Äldreomsorg

En budget för att återuppbygga samhället – Vänsterpartiets kommunbudget för 2021

Alla välfärdsområden ska drivas i egen regi eller icke vinstdrivande företag och stiftelser.

Åsa Bååth, Vänsterpartiets gruppledare i Haninge kommunfullmäktige

Vår budget är inriktad på att återuppbygga ett samhälle som genom Corona pandemin har fått svåra och stora brister. Många brister visste vi redan om och de har blivit tydligare nu. Andra delar av samhället som fått stor negativ påverkan har varit oförutsägbara.

Detta är den kommunala budgeten för Haninge kommun. Vi arbetar för ett mer jämlikt samhälle där vi vill utjämna de klassklyftor som växt under åren. Även göra en stor feministisk satsning på de yrkesgrupper som är specifikt utsatta av Coronan.

Vi har samma skattesats som idag på 19,68 kr och vårt överskottsmål är 0,77%. En social investeringsfond på 80 miljoner ska bildas och dess mål är förebyggande arbetsmetoder som på ett tidigt stadie minskar en negativ händelseutveckling. Man ska fånga upp de kommunmedborgare som löper mycket stor risk att hamna i utsatta och problematiska situationer.

Kommunens vinst är minskade behov av resurser och mindre placeringar av barn och unga. Även minskade insatser från elevhälsan och färre skolpsykolog utredningar. Den enskilda människans vinst är en framtid med utbildning, arbete och kunna försörja sig. Ett värdigt och bättre liv.

Alla välfärdsområden ska drivas i egen regi eller icke vinstdrivande företag och stiftelser. Skolverksamhet ska ligga under staten så alla barn får samma chans.
Politiker löner och arvoden ska sänkas.

Vänsterpartiet Haninge har också tagit fram ett handlingsprogram för brottsförebyggande arbete och akuta åtgärder vid brott, uppdelade på tre nivåer med förebyggande åtgärder, akuta åtgärder och därefter rehabiliterande åtgärder.

Klimat och miljö ska ha en framträdande plats i all planering.
Några av de mål vi satt i respektive nämnd presenteras nedan:

Grund- och förskolenämnden:

Vår ekonomiska ram är: 2 170 000 tkr. Skillnad mot styrande allians är + 90 000 tkr.

 • Införa heltid för alla barn i förskolan.
 • Mindre barngrupper i förskolan och mer personal.
 • Skola i egen regi, bort med vinstdrivande företag.
 • Arbeta med attitydförändring för att främja jämlikheten.
Socialnämnden:

Vår ekonomiska ram är: 2 012 000 tkr. Skillnad mot styrande allians är + 10 000 tkr.

 • Bedriva jourhem och andra boenden i egen regi
 • Återstarta familjecentralerna i Jordbro och Brandbergen
 • Införa Tak över huvud – garanti inom socialtjänst
 • Ge förutsättningar för långsiktiga avtal och relationer med Haninge kvinnojour, Manscentrum och brottsofferjouren.
Äldrenämnden:

Vår ekonomiska ram är: 844 000 tkr. Skillnad mot styrande allians är + 18 000 tkr.

 • Öka personalbemanningen på vård- och omsorgsboenden dag- och nattetid.
 • Öka personalbemanningen inom hemtjänst.
 • Höjd lön och bättre arbetsvillkor.
 • Bygga och driva trygghetsboenden i egen regi.
 • Bygga klimatsmarta och prisvärda hyreslägenheter som pensionärer med låg pension har råd att bo i.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden:

Vår ekonomiska ram är: 490 000 tkr. Skillnad mot styrande allians är + 6 000 tkr.

 • Återinföra teoretiska gymnasiekurser som tidigare tagits bort.
 • Fortsätta driva bristyrkesutbildning.
 • Tillse att elever med problematisk skolnärvaro från grundskolan får fortsatt stöd i
  gymnasieskolan.
 • Öka antalet som går ur gymnasiet med godkända betyg.
Stadsbyggnadsnämnden:

Vår ekonomiska ram är: 168 000 tkr. Skillnad till sittande allians är 0 tkr.

 • Åtgärder för biologisk mångfald
 • Planera för fler klimatsmarta och prisvärda hyreslägenheter.
 • Arbeta med mer feministisk stadsplanering genom nära till kommunikation, handel, gång- och cykelbanor och snöröjning på trottoarer ska prioriteras.
Idrotts- och fritidsnämnden:

Vår ekonomiska ram är 148 000 tkr. Skillnad till sittande allians med + 6 000 tkr.

 • Samtliga nedlagda och hotande fritidsgårdar ska öppnas igen.
 • Utöka fritidsgårdarnas öppethållande under helger och lov.
 • Arbeta aktivt att inkludera tjejer och ickebinära på fritidsgårdar.
 • Införa fler fältassistenter i kultur- och fritidsförvaltningens regi.
Kultur- och demoktratinämnden:

Vår ekonomiska ram är 87 000 tkr. Skillnaden till sittande allians med + 5 000 tkr.

 • Säkerställa att det finns möteslokaler för föreningar och nätverk i varje kommundel.
 • Säkerställa att det finns kultur- och föreningshus i Jordbro.
 • Starta allaktivitetshus i Brandbergen.
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden:

Vår ekonomiska ram är 400 tkr. Skillnad till styrande allians är – 10 000 tkr. Skillnaden är att Vänsterpartiets budget inte har med projektet Tillväxt Haninge AB. Det har nu heller inte den styrande alliansen, då projektet skrotades av kommunfullmäktige 2020-11-09 (KF protokoll sid 44).

 • Satsa på utbildning, många arbetslösa behöver byta yrke p g a konsekvenser av Corona.
 • Främjande av kooperativa, personalägda och sociala företag.
 • Främja ett miljö- och klimatsmart näringsliv.
 • Utveckla samordnande varutransporter.

Om ni vill läsa mer kan ni gå in på nedanstående länk till vår budget och läsa mer om vår politik för ett samhälle byggt på socialistisk-, feministiskt, solidariskt och ekologiskt samhälle.

Vänsterpartiets budget för Haninge kommun 2021.

Åsa Bååth

Vänsterpartiets gruppledare i Haninge kommunfullmäktige

Kopiera länk