Barnrätt

Vänsterpartiet värnar barns rättigheter

I veckan blev vi i Vänsterpartiet intervjuade av Haninge kvinnojour om vår politik för barns rättigheter, vilka konkreta satsningar vi har för att minska barns våldsutsatthet och vad vi tycker om Haninge kommuns arbete om att barnets bästa ska prioriteras.

Haninge kvinnojour fokuserar under hösten på barns rättigheter. De intervjuar alla partierna i Haninge kommunfullmäktige om frågorna ovan och kommer att publicera intervjuerna under oktober månad. Vi i Vänsterpartiet var väldigt glada att de genomför de här intervjuerna. Det är väldigt viktigt med ett aktivt civilsamhälle som engagerar sig i de kommunpolitiska frågorna och ställer krav och förväntningar på partierna.

Kim Loeld från Haninge kvinnojour och Samuel Skånberg, gruppledare för Vänsterpartiet

Vi i Vänsterpartiet hade mycket att säga men intervjun skulle hållas kort så mycket hann inte sägas. Så ett blogginlägg är på plats där vi skriver vad vi skulle ha svarat om vi fått ännu lite mer tid på oss.

Haninge kvinnojour: Vad gör ni i ert parti som ni är särskilt stolta över när det kommer till att säkerställa barns rättigheter i Haninge kommun?

Vänsterpartiet: Att jobba med barns rättigheter är ett brett arbete. Det handlar dels om att arbeta konkret med barnrättsfrågor, utbildning i barnkonventionen, jobba med barnkonsekvensanalys, kompetens för att inkludera barn tidigt i beslut. Det handlar också om att skapa jämlika förutsättningar för alla barn. Och där kommer i princip allt in. Det handlar om lärartätheten i skolan, barngruppernas storlek, elevhälsan, tillgången till billiga hyresrätter, trångboddhet, barnfattigdom, rasism, feminism, jämlik tillgång till fritidsaktiviteter och idrottsaktiviteter i alla delar i kommunen. Vi arbetar med alla de frågorna. Vänsterpartiet är ett parti där hela grunden är jämlikhet. Och de mest jämlika förutsättningarna får man när man fokuserar på barnens situation.

Några saker vi har fått igenom under de senaste åren som vi är stolta över är:

 • Fler timmar i förskolan. Vänsterpartiet fick i förra mandatperioden igenom ökade timmar i förskolan för barn även till de som har föräldrar som föräldralediga eller arbetslösa. Barn ska ha samma tillgång till förskola oavsett föräldrarnas situation.
 • Minskat inkomstkrav för Haninge Bostäder. Förra mandatperioden fick vi igenom minskat inkomstkrav för att få kontrakt hos Haninge Bostäder. Det var ett förslag som Vänsterpartiet drev och fick igenom. Barn ska kunna bo i trygga miljöer där föräldrarna inte behöver hoppa mellan andrahandsboenden och osäkra kontrakt.
 • Inte säga upp avtalen med Manscentrum. Manscentrum jobbar med att erbjuda män i kris. En stor del av deras arbete går ut på att ge stöd och samtalsterapi till män som utövat våld i nära relationer, något som drabbar deras partners men även barnen. I maj 2019 så var frågan uppe i socialnämndens arbetsutskott om att utvärdera samverksansavtalen med kvinnojouren, brottsofferjouren och manscentrum. Förslaget till beslut var att inte förnya avtalet med manscentrum. Det var dåligt berett och hänvisade till felaktiga föreställningar om vad som är en ideell förening och vad som inte är. Vi gick till biblioteket och grävde ner oss i facklitteratur om stiftelser, ideella föreningar och annat. Och där var det tydligt att tjänstepersonen som jobbat med ärendet hade gjort fel. Vi hade mycket kontakt med de berörda föreningarna också och kontaktade kommunledningen. Frågan drogs ur och kom aldrig till nämnden.
 • Sommarkollo för barn. Förra mandatperioden fick vi igenom i förhandlingar med Socialdemokraterna att införa sommarkollo i kommunen. Det är speciellt viktigt för de barn vars föräldrar inte har råd eller möjlighet att åka på semester.
Vänsterpartiet vill satsa mer på förskolan och minska barngrupperna

Haninge kvinnojour: I en nationell kartläggning som Stiftelsen Barnahuset publicerade 2017 visade det sig att 44% av barnen i Sverige har utsatts för någon typ av våld av en vuxen någon gång under sitt liv. Den vanligaste formen av våld är fysisk barnmisshandel som vart fjärde barn har utsatts för.

Vi utgår ifrån att ni i ert parti är väl medvetna om detta och undrar vilka konkreta satsningar ni har på agendan för att minska barns våldsutsatthet?

Vänsterpartiet: Vi är väl medvetna om problemen med fysiskt (och psykisk) barnmisshandel. Det är en allvarlig fråga och det är viktigt att arbeta brett med den.

Några av de sakerna vi vill genomföra för att förebygga men även upptäcka barnmisshandel är följande:

 • Stärka elevhälsoteamen. Med en bra elevhälsa där det är enkelt att snappa upp orossignaler så kan man fånga upp fall av misshandel eller annan problematik som hedersförtryck. I en utredning som publicerades i slutet av 2016 så visade det sig att det finns stora olikheter i kommunen vad avser tillgång till elevhälsa. Det skiljer mer än 300 elever per heltid skolsköterska mellan den skola som har mest tillgång till skolsköterska och den skola som har minst tillgång till skolsköterska inom grundskolan och när det gäller kurator är skillnaden ännu större, omkring 1600 elever. Vi håller med utredningen om att det behövs psykologiska insatser inom elevhälsan. Vi anser också att personalen inom elevhälsan behöver kompetens och nödvändigt fortbildning för att läsa av signaler om våld i hemmet eller hedersförtryck och att det ska finnas tydliga rutiner för hur man hanterar det när det inträffar.
 • Mindre barngrupper i förskolan. Vi är övertygade att när man har mindre barngrupper och personalen kan ägna mer tid åt varje barn så är det lättare att fånga upp signaler om att det inte står rätt till hemma. I vår budget så var vår största satsning på barnomsorgen med syftet att minska storleleken i barngrupperna med ett barn. Det skulle kosta 58,5 miljoner kronor men vi anser att det är en satsning som är värd varje krona.
 • Billiga hyresrätter. Idag är det många kvinnor som tvingas kvar i våldsamma relationer för att de inte har möjlighet till egen bostas. Även barn blir misshandlade, både fysiskt och psykiskt. Våldet i hemmen ökar även nu under Corona. Man måste kunna ta sig bort från våldet och bygga upp sitt liv på nytt. Grunden i det är ett nytt tryggt hem. Därför måste Haninge Bostäder bygga fler billiga hyresrätter.
 • Inte upphandla skyddat boende. Kvinnojourerna måste få stöd för att kunna fortsätta driva skyddade boenden. De har stor erfarenhet och kompetens kring det. Men idag så upphandlas skyddat boende så att mäns våld mot kvinnor och barn har blivit en affärsfråga. Det här är en fråga som vi har drivit i Haninge.
 • Feministiskt självförsvar och workshops i maskulinitetsnormer. Vänsterpartiet har skrivit en motion om att införa feministiskt självförsvar i skolan. Feministiskt självförsvar går ut på att lära sig att sätta värde på sig själv. Framför allt genom att jobba med övningar som kan öka självförtroendet, ett steg mot att slippa vara rädd. Parallellt med utbildning i feministiskt självförsvar vill vi ha workshops i maskulinitetsnormer där man pratar om jämställdhet och normer. Även om feministiskt självförsvar och workshops i maskulinitetsnormer inte är direkt kopplat till fysisk misshandel av barn så tror vi att ett brett jämställdhetsarbete och normarbete gör barn och lärare bättre rustade att upptäcka och rapportera fall av misshandel.
Bostäder som byggs av Haninge Bostäder. Vänsterpartiet har fått igenom minskat inkomstkrav så att fler personer kan bli godkända som hyresgäster

Haninge kvinnojour: Haninge kommun är av UNICEF en certifierad barnrättskommun. På kommunens hemsida står det att ”I enlighet med artikel 3 i konventionen ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Även om barnets bästa ska prioriteras och väga tungt kan kommunens möjligheter och andra samhällsintressen komma att ges företräde vid en helhetsbedömning.”

Hur tycker du att ni i ert parti verkar för att uppfylla artikel 3 i konventionen?

Vänsterpartiet: Vi tycker att det är bra att Haninge blivit certifierade. Men en kort tid efter diplomering så beslutade kommunledningen att lägga ner hälften av alla kommunens fritidsgårdar. Detta helt utan att prata med de berörda barnen innan. Det var först efteråt beslut varit fattade som man pratade med barnen, dvs då det redan var för sent. Det här kritiserades av oss i Vänsterpartiet, av Rädda Barnen och av Attention. Vänsterpartiet har skrivit en motion om att riva upp det beslutet.

Barn protesterade inför beslutet att lägga ner hälften av Haninges fritidsgårdar

Andra saker vi driver:

 • Inför en lokal barnombudsman. Vi har skrivit en motion om att införa en lokal barnombudsman i Haninge. Den lokala barnombudsmannen kommer bl.a. granska nämndernas beslut utifrån ett barnperspektiv, se till att all personal som arbetar med barn och unga utbildas i barnkonsekvensanalys, barnkonventionen och barnrättsperspektiv. Barnombudsmannen kommer också att kunna besöka skolor och informera barn och unga om sina rättigheter, samt ska verka som ombud för barn och föräldrar i enskilda fall där barn är utsatta för att säkerställa att barnens rättigheter tillgodoses och att deras röst blir hörd. Det finns exempel på andra kommuner som har infört det, t.ex. Botkyrka
 • Inte lägga ner och riva Jordbro kultur- och föreningshus. Vänsterpartiet är det enda partiet i Haninge kommunfullmäktige som vill att ett nytt kultur- och föreningshus ska stå på plats innan det nuvarande rivs. Även denna fråga har genomförts utan att genomföra en barnkonsekvensanalys eller inkluderat barnen i beslutsprocessen.
 • Arbeta mer aktivt med barnkonsekvensanalyser. Vi anser att man måste arbeta mer aktivt med barnkonsekvensanalyser i alla beslut och ställa sig frågan hur påverkas barnen av det här? Det anser vi inte ha gjorts när det gäller nedläggningen av familjecentralerna i Brandbergen och Jordbro. Där hör vi också från personalen att färre föräldrar från Jordbro och Brandbergen kommer till familjecentralen i Handen, precis som vi varnade för.
Jordbro kultur- och föreningshus är en mötesplats för föreningar och invånare i Jordbro. Vänsterpartiet är det enda partiet i kommunfullmäktige som inte vill riva

Det finns många fler saker vi vill göra för barnen och för alla invånare i Haninge. Läs vårt budgetförslag eller valplattform för att få en bredare bild.

Kopiera länk