Kultur och fritid

Nej till nedläggning av fritidsgårdar

På dagens möte i idrotts- och fritidsnämnden kommer det upp en punkt som heter “Utredning: Utveckla fritidsgårdarnas verksamhet”.

Handlingarna kan läsas på kommunens hemsida eller nedan:

Recit fritidsgårdsutredning
Beslut idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-10-09 § 82
Fritidsgårdsutredning_2019-10-18

En del av den så kallade ”utvecklingen” handlar om att avveckla de mindre fritidsgårdarna (så kallade “träffpunkter”) på Dalarö och Lyckeby.

Möte på Dalarö fritidsgård om den planerade nedläggningen anordnat av föräldrar och lokalbefolkning på Dalarö

Uppdraget för utredningen har varit två delar:

 1. Utifrån mål och budget 2020 utreda hur en ekonomisk besparing motsvarande 2 350 tkr kan genomföras.
 2. Föreslå åtgärder för omdisponering av medel för framtida utveckling av fritidsgårdsverksamheten

Själva besparingen är en direkt följd av nedskärningsbudgeten som kommunledningen (S, C, L, KD) lade i juni. Kommunledningen visste att de inte kompenserade idrotts- och fritidsnämnden fullt ut och att nedskärningar skulle behövas göras. Vänsterpartiet bad kommunstyrelseförvaltningen om att återkomma med hur mycket mer pengar som skulle behövas för att kompensera nämnderna fullt ut jämfört med kommunledningens budget. Idrotts- och fritidsnämnden skulle behövt i runda slängar 3,8 miljoner kronor mer.

Redan i ekonomikonferensen i början av året (innan budgeten beslutades) så var förvaltningen tydlig med att om de inte får tillräckligt med resurser kommer de att behöva göra besparingar. De räknade då med att kunna spara in runt 2 miljoner kronor på att dra ner på fritidsgårdar.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår endast två kvalitetshöjande förändringar (dvs satsningar). De skriver:

”Naturligtvis finns flera förslag på andra kvalitetshöjande förändringar, men förvaltningen ser liten mening med att belysa dessa, givet förslagen på kostnadsminskningar.”

Förvaltningen har alltså tappat hoppet på att kommunledningen kommer att satsa på nämnden. Det är tråkigt eftersom förslag på satsningar skulle visa på vad som verkligen behövs göras och som verkligen kan utveckla verksamheten.

Vänsterpartiets syn på fritidsgårdar och kulturhus

Vänsterpartiet värnar fritidsgårdarna och kulturhus för unga. Det är viktigt att vi satsar på barn och unga. Det är viktigt för att kunna erbjuda bra kultur- och fritidsaktiviteter och möjlighet till utveckling för barn och unga och ge dem en meningsfull fritid. Men det är också viktigt i ett förebyggande arbete för att motverka social isolering, psykisk och fysisk ohälsa och kriminalitet.

TV-spelande barn på Dalarö fritidsgård

Därför så skjuter Vänsterpartiet till de pengarna som behövs i vår budget som vi lade i juni. (Tyvärr så röstades den inte igenom). En annan katastrof när det gäller ungas möjlighet till kultur- och fritidsaktiviteter är den planerade rivningen av Jordbro kultur- och föreningshus. Det har vi skrivit mycket om tidigare.

Vänsterpartiet gick direkt ut med information om rivningsbeslutet av Jordbros kultur- och föreningshus 29 april 2019

Det är Dalarö och Lyckeby fritidsgård som är först ut att läggas ned i det här förslaget.

Att lägga ner Dalarö fritidsgård är dåligt med tanke på att Dalarö ligger långt ifrån centrala Haninge och de andra fritidsgårdarna och bussarna går sällan. Att lägga ner fritidsgården i Lyckeby är dåligt med tanke på att det är tydligt att det behövs verksamhet för barn och unga med tanke på det stök som har varit. Där behövs det istället mer resurser.

Moderaterna talar med kluven tunga

Moderaterna har gått ut hårt och kritiserat det här förslaget om nedläggningen av fritidsgårdar. Men Moderaterna har 3,4 miljoner kronor mindre till nämnden i sin budget än vad kommunledningen har. Med Moderaternas budget skulle det alltså fattas 7,2 miljoner kronor för idrotts- och fritidsnämnden.

Förvaltningen presenterade i samband med ekonomikonferensen besparingsåtgärder på 5,6 miljoner kronor. Med Moderaternas budget skulle alla de nedskärningarna behövts göras och dessutom lite till.

I Moderaternas förslag till budget kan vi dessutom läsa följande (s. 26, vår fetmarkering):

“Kommunens fritidsgårdsverksamhet har varit en viktig funktion för de ungdomar som inte är engagerade i föreningar. Fritidsgårdarna har dock färre besökare och återkommande incidenter med våld och droger har minskat tryggheten. Det är oacceptabelt. Därför vill vi att nämnden, efter en utvärdering av befintliga resurser, ska ersätta kommunens fritidsgårdsverksamhet med aktivitetsbaserade verksamheter i centrala lägen samt en fältverksamhet som rör sig ute bland unga eftermiddagar, kvällar och helger. Detta ska göras i samarbete mellan de båda skolnämnderna, socialnämnd och idrott och fritidsnämnden. Säkerheten är också väldigt viktigt för ett tryggt Haninge, därför ska vi införa tydliga regler för föreningsbidrag i syfte att inte en skattekrona ska gå till religiös extremism.”

Det förefaller för oss rätt så konstigt att Moderaterna protesterar mot de beslut som deras egna budget skulle leda till. De vill ersätta kommunens fritidsgårdsverksamhet och koncentrera fritidsverksamhet till centrala lägen.

Attention och lokalbefolkning protesterar

När lokalbefolkningen på Dalarö hörde om den planerade nedläggningen så protesterade de. De anordnade möte på träffpunkten (där Vänsterpartiet deltog) och skrev ett utförligt brev med sin kritik till ledamöterna i idrotts- och fritidsnämnden, kommunstyrelsens ordförande och kommundirektörn. Det undertecknades av representanter av flera föreningar samt 107 undertecknare från Dalarö och skärgården.

Dalarö fritidsgård

I brevet så lyfter de sin kritik under 11 rubriker:

 1. Utredningen är vilseledande om nyttjandegraden
 2. Utredningen identifierar problem för ungdomar på Dalarö, men anvisar inga alternativ
 3. För ungdomar som vill utnyttja fritidsgårdarna centralt, så innebär det en hög kostnad
 4. Främst för de yngre tonåringarna så är resvägen otrygg
 5. Alternativen för 10-12-årsverksamheten är inte klargjorda
 6. Det saknas lämpliga alternativa lokaler för såväl yngre som äldre ungdomar utanför skoltid
 7. Utredningen berör inte frågan om föreningsdrift
 8. En nedläggning innebär på sikt ett hot mot Dalarö skola
 9. Tryggheten minskar för de yngre eleverna när de äldre eleverna också ska vistas på skolgården
 10. Förslaget strider mot Haninges status som barnrättskommun
 11. Dalarös attraktivitet som boendeort för familjer minskar

Attention Haninge-Tyresö skickade också in kritikDeras synpunkter kan sammanfattas så här:

 1. Attention Haninge-Tyresö varnar för att större fritidsgårdar och längre resor exkluderar ungdomarna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 2. Fler mindre fritidsgårdsverksamheter med regelbundna tider och inkluderande arbetssätt kommer locka fler ungdomar. Även ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 3. För stora fritidsgårdar och för långa resvägar är stora trösklar för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 4. Attentions medlemmar har inte blivit inbjudna till diskussion i denna utredning trots att det står i beslutsunderlaget att verksamheten ska vara aktivt inkluderande
 5. Det är fel väg att först börja med nedskärningar och sen invänta den fördjupande utredningen. Vad gör ungdomar mellan 13-19 år under tiden utredningen pågår?
 6. Om träffpunkterna har begränsade resurser och det saknas ekonomiskt utrymme för verksamhetsutveckling är istället rätt åtgärd att skjuta till mer medel.
 7. Attention rekommenderar kommunen att ta omtag och inleda dialog med föreningarna inom funktionsnedsättning i kommunen för att arbeta fram ett nytt förslag.

Jämlikhet och integration

Beslutet att lägga ner fritidsgårdar (vare sig de är fullskaliga eller mindre ”träffpunkter”) är också helt galet ur ett jämlikhetsperspektiv och ur ett integrationsperspektivet, något som framgår av själva utredningen:

”Fritidsgårdsverksamhet har visat sig vara särskilt viktig för unga som inte tar del av annat fritidsutbud. Fritidsvaneundersökningen Ung livsstil visar att 50 procent av högstadieungdomarna och 61 procent av gymnasieungdomarna i Haninge inte deltar i föreningarnas eller i kulturskolans verksamheter. Över tid är det allt färre unga som är föreningsanslutna. Föreningslivet och föreningsidrotten når i störst utsträckning unga från högre socioekonomiska grupper, unga som bor med båda sina föräldrar och som, liksom sina föräldrar, är födda i Sverige. Även efter kontroll för social bakgrund är utrikes födda och unga med utländsk bakgrund underrepresenterade i föreningslivet.

Studier visar att fritidsgårdarnas besökare ofta är från familjer med små ekonomiska resurser och att unga som besöker fritidsgårdar i stor utsträckning har utländsk bakgrund. Områden där en stor andel föräldrar är arbetslösa eller har försörjningsstöd samt där ungdomar har sämre skolresultat har en större andel fritidsgårdsbesökare än områden med en motsatt karaktär. Dessa unga tar oftast inte del av annat fritidsutbud i lika stor utsträckning som de med andra förutsättningar. Ungdomarna i dessa områden prioriterar idrottsaktiveter lägre och vistelse på fritidsgårdar högre än ungdomarna i socioekonomiskt starka områden.”

Det är ingen nyhet för oss i Vänsterpartiet att fritidsgårdarna är väldigt viktiga för barn och unga och att de behövs för att ge meningsfull fritid för många barn och unga (oavsett om de är fullskaliga eller mindre träffpunkter). Utredningen stärker oss bara i vår övertygelse att det är väldigt dålig politik att spara in pengar på fritidsgårdar. Vi hade önskat att kommunledningen kunde se hur viktig den här verksamheten är för barn och unga.

Gör om och gör rätt

Det enda rimliga är att idrotts- och fritidsnämnden inte tar beslut idag givet den massiva kritik som föreningar och lokalbefolkning har fört fram. En del av kritiken handlar om hur Haninge som ska vara en barnrättskommun kan driva igenom sådana här stora förändringar utan att föra en dialog med barnen som berörs. Dialog gör man innan beslut, inte efter.

Det behövs ett omtag i den här frågan.

Kopiera länk