för att formulera ett motförslag till revidering av mål och budget, t.ex. socialnämndens nedskärningar och effekter, fanns inte tillgängliga vid sammanträdet. Tydligt är dock att det var Vänsterpartiet som i juni var det parti som presenterade en budget med mest resurser till socialnämnden.

Att liberalerna kommit med i kommunledningen märks direkt genom att nedskärningspolitiken får mycket mer poetiska beskrivningar än de krystade nödrim vi hört under de gångna fyra åren. Mycket större ord och mycket fler ord, är det liberala bidraget. Men det är i stort sett allt. Man får långa stycken beskrivningar om hur man önskar att det borde vara, istället för beskrivningar av hur man löser de problem som reellt existerar.

Socialtjänsten nämns t ex med bara en mening; att den “ska finnas där för grupper som behöver den” (inte en direkt revolutionerande ståndpunkt) och den ska “aktivt arbeta med att förebygga sociala problem genom tidiga insatser”. Återigen bara en beskrivning hur man önskar att det borde vara utan att adressera att många nedskärningarna i socialtjänsten idag drabbar just förebyggande insatser.

Allt som allt lyfter kommunledningen fram 111 visioner i sin politiska plattform. Men tanke på att samtliga partier i kommunledningen har väldigt höga överskottsmål (2-3%) som högsta ideologi, kommer naturligtvis dessa visioner förvandlas till grus när finansieringen måste lösas till nästa budget, senast 2019-06-10.

“Det kommunala överskottsmålet ska värnas”, skriver man bland annat i den politiska plattformen. Det innebär att man redan som utgångspunk drar in 100-150 miljoner kronor av skatteintäkterna som skulle kunnat användas i kommunens verksamheterna.

En lustig detalj är att den nya kommunledningen ska utreda förutsättningarna för en social investeringsfond. När det föreslogs av Vänsterpartiet för sex månader sedan röstade man emot det. Men man ska naturligtvis bejaka att politiska partier får ändra uppfattning, särskilt om det är till ens egen fördel. Ibland kan dock hastigheten i svängarna uppfattas som hisnande.

Hur Vänsterpartiets prioriteringar ser ut, vilka medel vi tillsatt och hur vår utformning av social investeringsfond ser ut finns utförligt i vår budget som vi lade 2018-06-11.

Justering av socialnämndens budgetram

Socialnämndens budget har varit ett bekymmer under längre tid nu. Som konstaterats av både kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen själva, så handlar problemen om att socialnämndens budget byggt på felaktiga befolkningsprognoser. Socialförvaltningen bland annat så här:

“Det finns alltså en underliggande underfinansiering i storleksordningen 20-25 mnkr både för 2018 och för 2019 som har sin grund i en större befolkningsökning än kommunen budgeterat.”

I Vänsterpartiets budget för 2018 var ramen för socialnämnden 903 500 tkr. Kommunledningens budgetram för socialnämnden var 878 500 tkr. Den felbedömning som gjorts angående befolkningstillväxten hade kunnat hanteras inom ramen för Vänsterpartiets budget. Tyvärr valde kommunledningen att bortse från detta och när siffrorna började peka nedåt för socialförvaltningen, så sjösattes istället en kanonad av sparpaket; 27 stycken för att vara exakt.

De har inte alls varit bra. Sparpaketen har t o m varit så hårda att kommunstyrelseförvaltningen riktar kritik mot socialförvaltningen:

”Den föreslagna justeringen är högre än socialnämndens prognos för 2018. Anledningen är att kommunstyrelseförvaltningens uppfattning är att socialnämnden, i sin spariver, också dragit ner på kostnader som i längden inte är hållbara.”

Enligt Vänsterpartiet så tillskjuter man nu inte tillräckligt med pengar till socialförvaltningen för att bromsa upp nedskärningarna och uppnå en hållbar verksamhet. Tyvärr kommer nedskärningarna och de ekonomiska problemen i socialförvaltningen kvarstå under 2019. Hela Vänsterpartiets yttrande finns här.

Cykelplan

Äntligen kom det ett förslag på en ny cykelplan! Det är välbehövligt eftersom den tidigare cykelplanen var från 2010. Och det fanns mycket att önska kring den.

Vi skrev en interpellation våren 2017 om cykelsituationen i Haninge.

Det är mycket positivt att många av de saker vi tog upp i vår interpellation nu var med i förslaget till cykelplan. Vänsterpartiet tycker att förslaget till cykelplanen i stort var bra. Men vi hade några ändringar som skulle göra den ännu bättre.

Våra ändringar handlade om att ha ett ambitiösare mål om andelen cykelresor till 2030. Förslaget i cykelplanen var 15%. Vi föreslog 20% vilket är samma mål som regionala cykelplanen har för länet. Vi ville också säkerställa att det skulle finnas cykelpumpar i varje kommundel. Vi ville att det skulle inrättas ett cykelråd i Haninge som tar tillvara cyklisternas intresse, erfarenheter och idéer. Vi ville också att cykelöverfarter (där motorfordonstrafik har väjningsplikt mot cyklister när cykelvägar och bilvägar korsas) skulle vara norm.

Vi blev förvånade när det bara var Vänsterpartiet som yrkade bifall till vårt förslag. Vid votering framgick att ingen från oppositionspartiet MP röstade för våra förslag. Det är tråkigt tycker vi.

Interpellationer inlämnade från Vänsterpartiet

Vänsterpartiet lämnade in tre interpellationer som kommer besvaras av ansvarig politiker i kommunledningen på nästkommande kommunfullmäktige 2019-02-11.

Planerna för Jordbro kultur- och föreningshus

Framtiden för Dagab i kommunen

Indragningen av buss 835

 

 

 

Kopiera länk