Vänsterpartiet Haninge

Mer kollektivtrafik, cykel och räls – inga nya motorvägar

Så var det dags igen – remiss gällande samråd för motorvägen Tvärförbindelse Södertörn. Självklart var Vänsterpartiet tydlig i frågan i kommunstyrelsen i Haninge – bygg inte miljöboven!

(Läs Vänsterpartiets särskilda yttrande här).

För bara någon vecka sen kunde vi läsa på Länsstyrelsens hemsida ett inlägg med rubriken Utsläpp från länets transporter måste minska rejält för att klara det globala uppvärmningsmålet. Det står att Stockholms läns måste minska sina koldioxidutsläpp med 16 procent årligen om vi ska efterleva Parisavtalet.

Det blir väldigt pinsamt för alla företrädare för Tvärförbindelse Södertörn som försöker hantera det. Man säger att man ju faktiskt kan köra lite bussar på motorvägen och att det rent utav skulle vara en klimatsatsning! Dubbelspråket används på högsta nivå.

Men Naturvårdsverket är tydliga i sin kritik mot Trafikverkets planer. Det blir ingen klimatsatsning – tvärtom. Det kommer vara förödande för klimatet.

De konstaterar att Tvärförbindelse Södertörn främst kommer inriktas på ökad framkomlighet för biltrafik och därmed kommer att ge bilen konkurrensfördel jämfört med kollektiv-, gång- och cykeltrafik vilket motverkar omställningen till ett långsiktigt hållbart urbant transportsystem såväl som regionala och nationella mål för klimat och miljö. Naturvårdsverket efterfrågar en analys av hur projektet påverkar fördelning mellan trafikslagen och hur resandeunderlag påverkas för kollektivtrafiksatsningar på Södertörn såsom Spårväg Syd. De lyfter också fram att det inte räcker med effektivare fordon och ökad andel förnybara drivmedel för att klara klimatmålen, biltrafiken måste också minska och en mer transportsnål samhällsplanering behövs. Naturvårdsverket pekar på att det kommer bli en mycket kraftig trafiktillväxt med bil om Tvärförbindelsen byggs. De kritiserar också att de samhällsekonomiska kostnaderna för klimatpåverkan inte finns med på något sätt i Trafikverkets modell i infrastrukturplanering. Den trafikprognos som utgör underlag för de samhällsekonomiska analyserna är inte förenlig med klimatmål och det är inte att se huruvida Tvärförbindelsen kan vara samhällsekonomisk lönsam i ett fossilfritt samhälle.

Naturskyddsföreningen i Stockholms län är också kritiska.

Något som ofta lyfts upp är att Norviks hamn snart blir klar och att det behövs en motorväg för att hantera godset som kommer gå på lastbil. Men det man helt missar är att det finns alternativ! I en rapport som framtagits på uppdrag av Stockholms Hamn AB så visar man tydligt att det går att hantera den förväntade godsvolymen om man bygger ut dubbelspår och mötesstationer.

Vi står alltså inför en historisk utmaning att minska våra utsläpp, med miljömål som antagits av både riksdag och regering. Då duger det inte att komma med gårdagens lösningar. Våra investeringar måste ske där vi får störst långsiktig effekt för det samhälle vi vill se.

Vi vill inte att miljarder efter miljarder läggs på att bygga en motorväg som gör att vi kommer att missa våra klimatmål. Vi vill istället genomföra en rödgrön klimatomställning som räddar planeten och ökar jämlikheten.

Vi anser att Trafikverket bör få i uppdrag av regeringen att återkomma med förslag på hur man kan lösa framkomligheten på Södertörn samtidigt som man lever upp till klimatmålen.

 

Kopiera länk