Jordbro

Motion om Jordbro kultur- och föreningshus

Kommunledningen (S, C, L och KD) vill fortfarande riva Jordbro kultur- och föreningshus. Som tur är så har rivningen skjutits upp i alla fall till våren 2020 vilket vi i Vänsterpartiet är väldigt glada för.

På kommunstyrelsens möte 29 april så röstade S, C, L, KD, M och SD igenom ett uppdrag att riva Jordbro kultur- och föreningshus. Bara Vänsterpartiet röstade emot.

Vi begärde till och med rösträkning utifall något enskild ledamot från något parti ville gå emot sitt parti. Men nej, inte en enda ledamot från de andra partierna (S, C, L, KD, M och SD) i kommunstyrelsen röstade för Vänsterpartiets förslag eller någon av punkterna eller valde att avstå i omröstningen.

Vänsterpartiet gick direkt ut med information om rivningsbeslutet 29 april

Föreningarna berättar att de tidigare blivit lovade att ett nytt kultur- och föreningshus ska stå på plats innan det nuvarande rivs.

Vi har varit i kontakt med Lena Sohl som forskar om klass och ojämlikhet på Södertörns högskola och frågade vad hon tror de sociala konsekvenserna skulle bli av att lägga ner en verksamhet och mötesplats som Jordbro kultur- och föreningshus är. ​​
Hon har tidigare gjort en utvärdering av regeringens satsning Äga rum. Jordbro kulturhus var en del av den satsningen.  I arbetet med en utvärderingen kunde hon se att kulturverksamheter i marginaliserade områden kan ha stor betydelse för människorna och platsen. Särskilt om det är verksamheter som drivs av människor och föreningar med stark förankring på platsen.​​
Hon pekar på att vi vet från tidigare forskning att nedrustning av alla slags verksamheter som betraktas som självklara i andra delar av staden (Försäkringskassa, banker, kulturverksamheter osv.) är något som gör att områden som redan är marginaliserade blir det i ännu högre grad när en sådan nedrustning gjorts. Ojämlikheten som finns när det gäller vilka områden i städerna som har tillgång till vilken välfärd och det demokratiska underskott som finns när det gäller möjligheten att påverka politiska beslut är något som beskrivs bra i antologin  ”Bortom kravallerna: Konflikt, tillhörighet och representation i Husby”, som forskarna Paulina de los Reyes och Magnus Hörnqvist är redaktörer för. Det bidrar till att människor känner sig övergivna av samhället och det ger en känsla av att varken platsen där de bor eller de själva värderas (av övriga samhället).

Jordbro behöver fortfarande ett kultur- och föreningshus. Det är otroligt viktigt för kultur- och föreningslivet. Det är fortfarande den allra viktigaste mötesplatsen i Jordbro. Och det fortsätter vara viktigt för integration och för förebyggande arbete. Ingenting har förändrats. Därför så lämnade vi in på förra kommunfullmäktigemötet in en motion om Jordbro kultur- och föreningshus som säkerställer att det ska finnas ett kultur- och föreningshus i Jordbro och att dialog ska föras med föreningarna.

Vi välkomnar alla politiker i kommunfullmäktige som vill stödja föreningarna och som bryr sig om Jordbro att rösta för motionen.

Vi uppmanar nu också alla invånare att skriva medborgarförslag, skriva insändare och maila politikerna i kultur- och demokratinämnden och politikerna i idrotts- och fritidsnämnden för att säkerställa att Jordbro får fortsätta ha ett kultur- och föreningshus.

Det är enkelt att lämna medborgarförslag på haninge.se

Läs motionen nedan eller ladda ner som pdf.

Motion om Jordbro kultur- och föreningshus

Jordbro kultur- och föreningshus bär på en otrolig potential. Från kommunens hemsida kan vi läsa:

Jordbro kultur- och föreningshus är en plats där fria föreningar, kommunala verksamheter och andra aktörer verkar under samma tak. Det är en möjligheternas plats. Tillsammans skapar vi en dynamisk och öppen mötesplats för deltagare från Jordbro, Haninge och hela världen. I Jordbro kultur- och föreningshus kommer initiativ och drivkraft från olika håll. Det ger en dynamik som föder nya idéer, delaktighet, event och arrangemang.

Jordbros föreningar och invånare, speciellt barn och unga, behöver sitt kultur- och föreningshus. Tyvärr har utvecklingen av Jordbro hanterats på ett slappt sätt av kommunledningar i många år.

Beslutet om att riva Jordbro kultur- och föreningshus har mötts med mycket motstånd från föreningar och invånare i Jordbro. Det har blivit en fråga som har skrivits ordentligt om i media, både lokalmedia och riksmedia. Några citat från artiklarna:

– Man pratar om att de unga är framtiden – det här är verkligen inte att satsa på framtiden.

– Även om det nu skulle bli så att de bygger nytt, hur ska föreningarna klara tiden fram till dess?

– Det tar lång tid att bygga upp ett samhälle och det går otroligt fort att riva ner det. Jag tycker att det här är fruktansvärt sorgligt.

– Jag flyttade hit 1991 och jag har sett många saker försvinna. Vi har förlorat posten, folktandvården, polisen. Vi vill inte att de tar bort biblioteket men de lyssnar inte på oss. Det handlar om hälsa också, att kunna komma ut och träffa folk. Vi anordnar olika evenemang och har haft en kvinnogrupp

Föreningar som är verksamma i huset har också uttalat sig. Jordbro världsorkester skriver följande i Mitt i Haninge:

Vad gör då Haninge kommun i Jordbro?

Jo, river kultur- och föreningshuset.

Den mötesplats som skulle kunna vara en motkraft mot rädsla, tystnad, ensamhet, kriminalitet och extremism.

Vi är en av de föreningar som ägnat oräkneligt med tid åt att ta tag i vinddrivna barn- och unga i Jordbro för att skapa positiva aktiviteter och händelser.

Vi har tillsammans med många andra bedrivit ett riktigt samhällsbyggararbete.

Målet har varit att unga människor ska känna hopp om en bra framtid. Det preventiva har varit en bifunktion av det kreativa.

Mitt framför näsan har kommunen haft ett i sanning levande kulturhus.

Befolkat av eldsjälar, föreningar och professionella som varit beredda att göra det hårda jobbet att skapa tillit mellan människa och människa.

Flertalet av föreningarna säger också att de blivit lovade ett nytt färdigt kultur- och föreningshus om det nuvarande skulle rivas, löften från kommunen och från politiker, något som bekräftas av tidigare politiker i kommunledningen att när Jordbromalmsskolan skulle stängas så skulle man kasta nyckeln och marschera till det nya kulturhuset.

Vi i Vänsterpartiet motsätter oss beslut om att riva ett fungerande kultur- och föreningshus som bidrar mycket till Jordbro. Speciellt med tanke på att föreningarna inte blivit involverade i beslutet och att föreningarna upplever att de blivit lovade av kommunen och politiker att det skulle stå ett nytt kultur- och föreningshus på plats innan det nuvarande rivs.

  • att upphäva tidigare beslut om rivningen av Jordbro kultur- och föreningshus
  • att en barnkonsekvensanalys genomförs där man undersöker vad för effekter förlusten av kultur- och föreningshus skulle få för barn och unga
  • att en social konsekvensanalys genomförs där man undersöker vad för effekter förlusten av kultur- och föreningshus skulle få för tryggheten, jämlik tillgång till kultur och fritid samt förebyggande verksamhet
  • att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för att skapa mötesplatser där invånarna i Jordbro kan träffas utan kostnad
  • att föreningarna och besökarna i Jordbro kultur- och föreningshus samt invånare aktivt ska inkluderas i planering och utveckling av mötesplatser och föreningslokaler i Jordbro
  • att i den händelse att nuvarande kultur- och föreningshus ändå rivs, ska ett nytt kultur- och föreningshus byggas
  • att i den händelse att nuvarande kultur- och föreningshus ändå rivs, ska föreningarna i kulturoch föreningshuset, andra föreningar i Jordbro och invånare aktivt inkluderas i planerna och utformningen av det nya kultur- och föreningshus och dess verksamhet
  • att i den händelse att nuvarande kultur- och föreningshus ändå rivs, ska föreningarna som verkar i nuvarande kultur- och föreningshus få tillräckligt stöd från kommunen för att kunna fortsätta sin verksamhet, med fokus på att de ska kunna fortsätta verksamheten i Jordbro

 

Kopiera länk